Άρθρο 12 – Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων – Έκδοση αδειών

1. Με την υποβολή της αίτησης και του τεχνικού φακέλου και με την προϋπόθεση ότι τεχνικός φάκελος είναι πλήρης, το Τ.Ε.Μ.Α.Α., διαβιβάζει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών αντίγραφο του φακέλου στις ακόλουθες δημόσιες υπηρεσίες:
α) Στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.) και στο Γε-νικό Επιτελείο Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.), προκειμένου να εξετάσουν τυχόν και καθ’ οιονδήποτε τρόπο επίδραση στις επιχειρησιακές λειτουργίες του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας ή άλλων παραμέτρων της Εθνικής Άμυνας.
β) Στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας και Αιγαίου του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, προκειμένου να εξετάσουν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, την καταλληλότητα της θαλάσσιας περιοχής από πλευράς προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος, ασφάλειας και αστυνόμευσης, ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, καθώς και το υποβληθέν Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης του υδατοδρομίου.
γ) Στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, προκειμένου να εξετάσουν ζητήματα παραχώρησης της εκμετάλλευσης χώρων λιμένων, καθορισμού των λιμενικών ζωνών και συμβατότητας των προτεινόμενων έργων/ δραστηριοτήτων με εγκεκριμένα Γενικά Προγραμματικά Σχέδια (master plan) αλλά και γενικότερα τη συμβατότητά τους με τη λειτουργία του λιμένα.
Στην περίπτωση υδατοδρομίων σε λίμνες, στις αρμόδιες υπηρεσίες διαχείρισης της όχθης, της παρόχθιας ζώνης και των υδάτων της λίμνης προκειμένου να εξετάσουν ζητήματα παραχώρησης και συμβατότητας των προτεινόμενων έργων με άλλες δραστηριότητες της λίμνης.
δ) Στις αρμόδιες Διευθύνσεις Αερολιμένων (Δ3), Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας από Έκνομες Ενέργειες (Δ15) και Διαχείρισης Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας (Δ16) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), προκειμένου να ορίσουν τα φυσικά χαρακτηριστικά του διαδρόμου, να χωροθετήσουν το διάδρομο, να ελέγξουν τα επίπεδα απελευθέρωσης εμποδίων, να καθορίσουν τις διαδικασίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανάγκης, να διαπιστώσουν/ ορίσουν τις ελεγχόμενες περιοχές και διαδικασίες ελέγχου ασφαλείας από έκνομες ενέργειες, να εξετάσουν τη δυνατότητα διαχείρισης της κυκλοφορίας των υδροπλάνων στην αιτούμενη περιοχή δημιουργίας υδατοδρομίου να καθορίσουν τους όρους και προϋποθέσεις εκτέλεσης των πτήσεων και να εξετάσουν τα υποβληθέντα εγχειρίδια του υδατοδρομίου ήτοι το Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδρομίου (Water Aerodrome Manual), το Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου (Security Program) και το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης (Emergency Plan).
ε) Στις αρμόδιες, σε θέματα προστασίας του πολίτη, υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για: α) την εξέταση της καταλληλότητας της περιοχής από πλευράς τάξης και ασφάλειας, β) θέματα που άπτονται της Συνθήκης του Σένγκεν (Schengen), καθώς και γ) την εξέταση του Προγράμματος Ασφαλείας (Security Program) και του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης (Emergency Plan) σε περίπτωση υδατοδρομίου σε λίμνη.
2. Οι Υπηρεσίες της παραγράφου 1 του παρόντος, κατόπιν εξέτασης του φακέλου επί των θεμάτων της αρμοδιότητάς τους και εντός προθεσμίας είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών:
α) αποστέλλουν στο Τ.Ε.Μ.Α.Α., αιτιολογημένη γνωμοδότηση αποδοχής ή απόρριψης του φακέλου ή
β) διαβιβάζουν απευθείας στον ενδιαφερόμενο με έγγραφο κοινοποιούμενο στο Τ.Ε.Μ.Α.Α., υποδείξεις και περιορισμούς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Ο ενδιαφερόμενος, για τη συνέχιση της διαδικασίας, οφείλει να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις και να επανυποβάλει στις αρμόδιες υπηρεσίες της παραγράφου 1 του παρόντος με κοινοποίηση στο Τ.Ε.Μ.Α.Α., τα σχετικά δικαιολογητικά του φακέλου τροποποιημένα/ συμπληρωμένα σύμφωνα με τις υποδείξεις και περιορισμούς. Στην περίπτωση αυτή, ακολουθείται εκ νέου η διαδικασία και με την ίδια χρονική προθεσμία της παραγράφου 2 του παρόντος, μέχρι την αποστολή της τελικής αιτιολογημένης γνωμοδότησης αποδοχής ή απόρριψης του φακέλου.
