Άρθρο 06 – Προϋποθέσεις κατόχου Άδειας Υδατοδρομίου

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής χορηγείται άδεια υδατοδρομίου. Προκειμένου για υδατοδρόμιο σε λίμνη, η άδεια υδατοδρομίου χορηγείται με απόφαση αποκλειστικώς του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.
2. Η άδεια υδατοδρομίου εφόσον είναι διαφορετικοί οι φορείς που είναι οι κάτοχοι της άδειας ιδρύσεως και της άδειας λειτουργίας χορηγείται στον κάτοχο της άδειας λειτουργίας.
3. Άδεια υδατοδρομίου χορηγείται μόνο σε φορείς που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Επ’ αυτών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 1815/1988 (Α΄ 250), όπως ισχύει.
4. Άδεια υδατοδρομίου χορηγείται σε ιδιωτικών συμφερόντων ανώνυμη εταιρεία, σε Ε.Π.Ε. σε Ο.Ε. και σε Ε.Ε.Ε. εφόσον ο διευθύνων σύμβουλος και κάθε μέλος του διοικητικού της συμβουλίου στην ανώνυμη εταιρεία και κάθε εταίρος και διαχειριστής στις λοιπές, πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του,
β) δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για τα εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, προσβολών κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εγκληματικής οργάνωσης, τρομοκρατικών πράξεων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, απιστίας περί την υπηρεσία, παραβίασης του απορρήτου των τηλεφωνημάτων και της προφορικής συνομιλίας, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, δωροδοκίας ή δωροληψίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, λαθρεμπορίας και περί όπλων και εκρηκτικών υλών, ανεξάρτητα αν η καταδίκη αυτή αναγράφεται ή όχι στο ποινικό μητρώο του αιτούντος,
γ) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα που τελέσθηκε με δόλο,
δ) δεν κρατείται προσωρινά ή δεν έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης β) της παρούσας παραγράφου ή δεν έχει καταδικασθεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης β) της παρούσας παραγράφου. Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητη απαλλακτική απόφαση,
ε) δεν έχει στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων του, έστω και εάν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους,
στ) δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση,
ζ) δεν έχει απολυθεί από δημόσια υπηρεσία για πειθαρχικό παράπτωμα σχετικό με τα αδικήματα της περίπτωσης β) της παρούσας παραγράφου,
η) δεν είναι κατασκευαστής ή έμπορος όπλων, πυρομαχικών ή εκρηκτικών υλών.

5. Για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθ. 8 του Ν. 1599/1986 (θεωρημένη) με την οποία δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο ότι:
i. δεν στερείται των προϋποθέσεων που αναφέρονται στα εδάφια ε), ζ) και η) της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
ii. δεν κρατείται προσωρινά ή δεν έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης β) της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, ή δεν έχει καταδικασθεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης β) της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
iii. δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα που τελέσθηκε με δόλο.
β) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση του οποίου η ημερομηνία έκδοσης δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του.
(Αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
γ) Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση του οποίου η ημερομηνία έκδοσης δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του. (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 11:46 | Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

  Άρθρο 6 – Προϋποθέσεις κατόχου άδειας υδατοδρομίου
  Σχετικά με την αδειοδότηση υδατοδρομίων σε λίμνες που εντάσσονται στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Φύση 2000, οι άδειες θα πρέπει να χορηγούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. [παράγραφος (1)]

 • Άρθρο 6

  Στην παράγραφο 2, αναφέρεται ότι: «Η άδεια υδατοδρομίου εφόσον είναι διαφορετικοί οι φορείς που είναι οι κάτοχοι της άδειας ιδρύσεως και της άδειας λειτουργίας χορηγείται στον κάτοχο της άδειας λειτουργία». Η διατύπωση αυτή είναι ασαφής και χρήζει διευκρίνησης καθώς άδεια υδατοδρομίου σύμφωνα με τους ορισμούς του παρόντος σχεδίου νόμου (Άρθρο 2, παρ 2), είναι είτε η Άδεια Ίδρυσης, είτε η Άδεια Λειτουργίας, είτε η Άδεια Ίδρυσης & Λειτουργίας. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα τι είναι αυτό που χορηγείται ως άδεια υδατοδρομίου στον ήδη κάτοχο της Άδειας Λειτουργίας?

  Ζαγοράκης Βαγγέλης
  Γενικός Διευθυντής
  HELLENIC SEAPLANES SA

 • 8 Σεπτεμβρίου 2016, 18:29 | Nicolas Charalambous

  Άρθρο 6 παράγραφο 4. Άδεια υδατοδρομίου χορηγείται σε ιδιωτικών συμφερόντων ανώνυμη εταιρεία, σε Ε.Π.Ε. σε Ο.Ε. και σε Ε.Ε.Ε. εφόσον ο διευθύνων σύμβουλος και κάθε μέλος του διοικητικού της συμβουλίου … Σε αυτή την παράγραφο εξαιρεί όλες τις εταιρείες Ι.Κ.Ε.! Πιστεύω ότι η μορφή της Ι.Κ.Ε. δεν πρέπει να εξαιρεθεί γιατί είναι πολύ γρήγορη η διαδικασία ίδρυσης και ευκολότερης διαχείρισης. Οι εταιρείες του ομίλου της Hellenic Seaplanes που διαχειρίζονται τα υδατοδρόμια είναι όλες μορφής Ι.Κ.Ε. και ζητάμε αν δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος που εξαιρέθηκαν να τις επαναφέρουμε στις προυποθέσεις.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 16:37 | Ιωάννης Μπρας (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)

