Άρθρο 33 – Παραρτήματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ
(WATER AERODROME MANUAL)

Το Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου θα πρέπει, ανάλογα με τις επιχειρησιακές και λειτουργικές δυνατότητες του υδατοδρομίου, να περιλαμβάνει εισαγωγικά τους ορισμούς εννοιών που άπτονται της λειτουργίας και εκμετάλλευσής του και εν συνεχεία ανάπτυξη των κεφαλαίων που αφορούν το συνολικό πλαίσιο της δομής και ασφαλούς και ομαλής λειτουργίας του συγκεκριμένου υδατοδρομίου και συγκεκριμένα:

1. Πίνακα περιεχόμενων
2. Λίστα σελίδων
3. Διανομή
4. Ορισμοί
5. Δήλωση πολιτικής εταιρείας του υδατοδρομίου που περιλαμβάνει
• Σκοπό της ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου.
• Μέθοδοι και μέσα για την επίτευξη της ασφαλούς λειτουργίας του.
• Εξασφάλιση παροχής υπηρεσιών στους χρήστες του υδατοδρομίου.
6. Οργανόγραμμα υδατοδρομίου, όπου περιγράφεται η οργανωτική δομή του φορέα διαχείρισης του υδατοδρομίου και ο ελάχιστος προβλεπόμενος αριθμός του προσωπικού του, (πχ τα στοιχεία του υπευθύνου για την καθημερινή λειτουργία του, του υπευθύνου ασφάλειας (safety) και του υπεύθυνου ασφαλείας κατά εκνόμων ενεργειών (safety), τα στοιχεία του λοιπού ανώτερου προσωπικού του), καθώς και ο τρόπος και οι προϋποθέσεις της μεταξύ τους αναπλήρωσης. Στην περίπτωση της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου απαιτείται μόνο η περιγραφή της οργανωτικής δομής και δεν απαιτείται η συμπλήρωση των στοιχείων του αρμόδιου προσωπικού.
7. Στοιχεία και φυσικά χαρακτηριστικά του υδατοδρομίου, όπου περιγράφονται οι υποδομές, αναλυτικά στοιχεία και φυσικά χαρακτηριστικά του υδατοδρομίου καθώς και ο εξοπλισμός του για την λειτουργία και την ασφάλεια του.
8. Τοπογραφικό σχέδιο όπου απεικονίζονται οι περιοχές κίνησης, σημάνσεις, και η θέση κάθε εξοπλισμού.
9. Τα επικοινωνιακά μέσα (VHF Marine, βάσης – φορητοί), τα μετεωρολογικά μέσα του υδατοδρομίου, οι διαδικασίες συντήρησης τους.
10. Οι διαδικασίες έκδοσης και παροχής αεροναυτικών πληροφοριών για την επιχειρησιακή κατάσταση του.
11. Οι επιχειρησιακές διαδικασίες που αφορούν τις τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις του υδατοδρομίου.
12. Διαδικασία πρόσδεσης υδροπλάνων – σημεία πρόσδεσης.
13. Διαδικασία επιβίβασης – αποβίβασης επιβατών, διατιθέμενες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες για την άφιξη – αναχώρηση επιβατών.
14. Μητρώο Καταγραφής Κινήσεων υδατοδρομίου (υδροπλάνα, επιβάτες, φορτία ή ταχυδρομείο).
15. Οι διαδικασίες για την απομάκρυνση ακινητοποιηθέντος αεροσκάφους – υδροπλάνου ή σκάφους από την περιοχή κίνησης του υδατοδρομίου.
16. Διαδικασίες αντιμετώπισης σοβαρού συμβάντος ή ατυχήματος υδροπλάνων στο χώρο ευθύνης υδατοδρομίου.
17. Οι διαδικασίες για τον περιορισμό του κινδύνου πρόσκρουσης πτηνών.
18. Διαδικασία αναφοράς ατυχημάτων, σοβαρών συμβάντων και περιστατικών υποχρεωτικής αναφοράς.
19. Περιγραφή των συσκευών και διαθέσιμων κατασβεστικών μέσων, υπηρεσιών πυρόσβεσης, έρευνας και διάσωσης, διαδικασίες εκτάκτου ανάγκης.
20. Διαδικασία ανεφοδιασμού υδροπλάνων εάν παρέχεται.
21. Διαδικασία παροχή επείγουσας ιατρικής βοήθειας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ
(SECURITY PROGRAM)

