• Σχόλιο του χρήστη 'Εταιρία Προστασίας Πρεσπών' | 9 Σεπτεμβρίου 2016, 11:15

    Παράρτημα Ι Για τις περιπτώσεις υδατοδρομίων σε λίμνες που εντάσσονται στο δίκτυο Φύση 2000, το εγχειρίδιο υδατοδρομίου να περιλαμβάνει επίσης: 1. Προδιαγραφές/διαδικασίες για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της όχλησης της ορνιθοπανίδας (όπως πχ. κατά περίπτωση περιορισμούς στη συχνότητα/τις ώρες/την εποχή των πτήσεων, ειδικότερο σχεδιασμό διαδρομών και χρόνου προσγείωσης/απογείωσης, διαδικασίες για την αποφυγή ρύπανσης/ αποφυγή ανεφοδιασμού εντός των προστατευόμενων περιοχών, χρήση κατάλληλων αεροσκαφών) 2. Διαδικασίες αντιμετώπισης περιβαλλοντικών ατυχημάτων Παράρτημα ΙΙΙ Κεφάλαιο 5.3 - δεν αναφέρεται ρητά η περίπτωση ατυχήματος υδροπλάνου σε λιμναία περιοχή - στις περιπτώσεις υδατοδρομίων σε λίμνη του δικτύου Φύση 2000 οι Φορείς Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής θα πρέπει να προστεθούν στους εμπλεκόμενους φορείς αντιμετώπισης καταστάσεων ανάγκης Κεφάλαιο 6 Στην αντιμετώπιση ρύπανσης από καύσιμα ή απόβλητα να αναφέρεται ρητά και η λιμναία εκτός από τη θαλάσσια ρύπανση.