Άρθρο 03 – Εγκαταστάσεις Υδατοδρομίων

1. Για την λειτουργία των υδατοδρομίων απαιτείται η κατάλληλη υποδομή σε λιμενικές και κτηριακές εγκαταστάσεις συμπεριλαμβανομένων και των προκατασκευασμένων σταθερών, μετακινούμενων ή φορητών οικίσκων, καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού που περιγράφεται στην παράγραφο ιβ) του άρθρου 16 του παρόντος.
Η κατασκευή των απαιτούμενων νέων εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση υδροπλάνων, επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανονισμούς και με τη σχετική κείμενη νομοθεσία.
Για το σχεδιασμό των κτηριακών εγκαταστάσεων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο τύπος του υδατοδρομίου, ο οποίος καθορίζεται από τη λειτουργία και τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε αυτό. Ειδικότερα για τους χώρους από τους οποίους ο επιβάτης διέρχεται υποχρεωτικά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι χώροι αναμονής προ του έλεγχου εισιτηρίων, παράδοσης / παραλαβής αποσκευών, ελέγχου διαβατηρίων ή εγγράφων ταυτοπροσωπίας, ελέγχου ασφαλείας επιβατών / αποσκευών, χώροι αναμονής για επιβίβαση, χώροι υγιεινής κ.λπ..
2. Οι ελάχιστες απαιτήσεις των κτηριακών εγκαταστάσεων προκειμένου να διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο εξυπηρέτησης επιβατών καθορίζονται ως εξής:
α) κτηριακή ή άλλη υποδομή ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια χώρου για την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού ασφαλείας ελέγχου επιβατών / αποσκευών,
β) κατά την αναμονή επιβατών απαιτείται χώρος 1,2 τ.μ. ανά εξυπηρετούμενο επιβάτη,
γ) υποχρεωτική ύπαρξη χώρων υγιεινής των δύο φύλων ανάλογα με τoν αριθμό επιβατών. Σε περίπτωση που οι χώροι αυτοί δεν βρίσκονται εντός του χώρου αναμονής των επιβατών θα χωροθετούνται πλησίον αυτού.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων δύναται να τροποποιούνται οι ανωτέρω ελάχιστες απαιτήσεις καθώς και να καθορίζονται οποιαδήποτε θέματα υποδομών, κτηριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, επιπλέον των ανωτέρω προβλεπομένων, ανάλογα με τον τύπο και τη λειτουργία του Υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή ή λίμνη αντίστοιχα.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 12:00 | Μιχάλης Ασσαριώτης

  Άρθρο 08 – Τεχνικός Φάκελος Υδατοδρομίου
  «Στον τεχνικό φάκελο ζητείται Επιχειρηματικό σχέδιο για την κατασκευή, οργάνωση και λειτουργία του υδατοδρομίου, με περιγραφή, μεταξύ άλλων, των επιδιωκόμενων στόχων, των αναγκαίων μέσων, τις δυνατότητες ανάπτυξης και προβλέψεις χρήσης σε ετήσια βάση, τον προσδιορισμό του συνολικού κόστους και τον τρόπο χρηματοδότησης των επιμέρους δράσεων και εκτίμηση των χρηματοοικονομικών ροών σε βάθος τριετίας, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του υδατοδρομίου».

  Αυτό απαιτείται μόνο από τον ενδιαφερόμενο φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου η αν συνοδεύεται από αίτηση για Άδεια ίδρυσης & λειτουργίας υδατοδρομίου και όχι για τον φορέα ίδρυσης υδατοδρομίου.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 12:18 | Μιχάλης Ασσαριώτης

  Άρθρο 3 – Εγκαταστάσεις Υδατοδρομίων
  Δεδομένο ότι γνωρίζουμε ότι το μεγαλύτερο υδροπλάνο είναι 19 θέσεων πρέπει ο μέγιστος υπολογισμός να είναι 19 επιβ. χ 1,2 τ.μ/επιβάτη. Δεν θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να μπει ανά πτήση κατ’ εισήγηση του Κου Ιωάννη Μπράς. Στην αίθουσα αναμονής μπαίνουν μόνο οι επιβάτες της αμέσως επόμενης πτήσης.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 10:51 | ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Sales Expert