Το Πρόγραμμα Ασφάλειας Υδατοδρομίου (υ/δ) θα πρέπει, σύμφωνα με το ισχύον Εθνικό Πρόγραμμα Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΚΑΠΑ και τις Τ.Ο.Α) και ανάλογα με τις επιχειρησιακές και λειτουργικές δυνατότητες του υδατοδρομίου να περιλαμβάνει εισαγωγικά τους ορισμούς εννοιών που άπτονται της ασφάλειας αερομεταφορών και αφορούν στην εν γένει λειτουργία του υδατοδρομίου και εν συνεχεία ανάπτυξη των κεφαλαίων που αφορούν στις μεθόδους και διαδικασίες που ακολουθούνται στο συγκεκριμένο υ/δ για αποτροπή διάπραξης εκνόμων ενεργειών ακολουθώντας κατ’ αναλογία τις προβλέψεις του ΕΠΑΠΑ και συγκεκριμένα:
α. Συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Ασφάλειας του υ/δ, όπως προβλέπεται στον ΕΚΑΠΑ.
β. Περιοχές Υδατοδρομίου.
Καθορισμός των ελεγχόμενων περιοχών του υ/δ στις οποίες ο φορέας λειτουργίας του υδατοδρομίου έχει την ευθύνη επιτήρησης, οι δε διακινούμενοι επιβάτες και το προσωπικό του υ/δ υφίστανται έλεγχο ασφάλειας, με αντίστοιχη απεικόνιση τους σε σχεδιάγραμμα.
γ. Φύλαξη εγκαταστάσεων – Έλεγχοι πρόσβασης
● Τρόπος και μέθοδοι φύλαξης / προστασίας των εγκαταστάσεων του υ/δ με καθιέρωση ελέγχων πρόσβασης και επιτήρηση αυτών με περιπολίες – Διαδικασίες επικοινωνίας προσωπικού ασφάλειας υ/δ με κρατικές αρχές – έρευνα ασφάλειας ελεγχόμενων περιοχών προ της ενάρξεως λειτουργίας του υ/δ.
● Έλεγχος ιστορικού του προσωπικού που δραστηριοποιείται στο υ/δ για την έκδοση των αδειών εισόδου στους ελεγχόμενους χώρους του (υπό την ευθύνη του κατά τόπους Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.).
δ. Προστασία υδροπλάνων
Τρόπος και μέθοδοι φύλαξης/προστασίας/επιτήρησης των υδροπλάνων που επιχειρούν στις ανωτέρω εγκαταστάσεις αλλά και των εκτός λειτουργίας που βρίσκονται προσδεδεμένα σε ελεγχόμενες περιοχές του υ/δ με ιδιαίτερη έμφαση στο σταθμευμένο προς διανυκτέρευση.
ε. Έλεγχος ασφάλειας (screening) εργαζομένων, οχημάτων και αντικειμένων που μεταφέρουν
Καθιέρωση διαδικασίας ελέγχου ασφάλειας (screening) πληρωμάτων, χειραποσκευών, εργαζομένων υ/δ, οχημάτων και αντικειμένων που μεταφέρουν στις ελεγχόμενες περιοχές του υ/δ συμπεριλαμβανομένων των ειδών καθαρισμού και τροφοδοσίας των υδροπλάνων.
στ. Έλεγχος ασφάλειας επιβατών
● Καθιέρωση διαδικασίας ελέγχου ασφαλείας αναχωρούντων επιβατών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΑΠΑ και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας.
● Διενέργεια ελέγχου ασφάλειας ( μέθοδοι – ενέργειες σε περιπτώσεις άρνησης ελέγχου του επιβάτη – ειδικές κατηγορίες επιβατών – εξαιρέσεις ελέγχων) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΕΚΑΠΑ
● Μέριμνα οπό τον φορέα εκμετάλλευσης υδατοδρομίου, ώστε οι αναχωρούντες επιβάτες να είναι ενημερωμένοι, μέσω του αερομεταφορέα, σχετικά με τα είδη που απαγορεύεται να μεταφέρουν στις χειραποσκευές τους, την κατ’ ιδίαν συσκευασία των χειραποσκευών τους και την εξασφάλιση της συνεχούς επιτήρησης τους, την διαδικασία ελέγχου εισιτηρίων και ταυτοπροσωπίας.
ζ. Έλεγχος ασφάλειας χειραποσκευών
● Καθιέρωση διαδικασίας ελέγχου ασφάλειας χειραποσκευών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΑΠΑ και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας.
