Άρθρο 65 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

 • 7 Απριλίου 2014, 11:02 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ – ΣΑΤΕ

  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΘΡΟΥ
  Αναθεώρηση τιμών συμβάσεων δημοσίων έργων.
  Αιτιολόγηση
  Είναι γνωστό το μεγάλο πρόβλημα διατήρησης μιας μη επιστημονικής, αδόκιμης, αδιαφανούς και παρωχημένης διαδικασίας αναθεώρησης των τιμών των συμβάσεων δημοσίων έργων, που βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με την πραγματική δαπάνη των συντελεστών παραγωγής των τεχνικών έργων (υλικά, εργασία, μηχανικές εξοπλισμός) και τη διαμόρφωση του κόστους των επιμέρους εργασιών. Η πλήρης απαξίωση του υφισταμένου συστήματος οφείλεται τόσο στην αδυναμία να παρακολουθήσει και να τεκμηριώσει μέσω της ΕΔΤΔΕ τις διακυμάνσεις των βασικών τιμών όσο και γιατί ο υπολογισμός των συντελεστών αναθεώρησης συνεχίζει να γίνεται με παρωχημένες αναλύσεις τιμών που δεν απεικονίζουν τον σύγχρονο τρόπο εκτέλεσης των εργασιών.
  Αποτελεί πλέον κοινό τόπο όλων ότι το σύστημα αυτό και μηχανισμοί του, όπως η ΕΔΤΔΕ, οι παλιές αναλύσεις τιμών, τα ΝΕΤ, η μηχανογραφική του υποστήριξη κλπ, πρέπει να αντικατασταθούν από ένα σύγχρονο «Εθνικό Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων» το οποίο μέσω του διαδικτύου θα υποστηρίζει, κατά τρόπο έγκυρο, αξιόπιστο και δυναμικά εξελισσόμενο, τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία των τεχνικών έργων, σε θέματα όπως:
  • Η στατιστική αποτύπωση των βασικών τιμών των συντελεστών παραγωγής (παρατηρητήριο τιμών για εργατικά, υλικά, μηχανικό εξοπλισμό, κλπ), που συμμετέχουν στην εκτέλεση κάθε επιμέρους εργασίας και η παρακολούθηση σε εθνικό επίπεδο της γεωγραφικής διαφοροποίησής τους καθώς και της διαχρονικής μεταβολής τους, με δόκιμες στατιστικά μεθοδολογίες.
  • Η κατάρτιση και διαρκής ενημέρωση σύγχρονων τυποποιημένων περιγραφικών άρθρων τιμολογίων και αντιστοίχων αναλύσεων τιμών, για την μονοσήμαντη περιγραφή, την ανάλυση της δαπάνης και την τιμολόγηση των εργασιών κατασκευής των πάσης φύσεως νέων έργων ή των εργασιών για την αποκατάσταση βλαβών και για ενεργειακές παρεμβάσεις σε υφιστάμενα έργα
  • Η διαμόρφωση και εφαρμογή ενός αντικειμενικού συστήματος αναθεώρησης / αναπροσαρμογής των συμβατικών τιμών των εργολαβικών συμβάσεων κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
  • Η κατάρτιση και διαρκής ενημέρωση σύγχρονων εθνικών τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) για τον τομέα του σχεδιασμού, του υπολογισμού και της εκτέλεσης των τεχνικών έργων και για την χρήση των δομικών προϊόντων, εναρμονισμένων με τα ισχύοντα κάθε φορά ευρωπαϊκά πρότυπα, τις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, τις κοινές τεχνικές προδιαγραφές, τα διεθνή πρότυπα.
  Σας έχουμε κατ’ επανάληψη θέσει τα σχετικά προβλήματα και τις προτάσεις μας είτε με τις σχετικές επιστολές μας (ΙΙ) είτε εμμέσως, μέσω των συνεργατών σας, με τους οποίους βρισκόμαστε σε συνεχή συνεργασία για την μόνιμη, επιστημονικά έγκυρη και οικονομικά αποτελεσματική λύση του προβλήματος με την εγκαθίδρυση και λειτουργία του «Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων» (παρατηρητηρίου βασικών τιμών, μηχανισμού παραγωγής και επικαιροποίησης περιγραφικών άρθρων και αντιστοίχων αναλύσεων τιμών και τεχνικών προδιαγραφών, κλπ).
