• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Μπρας (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)' | 6 Σεπτεμβρίου 2016, 16:32

    Άρθρο 12 – Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων – Έκδοση αδειών Το σχέδιο νόμου ΔΕΝ αναφέρει και πρέπει να προστεθεί παρ 9 με τα παρακάτω: 9. Η άπρακτη παρέλευση οποιασδήποτε από τις ανωτέρω προθεσμίες αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα που καταλογίζεται στον αρμόδιο υπάλληλο και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με άρθρο Πρώτο του ν. 3528/2007 (Α΄26). Όλα τα χρονοδιαγράμματα ελέγχων και οι αντίστοιχες ημερομηνίες που αναφέρονται στο παρόν Άρθρο θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα. Η μη εμπρόθεσμη απάντηση των ανωτέρω Υπηρεσιών της παρ.1, στις ορισθείσες ημερομηνίες του παρόντος Άρθρου, ισοδυναμεί με έγκριση τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Το συγκεκριμένο άρθρο υπήρχε στην ΚΥΑ 6814/05 βάση της οποίας είχαν αδειοδοτηθεί 15 υδατοδρόμια στην Ελληνική επικράτεια την περίοδο 2004-08).