Άρθρο 06 – Σύνταξη προϋπολογισμού έργου

1.Από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του άρθρου 5, σύμφωνα με την παρ.25 αυτού, συντάσσεται ένας ενιαίος (μοναδικός) προϋπολογισμός για κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό έργο με αναλυτικές προμετρήσεις και αποκλειστικά με βάση τις τιμές που ορίζει το ΗΛ.ΠΑ.Τ. του άρθρου 5 του παρόντος.

2.Προκειμένου για ιδιωτικό έργο προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας δόμησης, πέραν των δικαιολογητικών του άρθρου 3 του Ν.4030/2011 (Α΄249), είναι η κατάθεση με την αίτηση του προϋπολογισμού του, όπως συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, η σύμβασή του ή η δήλωση ανάθεσης ή, άλλως, η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων της παραγράφου 5 του παρόντος και η μελέτη εφαρμογής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 231 του ΠΔ/γματος 696/1974 (ΦΕΚ Α 301).

3.Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, το τελικώς προκύπτον απολογιστικό κόστος της υλοποιημένης κατασκευής συνοδευόμενο από τα απαραίτητα παραστατικά και στοιχεία καταχωρείται στο ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών δόμησης του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ Α’ 249), σε επεξεργάσιμη μορφή, με αιτιολόγηση των αποκλίσεων, που προέκυψαν σε σχέση με τον προϋπολογισμό του έργου.

4.Ετησίως και έως τη 15η Μαρτίου εκάστου έτους, οι αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης οφείλουν να διαβιβάζουν στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών, όλες τις περιπτώσεις του προηγούμενου έτους, στις οποίες διαπιστώθηκε απόκλιση, άνω του ποσοστού 25%, μεταξύ του προϋπολογισμού του έργου και του απολογιστικού κόστους. Παράλειψη των αρμοδίων υπαλλήλων των υπηρεσιών αυτών να διαβιβάσουν, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τις περιπτώσεις αυτές, στο Υπουργείο Οικονομικών, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

5.Με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας συντάσσεται τυποποιημένη Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων για ιδιωτικά οικοδομικά έργα.

 • 17 Οκτωβρίου 2016, 11:10 | Χάρης Χατζηβασίλης ΑΤΜ

  Ο προϋπολογισμός του έργου αφορά το κόστος σύμφωνα με τη προκήρυξη ή την ¨συμβατική αμοιβή¨ ?
  Εάν αφορά την προκήρυξη τότε απαγορεύεται η έκπτωση πάνω από 25% αφού το απολογιστικό κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% ?.
  Με την υποβολή του απολογιστικού κόστους σε ¨επεξεργάσιμη μορφή¨ δεν εξασφαλίζεται η μη επέμβαση τρίτου.

 • 17 Οκτωβρίου 2016, 09:32 | ΠΣΧΜ

  Άρθρο 6. Σύνταξη Προϋπολογισμού Έργων
  Είναι θετική η πρόβλεψη για ενιαίο (μοναδικό) προϋπολογισμό για κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό έργο. Επί δεκαετίες ισχυριζόμαστε, ότι ο τεμαχισμός των προϋπολογισμών των μελετών και των έργων, εξυπηρετούσε συντεχνιακά συμφέροντα και αποτέλεσε την κυριότερη στρέβλωση στο σύστημα παραγωγής των τεχνικών έργων. Όμως:
  • Η πρόβλεψη δεν μπορεί να ισχύσει αν αφήνεται αλώβητος ο ΚΠΑΜΥ, τα κεφάλαια του οποίου είναι δομημένα με τη λογική τεμαχισμού των έργων ώστε να προκύπτουν αντιστοιχίσεις περιεχομένου μελετών και προϋπολογισμών με ορισμένες ειδικότητες μηχανικών και επιπλέον αντιστοιχίσεις τεμαχίων των έργων με ορισμένους εργολήπτες. Δεδομένου ότι το καθεστώς αυτό συντηρείται με τις διατάξεις του πρόσφατου ν. 4412/16, έχουμε επιφυλάξεις για την ορθή εφαρμογή του Άρθρου και αναμένουμε με ενδιαφέρον προσθήκες που θα τις άρουν.
  • Κατά την αδειοδότηση ιδιωτικών έργων θεωρούμε ότι απαιτούνται οριστικές μελέτες (και όχι μελέτες εφαρμογής) με τα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για λόγους προστασίας του Δημόσιου συμφέροντος και πέραν των προβλεπόμενων μελετών δόμησης είναι οι μελέτες που υλοποιούν τους περιβαλλοντικούς όρους (ΑΕΠΟ), όπως και τους όρους προστασία του εργασιακού κάθε φορά περιβάλλοντος. Το Άρθρο 6 πρέπει με ευκρίνεια να αναφέρεται στα στοιχεία αυτά.
  • Αναλυτικές προμετρήσεις βασισμένες αποκλειστικά στο ΗΛ.ΠΑ.Τ θεωρούμε ότι εξυπηρετούν φορολογικούς σκοπούς και όχι τη λειτουργία του συστήματος σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς.
  • Σημειώνουμε ότι δεν τίθεται χρονικός περιορισμός για την εφαρμογή του ΗΛ.ΠΑ.Τ, πράγμα που απομακρύνει για απροσδιόριστο διάστημα την εφαρμογή του Άρθρου.

