• Β. Η παρ. 2 του άρθρου 6 «Σύνταξη προϋπολογισμού έργου» να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά): «2.Προκειμένου για ιδιωτικό έργο προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας δόμησης, πέραν των δικαιολογητικών του άρθρου 3 του Ν.4030/2011 (Α΄249), είναι η κατάθεση με την αίτηση του προϋπολογισμού του, όπως συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, η σύμβασή του ή η δήλωση ανάθεσης ή, άλλως, η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων της παραγράφου 5 του παρόντος και η μελέτη εφαρμογής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 231 του Π.Δ. 696/1974 (ΦΕΚ Α 301), συμπεριλαμβανομένης σε αυτή και της μελέτης προσβασιμότητας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 4030/2011 (Αρ. ΦΕΚ Α΄/249/25.11.2011)».