● Διενέργεια ελέγχου ασφάλειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΕΚΑΠΑ (μέθοδοι-ενέργειες σε περιπτώσεις εντοπισμού απαγορευμένων αντικειμένων).
η. Έλεγχος ασφάλειας παραδιδόμενων αποσκευών
● Καθιέρωση διαδικασίας ελέγχου ασφάλειας συνοδευόμενων παραδιδόμενων αποσκευών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΑΠΑ και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας
● Διενέργεια ελέγχου ασφάλειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΕΚΑΠΑ (εξασφάλιση αντιστοίχισης επιβάτη/αποσκευής-απομάκρυνση αποσκευής σε μη επιβίβαση-μη αποδοχή ασυνόδευτης αποσκευής)
● Διαδικασία προστασίας των παραδιδόμενων και ελεγμένων αποσκευών από μη εξουσιοδοτημένη παρεμβολή μέχρι τη φόρτωσή τους στα υδροπλάνα.
θ. Στελέχωση/εξοπλισμός σημείων ελέγχου ασφάλειας
● Εγκατάσταση εξοπλισμού ασφαλείας και στελέχωση σημείων ελέγχου ασφάλειας από αδειοδοτημένο φορέα παροχής υπηρεσιών ασφάλειας αερομεταφορών σε τρίτους και εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό ασφάλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΑΠΑ και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας
● Υποχρεώσεις της εταιρείας και του προσωπικού της που ασκούν τις υπηρεσίες ασφάλειας αερομεταφορών προς τρίτους
ι. Διαχωρισμός «ελεγχθέντων και μη ελεγχθέντων» επιβατών
Καθιέρωση μέτρων και διαδικασιών για την αποφυγή ανάμειξης αναχωρούντων και αφικνούμενων επιβατών.
ια. Γενική Αεροπορία
Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας για την εξυπηρέτηση υδροπλάνων, πληρωμάτων και επιβατών γενικής αεροπορίας
ιβ. Απειλές και Συμβάντα Ασφάλειας.
Εκπόνηση διαδικασιών διαχείρισης από τον φορέα εκμετάλλευσης των απειλών και συμβάντων που αφορούν στο υδατοδρόμιο (λήψη-διαβίβαση-αξιολόγηση απειλής-ταξινόμηση-αντιμετώπιση απειλών που αφορούν σε διάπραξη εκνόμων ενεργειών
ιγ. Οπλοφορία-Μεταφορά ατομικού οπλισμού επιβατών με υδροπλάνα
● Απαγόρευση οπλοφορίας σε υποκείμενους χώρους του υδατοδρομίου.
● Θέσπιση διαδικασίας για την μεταφορά προς / από τα υδροπλάνα του νομίμως μεταφερόμενου από τους επιβάτες ατομικού οπλισμού τους κατ’ αναλογία των ισχυόντων στον ΕΚΑΠΑ (υπό την εποπτεία του Λ,Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ.).
ιδ. Εταιρικό ταχυδρομείο-Υλικό αερομεταφορέα-Φορτίο
Καθιέρωση διαδικασιών ελέγχου ασφαλείας αναφορικά με εταιρικό ταχυδρομείο-υλικό αερομεταφορέα-φορτίο κατ’ αναλογία των ισχυόντων στον ΕΚΑΠΑ
ιε. Διαδικασίες εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου
Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο φορέας παρακολουθεί τη συμμόρφωση όλων των δραστηριοποιούμενων στο υ/δ με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ασφάλειας υ/δ.
ιστ. Επισυναπτόμενα Παραρτήματα στο Πρόγραμμα Ασφάλειας Υδατοδρομίου
● Κατάλογος απαγορευμένων αντικειμένων σε επιβάτες και χειραποσκευές
● Κατάλογος απαγορευμένων αντικειμένων στις παραδιδόμενες αποσκευές
● Κατάλογος απαγορευμένων αντικειμένων σε φορτίο/ταχυδρομείο
● Υπόδειγμα εντύπου αξιολόγησης απειλής βόμβας και αξιολόγησης κινδύνου