γ) Σε περίπτωση αδυναμίας των υπηρεσιών της παραγράφου 1 του παρόντος να αποστείλουν γνωμοδότηση εντός της ανωτέρω ορισμένης προθεσμίας, οφείλουν εγγράφως να αιτηθούν παράτασή της, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της. Το αίτημα της παράτασης υποβάλλεται από τον αρμόδιο Δ/ντή Κλάδου ή από τον Διοικητή της ΥΠΑ και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες.
3. Με την υποβολή της αίτησης και του τεχνικού φακέλου, το Τ.Ε.Μ.Α.Α. διαβιβάζει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών αντίγραφο του φακέλου στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, μόνο στην περίπτωση που το έργο διαθέτει Α.Ε.Π.Ο., προκειμένου να επιβεβαιώσει την ισχύ της υπάρχουσας Α.Ε.Π.Ο. βάσει της θέσης, των υποδομών, των χαρακτηριστικών του υδατοδρομίου, κ.λπ., εντός προθεσμίας είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών.
4. α) Σε περίπτωση που το υδατοδρόμιο δεν έχει ήδη αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, παράλληλα με τη διαδικασία αξιολόγησης του φακέλου προωθείται και η διαδικασία αξιολόγησης της Μ.Π.Ε. για έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 και της υ.α. 1958/2012, όπως εκάστοτε ισχύουν.
β) Για τη λειτουργία υδατοδρομίου σε λιμένα που διαθέτει Α.Ε.Π.Ο., ο ενδιαφερόμενος, μέσω του φορέα διοίκησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του λιμένα, υποβάλει αίτηση για τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. του λιμένα, προκειμένου να ενσωματωθούν σε αυτήν οι όροι, οι περιορισμοί και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση των εγκαταστάσεων και τη λειτουργία του υδατοδρομίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4014/2011.
γ) Για τη λειτουργία υδατοδρομίου σε λιμένα που δεν διαθέτει Α.Ε.Π.Ο. σε ισχύ:
i. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του υδατοδρομίου είναι το ίδιο νομικό πρόσωπο με το φορέα διοίκησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του λιμένος υποβάλλεται Μ.Π.Ε. για το σύνολο του λιμένα και του υδατοδρομίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4014/2011 και της υ.α. 1958/2012, όπως εκάστοτε ισχύουν.
ii. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ήτοι:
– για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του υδατοδρομίου όπου ο ενδιαφερόμενος είναι διαφορετικό νομικό πρόσωπο από το φορέα διοίκησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του λιμένος ή ο ενδιαφερόμενος είναι το ίδιο νομικό πρόσωπο με το φορέα διοίκησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του λιμένος και έχει επιλέξει «φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου» άλλο νομικό πρόσωπο σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 10 του παρόντος,
– για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου, είτε ο ενδιαφερόμενος είναι το ίδιο νομικό πρόσωπο με το φορέα διοίκησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του λιμένος, είτε είναι διαφορετικό νομικό πρόσωπο από το φορέα διοίκησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του λιμένος,
υποβάλλεται Μ.Π.Ε. μόνο για τη δραστηριότητα του υδατοδρομίου συμπεριλαμβάνοντας σε αυτήν τους όρους, περιορισμούς και προϋποθέσεις και της λειτουργίας αυτού. Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει η παρατήρηση της τελευταίας στήλης του α.α. 25 της ομάδας 1ης της υ.α. 1958/2012.
δ) Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώνει την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, με κοινοποίηση στο Τ.Ε.Μ.Α.Α., για οποιαδήποτε τροποποίηση των υποδομών και χαρακτηριστικών του υδατοδρομίου κατά τη διάρκεια εξέτασης του τεχνικού φακέλου από τις Υπηρεσίες της παραγράφου 1 του παρόντος, προκειμένου η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή να εξετάζει τον εκάστοτε επικαιροποιημένο φάκελο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του υδατοδρομίου.
Η περιβαλλοντική αρχή οφείλει να ενημερώνει το Τ.Ε.Μ.Α.Α. για οποιαδήποτε τροποποίηση των υποδομών και των χαρακτηριστικών του υδατοδρομίου προκειμένου όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες της παραγράφου 1 του παρόντος να εξετάζουν τον εκάστοτε επικαιροποιημένο φάκελο.
Οι προθεσμίες για την εξέταση της ΜΠΕ σε περίπτωση που το υδατοδρόμιο δεν διαθέτει ΑΕΠΟ ή την εξέταση αίτησης τροποποίησης υπάρχουσας ΑΕΠΟ ώστε να συμπεριληφθεί το υδατοδρόμιο, ορίζονται στα άρθρα 2 έως 6 του ν. 4014/2011.