 • Β. Η παρ. 2 του άρθρου 6 «Σύνταξη προϋπολογισμού έργου» να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
  «2.Προκειμένου για ιδιωτικό έργο προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας δόμησης, πέραν των δικαιολογητικών του άρθρου 3 του Ν.4030/2011 (Α΄249), είναι η κατάθεση με την αίτηση του προϋπολογισμού του, όπως συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, η σύμβασή του ή η δήλωση ανάθεσης ή, άλλως, η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων της παραγράφου 5 του παρόντος και η μελέτη εφαρμογής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 231 του Π.Δ. 696/1974 (ΦΕΚ Α 301), συμπεριλαμβανομένης σε αυτή και της μελέτης προσβασιμότητας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 4030/2011 (Αρ. ΦΕΚ Α΄/249/25.11.2011)».

 • 15 Οκτωβρίου 2016, 08:44 | ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ.

  Άρθρο 6. Σύνταξη Προϋπολογισμού Έργων.

  Είναι θετική η πρόβλεψη για ενιαίο (μοναδικό) προϋπολογισμό για κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό έργο. Ο τεμαχισμός των προϋπολογισμών των μελετών και των έργων εξυπηρετούσε συντεχνιακά συμφέροντα και αποτέλεσε την κυριότερη στρέβλωση στο σύστημα παραγωγής των τεχνικών έργων. Όμως:

  • Η πρόβλεψη δεν μπορεί να ισχύσει αν αφήνεται αλώβητος ο ΚΠΑΜΥ, τα κεφάλαια του οποίου είναι δομημένα με τη λογική τεμαχισμού των έργων ώστε να προκύπτουν αντιστοιχίσεις περιεχομένου μελετών και προϋπολογισμών με ορισμένες ειδικότητες μηχανικών και επιπλέον αντιστοιχίσεις τεμαχίων των έργων με ορισμένους εργολήπτες. Δεδομένου ότι το καθεστώς αυτό συντηρείται με τις διατάξεις του πρόσφατου ν. 4412/16 και ιδιαίτερα με το Άρθρο 76 αυτού, έχουμε επιφυλάξεις για την ορθή εφαρμογή του Άρθρου 6 και αναμένουμε με ενδιαφέρον προσθήκες που θα τις άρουν.

  • Κατά την αδειοδότηση ιδιωτικών έργων θεωρούμε ότι απαιτούνται οριστικές μελέτες (και όχι μελέτες εφαρμογής) με τα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για λόγους προστασίας του Δημόσιου συμφέροντος και πέραν των προβλεπόμενων μελετών δόμησης είναι οι μελέτες που υλοποιούν τους περιβαλλοντικούς όρους (ΑΕΠΟ), όπως και τους όρους προστασία του εργασιακού κάθε φορά περιβάλλοντος. Το Άρθρο 6 πρέπει με ευκρίνεια να αναφέρεται στα στοιχεία αυτά.

  • Σημειώνουμε ότι δεν τίθεται χρονικός περιορισμός για την εφαρμογή του ΗΛ.ΠΑ.Τ, πράγμα που απομακρύνει για απροσδιόριστο διάστημα την εφαρμογή του Άρθρου.

