Άρθρο 03 – Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής, Λειτουργίας και Συντήρησης Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων (ΣΥ.ΛΕΙ.ΣΥ.)

1. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής, Λειτουργίας και Συντήρησης Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων (ΣΥ.ΛΕΙ.ΣΥ.), στο οποίο καταγράφονται όλα τα δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα κατά την έννοια της παρ.1 του άρθρου 1, τα οποία έχουν παραληφθεί οριστικά και τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική καταγραφή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου του Ν.3843/2010 (ΦΕΚ Α΄62).

2. Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής, Λειτουργίας και Συντήρησης Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων (ΣΥ.ΛΕΙ.ΣΥ.) διασυνδέεται με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων (Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε.) του άρθρου 2 του παρόντος και με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων (Κ.Η.Σ.Α.) του άρθρου 4 του παρόντος και τροφοδοτείται διαλειτουργικά με τα δεδομένα τους.

3. Στο ΣΥ.ΛΕΙ.ΣΥ. επιπλέον καταχωρίζονται ενδεικτικά, με ευθύνη του κυρίου του έργου ή του φορέα υλοποίησης ή λειτουργίας κατά περίπτωση, οι υπολογισμοί, τα σχέδια ως κατασκευάστηκαν τα έργα, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο της κατασκευής, όπως πιστοποιητικά ελέγχου συσκευών, υλικών, έγγραφα πιστοποίησης, εγγυήσεις, εγχειρίδια λειτουργίας.

4. Στο ΣΥ.ΛΕΙ.ΣΥ λειτουργεί κατάλογος στοιχείων συντήρησης και λειτουργίας έργων που περιλαμβάνει προεκτιμώμενη τακτική συντήρηση για όλη τη διάρκεια ζωής του έργου και τα στοιχεία της υλοποίησής της.

5. Τα στοιχεία της εφαρμογής παραμετροποιούνται κατά τρόπο ώστε να είναι διαχειρίσιμα σε διάφορες κλίμακες εθνικού, περιφερειακού, ή τοπικού επιπέδου, καθώς και με κριτήρια τεχνικού αντικειμένου, γεωγραφικού προσδιορισμού, αναδόχου, αναθέτουσας αρχής, προϋπολογισμού ή οποιασδήποτε άλλης παραμέτρου αναζήτησης.

6. Με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπουργών, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι χρήσης, πρόσβασης και λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής του παρόντος, οι παραμετροποιήσεις της παραγράφου 5, καθώς και κάθε άλλο θέμα συναφές με τα ανωτέρω.

7. Η ισχύς του άρθρου αρχίζει με τη θέση σε λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του παρόντος.

 • 17 Οκτωβρίου 2016, 14:40 | Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

  Είναι θετικό όσον αφορά τα δημόσια έργα. Καλώς περιλαμβάνει και τα ιδιωτικά κτίρια με χρήση (ειδικά κτίρια), αλλά είναι μη λειτουργικό για τα μικρά ιδιωτικά έργα με χρήση (κατοικίες).

 • Θετική η σύσταση του Κ.Η.Σ.Α. στη Γ.Γ.Υ., αλλά αρνητικό το γεγονός ότι μπορεί ο Υπουργός με Υπουργική Απόφαση να εκχωρεί τη λειτουργία, διαχείριση της αδειοδότησης σε φορέα εκτός Υπουργείου, χωρίς να αιτιολογείται για ποιο λόγο χρειάζεται να δοθεί αυτή η αρμοδιότητα των εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων εκτός Υπουργείου. Ζητείται απόσυρση της δυνατότητας ανάθεσης σε άλλον φορέα πλην της Γ.Γ.Υ.

 • 17 Οκτωβρίου 2016, 09:38 | ΠΣΧΜ

  Άρθρο 3. ΣΥΛΕΙΣΥ
  Είναι πιστεύουμε γνωστές οι διαδικασίες και τα πρότυπα πιστοποίησης και διαπίστευσης, οι βεβαιώσεις CE, οι εγκρίσεις ΑΕΠΟ, οι Κανονισμοί που πρέπει να ισχύουν σε εργασιακούς χώρους τα σχέδια των οικοδομικών αδειών κτλ. Δεν αντιλαμβανόμαστε το λόγο τα στοιχεία αυτά για κάθε τεχνικό έργο να καταχωρούνται σε κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα, αντί να είναι πάντοτε διαθέσιμα εντός των φακέλων των κυρίων των έργων προς έλεγχο από αρμόδιους φορείς. Καμία κεντρική παραμετροποίηση όπως προβλέπεται από το Άρθρο, δεν μπορεί να συμπεριλάβει τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων, αλλά ούτε είναι δυνατόν να δημοσιοποιούνται εμπιστευτικά στοιχεία, παρά τις όποιες προβλέψεις προστασίας. Αναφερόμαστε ιδιαίτερα στα Μητρώα, Τεχνικών Επαγγελμάτων αρμοδιότητας της ΓΓ Βιομηχανίας, τα οποία έχουν εγκριθεί από τους θεσμούς στα πλαίσια αξιολόγηση των μνημονιακών υποχρεώσεων.

