• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Sales Expert' | 9 Σεπτεμβρίου 2016, 10:51

    Σχετικά με την παράγραφο 10 του Άρθρου 2 προτείνουμε την τροποποίησή της ως εξής: «Περιοχή ελιγμών Υδατοδρομίου»: Υδάτινη περιοχή του Υδατοδρομίου, οποιουδήποτε σχήματος, εντός του οποίου δύναται να ορίζεται, σε συνάρτησή της με τη μορφολογία της ευρύτερης χερσαίας και υδάτινης περιοχής και των επιχειρησιακών επιδόσεων του αεροσκάφους αναφοράς, τουλάχιστον ένα ορθογώνιο, ως κύρια περιοχή ελιγμών, διαστάσεων τέτοιων, ώστε να επιτρέπεται η ασφαλής προσθαλάσσωση, αποθαλάσσωση των αεροσκαφών. Επιπλέον, τουλάχιστον ένα ορθογώνιο, ως εναλλακτική περιοχή ελιγμών, διαστάσεων τέτοιων, ώστε να επιτρέπεται η ασφαλής προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση των αεροσκαφών. Η χρήση της/των εναλλακτικών περιοχών θα γίνεται μόνο όταν η κύρια περιοχή δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί. Η περιοχή ελιγμών ορίζεται είτε από τις συντεταγμένες του κέντρου του κύκλου είτε από τις γεωγραφικές συντεταγμένες του σχήματος της περιοχής ελιγμών και δεν περιλαμβάνει τους χώρους ελλιμενισμού των αεροσκαφών. Ως εναλλακτική περιοχή ελιγμών θα επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνεται περιοχή εντός λιμένος, για χρήση μόνο σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών ή έκτακτης ανάγκης και εφόσον συντρέχουν λόγοι ασφάλειας πτήσεων. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η χρήση της εναλλακτικής περιοχής ελιγμών εντός λιμένος επιτρέπεται με ευθύνη του χειριστή του υδροπλάνου, κατόπιν πρότερης ενημέρωσης και στη συνέχεια σχετικής έγκρισης από τη Λιμενική Αρχή για την εκάστοτε προσθαλάσσωση μόνο εφόσον δεν δημιουργείται πρόβλημα ασφάλειας ναυσιπλοΐας.