Άρθρο 14 – Επιτροπή Υδατοδρομίων – Επιθεωρήσεις Υδατοδρομίων

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και του αρμοδίου σε θέματα προστασίας του πολίτη Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συγκροτείται Επιτροπή Υδατοδρομίων, στην οποία μετέχουν:
α) ένας (1) υπάλληλος της Διεύθυνσης Αερολιμένων της Υ.Π.Α.,
β) ένας (1) υπάλληλος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας από Έκνομες Ενέργειες της Υ.Π.Α.,
γ) ένας (1) εκπρόσωπος του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, μόνο για τις περιπτώσεις υδατοδρομίων στη θάλασσα, ο οποίος θα είναι Αξιωματικός και θα προέρχεται από την κατά τόπον αρμόδια Λιμενική Αρχή.
δ) ένας (1) Αξιωματικός της κατά τόπον αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε θέματα προστασίας του πολίτη για ελέγχους της πα¬ραγράφου 1 ε) του άρθρου 12 του παρόντος για τις επιθεωρήσεις υδατοδρομίων που θα λειτουργήσουν αποκλειστικά σε λίμνες, και πέραν των αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.). Σε περιπτώσεις συναρμοδιότητας για την αδειοδότηση υδατοδρομίου σε ζώνη ή περιοχή εξαιρετικής σημασίας, ιδιαιτερότητας και ευαισθησίας, δύναται η συμμετοχή στην Επιτροπή Υδατοδρομίων και ενός (1) εκπροσώπου της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και σε επιθεωρήσεις σε θαλάσσιες περιοχές, ύστερα από ενδοϋπηρεσιακή συνεννόηση με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και το Τ.Ε.Μ.Α.Α..
ε) Δύναται η συμμετοχή στην Επιτροπή Υδατοδρομίων και ενός (1) εκπροσώπου της αρμόδιας μονάδας εναερίου κυκλοφορίας στην περιοχή ευθύνης της οποίας θα ιδρυθεί το υδατοδρόμιο κατόπιν εισήγησης της διεύθυνσης Διαχείρισης Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας (Δ16).
Την Επιτροπή συντονίζει ένας (1) υπάλληλος του Τ.Ε.Μ.Α.Α., ο οποίος εκτελεί και χρέη υπευθύνου για την οργάνωση και γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής.
2. α) Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος και η επιθεώρηση των υδατοδρομίων, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα όπως αυτή προκύπτει από τις κείμενες διατάξεις.
β) Σε περίπτωση επανεπιθεώρησης της παρ. 6γ) του άρθρου 12 του παρόντος καθώς και οποιασδήποτε επανεπιθεώρησης μετά από διεξαγωγή έκτακτης ή τακτικής επιθεώρησης κατά την οποία διαπιστώθηκε μη συμμόρφωση όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας περιορισμένης κλίμακας, δύναται στην επιτροπή να συμμετέχουν μόνο τα μέλη αυτής που λόγω της ειδικότητάς τους θα διαπιστώσουν την ολοκλήρωση των διορθωτικών παρεμβάσεων. Τα μέλη αυτά θα καθορίζονται, με ομόφωνη απόφαση όλων των μελών της Επιτροπής, στο πόρισμα της αρχικής επιθεώρησης και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι λιγότερα από δύο.
3. Με την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ρυθμίζεται επιπλέον κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Επιτροπής, τη συγκρότηση, την αναπλήρωση των μελών της, τη θητεία, τις αρμοδιότητες, τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων και επιθεωρήσεων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
4. Για τη συμμετοχή των μελών στην Επιτροπή Υδατοδρομίων δεν προβλέπεται πρόσθετη αμοιβή.
5. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των μελών της Επιτροπής βαρύνουν τον αιτούντα για όλες τις απαιτούμενες επιθεωρήσεις πριν την αδειοδότηση και για όλες τις προβλεπόμενες τακτικές επιθεωρήσεις καθώς και για τις περιπτώσεις όπου ο κάτοχος αδείας υδατοδρομίου αιτείται αλλαγή επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου του άρθρου 8 του παρόντος ή και του εξοπλισμού του άρθρου 16 του παρόντος, για την οποία κρίνεται αναγκαία η διεξαγωγή επιθεώρησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
6. Η Επιτροπή Υδατοδρομίων προβαίνει σε τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις των υδατοδρομίων προς διαπίστωση της τήρησης των όρων λειτουργίας και ασφάλειάς τους. Το Τ.Ε.Μ.Α.Α. καθορίζει τις ημερομηνίες των τακτικών επιθεωρήσεων για την Επιτροπή Υδατοδρομίων, με κριτήρια επιχειρησιακής σκοπιμότητας και γεωγραφικής αντιπροσωπευτικότητας του δικτύου μεταφορών.
7. Σε κάθε τακτική επιθεώρηση, το Τ.Ε.Μ.Α.Α. οφείλει να ενημερώνει το φορέα λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν για τη μετάβαση της επιτροπής ενώ κάθε έκτακτη επιθεώρηση γίνεται χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση του φορέα λειτουργίας.
8. Πέραν των επιθεωρήσεων που διενεργεί η Επιτροπή Υδατοδρομίων, η αρμόδια Διεύθυνση Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας από έκνομες ενέργειες της Υ.Π.Α. διατηρεί αυτοτελώς το δικαίωμα άσκησης δραστηριοτήτων παρακολούθησης συμμόρφωσης στις απαιτήσεις ασφαλείας στο πλαίσιο των προβλεπομένων στο Εθνικό Πρόγραμμα Ποιοτικού Ελέγχου της Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας.
9. Ο φορέας λειτουργίας του υδατοδρομίου υποχρεούται να παρέχει κάθε πληροφορία και διευκόλυνση στους διενεργούντες τις επιθεωρήσεις. Σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω όρων, επιβάλλονται με απόφαση του Τ.Ε.Μ.Α.Α. οι προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο κυρώσεις, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 12:21 | Σύλλογος Ναυτικών Πρακτόρων Λιμένος Πατρών

  ένας (1) εκπρόσωπος του Συλλόγου Ναυτικών Πρακτόρων της αντίστοιχης περιοχής

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 11:11 | Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

  Άρθρο 14 – Επιτροπή Υδατοδρομίων – Επιθεωρήσεις Υδατοδρομίων

  Στις περιπτώσεις υδατοδρομίων εγκατεστημένων σε περιοχές που εντάσσονται στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Φύση 2000 να δύναται η συμμετοχή στην Επιτροπή Υδατοδρομίων και ενός εκπροσώπου του αντίστοιχου Φορέα Διαχείρισης (εφόσον υφίσταται) ή της Δ/νσης Περιβάλλοντος της σχετικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης [(παρ. (1δ)]

 • 6 Αυγούστου 2016, 09:58 | ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ

  Η συμμετοχή στην Επιτροπή Υδατοδρομίου και ενός (1) εκπροσώπου της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας εκφεύγει του σκοπού αυτής καθώς η ΕΛΑΣ ουδεμία αρμοδιότητα έχει σε θαλάσσιες περιοχές. Αντί αυτού, θα μπορούσε να συμμετάσχει ένας εκπρόσωπος της Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (πρώην Δ-νση Κρατικής Ασφάλειας) του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος, η οποία έχει ανάλογα καθήκοντα με την Δ.Κ.Α. της ΕΛΑΣ και σαφώς εξειδίκευση στα ζητήματα θαλάσσης.