ε) Η έκδοση της Α.Ε.Π.Ο. κοινοποιείται στο Τ.Ε.Μ.Α.Α. από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.
5. Με βάση τις αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις αποδοχής ή απόρριψης του φακέλου των Υπηρεσιών της παραγράφου 1 του παρόντος, το Τ.Ε.Μ.Α.Α. εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από το πέρας της προθεσμίας της παραγράφου 2 χορηγεί βεβαίωση αποδοχής του φακέλου ή απορρίπτει αιτιολογημένα το φάκελο ενημερώνοντας τον ενδιαφερόμενο και την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, στην περίπτωση που το έργο δεν έχει ήδη αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά. Σε περίπτωση απόρριψης, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή διακόπτει την αξιολόγηση της Μ.Π.Ε. και την επιστρέφει στον ενδιαφερόμενο.
6. α) Μετά την έκδοση της βεβαίωσης αποδοχής φακέλου και για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου ή άδειας ίδρυσης & λειτουργίας υδατοδρομίου ή άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ικανοποιεί τις απαιτήσεις εξοπλισμού του άρθρου 16 ώστε το υδατοδρόμιο να είναι έτοιμο προς λειτουργία και να πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος, και ενημερώνει εγγράφως το Τ.Ε.Μ.Α.Α. για τα ανωτέρω. Το Τ.Ε.Μ.Α.Α. ειδοποιεί την Επιτροπή Υδατοδρομίων του άρθρου 14 η οποία προβαίνει σε επιθεώρηση του υδατοδρομίου εντός προθεσμίας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών.
β) Αν διαπιστωθεί με την επιθεώρηση ότι:
αα) το υδατοδρόμιο πληροί όλες τις κατά νόμο προϋποθέσεις, η Επιτροπή αποστέλλει το πόρισμά της στο Τ.Ε.Μ.Α.Α., το οποίο εισηγείται εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών τη σχετική Απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 για έκδοση άδειας υδατοδρομίου, εφόσον το υδατοδρόμιο έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά.
ββ) το υδατοδρόμιο δεν πληροί όλες τις κατά νόμο προϋποθέσεις, η Επιτροπή αποστέλλει το πόρισμα της στο Τ.Ε.Μ.Α.Α., το οποίο εκδίδει άμεσα αιτιολογημένη αρνητική διοικητική πράξη.
γ) Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει νέα επιθεώρηση, μετά την ολοκλήρωση διορθωτικών παρεμβάσεων επί των ευρημάτων της αρνητικής διοικητικής πράξης. Κατά την κατάθεση αίτησης διεξαγωγής νέας επιθεώρησης και για το παραδεκτό αυτής καταβάλλεται ποσό παραβόλου, το οποίο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου, το χρηματικό ύψος του οποίου ανέρχεται σε πεντακόσια ευρώ (500,00€). Με την υποβολή του αιτήματος, υποβάλλεται και το αποδεικτικό καταβολής του παραβόλου. Με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Τ.Ε.Μ.Α.Α., μπορεί να τροποποιείται το ως άνω χρηματικό ύψος του παραβόλου.
7. Κατά την ως άνω επιθεώρηση και αναλόγως της αδείας υδατοδρομίου ελέγχεται ιδίως:
α) Η τήρηση των προβλεπομένων Εγχειριδίων Υδατοδρομίου του άρθρου 8 του παρόντος, όπως αυτά αναφέρονται και έχουν προεγκριθεί ή εγκριθεί ανάλογα με την άδεια στο άρθρο 9, 10 ή 11 του παρόντος.
β) Η υποδομή σε εγκαταστάσεις. Προκειμένου για νέες υποδομές ελέγχεται και η άδεια κατασκευής όπου απαιτείται.
γ) Η ύπαρξη και άρτια λειτουργική κατάσταση του προβλεπόμενου στο άρθρο 16 εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού ασφαλείας από έκνομες ενέργειες για τη διασφάλιση της εφαρμογής των προβλεπόμενων διαδικασιών ασφαλείας που περιγράφονται στο Πρόγραμμα Ασφαλείας του υδατοδρομίου.
δ) Η αρτιότητα των κτηριακών και λιμενικών εγκαταστάσεων αναφορικά με την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά τους.
8. Μετά την αποστολή στο Τ.Ε.Μ.Α.Α. θετικού πορίσματος της επιτροπής για ίδρυση ή και λειτουργία του υδατοδρομίου κι εφόσον αυτό έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, το Τ.Ε.Μ.Α.Α. εισηγείται εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών τη σχετική Απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 για έκδοση άδειας υδατοδρομίου.
Με την έκδοση της Απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του παρόντος (για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή για άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου) επιτρέπεται η έναρξη πτήσεων από και προς το αδειοδοτηθέν υδατοδρόμιο. Ο φορέας λειτουργίας ενημερώνει το Τ.Ε.Μ.Α.Α. τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη πτήσεων.