  Υπενθυμίζουμε σχετικά ότι αποτελεί κοινό τόπο όλων των φορέων του τεχνικού κόσμου ότι θα πρέπει άμεσα να αξιοποιηθεί η εργασία των εργοληπτικών οργανώσεων για την προτεινόμενη μεθοδολογία σύνταξης αναλύσεων τιμών με στόχο την άμεση εφαρμογή της στα Δημόσια Έργα.
  Μέχρι την οριστική λύση του προβλήματος που πρέπει να δοθεί με την σύσταση και λειτουργία του «Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων», πρότασή μας είναι η αναθεώρηση των τιμών των δημοσίων συμβάσεων έργων, για τα τρίμηνα που δεν έχει εκδώσει σχετικό πρακτικό η ΕΔΤΔΕ και εφεξής, να εξάγεται με βάση τον γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ, είτε τον εναρμονισμένο είτε τον εθνικό, δεδομένων ότι:
  – αποτελεί τον πλέον διαδεδομένο δείκτη παγκοσμίως για την αναθεώρηση κάθε τύπου συμβολαίου / σύμβασης, ιδιωτικής και δημόσιας, τραπεζικής ή άλλου,
  – είναι τεκμηριωμένος από Ανεξάρτητη Αρχή που ελέγχεται επιστημονικά από το όργανο της ΕΕ, Eurostat,
  – χρησιμοποιείται ήδη για την αναθεώρηση των συμβάσεων μελετών [Εγκύκλιος 4 (αρ. πρωτ. Δ17γ/02/24/ΦΝ. 439.6/17.2.2014) με την οποία αναπροσαρμόσθηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου γεν 3 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών],
  – εφαρμόζεται γρήγορα και με απλές υπολογιστικές διαδικασίες, απλοποιώντας την καθημερινότητα και των υπηρεσιών και των αναδόχων και, κυρίως, μηδενίζοντας τις πιθανές πηγές αδιαφάνειας
  – ο υπολογισμός του δεν επηρεάζεται με κανένα τρόπο από εξωγενής ή υποκειμενικούς παράγοντες.

  Σε επιστολή του Συνδέσμου μας προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ στις 7.4.2014 έχουμε περιγράψει σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης, στο οποίο η αναθεώρηση των τιμών συμβάσεων δημοσίων έργων, κατ΄εξαίρεση, για τα τρίμηνα για τα οποία δεν έχουν ακόμη εγκριθεί από την ΕΔΤΔΕ σχετικά Πρακτικά Διαπίστωσης και εφεξής, μέχρι τη σύσταση και λειτουργία του «Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων», θα γίνεται βάσει του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλώτη της ΕΛΣΤΑΤ.

 • 7 Απριλίου 2014, 11:07 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ – ΣΑΤΕ

  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΘΡΟΥ
  Υποχρεωτική Ανάρτηση Τευχών Δημοπράτησης στο Διαδίκτυο ταυτόχρονα με τη Δημοσίευση της Διακήρυξης του Διαγωνισμού του Έργου

  Από το 1997 ο Σύνδεσμός μας διαμαρτύρεται επίμονα για το φαινόμενο της αυθαίρετης χρέωσης (πολλές φορές υπερβολικής) των τευχών δημοπράτησης των έργων. Ταυτόχρονα τα τελευταία ειδικά χρόνια επιμένουμε στην διαδικασία της χορήγησης cd αντί για κούτες εγγράφων και κυρίως της ανάρτησης των τευχών στο διαδίκτυο.
  Παρότι έχουν ήδη εκδοθεί αρκετές διευκρινιστικές εγκύκλιοι από το Υπουργείο η κατάσταση παραμένει διαχρονικά αναλλοίωτη και οι δεκάδες διαμαρτυρίες μας πέφτουν κυριολεκτικά στο κενό η δε αυθαιρεσία πολλών Υπηρεσιών συνεχίζεται ακάθεκτη.
  Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι:
  – τεύχη δημοπράτησης, παρόμοιου προϋπολογισμού και τεχνικού αντικειμένου διατίθενται σε τιμές από 30 € έως 500 € ή και παραπάνω
  – Ο χρόνος διάθεσης των τευχών κυμαίνεται συνήθως από δύο ημέρες ως μία εβδομάδα ροκανίζοντας έτσι πολύτιμο χρόνο από τις 15 συνήθως ημέρες που μεσολαβούν μεταξύ της ημερομηνίας δημοσίευσης και δημοπράτησης.
  – Πολλές φορές δίδονται κάποια τεύχη καθυστερημένα ή ελλιπή με όλα τα δυσμενή συνεπακόλουθα.
  Ζητάμε την υποχρεωτική ανάρτηση όλων των τευχών δημοπράτησης στο διαδίκτυο ταυτόχρονα με τη δημοσίευση της Διακήρυξης στο ΦΕΚ. Δηλαδή Διακήρυξη, ΓΣΥ, ΤΣΥ, ΕΣΥ, Τεχνική Περιγραφή, Τεχνικές Προδιαγραφές, Σχέδια, Τεύχη Υπολογισμών, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κλπ. τεύχη.
  Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται:
  – Η εξασφάλιση συνθηκών απόλυτης διαφάνειας, αποκλεισμός περιπτώσεων απόκρυψης ή αλλαγής συμβατικών στοιχείων.
  – Περισσότερος διαθέσιμος χρόνος για ενημέρωση και προετοιμασία πρόσφορος από μέρος των διαγωνιζομένων χωρίς να απαιτείται περισσότερος χρόνος για την προώθηση της δια-γωνιστικής διαδικασίας.
  – Απαλλαγή από περιττά κόστη των ενδιαφερομένων εργοληπτικών επιχειρήσεων (φωτοτυπίες, courier, τηλέφωνα, fax, απασχόληση προσωπικού, μετακινήσεις κλπ.) που στο τέλος επιβαρύνουν το ίδιο το Δημόσιο.
  – Αποφυγή δυνατότητας αισχροκέρδειας από μέρους υπαλλήλων του Δημοσίου όπως π.χ. υπέρμετρη και δυσανάλογη χρέωση κόστους αναπαραγωγής τευχών, αποκλειστική συνεργασία υπηρεσιών με συγκεκριμένα φωτοτυπικά κέντρα κλπ.
  – Αποφυγή δυσμενών οικολογικών επιπτώσεων όπως υπερβολική κατανάλωση χαρτιού, άσκοπες μετακινήσεις υπαλλήλων στα αστικά κέντρα, άσκοπη απασχόληση δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων.
  Στο σημείο αυτό σημειώνουμε ότι η υποχρέωση των αναθετουσών αρχών να προσφέρουν ελεύθερη, άμεση, πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα τεύχη δημοπράτησης (έγγραφα της προμήθειας), από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης, προβλέπεται ρητά στις νέες οδηγίες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις (συνημμένα παρατίθενται σχετικά αποσπάσματα) και συγκεκριμένα:
  • στο άρθρο 53 της νέας οδηγίας 2014/24/ΕΕ, που καταργεί την οδηγία 2004/18/ΕΚ,
  • στο άρθρο 73 της νέας οδηγίας 2014/25/ΕΕ, που καταργεί την οδηγία 2004/17/ΕΚ &
  • στο άρθρο 34 της νέας οδηγίας 2014/25/ΕΕ για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης.
  Είναι οξύμωρο η Ελληνική Πολιτεία να θεσπίζει διατάξεις υποχρεωτικής ηλεκτρονικής δημοπράτησης των έργων αρχικά από την 1/7/2014 (παράγραφος 5 του άρθρου 9 του 4155/2013) και πρόσφατα από την 1/1/2015 (υποπαράγραφος ΣΤ20 του πρώτου άρθρου του πρόσφατου πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών) και να μην έχει θεσπίσει και εφαρμόσει ακόμη την πλήρη πρόσβαση στην σχετική πληροφορία για το σύνολο των ενδιαφερομένων μέσω του διαδικτύου, ρύθμιση που θα εξοικειώσει και τους εργολήπτες με τις νέες συνθήκες που θα επικρατήσουν στην άσκηση της εργοληπτικής επιχειρηματικότητας.

