• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Μπρας (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)' | 6 Σεπτεμβρίου 2016, 16:48

    2. Άρθρο 3, Εγκαταστάσεις Υδατοδρομίων Παρ. 1 Το σχέδιο νόμου αναφέρει: 1. Για την λειτουργία των υδατοδρομίων απαιτείται η κατάλληλη υποδομή σε λιμενικές και κτηριακές εγκαταστάσεις συμπεριλαμβανομένων και των προκατασκευασμένων σταθερών, μετακινούμενων ή φορητών οικίσκων, καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού που περιγράφεται στην παράγραφο ιβ) του άρθρου 16 του παρόντος. Η κατασκευή των απαιτούμενων νέων εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση υδροπλάνων, επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανονισμούς και με τη σχετική κείμενη νομοθεσία. Για το σχεδιασμό των κτηριακών εγκαταστάσεων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο τύπος του Υδατοδρομίου... Θα πρέπει: Η λέξη Κατασκευή να αντικατασταθεί με την λέξη : ''Η δημιουργία'' Η λέξη κτηριακών να φύγει και καθώς η λέξη περιορίζει Σε πολλές περιοχές που υπάρχουν περιορισμοί στις όποιες κατασκευές θα χρησιμοποιηθούν φορητές ή προκάτ εγκαταστάσεις. Η αναφορά σε κατασκευές περιορίζει.