 • (αρθρο 12 παρ. 1ε)

  Υπάρχει υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και διοικητικής Ανασυγκρότησης για την εξέταση του σχεδίου αντιμετώπισης Εκτάκτων καταστάσεων ανάγκης και σε περίπτωση υδατοδρομιου σε λίμνη;

 • (αρθρο 12 παρ. 1δ)

  Δεν αναφέρεται αν οι ίδιες υπηρεσίες χαράσσουν διάδρομο και για τις λίμνες.

 • (αρθρο 12 παρ. 1γ)

  Ομοίως όπως αναφέρθηκε πρωτύτερα (για άρθρο 8 παρ. 1θ) Στη περίπτωση που δεν υπάρχει φορέας διαχείρισης της λίμνης ποιος αποφασίζει για την παραχώρηση της λίμνης σε τμήματα με καθαρά υδατικό στοιχείο;

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 11:57 | Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

  Άρθρο 12 – Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων – Έκδοση αδειών

  Στις περιπτώσεις υδατοδρομίου σε λίμνες, ο Τεχνικός Φάκελος να διαβιβάζεται και στις αρμόδιες υπηρεσίες ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού προκειμένου να εξετάσουν ζητήματα συμβατότητας των έργων με άλλες δραστηριότητες τις λίμνης (πχ. αλιεία, τουρισμός). [παρ. (1γ)]

  Προκειμένου για υδατοδρόμια σε λίμνες του δικτύου Φύση 2000, ο Τεχνικός Φάκελος να διαβιβάζεται και στην αρμόδια Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προκειμένου να εξετάσει τη συμβατότητα του έργου με το αντίστοιχο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής. [παρ. (1γ)]

  Επιπλέον, για υδατοδρόμια σε λίμνες του δικτύου Φύση 2000, κατά την επιθεώρηση της Επιτροπής Υδατοδρομίων θα πρέπει να ελέγχεται η τήρηση των αντίστοιχων περιβαλλοντικών όρων και της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας [παρ (7α)]

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 10:31 | ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Sales Expert

