• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ.' | 15 Οκτωβρίου 2016, 07:28

    Άρθρο 3. ΣΥ. ΛΕΙ.ΣΥ Σχόλια και Παρατηρήσεις μας στο Άρθρο 2 ισχύουν κατ’ αναλογία και για το Άρθρο 3, με την διαφορά ότι οι καταχωρήσεις της παρ.3 του Άρθρου 3, φαίνεται κατ’ αρχήν ότι αποτελούν απλά καταχωρήσεις χωρίς ορατή σκοπιμότητα ή πρακτικό αποτέλεσμα, που εξυπηρετεί, δημόσια ή ιδιωτική ωφέλεια. Αν όμως οι ρυθμίσεις του Άρθρου 3 συνδυαστούν με τις ρυθμίσεις «Περί Μητρώων» και ειδικότερα τις παρ. 20(ζ), 21 και 25 του Άρθρου 9, προκύπτει παρέμβαση του Υπ. Υποδομών στα Μητρώα των Τεχνικών Επαγγελμάτων της Γ.Γ. Βιομηχανίας, τα οποία ήδη αξιολογήθηκαν και εγκρίθηκαν από τους θεσμούς. Είναι γνωστές οι διαδικασίες και τα πρότυπα πιστοποίησης ή διαπίστευσης, οι βεβαιώσεις CE, οι εγκρίσεις ΑΕΠΟ, οι Κανονισμοί που πρέπει να ισχύουν σε εργασιακούς χώρους, οι μελέτες και τα σχέδια των οικοδομικών αδειών, οι αδειοδοτήσεις της λειτουργίας της βιομηχανίας κτλ. Καθήκον των καθ’ ύλη αρμόδιων φορέων είναι ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των ως άνω στοιχείων και απαιτήσεων που βέβαια πρέπει να τηρούνται σε φακέλους με την ευθύνη των κυρίων των έργων. Ρόλος των κεντρικών φορέων είναι ο έλεγχος της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων των καθ’ ύλη αρμόδιων φορέων, αφού πρωτευόντως εξασφαλιστεί κατ’ ελάχιστον ο εφοδιασμός τους με κατάλληλο προσωπικό και μέσα. Πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι καμία κεντρική παραμετροποίηση όπως προβλέπεται από το Άρθρο δεν μπορεί να συμπεριλάβει τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων, εκτός αν όλη η διαδικασία αποσκοπεί μόνον στις κτιριακές υποδομές. Τέλος προκύπτει το ερώτημα: Υποχρεούνται στην καταχώρηση και όσες επιχειρήσεις ιδιωτικών έργων διαθέτουν άδεια λειτουργίας;