• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Sales Expert' | 9 Σεπτεμβρίου 2016, 10:16

    Παράρτημα ΙΙ, παράγραφος θ. Προτείνεται να προστεθεί και η δυνατότητα στελέχωσης προσωπικού ασφαλείας από αυτοεξυπηρετούμενο φορέα παροχής υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών. (Άλλωστε η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών ασφάλειας αερομεταφορών από αυτοεξυπηρετούμενο φορέα προβλέπεται ρητά τόσο στον ΕΚΑΠΑ (Άρθρο 12.1, παράγραφος β και Άρθρο 12.3 ) όσο και στον Ν.4146/13 (Παράρτημα ΙΙ παράγραφος θ, Παράστημα ΙΙ παράγραφος στ, Παράστημα ΙΙ παράγραφος ζ, Παράστημα ΙΙ παράγραφος η,).