• Σχόλιο του χρήστη 'Μιχάλης Ασσαριώτης' | 9 Σεπτεμβρίου 2016, 12:00

    Άρθρο 08 – Τεχνικός Φάκελος Υδατοδρομίου "Στον τεχνικό φάκελο ζητείται Επιχειρηματικό σχέδιο για την κατασκευή, οργάνωση και λειτουργία του υδατοδρομίου, με περιγραφή, μεταξύ άλλων, των επιδιωκόμενων στόχων, των αναγκαίων μέσων, τις δυνατότητες ανάπτυξης και προβλέψεις χρήσης σε ετήσια βάση, τον προσδιορισμό του συνολικού κόστους και τον τρόπο χρηματοδότησης των επιμέρους δράσεων και εκτίμηση των χρηματοοικονομικών ροών σε βάθος τριετίας, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του υδατοδρομίου". Αυτό απαιτείται μόνο από τον ενδιαφερόμενο φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου η αν συνοδεύεται από αίτηση για Άδεια ίδρυσης & λειτουργίας υδατοδρομίου και όχι για τον φορέα ίδρυσης υδατοδρομίου.