• Σχόλιο του χρήστη 'Εταιρία Προστασίας Πρεσπών' | 9 Σεπτεμβρίου 2016, 11:11

    Άρθρο 14 – Επιτροπή Υδατοδρομίων – Επιθεωρήσεις Υδατοδρομίων Στις περιπτώσεις υδατοδρομίων εγκατεστημένων σε περιοχές που εντάσσονται στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Φύση 2000 να δύναται η συμμετοχή στην Επιτροπή Υδατοδρομίων και ενός εκπροσώπου του αντίστοιχου Φορέα Διαχείρισης (εφόσον υφίσταται) ή της Δ/νσης Περιβάλλοντος της σχετικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης [(παρ. (1δ)]