  Άρθρο 12 –Παράγραφος 1- Υποπαράγραφος δ
  Προτείνεται να βγει η (ΥΠΑ- Δ16)
  Ένας από τους βασικότερους λόγους των μεγάλων καθυστερήσεων στις αδειοδοτήσεις υδατοδρομίων είναι η εμπλοκή πολλών Υπηρεσιών για γνωμοδοτήσεις που αναπόφευκτα αυξάνουν τη γραφειοκρατία. Πιο συγκεκριμένα και αναφορικά με το Άρθρο 12, παρ.1,δ)του σχεδίου Νόμου, κάθε υδατοδρόμιο (ως αεροδρόμιο επί υδάτινης επιφάνειας, που είναι η επίσημη ονομασία του) ανήκει στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αερολιμένων (Δ3) της ΥΠΑ. Επίσης τα θέματα ασφαλείας του υδατοδρομίου ανήκουν στην Διεύθυνση Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας από Έκνομες Ενέργειες (Δ15). Η (ΥΠΑ-Δ16) δεν έχει αρμοδιότητα να εγκρίνει τα εγχειρίδια του Υδατοδρομίου. Η προσθήκη αυτή θα αυξήσει τους χρόνους έγκρισης των εγχειριδίων.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2016, 14:12 | Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ)

  Σχετικά με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο και ειδικότερα αναφορικά με την εκτέλεση δρομολογίων υδροπλάνων και τη χάραξη των υδατοδρομίων, έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:

  Θεωρούμε κατ’ αρχήν θετικό το ενδιαφέρον για τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών για τη λειτουργία των υδροπλάνων, η οποία θα είναι μία καλή εξέλιξη για τα νησιά μας.

  Μάλιστα εντυπωσιαζόμαστε από τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις λειτουργίας, πχ κτιριακές εγκαταστάσεις και διαθέσιμος χώρος 1,2 τμ ανά επιβάτη.

  Αναγκαζόμαστε όμως να υπογραμμίσουμε τη δραματική αντίθεση αυτών των προβλεπομένων με τα όσα ισχύουν στην Ακτοπλοΐα, η οποία διακινεί τη συντριπτική πλειοψηφία των μεταφερόμενων προς και από τα ελληνικά νησιά, οι επιβάτες της οποίας στοιβάζονται στους προβλήτες χωρίς προστασία από ήλιο και βροχή, χειμώνα και καλοκαίρι.

  Προς αποφυγή παρανοήσεως, σημειώνουμε ότι μας χαροποιεί το γεγονός ότι δίνεται η πρέπουσα σημασία για την ανάπτυξη αξιοπρεπών υποδομών για τα υδροπλάνα. Μας θλίβει όμως η συνεχιζόμενη αδιαφορία για την ύπαρξη των κακών υποδομών για την ελληνική Ακτοπλοΐα, στην οποία στηρίζεται η οικονομική και εδαφική συνοχή της Χώρας μας.

  Διερωτώμεθα επομένως, μήπως η διαφοροποίηση αυτή ανάμεσα στην πλειοψηφία των επιβατών της Ακτοπλοΐας και εκείνων των λίγων που θα διακινούνται με υδροπλάνα, οδηγεί σε επιβάτες «δεύτερης κατηγορίας» με ότι αυτό συνεπάγεται και για τα μεταφορικά μέσα που τους διακινούν.

  Είναι αδύνατον να κατανοήσουμε τη διαχρονική αδιαφορία της Πολιτείας και κυρίως των τοπικών αρχών για τη δημιουργία στοιχειωδών υποδομών για την εξυπηρέτηση των ακτοπλοϊκών πλοίων και των επιβατών.

  Και βέβαια πλην των ανεπαρκών και συχνά λανθασμένων υποδομών, δεν εκτελούνται και έργα συντήρησης στις έστω ελλειμματικές υφιστάμενες, με επιπλέον αποτέλεσμα τα λιμενικά τέλη που επιβαρύνουν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με 5% να μην επενδύονται προς όφελος των επιβατών και των πλοίων.

  Τέλος, δεν κατανοούμε τους λόγους για τους οποίους οι Ακτοπλοϊκές υπηρεσίες θεωρούνται δεδομένες, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ενδιαφέρον για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την καλή λειτουργία των πλοίων μας.