  Σχετικά με την παράγραφο 10 του Άρθρου 2 προτείνουμε την τροποποίησή της ως εξής:
  «Περιοχή ελιγμών Υδατοδρομίου»: Υδάτινη περιοχή του Υδατοδρομίου, οποιουδήποτε σχήματος, εντός του οποίου δύναται να ορίζεται, σε συνάρτησή της με τη μορφολογία της ευρύτερης χερσαίας και υδάτινης περιοχής και των επιχειρησιακών επιδόσεων του αεροσκάφους αναφοράς, τουλάχιστον ένα ορθογώνιο, ως κύρια περιοχή ελιγμών, διαστάσεων τέτοιων, ώστε να επιτρέπεται η ασφαλής προσθαλάσσωση, αποθαλάσσωση των αεροσκαφών. Επιπλέον, τουλάχιστον ένα ορθογώνιο, ως εναλλακτική περιοχή ελιγμών, διαστάσεων τέτοιων, ώστε να επιτρέπεται η ασφαλής προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση των αεροσκαφών. Η χρήση της/των εναλλακτικών περιοχών θα γίνεται μόνο όταν η κύρια περιοχή δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί. Η περιοχή ελιγμών ορίζεται είτε από τις συντεταγμένες του κέντρου του κύκλου είτε από τις γεωγραφικές συντεταγμένες του σχήματος της περιοχής ελιγμών και δεν περιλαμβάνει τους χώρους ελλιμενισμού των αεροσκαφών. Ως εναλλακτική περιοχή ελιγμών θα επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνεται περιοχή εντός λιμένος, για χρήση μόνο σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών ή έκτακτης ανάγκης και εφόσον συντρέχουν λόγοι ασφάλειας πτήσεων. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η χρήση της εναλλακτικής περιοχής ελιγμών εντός λιμένος επιτρέπεται με ευθύνη του χειριστή του υδροπλάνου, κατόπιν πρότερης ενημέρωσης και στη συνέχεια σχετικής έγκρισης από τη Λιμενική Αρχή για την εκάστοτε προσθαλάσσωση μόνο εφόσον δεν δημιουργείται πρόβλημα ασφάλειας ναυσιπλοΐας.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 16:47 | Ιωάννης Μπρας (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)

  Άρθρο 3, Εγκαταστάσεις Υδατοδρομίων Παρ. 3

  Το σχέδιο νόμου αναφέρει: 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων δύναται να τροποποιούνται οι ανωτέρω ελάχιστες απαιτήσεις καθώς και να καθορίζονται οποιαδήποτε θέματα υποδομών, κτηριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, επιπλέον των ανωτέρω προβλεπομένων, ανάλογα με τον τύπο και τη λειτουργία του Υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή ή λίμνη αντίστοιχα.

  Πρόταση: Να γίνει απαλοιφή των »ελάχιστες απαιτήσεις» λόγο της ύπαρξης μικρών υδατοδρομίων πού ενδέχεται να χρειάζεται για την βιωσιμότητα τους να λειτουργήσουν με μικρότερες απαιτήσεις χώρων κτλ.

  Επίσης να γίνει απαλοιφή των λέξεων »επιπλέον των ανωτέρω προβλεπομένων» για τους ίδιους παραπάνω λόγους.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 16:36 | Ιωάννης Μπρας (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)

  Άρθρο 3, Εγκαταστάσεις Υδατοδρομίων Παρ. 2,γ

  Το σχέδιο νόμου αναφέρει: γ) υποχρεωτική ύπαρξη χώρων υγιεινής των δύο φύλων ανάλογα με τoν αριθμό επιβατών. Σε περίπτωση που οι χώροι αυτοί δεν βρίσκονται εντός του χώρου αναμονής των επιβατών θα χωροθετούνται πλησίον αυτού.

  Πρόταση: Πρέπει να γίνει σαφής επεξήγηση στο παραπάνω, είτε λόγο μάξιμουμ 19 επιβατών χωροθέτηση 1+1 WC, είτε χρήση υφιστάμενων χώρων WC πλησίον του υδατορδομίου.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 16:16 | Ιωάννης Μπρας (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)

  Άρθρο 3, Εγκαταστάσεις Υδατοδρομίων Παρ. 2,β

  Το σχέδιο νόμου αναφέρει: β) κατά την αναμονή επιβατών απαιτείται χώρος 1,2 τ.μ. ανά εξυπηρετούμενο επιβάτη

  Πρόταση: κατά την αναμονή επιβατών απαιτείται χώρος 1,2 τ.μ. ανά εξυπηρετούμενο επιβάτη ανά πτήση.

  δεδομένο ότι το μεγαλύτερο υδροπλάνο είναι 19 επιβατικών θέσεων πρέπει ο μέγιστος υπολογισμός να είναι 19 επιβ. χ 1,2 τ.μ/επιβάτη = 22,8 τμ.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 16:27 | Ιωάννης Μπρας (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)

  Στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα στις Κυκλάδες υπάρχει συγκεκριμένο πρόβλημα με την εγκατάσταση οικίσκων.