 • Δεν προκύπτει ποιος θα συντάσσει τον προϋπολογισμό και ποια έννομη συνέπεια θα έχει αυτή η πράξη (εάν είναι εκτελεστή διοικητική πράξη), δηλαδή ο συντασσόμενος προϋπολογισμός. Να προκύπτει με ποιόν τρόπο θα είναι υποχρεωτικός ο προϋπολογισμός αυτός

 • 12 Οκτωβρίου 2016, 23:15 | αργυρης πλεσιας

  Στο εδάφιο 2 αναφέρεται ότι προκειμένυ περί ιδιωτικού έργου για την χορήγηση άδειας δόμησης απαιτείται η σύμβαση, ή η δήλωση ανάθεσης ή άλλως η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων της παραγράφου 5. Επισημαίνεται ότι η διάταξη αυτή είναι άνευ νοήματος και πρέπει να αποσυρθεί (εξάλλου αποτελεί αντικέιμενο άλλης υπευθυνότητας και όχι του ΥΠΟΜΕΔΙ). Συγκεκεριμένα εάν δεν υπάρχει σύμβαση ή δήλωση ανάθεσης (είναι το πιό πιθανό σε ιδιωτικό έργο, επιτρέπεται η προώθηση της αδειοδότησης εφόσον υπάρχει ΓΣΥ (ορθό). Στην παράγραφο 5, όμως καθορίζεται με ΚΥΑ, ότι θα υπάρχει τυποποιημένη ΓΣΥ. Κατά συνέπεια η αδειοδότηση θα έχει ως προαπαίτηση την υποβολή μιας τυποποιημένης ΓΣΥ, η οποία μπορεί να είναι ανηρτημένη στα site και των δύο Υπουργείων? Από την ανωτέρω παρατήρηση καθίσται σαφής ο άκαιρος και άσκοπος χαρακτήρας της παρ.2. Εξάλλου η καταγραφή των συντελεστών καταγραφής έχει ακόμη πολλά αρχεία, βάσεις και μητρώα για να γίνει.

  Επειδή οι συμφωνίες που γίνονται για την υλοποίηση κατασκευών του ιδιωτικού τομέα περιλαμβάνουν πολλαπλούς παράγοντες που αξιολογούνται από τον κάθε συμβαλλόμενο με διαφορετικό τρόπο (ποιότητα, συνεργασία, ανταλλακτικές υποχρεώσεις, γεωγραφική θέση κλπ κλπ) είναι προφανές ότι θα υπάρχουν αρκετές, πολλές ή και σημαντικές αποκλίσεις στον προυπολογισμό του έργου. Δεν είναι κατανοητή η απαίτηση αιτιολόγησης της απόκλισης του προυπολογισμού. Η αιτιολόγηση της απόκλισης ως προς τις ποσότητες θα μπορούσε να αποτελέσει τεχνικό αντικείμενο αιτιολόγησης αλλά και αυτό αφορά σε «πιθανή αστοχία» του «μελετητή», την οποία κρίνει ο Εργοδότης του και όχι το Υπουργείο. Από την ανωτέρω προσέγγιση θα πρέπει να εξετάσει το ΥΠΟΜΕΔΙ την ίδρυση «Κατασκευαστικής Σπιτιών ΑΕ», ωστε να αντιμετωπίζει την παραγωγή τους με ενιαίο τρόπο.

  Στην παράγραφο 4. ορίζεται ότι θα διαβιβάζονται στο Υπουργείο Οικονομικών, οι αποκλίνοντες προυπολογισμοί άνω του 25% και μάλιστα με πειθαρχική ευθύνη των υπαλλήλων. Ποιός είναι ο στόχος της υπόψη ενέργειας? και ποιός από το υπουργείο Οικονομικών θα κρίνει το εύλογο της απόκλισης?, ο συντάξας μηχανικός θα έχει ευθύνη?, θα καλείται σε απολογία?, κλπ κλπ. Πρέπει να αναφερθεί ότι όσες φορές προσπαθείται να λυθούν οικονομικά ζητήματα (στην προκειμένη περίπτωση έλεγχος πιθανής φοροδιαφυγής), με αναφορά σε τεχνικά χαρακτηριστικά και στοιχεία και «νόρμες», προκύπτουν τελικώς εκτρώματα.
  Προτείνεται η απόσυρση της ιδέας περί εμπλοκής του υπουργείου Οικονομικών μέσω της αποκλίσεως του προυπολογισμού. Εφόσον το ΥΠΟΜΕΔΙ επιθυμεί την αιτιολόγηση σε τεχνικό επίπεδο του προυπολογισμού (κυρίως ως προς τις ποσότητες), την αρμοδιότητα πρέπει να την έχει το ΤΕΕ.