 • 15 Οκτωβρίου 2016, 07:28 | ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ.

  Άρθρο 3. ΣΥ. ΛΕΙ.ΣΥ

  Σχόλια και Παρατηρήσεις μας στο Άρθρο 2 ισχύουν κατ’ αναλογία και για το Άρθρο 3, με την διαφορά ότι οι καταχωρήσεις της παρ.3 του Άρθρου 3, φαίνεται κατ’ αρχήν ότι αποτελούν απλά καταχωρήσεις χωρίς ορατή σκοπιμότητα ή πρακτικό αποτέλεσμα, που εξυπηρετεί, δημόσια ή ιδιωτική ωφέλεια. Αν όμως οι ρυθμίσεις του Άρθρου 3 συνδυαστούν με τις ρυθμίσεις «Περί Μητρώων» και ειδικότερα τις παρ. 20(ζ), 21 και 25 του Άρθρου 9, προκύπτει παρέμβαση του Υπ. Υποδομών στα Μητρώα των Τεχνικών Επαγγελμάτων της Γ.Γ. Βιομηχανίας, τα οποία ήδη αξιολογήθηκαν και εγκρίθηκαν από τους θεσμούς.

  Είναι γνωστές οι διαδικασίες και τα πρότυπα πιστοποίησης ή διαπίστευσης, οι βεβαιώσεις CE, οι εγκρίσεις ΑΕΠΟ, οι Κανονισμοί που πρέπει να ισχύουν σε εργασιακούς χώρους, οι μελέτες και τα σχέδια των οικοδομικών αδειών, οι αδειοδοτήσεις της λειτουργίας της βιομηχανίας κτλ. Καθήκον των καθ’ ύλη αρμόδιων φορέων είναι ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των ως άνω στοιχείων και απαιτήσεων που βέβαια πρέπει να τηρούνται σε φακέλους με την ευθύνη των κυρίων των έργων. Ρόλος των κεντρικών φορέων είναι ο έλεγχος της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων των καθ’ ύλη αρμόδιων φορέων, αφού πρωτευόντως εξασφαλιστεί κατ’ ελάχιστον ο εφοδιασμός τους με κατάλληλο προσωπικό και μέσα. Πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι καμία κεντρική παραμετροποίηση όπως προβλέπεται από το Άρθρο δεν μπορεί να συμπεριλάβει τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων, εκτός αν όλη η διαδικασία αποσκοπεί μόνον στις κτιριακές υποδομές.

  Τέλος προκύπτει το ερώτημα:

  Υποχρεούνται στην καταχώρηση και όσες επιχειρήσεις ιδιωτικών έργων διαθέτουν άδεια λειτουργίας;

 • Δεν προκύπτει ποιος κάνει την καταχώρηση δεδομένων και εάν έχει κόστος καθώς και εάν θα απαιτηθεί και με ποιο τρόπο η συνδρομή των αναδόχων

 • 12 Οκτωβρίου 2016, 21:14 | αργυρης πλεσιας

  Θα πρέπει να εξεταστεί η ενοποίηση των ΚΗΣΠΑΤΕ, ΣΥΛΕΙΣΥ,ΚΗΣΑ καθώς αφορούν έργο από την έναρξη μέχρι του πέρατος της λειτουργίας του ενώ το ΚΗΣΑ αφορά σε ένα μικρό χρονικό διάστημα της αδειοδότησης προ της κατασκευής, αλλά θα μπορούσε με την πρόταση ενοποίησης να αφορά στην αδειοδοτική κατάστασή του δομήματος καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας του.

  Στην παράγραφο 1. διατυπώνεται με σαφήνεια ότι στο ΣΥΛΕΙΣΥ δεν καταγράφονται τα στοιχεία των κατασκευών που εγγράφονται στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα του κτηρίου και είναι προφανής η εξαίρεση καθώς τα στοιχεία του ενός Μητρώου εμπεριέχονται και στο άλλο Μητρώο. Προτείνεται τα δύο Υπουργεία να συνεννοηθούν – συνεργαστούν και να ενοποιήσουν τις δυο βάσεις δεδομένων, διότι όπως είναι αυτονόητο αυτό θα ήταν χρήσιμο για τον πολίτη, για την Δημόσια Διοίκηση και κυρίως για την λογική.

  Επειδή ένα νομικό κείμενο οφείλει να είναι σαφές στην παράγραφο 3. θα πρέπει να διαγραφεί η λέξη «…υπολογισμοί…» ή να γίνει σαφής αναφορά – επεξήγηση των απαιτούμενων υπολογισμών.