• Σχόλιο του χρήστη 'αργυρης πλεσιας' | 12 Οκτωβρίου 2016, 23:15

    Στο εδάφιο 2 αναφέρεται ότι προκειμένυ περί ιδιωτικού έργου για την χορήγηση άδειας δόμησης απαιτείται η σύμβαση, ή η δήλωση ανάθεσης ή άλλως η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων της παραγράφου 5. Επισημαίνεται ότι η διάταξη αυτή είναι άνευ νοήματος και πρέπει να αποσυρθεί (εξάλλου αποτελεί αντικέιμενο άλλης υπευθυνότητας και όχι του ΥΠΟΜΕΔΙ). Συγκεκεριμένα εάν δεν υπάρχει σύμβαση ή δήλωση ανάθεσης (είναι το πιό πιθανό σε ιδιωτικό έργο, επιτρέπεται η προώθηση της αδειοδότησης εφόσον υπάρχει ΓΣΥ (ορθό). Στην παράγραφο 5, όμως καθορίζεται με ΚΥΑ, ότι θα υπάρχει τυποποιημένη ΓΣΥ. Κατά συνέπεια η αδειοδότηση θα έχει ως προαπαίτηση την υποβολή μιας τυποποιημένης ΓΣΥ, η οποία μπορεί να είναι ανηρτημένη στα site και των δύο Υπουργείων? Από την ανωτέρω παρατήρηση καθίσται σαφής ο άκαιρος και άσκοπος χαρακτήρας της παρ.2. Εξάλλου η καταγραφή των συντελεστών καταγραφής έχει ακόμη πολλά αρχεία, βάσεις και μητρώα για να γίνει. Επειδή οι συμφωνίες που γίνονται για την υλοποίηση κατασκευών του ιδιωτικού τομέα περιλαμβάνουν πολλαπλούς παράγοντες που αξιολογούνται από τον κάθε συμβαλλόμενο με διαφορετικό τρόπο (ποιότητα, συνεργασία, ανταλλακτικές υποχρεώσεις, γεωγραφική θέση κλπ κλπ) είναι προφανές ότι θα υπάρχουν αρκετές, πολλές ή και σημαντικές αποκλίσεις στον προυπολογισμό του έργου. Δεν είναι κατανοητή η απαίτηση αιτιολόγησης της απόκλισης του προυπολογισμού. Η αιτιολόγηση της απόκλισης ως προς τις ποσότητες θα μπορούσε να αποτελέσει τεχνικό αντικείμενο αιτιολόγησης αλλά και αυτό αφορά σε "πιθανή αστοχία" του "μελετητή", την οποία κρίνει ο Εργοδότης του και όχι το Υπουργείο. Από την ανωτέρω προσέγγιση θα πρέπει να εξετάσει το ΥΠΟΜΕΔΙ την ίδρυση "Κατασκευαστικής Σπιτιών ΑΕ", ωστε να αντιμετωπίζει την παραγωγή τους με ενιαίο τρόπο. Στην παράγραφο 4. ορίζεται ότι θα διαβιβάζονται στο Υπουργείο Οικονομικών, οι αποκλίνοντες προυπολογισμοί άνω του 25% και μάλιστα με πειθαρχική ευθύνη των υπαλλήλων. Ποιός είναι ο στόχος της υπόψη ενέργειας? και ποιός από το υπουργείο Οικονομικών θα κρίνει το εύλογο της απόκλισης?, ο συντάξας μηχανικός θα έχει ευθύνη?, θα καλείται σε απολογία?, κλπ κλπ. Πρέπει να αναφερθεί ότι όσες φορές προσπαθείται να λυθούν οικονομικά ζητήματα (στην προκειμένη περίπτωση έλεγχος πιθανής φοροδιαφυγής), με αναφορά σε τεχνικά χαρακτηριστικά και στοιχεία και "νόρμες", προκύπτουν τελικώς εκτρώματα. Προτείνεται η απόσυρση της ιδέας περί εμπλοκής του υπουργείου Οικονομικών μέσω της αποκλίσεως του προυπολογισμού. Εφόσον το ΥΠΟΜΕΔΙ επιθυμεί την αιτιολόγηση σε τεχνικό επίπεδο του προυπολογισμού (κυρίως ως προς τις ποσότητες), την αρμοδιότητα πρέπει να την έχει το ΤΕΕ.