• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Μπρας (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)' | 6 Σεπτεμβρίου 2016, 16:02

    Άρθρο 12 – Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων – Έκδοση αδειών Το σχέδιο νόμου αναφέρει: γ) Σε περίπτωση αδυναμίας των υπηρεσιών της παραγράφου 1 του παρόντος να αποστείλουν γνωμοδότηση εντός της ανωτέρω ορισμένης προθεσμίας, οφείλουν εγγράφως να αιτηθούν παράτασή της, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της. Το αίτημα της παράτασης υποβάλλεται από τον αρμόδιο Δ/ντή Κλάδου ή από τον Διοικητή της ΥΠΑ και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες. Πρόταση: Ο νέος νόμος γίνεται για επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών, Η συγκεκριμένη παράγραφο είναι ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση και πρέπει να απαλειφθεί