  Επειδή οι λιμενικές μας υποδομές είναι ανύπαρκτες, δεν πρέπει να υπάρξει η παραμικρή επιβάρυνση στη λειτουργία των λιμανιών από τη λειτουργία και ύπαρξη υδατοδρομίων και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παρουσιαστούν φαινόμενα καθυστερήσεων στις αφιξοαναχωρήσεις πλοίων που μεταφέρουν 2000 επιβάτες και 500 οχήματα λόγω της προσθαλάσσωσης ενός υδροπλάνου που μεταφέρει 15 επιβάτες και μάλιστα μόνο το καλοκαίρι.

  Για τους παραπάνω πολύ σοβαρούς λόγους και λαμβανομένης υπόψη της σημασίας των Ακτοπλοϊκών μας συγκοινωνιών για την ανάπτυξη των νησιών μας, θεωρούμε απαραίτητη τη συμμετοχή εκπροσώπου του ΣΕΕΝ στη λήψη αποφάσεων για τη χάραξη των υδατοδρομίων και του χώρου της δημιουργίας χερσαίων υποδομών. Επίσης θεωρούμε απαραίτητη τη γνωμοδότηση της Ένωσης Πλοιάρχων σε ότι αφορά στην ενδεχόμενη παρακώλυση των Ακτοπλοϊκών δρομολογίων.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 16:32 | Ιωάννης Μπρας (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)

  Άρθρο 12 – Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων – Έκδοση αδειών

  Το σχέδιο νόμου ΔΕΝ αναφέρει και πρέπει να προστεθεί παρ 9 με τα παρακάτω:

  9. Η άπρακτη παρέλευση οποιασδήποτε από τις ανωτέρω προθεσμίες αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα που καταλογίζεται στον αρμόδιο υπάλληλο και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με άρθρο Πρώτο του ν. 3528/2007 (Α΄26).

  Όλα τα χρονοδιαγράμματα ελέγχων και οι αντίστοιχες ημερομηνίες που αναφέρονται στο παρόν Άρθρο θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα. Η μη εμπρόθεσμη απάντηση των ανωτέρω Υπηρεσιών της παρ.1, στις ορισθείσες ημερομηνίες του παρόντος Άρθρου, ισοδυναμεί με έγκριση τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

  Το συγκεκριμένο άρθρο υπήρχε στην ΚΥΑ 6814/05 βάση της οποίας είχαν αδειοδοτηθεί 15 υδατοδρόμια στην Ελληνική επικράτεια την περίοδο 2004-08).

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 16:02 | Ιωάννης Μπρας (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)

  Άρθρο 12 – Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων – Έκδοση αδειών

  Το σχέδιο νόμου αναφέρει: γ) Σε περίπτωση αδυναμίας των υπηρεσιών της παραγράφου 1 του παρόντος να αποστείλουν γνωμοδότηση εντός της ανωτέρω ορισμένης προθεσμίας, οφείλουν εγγράφως να αιτηθούν παράτασή της, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της. Το αίτημα της παράτασης υποβάλλεται από τον αρμόδιο Δ/ντή Κλάδου ή από τον Διοικητή της ΥΠΑ και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες.

  Πρόταση: Ο νέος νόμος γίνεται για επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών, Η συγκεκριμένη παράγραφο είναι ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση και πρέπει να απαλειφθεί

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 16:58 | Ιωάννης Μπρας (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)

  Άρθρο 12 – Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων – Έκδοση αδειών

  Το σχέδιο νόμου αναφέρει: 7,δ. Η αρτιότητα των κτηριακών και λιμενικών εγκαταστάσεων αναφορικά με την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά τους.

  Πρόταση ΠΝΑΙ: να απαληφθούν οι λέξεις κτηριακών και λιμενικών καθώς οι λέξεις περιορίζουν.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 16:38 | Ιωάννης Μπρας (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)

  Άρθρο 12 – Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων – Έκδοση αδειών Παρ 4

  Πολύ σωστά έχει γίνει διαχωρισμός υποβολής ΜΠΕ μόνο για τη δραστηριότητα του υδατοδρομίου.