 • 2 Οκτωβρίου 2016, 08:49 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Θα πρέπει κάποια στιγμη στον σχεδιασμοί και στο κόστος ενός έργου να συνπεριληφθεί η συντήρηση του άεργου . Ο τακτικός έλεγχος και η απαρετητη συντήρηση αίνος έργου συντελεί στην καλή λειτουργιά και αυξάνει τον κύκλο ζωής αίνος έργου.
  Οι διαγωνισμοί των έργων θα πρέπει να διαχωριστούν σε δυο τομείς στον τομέα της κατασκευής και των τομέα των προμηθειών , διασφαλίζοντας την ποιότητα κατασκευές για τον κάθε τομία ,κατανέμοντας τις ευθηνες και διασφαλίζοντας καλύτερη αναλογία ποιότητας – τιμής,και διαφάνειας των εσόδων.

 • 1 Οκτωβρίου 2016, 11:01 | Τζαρας Μιχαλης

  Η συνταξη και η υπαρξη ενος προυπολογισμου και μαλιστα του πραγματικου περα απο απαιτηση του τεχνικου κοσμου ειναι και καθηκον της πολιτειας να το εφαρμοσει. Σημερα ψαχνει να βρει φοροδιαφυγη των εργολαβων και των κατασκευαστων πολυκατοικιων στα συμβολαια με την διαφορα της αντικειμενικης αξιας και της πραγματικης. Αν υπηρχε ο πραγματικος προυπολογισμος και οι κρατησεις επ αυτου ισως να μην υπηρχε και Δημοσιο χρεος. Τη πολιτικη της δηθεν φτηνης αδειας οι ιδιωτες την εχουν πληρωσει πολλαπλα ειτε απο παρεκλισεις του κοστους κατασκευης ειτε απο σφαλματα που προηρχοντο απο κακες μελετες η μελετες του ….ποδαριου. ΠΡΕΠΕΙ το Υπουργειο να βγει ευθαρσως και να δηλωσει οτι ΟΛΑ αυτα που απαιτουνται σ αυτον τον νομο εχουν κοστος μεγαλο. ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ομως το τελικο κοστος.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2016, 09:40 | DK

  Σωστά πρέπει να συντάσσεται ένας προυπολογισμός ο οποίος να είναι ο πραγματικός. Αποτελεί πάγια απαίτηση του τεχνικού κόσμου. Και φυσικά η σωστή αναλυτική προμέτρηση και σύνταξη προυπολογισμού προυποθέτει πλήρη και σωστή μελέτη εφαρμογής.
  Το ερώτημα είναι ποιός ιδιώτης θα πληρώνει το επιπλέον κόστος των παραπάνω καθώς και της επιπλέον δουλειάς που απαιτείται π.χ. για την υποβολή όλων των στοιχείων του έργου κλπ. τη στιγμή που με το ζόρι και μετά από χίλια παζάρια πληρώνει μέρος του κόστους της οικοδομικής άδειας…

 • 27 Σεπτεμβρίου 2016, 08:18 | ΟΛΓΑ

  ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ , ΠΑΡ. 3 , ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΤΕΛΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ!!!!!!!!!!!!!!
  ΟΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ
  ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ Ν ΜΕΣΟΛΑΒΕΙ Η ΥΔΟΜ!!!!!!!!!!!!!
  ΚΑΙ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ!!!!!!!!!!!!
  ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ!!!!!!!!!!!!!1
  ΑΛΛΩΣΤΕ ΟΛΑ ΠΛΕΟΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΝ (Κ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ) ΑΛΛΑ ΚΑΙ Ο ΙΣΧΥΩΝ Ν4030/11 , ΟΙ ΥΔΟΜ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΤΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΙΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥ !!!!!!!!