 • 7 Απριλίου 2014, 11:39 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ – ΣΑΤΕ

  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΘΡΟΥ
  Αδικαιολόγητος περιορισμός ισχύος διατάξεων στην παραγωγή δημοσίων έργων
  Αιτιολόγηση
  Με νομοθετικές παρεμβάσεις του προηγούμενου έτους, έχει επιχειρηθεί να αρθεί, σε κάποιο βαθμό, η μεγάλη στενότητα ρευστότητας που χαρακτηρίζει την τελευταία πενταετία και τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, στενότητα που έχει δημιουργήσει ανυπέρβλητα προβλήματα, ακόμη και σε καθόλα υγιείς τεχνικές εταιρείες, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση υλοποίησης των απαραίτητων επενδυτικών σχεδίων για την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας, την αδυναμία απορρόφησης κοινοτικών πόρων και την σημαντικότατη αύξησης της ανεργίας.
  Έχουμε από καιρού εκφράσει την γνώμη – και δυστυχώς δικαιωθήκαμε – ότι αυτές οι θεσμικές παρεμβάσεις, περί απελευθέρωσης ρευστότητας προς τις τεχνικές επιχειρήσεις, περιοριζόμενες, αδικαιολόγητα, σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις, τελικά δεν θα επετύγχαναν υπολογίσιμο αποτέλεσμα μετρούμενο σε όρους αύξησης της ρευστότητας, αφού δεν αφορούν στο σύνολο των δραστηριοποιούμενων στην παραγωγή δημοσίων έργων τεχνικών επιχειρήσεων.
  Συγκεκριμένα αναφερόμαστε :
  – στην δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής χωρίς την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής μόνο σε όσους δεν έχουν λάβει προκαταβολή κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4156/2013 ήτοι τις 31/5/2013 (άρθρο 4 παρ. 1α του Ν.4156/2013 εδάφιο 15, όπως ερμηνεύτηκε από την υπ’αριθμ. 22/12-6-2013/ Εγκύκλιο της Γ.Γ.Δ.Ε.).
  – στον περιορισμό των μειώσεων των πρόσθετων κλιμακωτών εγγυήσεων καλής εκτέλεσης κατά το ήμισυ μόνο στις συμβάσεις των έργων των οποίων οι διακηρύξεις θα δημοσιευθούν μετά την δημοσίευση του Ν.4146/2013 ήτοι τις 18/4/2013 (παρ. 5 του άρθρου 59 του Ν.4146/2013, όπως ερμηνεύτηκε από την υπ’αριθμ. 18/20-5-2013/Εγκύκλιο της Γ.Γ.Δ.Ε.).
  – Στον περιορισμό της μείωσης της πάγιας εγγύησης καλής εκτέλεσης μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής στο 20% του αρχικού ύψους και όχι στο 40% όπως ήταν μέχρι και σήμερα, μόνο στις ήδη εκτελούμενες συμβάσεις, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί ακόμη πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής (παρ. 6 του άρθρου 59 του Ν. 4146/2013).
  Εκτιμούμε ότι ο χρονικός περιορισμός εφαρμογής – ειδικά στις δύο πρώτες περιπτώσεις δια εγκυκλίων – αλλοιώνει την πραγματική βούληση του νομοθετικού σώματος, γεγονός που αποδεικνύεται και από το ότι με τον χρονικό περιορισμό εφαρμογής των ευεργετικών διατάξεων αποκλείεται εκείνο το τμήμα των εργοληπτικών επιχειρήσεων που, εντός της κρίσης, είχαν την επιχειρηματική ικανότητα να συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται, να παράγουν και να κατασκευάζουν, παρά τις αντιξοότητες και την παντελή έλλειψη ρευστότητας. Αυτοί, δηλαδή οι πιο συνεπείς στις συμβατικές υποχρεώσεις τους εργολήπτες, που εργάζονται χωρίς χρονοτριβές, «τιμωρούνται» από την επιδεικνυόμενη επαγγελματική συνέπειά τους αφού εξαιρούνται των άκρως απαραίτητων και χρήσιμων διατάξεων.