  Για να ξεπεραστεί το πρόβλημα με την απόφαση Νομάρχη για τα λυόμενα στις Κυκλάδες όπου σύμφωνα με την υπ. αριθμό πρωτ. 5523-29/11/1973 αλλά και την απόφαση της 6ης συνεδρίασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου της 03/09/1997 για την εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικίσκων όπου απαγορεύει την εγκατάσταση λυόμενων και προκατασκευασμένων κτισμάτων »ΠΡΟΚΑΤ», ΤΡΟΧΌΣΠΙΤΩΝ-ΤΡΟΧΟΒΙΛΩΝ στο νομό Κυκλάδων προτείνεται προσθήκη ως εξής:

  Άρθρο: Από την απαγόρευση εγκατάστασης και χρήσης λυομένων κατασκευών που έχει επιβληθεί με απόφαση των κατά τόπους αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, εξαιρούνται λυόμενες κατασκευές ή προκατασκευασμένοι οικίσκοι για τη δημιουργία, και λειτουργία υδατοδρομίων.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 16:48 | Ιωάννης Μπρας (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)

  2. Άρθρο 3, Εγκαταστάσεις Υδατοδρομίων

  Παρ. 1
  Το σχέδιο νόμου αναφέρει: 1. Για την λειτουργία των υδατοδρομίων απαιτείται η κατάλληλη υποδομή σε λιμενικές και κτηριακές εγκαταστάσεις συμπεριλαμβανομένων και των προκατασκευασμένων σταθερών, μετακινούμενων ή φορητών οικίσκων, καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού που περιγράφεται στην παράγραφο ιβ) του άρθρου 16 του παρόντος.

  Η κατασκευή των απαιτούμενων νέων εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση υδροπλάνων, επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανονισμούς και με τη σχετική κείμενη νομοθεσία.

  Για το σχεδιασμό των κτηριακών εγκαταστάσεων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο τύπος του Υδατοδρομίου…

  Θα πρέπει:

  Η λέξη Κατασκευή να αντικατασταθεί με την λέξη : »Η δημιουργία»
  Η λέξη κτηριακών να φύγει και καθώς η λέξη περιορίζει

  Σε πολλές περιοχές που υπάρχουν περιορισμοί στις όποιες κατασκευές θα χρησιμοποιηθούν φορητές ή προκάτ εγκαταστάσεις. Η αναφορά σε κατασκευές περιορίζει.

 • 12 Αυγούστου 2016, 10:27 | Νικόλαος

  Στο άρθρο (3) πρέπει να γίνουν οι παρακάτω αλλαγές.

  1. Για τον σχεδιασμό ενός υδατοδρομίου πρέπει να υπάρχει ένα υπόδειγμα όπου θα καθορίζονται κατ ελάχιστον η ασκούμενες λειτουργίες, και οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε αυτό. Αυτό θα έχει πολλαπλά οφέλη όχι μόνο για τους μελετητές που αναλαμβάνουν να μελετήσουν και να φτιάξουν ένα υδατοδρόμιο, αλλά και για τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες γιατί στην πράξη θα αποφευχθούν αυθαιρεσίες και αυτοσχεδιασμοί. Δυστυχώς οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες είναι πάρα πολλές με αποτέλεσμα να υπάρχει μια απίστευτη Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α γεγονός που λειτουργεί αποτρεπτικά στην όλη διαδικασία. Θα ήταν καλύτερα πριν το νομοσχέδιο, πάρει τον δρόμο της συζήτησης τα αρμόδια υπουργεία, να έχουν ξεκαθαρίσει αυτή την Α Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Η Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η μαζί και το άγος της γραφειοκρατίας. Η Δ. Δ. δεν πρέπει να λειτουργεί ως <> αλλά ως αρωγός και συμπαραστάτης.

  2. Η παράγραφος (3) του άρθρου (3) πρέπει να καταργηθεί, γιατί είναι γραφειοκρατική και δεν προσφέρει απολύτως τίποτα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κοινή υπουργική απόφαση για να υπάρξουν τροποποιήσεις σε θέματα υποδομών, κτιριακών εγκαταστάσεων κ. λ.π. το αρμόδιο τμήμα εναερίων μεταφορών του ΥΠ Ο Μ Ε Δ Ι ανάλογα με τον τύπο του υδατοδρομίου και την λειτουργία του σε θαλάσσια περιοχή ή λίμνη αντίστοιχα, μπορεί σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα του υπουργείου ναυτιλίας, και νησιωτικής πολιτικής να λύσει τυχόν προβλήματα.

 • 6 Αυγούστου 2016, 14:33 | Αλέξανδρος Αθανασόπουλος

  Υπάρχουν πολλά μικρά λιμάνια στη χώρα μας, όπου σταματάνε φέρρυ μποτ μερικές φορές τη μέρα, χωρίς να υπάρχει καμιά κτιριακή υποδομή (κανένα κτίριο και καμιά τουαλέτα). Γιατί αναγκάζετε τους χειριστές υδατοδρομίων να επωμιστούν αυτό το πρόσθετο κόστος; Θα μου πείτε οτι τα υδροπλάνα δεν έχουν τουαλέτες όπως έχουν τα φέρρυ μποτ. Θα απαντήσω οτι ούτε το μετρό ή τα λεωφορεία του ΟΑΣΑ έχουν τουαλέτες, ούτε οι σταθμοί μετρό ή λεωφορείων έχουν δημόσιες τουαλέτες.