• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΣΑΤΕ' | 7 Απριλίου 2014, 11:07

    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΘΡΟΥ Υποχρεωτική Ανάρτηση Τευχών Δημοπράτησης στο Διαδίκτυο ταυτόχρονα με τη Δημοσίευση της Διακήρυξης του Διαγωνισμού του Έργου Από το 1997 ο Σύνδεσμός μας διαμαρτύρεται επίμονα για το φαινόμενο της αυθαίρετης χρέωσης (πολλές φορές υπερβολικής) των τευχών δημοπράτησης των έργων. Ταυτόχρονα τα τελευταία ειδικά χρόνια επιμένουμε στην διαδικασία της χορήγησης cd αντί για κούτες εγγράφων και κυρίως της ανάρτησης των τευχών στο διαδίκτυο. Παρότι έχουν ήδη εκδοθεί αρκετές διευκρινιστικές εγκύκλιοι από το Υπουργείο η κατάσταση παραμένει διαχρονικά αναλλοίωτη και οι δεκάδες διαμαρτυρίες μας πέφτουν κυριολεκτικά στο κενό η δε αυθαιρεσία πολλών Υπηρεσιών συνεχίζεται ακάθεκτη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι: - τεύχη δημοπράτησης, παρόμοιου προϋπολογισμού και τεχνικού αντικειμένου διατίθενται σε τιμές από 30 € έως 500 € ή και παραπάνω - Ο χρόνος διάθεσης των τευχών κυμαίνεται συνήθως από δύο ημέρες ως μία εβδομάδα ροκανίζοντας έτσι πολύτιμο χρόνο από τις 15 συνήθως ημέρες που μεσολαβούν μεταξύ της ημερομηνίας δημοσίευσης και δημοπράτησης. - Πολλές φορές δίδονται κάποια τεύχη καθυστερημένα ή ελλιπή με όλα τα δυσμενή συνεπακόλουθα. Ζητάμε την υποχρεωτική ανάρτηση όλων των τευχών δημοπράτησης στο διαδίκτυο ταυτόχρονα με τη δημοσίευση της Διακήρυξης στο ΦΕΚ. Δηλαδή Διακήρυξη, ΓΣΥ, ΤΣΥ, ΕΣΥ, Τεχνική Περιγραφή, Τεχνικές Προδιαγραφές, Σχέδια, Τεύχη Υπολογισμών, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κλπ. τεύχη. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται: - Η εξασφάλιση συνθηκών απόλυτης διαφάνειας, αποκλεισμός περιπτώσεων απόκρυψης ή αλλαγής συμβατικών στοιχείων. - Περισσότερος διαθέσιμος χρόνος για ενημέρωση και προετοιμασία πρόσφορος από μέρος των διαγωνιζομένων χωρίς να απαιτείται περισσότερος χρόνος για την προώθηση της δια-γωνιστικής διαδικασίας. - Απαλλαγή από περιττά κόστη των ενδιαφερομένων εργοληπτικών επιχειρήσεων (φωτοτυπίες, courier, τηλέφωνα, fax, απασχόληση προσωπικού, μετακινήσεις κλπ.) που στο τέλος επιβαρύνουν το ίδιο το Δημόσιο. - Αποφυγή δυνατότητας αισχροκέρδειας από μέρους υπαλλήλων του Δημοσίου όπως π.χ. υπέρμετρη και δυσανάλογη χρέωση κόστους αναπαραγωγής τευχών, αποκλειστική συνεργασία υπηρεσιών με συγκεκριμένα φωτοτυπικά κέντρα κλπ. - Αποφυγή δυσμενών οικολογικών επιπτώσεων όπως υπερβολική κατανάλωση χαρτιού, άσκοπες μετακινήσεις υπαλλήλων στα αστικά κέντρα, άσκοπη απασχόληση δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων. Στο σημείο αυτό σημειώνουμε ότι η υποχρέωση των αναθετουσών αρχών να προσφέρουν ελεύθερη, άμεση, πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα τεύχη δημοπράτησης (έγγραφα της προμήθειας), από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης, προβλέπεται ρητά στις νέες οδηγίες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις (συνημμένα παρατίθενται σχετικά αποσπάσματα) και συγκεκριμένα: • στο άρθρο 53 της νέας οδηγίας 2014/24/ΕΕ, που καταργεί την οδηγία 2004/18/ΕΚ, • στο άρθρο 73 της νέας οδηγίας 2014/25/ΕΕ, που καταργεί την οδηγία 2004/17/ΕΚ & • στο άρθρο 34 της νέας οδηγίας 2014/25/ΕΕ για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης. Είναι οξύμωρο η Ελληνική Πολιτεία να θεσπίζει διατάξεις υποχρεωτικής ηλεκτρονικής δημοπράτησης των έργων αρχικά από την 1/7/2014 (παράγραφος 5 του άρθρου 9 του 4155/2013) και πρόσφατα από την 1/1/2015 (υποπαράγραφος ΣΤ20 του πρώτου άρθρου του πρόσφατου πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών) και να μην έχει θεσπίσει και εφαρμόσει ακόμη την πλήρη πρόσβαση στην σχετική πληροφορία για το σύνολο των ενδιαφερομένων μέσω του διαδικτύου, ρύθμιση που θα εξοικειώσει και τους εργολήπτες με τις νέες συνθήκες που θα επικρατήσουν στην άσκηση της εργοληπτικής επιχειρηματικότητας.