  Κατά συνέπεια θεωρούμε επιβεβλημένο σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις να αρθεί με κατάλληλες διατάξεις ο χρονικός περιορισμός εφαρμογής τους, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το όφελος προς τον τεχνικό κόσμο και την συνολική οικονομία και απασχόληση στην Χώρα.
  Ειδικά για την περίπτωση των πρόσθετων εγγυήσεων (παρ. 10 άρθρου 35 του Ν. 3669/2008) παραθέτουμε κατωτέρω σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης προς διευκόλυνση και επίσπευση της διαδικασίας αφού η εφαρμογή της νέας ρύθμισης μόνο στις νέες δημοπρασίες έχει δημιουργήσει στρέβλωση στην αγορά.
  Η στρέβλωση αυτή συνίσταται στο ότι ευνοούνται οι εταιρείες που αναλαμβάνουν νέα έργα, έναντι αυτών που έχουν έργα υπό εκτέλεση ή ανάληψη πριν από την ισχύ του νέου νόμου. Για την ομαλή προσαρμογή από το παλαιό καθεστώς στο νέο, προτείνουμε για τις εργολαβίες που δεν υπόκεινται στη νέα ρύθμιση να γίνεται ταχύτερη σταδιακή απομείωση των πρόσθετων εγγυήσεων, ούτως ώστε προοδευτικά με την εκτέλεση του 50% του έργου να εξομοιώνονται οι πρόσθετες εγγυήσεις τους με αυτές που θα προέκυπταν για αντίστοιχο ποσοστό εκτέλεσης με την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων.
  Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι η παρατεταμένη επιβάρυνση των εργοληπτικών επιχειρήσεων από τις υψηλές εγγυητικές επιστολές του παρελθόντος οφείλεται κατά κύριο λόγο σε υπαιτιότητα των αναθετουσών αρχών, οι οποίες καθυστερούν να εκτελέσουν τις βασικές αρμοδιότητές τους (απαλλοτριώσεων αδειών κ.λ.π.), επιβαρύνοντας με τα σχετικά κόστη τους εργολήπτες. Θεωρούμε ότι ακριβώς επειδή οι αναθέτοντες φορείς, για διάφορους λόγους, δεν έδωσαν την δυνατότητα στις εργοληπτικές επιχειρήσεις να αποσβέσουν τις εγγυητικές επιστολές που είχαν εκδοθεί υπό το προηγούμενο πλαίσιο αυξημένων πρόσθετων εγγυήσεων θα πρέπει να προβλεφθεί η ταχύτερη απόσβεσή τους, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα.

  Προτεινόμενη ρύθμιση για τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
  Άρθρο . . . .
  Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης
  Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 35 της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 3669/2008 προστίθενται τα ακόλουθα:
  «Οι τυχόν πρόσθετες εγγυήσεις συμβάσεων δημοσίων έργων, οι οποίες δεν καταλαμβάνονται από τις ρυθμίσεις του Άρθρου 59 του ν. 4146/13, απομειώνονται σταδιακά στα προβλεπόμενα ποσοστά του Άρθρου 59 του ν. 4146/13 και η διαφορά επιστρέφεται ως ακολούθως:
  Κατά την επιστροφή του 30% των πρόσθετων εγγυήσεων, όπως προβλέπεται ανωτέρω στο δεύτερο εδάφιο του παρόντος επιστρέφεται επιπλέον το 60% της διαφοράς, ενώ κατά τις δύο επόμενες κατά το ανωτέρω δεύτερο εδάφιο του παρόντος επιστροφές του 10% επιστρέφεται επιπλέον κάθε φορά το 20% της διαφοράς, ούτως ώστε με την εκτέλεσή του και πιστοποίηση εργασιών που ανέρχονται σε ποσοστό 50% της αρχικής ή συμπληρωματικής να εξομοιώνεται το ποσοστό των πρόσθετων εγγυητικών και για τις συμβάσεις αυτές, με το αντίστοιχο ποσοστό που προβλέπεται από τις ρυθμίσεις του Άρθρου 51 του ν. 4146/13, μετά την αντίστοιχη απομείωσή του για την εκτέλεση και πιστοποίηση του 50% των εργασιών».