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ  ( EMERGENCY PLAN )

Το σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανάγκης υδατοδρομίου (Emergency plan) πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.1. Εισαγωγή
1.2. Σκοπός
1.3. Αντικείμενο του σχεδίου

Κατηγορίες περιπτώσεων έκτακτης κατάστασης ανάγκης αεροσκάφους:
(Γράφονται μόνο οι ορισμοί)

1.3.1 Έκτακτες καταστάσεις ανάγκης που εμπλέκονται αεροσκάφη:
Α) Ανησυχητική Κατάσταση (Local Stand-by)
Β) Κατάσταση Αναμενομένου Ατυχήματος (Full Emergency)
Γ) Ατύχημα υδροπλάνου (Aircraft – Seaplane Accident):
α) εντός του υδατοδρομίου
β) εκτός του υδατοδρομίου (σε χερσαία ή θαλάσσια περιοχή)

Δ) Συμβάν σε υδροπλάνο (Aircraft Incident):
• υδροπλάνο – σκάφος- πλοίο (σύγκρουση)
• υδροπλάνο – χερσαία ζώνη (εγκαταστάσεις – προβλήτα) (πρόσκρουση)
• υδροπλάνο – καύσιμα (διαρροή καυσίμου) κλπ.(αναλυτικά αναφέρεται στο κεφάλαιο 6)
• πρόσκρουση υδροπλάνου με πτηνό (bird strike)

Ε) Έκνομες ενέργειες σε υδροπλάνο όπως:
• δολιοφθορά ή απειλή για βόμβα
• παράνομη κατάληψη α/φους
• αεροπειρατεία
(Όλες οι ανωτέρω περιπτώσεις της εν λογω παραγράφου (ε) αναφέρονται αναλυτικά στο Σχέδιο Ασφαλείας του Υδατοδρομίου)

Ζ) Κατάσταση ετοιμότητας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών(Weather Stand-by)

1.3.2. Έκτακτες καταστάσεις ανάγκης που δεν εμπλέκονται υδροπλάνα
Αυτές περιλαμβάνουν:
α) Φωτιές σε εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου
β) Δολιοφθορά ή απειλή για βόμβα σε εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου
γ) Έκτακτες καταστάσεις ανάγκης που χρήζουν παροχής ιατρικής βοήθειας (Medical Emergencies)

1.4. Σχεδιασμός και συνεργασία με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες
1.5. Σύνταξη, παρακολούθηση και έγκριση αυτού
1.6. Γενική περιγραφή Υδατοδρομίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Επικεφαλής συμβάντος
Ορισμός του επικεφαλής συμβάντος σε περίπτωση ατυχήματος:
Α) Ατύχημα υδροπλάνου εντός του υδατοδρομίου
Β) Ατύχημα υδροπλάνου εκτός του υδατοδρομίου (σε χερσαία ή θαλάσσια περιοχή)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
3.1 ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
α) Σταθερό Κέντρο Επιχειρήσεων
β) Κινητό Κέντρο Επιχειρήσεων
γ) Συγκέντρωση υπηρεσιών (Rendezvous Point)
δ) Πηγές υποστήριξης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Αποτύπωση της περιοχής του Υδατοδρομίου (χάρτης) περιλαμβάνοντας:
Α) Χαρακτηριστικά ακτογραμμής και παραλιών
Β) Παρακείμενες ευαίσθητες περιοχές
Γ) Παρακείμενες περιοχές υψηλής αισθητικής, οικονομικής, αρχαιολογικής αξίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Α. Διαδικασίες – Ενέργειες εμπλεκομένων για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων ανάγκης που εμπλέκεται υδροπλάνο (γράφονται αναλυτικά οι ενέργειες που απαιτείται να προβούν οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς)

5.1. Ανησυχητική Κατάσταση (Local Standby)
Ενέργειες:
Πύργου Ελέγχου Αεροδρομίου (ΠΕΑ) ή ΚΕΠΑΘΜ
Πυροσβεστικού Σώματος
Γενικού Διευθυντή Υδατοδρομίου
Αεροπορικής Εταιρείας
κ.α.

5.2. Κατάσταση αναμενόμενου ατυχήματος (Full Emergency)
Ενέργειες:
Πύργου Ελέγχου Αεροδρομίου (ΠΕΑ) ή ΚΕΠΑΘΜ
Πυροσβεστικού Σώματος
Λιμενικής Αρχής
Γενικού Διευθυντή Υδατοδρομίου
Αεροπορικής Εταιρείας
κ.ά.

5.3. Ατύχημα υδροπλάνου στο Υδατοδρόμιο ή εκτός αυτού σε χερσαία ή θαλάσσια περιοχή
Ενέργειες:
Πύργου Ελέγχου Αεροδρομίου (ΠΕΑ) ή ΚΕΠΑΘΜ
Πυροσβεστικού Σώματος
Λιμενικής Αρχής
ΕΚΑΒ-Υ.Κ.-Νοσοκομεία
Γ.Γ.Π.Π.
Ελληνικής Αστυνομίας
Γενικού Διευθυντή Υδατοδρομίου
Αεροπορικής Εταιρείας
κ.ά.
Πληροφόρηση – Ενημέρωση της Κοινής Γνώμης

5.4 Συμβάντα στο Υδατοδρόμιο
Ενέργειες:
Λιμενικής Αρχής
Γενικού Διευθυντή Υδατοδρομίου
Αεροπορικής Εταιρείας
κ.ά.