  Άρθρο 6, Προϋποθέσεις κατόχου Άδειας Υδατοδρομίου

  Το σχέδιο νόμου αναφέρει:

  1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής χορηγείται άδεια υδατοδρομίου. Προκειμένου για υδατοδρόμιο σε λίμνη, η άδεια υδατοδρομίου χορηγείται με απόφαση αποκλειστικώς του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.
  2. Η άδεια υδατοδρομίου εφόσον είναι διαφορετικοί οι φορείς που είναι οι κάτοχοι της άδειας ιδρύσεως και της άδειας λειτουργίας χορηγείται στον κάτοχο της άδειας λειτουργίας.
  3. Άδεια υδατοδρομίου χορηγείται μόνο σε φορείς που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Επ’ αυτών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 1815/1988 (Α΄ 250), όπως ισχύει.
  4. Άδεια υδατοδρομίου χορηγείται σε ιδιωτικών συμφερόντων ανώνυμη εταιρεία, σε Ε.Π.Ε. σε Ο.Ε. και σε Ε.Ε.Ε. εφόσον ο διευθύνων σύμβουλος και κάθε μέλος του διοικητικού της συμβουλίου στην ανώνυμη εταιρεία και κάθε εταίρος και διαχειριστής στις λοιπές, πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  α) έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του,
  β) δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για τα εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, προσβολών κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εγκληματικής οργάνωσης, τρομοκρατικών πράξεων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, απιστίας περί την υπηρεσία, παραβίασης του απορρήτου των τηλεφωνημάτων και της προφορικής συνομιλίας, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, δωροδοκίας ή δωροληψίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, λαθρεμπορίας και περί όπλων και εκρηκτικών υλών, ανεξάρτητα αν η καταδίκη αυτή αναγράφεται ή όχι στο ποινικό μητρώο του αιτούντος,
  γ) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα που τελέσθηκε με δόλο,
  δ) δεν κρατείται προσωρινά ή δεν έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης β) της παρούσας παραγράφου ή δεν έχει καταδικασθεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης β) της παρούσας παραγράφου. Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητη απαλλακτική απόφαση,
  ε) δεν έχει στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων του, έστω και εάν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους,
  στ) δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση,
  ζ) δεν έχει απολυθεί από δημόσια υπηρεσία για πειθαρχικό παράπτωμα σχετικό με τα αδικήματα της περίπτωσης β) της παρούσας παραγράφου,
  η) δεν είναι κατασκευαστής ή έμπορος όπλων, πυρομαχικών ή εκρηκτικών υλών.
  5. Για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
  α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθ. 8 του Ν. 1599/1986 (θεωρημένη) με την οποία δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο ότι:
  i. δεν στερείται των προϋποθέσεων που αναφέρονται στα εδάφια ε), ζ) και η) της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
  ii. δεν κρατείται προσωρινά ή δεν έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης β) της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, ή δεν έχει καταδικασθεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης β) της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
  iii. δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα που τελέσθηκε με δόλο.
  β) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση του οποίου η ημερομηνία έκδοσης δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του.
  (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
  γ) Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση του οποίου η ημερομηνία έκδοσης δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του. (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

  Πρόταση: Παρ.6 Συμπλήρωση με δ) στα παραπάνω ισχύουν οι αντίστοιχες Ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις.

 • 12 Αυγούστου 2016, 11:26 | Νικόλαος

  Η παράγραφος (1) του άρθρου 6 πρέπει να καταργηθεί δεν χρειάζεται υπουργική απόφαση. Η άδεια υδατοδρομίου, χορηγείται από τα αρμόδια, τμήματα του Υ Π Ο Μ Ε Δ Ι και του Ναυτιλίας, η παράγραφος 2 χρήζει διευκρινίσεων.

 • 9 Αυγούστου 2016, 08:34 | Βράντζα Παναγιώτα, Βουλευτής Νομού Καρδίτσας

  Ειδικώς ως προς την αδειοδότηση υδατοδρομίων σε λίμνες (διαδικασία η οποία σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση γίνεται αποκλειστικά από τον Υπουργό Υποδομών), δεδομένου ότι σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν, ως γνωστόν, εγκατεστημένα υδροηλεκτρικά φράγματα της ΔΕΗ (όπως στις λίμνες Πλαστήρα, Κρεμαστών, Καστρακίου κ.λπ.), θα ήταν ίσως σκόπιμο να υπάρχει πρόνοια στον νόμο ώστε: (α) να διευκολύνεται η διαδικασία αδειοδότησης, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, μέσω και του συναρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, (β) να οριοθετείται, εν προκειμένω, το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΔΕΗ, και (γ) να διευκρινίζεται, ήδη στον νόμο, ότι ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης της αντίστοιχης υδάτινης επιφάνειας είναι ο εκάστοτε οικείος πρωτοβάθμιος ΟΤΑ.

  Με εκτίμηση,

  Παναγιώτα Βράντζα,
  Βουλευτής Νομού Καρδίτσας