 • 7 Απριλίου 2014, 10:49 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ – ΣΑΤΕ

  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΘΡΟΥ
  Β. Θέματα ΜΕΕΠ – Στελέχωση των επιχειρήσεων που εγγράφονται στο ΜΕΕΠ
  Αιτιολόγηση
  Η στελέχωση των επιχειρήσεων που εγγράφονται στο ΜΕΕΠ με Τεχνικούς ΜΕΚ αποτελούσε μία παλαιά συντεχνιακή κατάκτηση των Μηχανικών στην Ελλάδα, που υποχρέωνε τις Τεχνικές Εταιρείες να στελεχώνονται από Διπλωματούχους ή Πτυχιούχους τεχνικούς ΜΕΚ, η οποία, όμως, σήμερα δεν εδράζεται ούτε στην υφιστάμενη πρακτική εκτέλεσης έργων, ούτε στην επιχειρηματική κατάσταση των εργοληπτικών επιχειρήσεων ούτε και στην οικονομική κατάσταση της Χώρας.
  Ήδη από τον φθινόπωρο του 2008 ο ΣΑΤΕ είχε επισημάνει στην πολιτική ηγεσία του –τότε – ΥΠΕΧΩΔΕ ότι οι εξελίξεις επί του θέματος είχαν οδηγήσει σε σημαντικές στρεβλώσεις και αλλοιώσεις της αρχικής πρόθεσης του νομοθέτη να διασφαλίσει το τελικώς παραγόμενο τεχνικό έργο αναφορικά με την ποιότητα και την ασφάλειά του, με τελικό αποτέλεσμα τη ένταση του φαινομένου της ενοικίασης – εμπορίας πτυχίων.
  Σήμερα – μετά από την μη παρέμβαση των ηγεσιών του σχετικού Υπουργείου – η κατάσταση έχει χειροτερεύσει αφού το εμπόριο των πτυχίων ΜΕΚ και η πλασματική στελέχωση συνεχίζεται, λόγω απαίτησης μεγάλου αριθμού στελεχών σε αναντιστοιχία με το ανεκτέλεστο πολλών επιχειρήσεων. Έχουμε ήδη επισημάνει ότι αποτελεί όνειδος για την όλη διαδικασία κρίσεως των ΜΕΕΠ και δεν συνάδει με την σημερινή πραγματικότητα που απαιτεί την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Η μείωση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων και η καθυστέρηση των πληρωμών δεν επιτρέπουν την πολυτέλεια αυτή της πλούσιας στελέχωσης με ΜΕΚ υποτιθέμενης μόνιμης απασχόλησης.
  Ενόψει της νέας νομοθετικής ρύθμισης για τα ζητήματα του ΜΕΕΠ απευθύνουμε αίτημα για γενναία μείωση της υποχρεωτικής στελέχωσης των εργοληπτικών επιχειρήσεων ως εξής:

  Άρθρο . . . .
  Τάξεις και κατηγορίες του ΜΕΕΠ
  1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 100 της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
  «4. Στην πρώτη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση, χωρίς την εφαρμογή του Τύπου Κατάταξης, αν διαθέτει τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις:
  α) Περιλαμβάνει στη βασική της στελέχωση τουλάχιστον δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμίδας και έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β΄βαθμίδας ή δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας ή έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ΄βαθμίδας.
  β) Διαθέτει, κατά την υποβολή της αίτησης, καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.
  2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 100 της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
  «5. Στη δεύτερη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση, χωρίς την εφαρμογή του τύπου κατάταξης, αν διαθέτει τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις:
  α) Περιλαμβάνει στη βασική της στελέχωση τουλάχιστον δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας ή έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας και δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας ή έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας.