5.5 Κατάσταση ετοιμότητας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (Weather Stand-by)
Ενέργειες:
Πύργος Ελέγχου Αεροδρομίου (ΠΕΑ) ή ΚΕΠΑΘΜ
Πυροσβεστικού Σώματος
Λιμενικής Αρχής
Γενικού Διευθυντή Υδατοδρομίου
Αεροπορικής Εταιρείας
κ.ά.

Β. Έκτακτες καταστάσεις ανάγκης που δεν εμπλέκεται υδροπλάνο
α) Φωτιά σε εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου
β) Έκτακτες καταστάσεις ανάγκης που χρήζουν παροχής ιατρικής βοήθειας
(Medical Emergencies)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Αντιμετώπιση Θαλάσσιας Ρύπανσης από αεροπορικά καύσιμα και χημικά απόβλητα του Υδατοδρομίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα Α
Τηλεφωνικός Κατάλογος εμπλεκομένων φορέων

Παράρτημα Β
Έγγραφες Συμφωνίες με εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς

Παράρτημα Γ
Εκπαίδευση εμπλεκομένου προσωπικού
1) Ασκήσεις
Τύποι ασκήσεων : Ευρείας κλίμακας
Περιορισμένης κλίμακας
Επί χάρτου, επικοινωνίας κλπ.
2) Έντυπα αξιολόγησης

Παράρτημα Δ
Αεροπορικά καύσιμα και ιδιότητες αυτών

Παράρτημα Ε
Κατάλογος απαιτούμενων μέσων (εξοπλισμού) απορρύπανσης και ιδιότητες αυτών

Παράρτημα ΣΤ
Σχέδιο καθορισμού ζωνών

Παράρτημα Ζ
Διάφορα Έντυπα που προβλέπονται και συμπληρώνονται στις περιπτώσεις των εκτάκτων καταστάσεων ανάγκης όπως πχ. Έντυπο ΕΑΠΑ, Κάρτες αναγνώρισης τραυματιών κλπ.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 11:15 | Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

  Παράρτημα Ι

  Για τις περιπτώσεις υδατοδρομίων σε λίμνες που εντάσσονται στο δίκτυο Φύση 2000, το εγχειρίδιο υδατοδρομίου να περιλαμβάνει επίσης:
  1. Προδιαγραφές/διαδικασίες για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της όχλησης της ορνιθοπανίδας (όπως πχ. κατά περίπτωση περιορισμούς στη συχνότητα/τις ώρες/την εποχή των πτήσεων, ειδικότερο σχεδιασμό διαδρομών και χρόνου προσγείωσης/απογείωσης, διαδικασίες για την αποφυγή ρύπανσης/ αποφυγή ανεφοδιασμού εντός των προστατευόμενων περιοχών, χρήση κατάλληλων αεροσκαφών)
  2. Διαδικασίες αντιμετώπισης περιβαλλοντικών ατυχημάτων

  Παράρτημα ΙΙΙ

  Κεφάλαιο 5.3
  – δεν αναφέρεται ρητά η περίπτωση ατυχήματος υδροπλάνου σε λιμναία περιοχή
  – στις περιπτώσεις υδατοδρομίων σε λίμνη του δικτύου Φύση 2000 οι Φορείς Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής θα πρέπει να προστεθούν στους εμπλεκόμενους φορείς αντιμετώπισης καταστάσεων ανάγκης

  Κεφάλαιο 6
  Στην αντιμετώπιση ρύπανσης από καύσιμα ή απόβλητα να αναφέρεται ρητά και η λιμναία εκτός από τη θαλάσσια ρύπανση.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 10:16 | ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Sales Expert

  Παράρτημα ΙΙ, παράγραφος θ.
  Προτείνεται να προστεθεί και η δυνατότητα στελέχωσης προσωπικού ασφαλείας από αυτοεξυπηρετούμενο φορέα παροχής υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών.
  (Άλλωστε η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών ασφάλειας αερομεταφορών από αυτοεξυπηρετούμενο φορέα προβλέπεται ρητά τόσο στον ΕΚΑΠΑ (Άρθρο 12.1, παράγραφος β και Άρθρο 12.3 ) όσο και στον Ν.4146/13 (Παράρτημα ΙΙ παράγραφος θ, Παράστημα ΙΙ παράγραφος στ, Παράστημα ΙΙ παράγραφος ζ, Παράστημα ΙΙ παράγραφος η,).