• Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις για την επαναφορά της ΥΑΣΒΕ και τη σύσταση της ΥΑΣΔΕ είμαστε σύμφωνοι, καθώς αποτελούσε επιδίωξη και διεκδίκηση της Ομοσπονδίας από τη στιγμή που καταργήθηκαν οι υπηρεσίες με τις διατάξεις του Ν.4199/2013(άρθρο 119). Η μεταφορά των υπηρεσιών δεν έγινε επειδή υπήρξε κάποιος μελετημένος σχεδιασμός η πραγματική ανάγκη, ήταν καθαρά μια κίνηση στην προσπάθεια να επιτευχθεί ο αριθμός του στόχου της διαθεσιμότητας. Η τριετής εμπειρία από την μεταφορά των Υπηρεσιών στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις κατέδειξε πλήθος προβλημάτων συντονισμού, λειτουργίας, νομιμότητας όσον αφορά τις αποφάσεις για την διενέργεια των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων αυτοψιών. Η άμεση αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, που δυστυχώς εκδηλώνονται πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, απαιτεί ενιαίο συντονισμό και ένα κέντρο αποφάσεων. Συνεπώς αυτές οι υπηρεσίες και το προσωπικό τους πρέπει να υπάγονται στο Υπουργείο Υποδομών. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 19 περιέχουν ασάφειες, οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα από αυτά που προορίζονται να λύσουν. Συγκεκριμένα: α) δεν διευκρινίζεται αν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες θα επιλαμβάνονται την αποκατάσταση επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές ή μόνο επιπτώσεις από σεισμούς, όπως αναφέρονται στον τίτλο τους ( Υπηρεσίες Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων) και στις διατάξεις του Ν. 867/1979. β) δεν αποσαφηνίζονται η χωρική αρμοδιότητα ευθύνης των τριών Δ/νσεων ( ΔΑΕΦΚ, ΥΑΣΒΕ, ΥΑΣΔΕ), οι αρμοδιότητές και η οργανωτική διάρθρωση των ΥΑΣΒΕ και ΥΑΣΔΕ. Προτάσεις: α) οι δύο νέες Δ/νσεις θα πρέπει να φέρουν τον τίτλο ΥΑΕΦΚ Β. Ελλάδος και ΥΑΕΦΚ Δ. Ελλάδας με διακριτή χωρική αρμοδιότητα και αναφορά σε όλη τη χώρα. β) οι δύο νέες διευθύνσεις ΥΑΕΦΚ Βορείου και Δυτικής Ελλάδας να έχουν αρμοδιότητα για το συντονισμό και την διενέργεια των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων ελέγχων καθώς και την Αποκατάσταση των ζημιών για όλες τις φυσικές καταστροφές της χωρικής τους αρμοδιότητας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται υπεύθυνη και άμεση διαχείριση του κάθε συμβάντος. γ) να συσταθούν ή να επανενταχθούν μαζί με το έμπειρο προσωπικό τους οι τομείς αποκατάστασης επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές που να αποτελούν τμήματα των αντίστοιχων τριών Δ/νσεων. Η στελέχωση της ΥΑΕΦΚ Δ.Ε. να γίνει με τη μεταφορά του προσωπικού του ΤΑΣ Αχαΐας, όπως προβλέπεται για την ΥΑΣΒΕ. Θα πρέπει στις ΥΑΣΒΕ και ΥΑΣΔΕ να συγκροτηθούν άμεσα και τα τμήματα για τη μεν ΥΑΣΒΕ (Τομέας Δυτ. Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη, Τομέας Αν. Μακεδονίας με έδρα την Αλεξανδρούπολη), για τη δε ΥΑΣΔΕ (Τομέας Νότιας Πελοποννήσου με έδρα την Καλαμάτα, Τομέας Δυτικής Ελλάδας με έδρα τον Πύργο). Επίσης προτείνουμε να επανενταχθεί το ΤΑΣ Αχαρνών μαζί με το έμπειρο προσωπικό του στη ΔΑΕΦΚ. δ) Η παράγραφος 5 του Άρθρου 19 να διατυπωθεί ως εξής: ο συντονισμός του έργου της ΥΑΕΦΚ Βορείου Ελλάδας και της ΥΑΕΦΚ Δυτικής Ελλάδας ανατίθεται στη ΔΑΕΦΚ του άρθρου 53 του Π.Δ.109/2014. Παρ. 6: Πρέπει να διευκρινιστεί πώς για την ΔΑΕΦΚ και την ΥΑΣΔΕ έχουν ισχύ όλες οι διατάξεις της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν. 867/1979, τη στιγμή που τουλάχιστον η ΔΑΕΦΚ πρόκειται για κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Π.Δ. 109/2014;