  β) Διαθέτει, κατά την υποβολή της αίτησης, καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ.
  γ) Διαθέτει πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. Τα πάγια αυτά στοιχεία αφορούν γήπεδα, οικόπεδα, κτήρια, μηχανολογικό εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα, εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα. Ως αξία παγίων για τα ακίνητα λαμβάνεται, κατ’ επιλογή της επιχείρησης, είτε η αντικειμενική αξία που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, πιστοποιούμενη από συμβολαιογράφο, είτε η αξία αυτών, όπως προσδιορίζεται από τα οριστικά συμβόλαια αγοράς ή το κόστος ιδιοκατασκευής τους, όπως είναι εγγεγραμμένο στα βιβλία της επιχείρησης. Για τον εξοπλισμό και τα μεταφορικά μέσα, η αξία τους προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 99 του παρόντος.»
  3. Η περίπτωση α) της παρ. 6 του άρθρου 100 της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 3669/2008 αντικαθίστανται ως εξής:
  «α) Περιλαμβάνει στη βασική της στελέχωση τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Δ’ βαθμίδας και ενός (1) τεχνικού ΜΕΚ Γ’ βαθμίδας.».
  4. Η περίπτωση ε) της παρ. 7 του άρθρου 100 της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 3669/2008 αντικαθίστανται ως εξής:
  «ε) Στην τρίτη τάξη, ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Γ’ βαθμίδας.».
  5. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 100 της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 3669/2008 αντικαθίστανται ως εξής:
  «α) Περιλαμβάνουν στη βασική και συμπληρωματική τους στελέχωση τον αντίστοιχο, για κάθε τάξη, ελάχιστο αριθμό τεχνικών εγγεγραμμένων στο Μ.Ε.Κ., ως εξής:
  «i. Στην τέταρτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας, ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας. Για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων μέχρι και την τέταρτη, απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση τουλάχιστον ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας. Για κάθε επιπλέον κατηγορία απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας.
  ii. Στην πέμπτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον τριών (3) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας, ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας. Για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων μέχρι την τέταρτη, απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση τουλάχιστον δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας. Για κάθε επιπλέον κατηγορία απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας.
  iii. Στην έκτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον τεσσάρων (4) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας, δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας. Για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων μέχρι και την τέταρτη, απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση τουλάχιστον δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας, ενός τεχνικού Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας και ενός τεχνικού Μ.Ε.Κ Β΄ βαθμίδας. Για τις επιπλέον κατηγορίες απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας».»
  iv. Στην έβδομη τάξη, απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας και δεκατεσσάρων (14) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας. Από τη στελέχωση αυτή απαιτείται τουλάχιστον οι δώδεκα (12) τεχνικοί Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας να είναι εγγεγραμμένοι σε τρεις (3) κατηγορίες έργων, ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας να είναι εγγεγραμμένος στην κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών έργων και ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας να είναι εγγεγραμμένος στην κατηγορία βιομηχανικών και ενεργειακών έργων.
  Εναλλακτικά για τις τάξεις τέταρτη, πέμπτη και έκτη μπορεί να αντικατασταθεί στη βασική και στη συμπληρωματική τους στελέχωση, ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας, με δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας και ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας με δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας. Για την έβδομη τάξη μπορούν να αντικατασταθούν τόσο στη βασική, όσο και στη συμπληρωματική της στελέχωση, μέχρι τέσσερις (4) τεχνικοί Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας με οκτώ (8) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας και μέχρι τέσσερις (4) τεχνικοί Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας με οκτώ (8) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας.
  Για τις πιο πάνω τάξεις τα στελέχη για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων, εκτός της βασικής κατηγορίας, μπορεί να είναι τα ίδια πρόσωπα της βασικής στελέχωσης εγγεγραμμένα σε αντίστοιχη κατηγορία και τάξη του Μ.Ε.Κ. ή και άλλα πρόσωπα.»