• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Μπρας (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)' | 6 Σεπτεμβρίου 2016, 16:37

    Άρθρο 6, Προϋποθέσεις κατόχου Άδειας Υδατοδρομίου Το σχέδιο νόμου αναφέρει: 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής χορηγείται άδεια υδατοδρομίου. Προκειμένου για υδατοδρόμιο σε λίμνη, η άδεια υδατοδρομίου χορηγείται με απόφαση αποκλειστικώς του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. 2. Η άδεια υδατοδρομίου εφόσον είναι διαφορετικοί οι φορείς που είναι οι κάτοχοι της άδειας ιδρύσεως και της άδειας λειτουργίας χορηγείται στον κάτοχο της άδειας λειτουργίας. 3. Άδεια υδατοδρομίου χορηγείται μόνο σε φορείς που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Επ’ αυτών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 1815/1988 (Α΄ 250), όπως ισχύει. 4. Άδεια υδατοδρομίου χορηγείται σε ιδιωτικών συμφερόντων ανώνυμη εταιρεία, σε Ε.Π.Ε. σε Ο.Ε. και σε Ε.Ε.Ε. εφόσον ο διευθύνων σύμβουλος και κάθε μέλος του διοικητικού της συμβουλίου στην ανώνυμη εταιρεία και κάθε εταίρος και διαχειριστής στις λοιπές, πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, β) δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για τα εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, προσβολών κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εγκληματικής οργάνωσης, τρομοκρατικών πράξεων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, απιστίας περί την υπηρεσία, παραβίασης του απορρήτου των τηλεφωνημάτων και της προφορικής συνομιλίας, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, δωροδοκίας ή δωροληψίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, λαθρεμπορίας και περί όπλων και εκρηκτικών υλών, ανεξάρτητα αν η καταδίκη αυτή αναγράφεται ή όχι στο ποινικό μητρώο του αιτούντος, γ) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα που τελέσθηκε με δόλο, δ) δεν κρατείται προσωρινά ή δεν έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης β) της παρούσας παραγράφου ή δεν έχει καταδικασθεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης β) της παρούσας παραγράφου. Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητη απαλλακτική απόφαση, ε) δεν έχει στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων του, έστω και εάν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους, στ) δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση, ζ) δεν έχει απολυθεί από δημόσια υπηρεσία για πειθαρχικό παράπτωμα σχετικό με τα αδικήματα της περίπτωσης β) της παρούσας παραγράφου, η) δεν είναι κατασκευαστής ή έμπορος όπλων, πυρομαχικών ή εκρηκτικών υλών. 5. Για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθ. 8 του Ν. 1599/1986 (θεωρημένη) με την οποία δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο ότι: i. δεν στερείται των προϋποθέσεων που αναφέρονται στα εδάφια ε), ζ) και η) της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. ii. δεν κρατείται προσωρινά ή δεν έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης β) της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, ή δεν έχει καταδικασθεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης β) της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. iii. δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα που τελέσθηκε με δόλο. β) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση του οποίου η ημερομηνία έκδοσης δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του. (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση) γ) Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση του οποίου η ημερομηνία έκδοσης δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του. (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση) Πρόταση: Παρ.6 Συμπλήρωση με δ) στα παραπάνω ισχύουν οι αντίστοιχες Ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις.