• Σχόλιο του χρήστη 'Εταιρία Προστασίας Πρεσπών' | 9 Σεπτεμβρίου 2016, 11:57

    Άρθρο 12 – Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων – Έκδοση αδειών Στις περιπτώσεις υδατοδρομίου σε λίμνες, ο Τεχνικός Φάκελος να διαβιβάζεται και στις αρμόδιες υπηρεσίες ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού προκειμένου να εξετάσουν ζητήματα συμβατότητας των έργων με άλλες δραστηριότητες τις λίμνης (πχ. αλιεία, τουρισμός). [παρ. (1γ)] Προκειμένου για υδατοδρόμια σε λίμνες του δικτύου Φύση 2000, ο Τεχνικός Φάκελος να διαβιβάζεται και στην αρμόδια Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προκειμένου να εξετάσει τη συμβατότητα του έργου με το αντίστοιχο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής. [παρ. (1γ)] Επιπλέον, για υδατοδρόμια σε λίμνες του δικτύου Φύση 2000, κατά την επιθεώρηση της Επιτροπής Υδατοδρομίων θα πρέπει να ελέγχεται η τήρηση των αντίστοιχων περιβαλλοντικών όρων και της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας [παρ (7α)]