Άρθρο 19 – Διατάξεις Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδας (Υ.Α.Σ.Β.Ε.) και Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Δυτικής Ελλάδας (Υ.Α.Σ.Δ.Ε).

1.Η Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδας (Υ.Α.Σ.Β.Ε.) που συστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 867/1979 (Α΄24) και υπήχθη διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 129 του Ν. 4199/2013 (Α΄216) και λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης, μεταφέρεται ως οργανική μονάδα ιδίου επιπέδου στη Γενική Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του άρθρου 48 του π.δ/τος 109/2014 (Α΄ 176) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, υπό στοιχείο 2.στ. Διεύθυνση Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος, από τη δημοσίευση του παρόντος.

2.Στην Υ.Α.Σ.Β.Ε. έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 867/1979 (Α΄24), όπως ισχύουν.

3.Το προσωπικό της Υ.Α.Σ.Β.Ε. που μετατάχθηκε – μεταφέρθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με την αριθμ. 14591/2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (Γ΄324), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 129 του Ν. 4199/2013 (Α΄216) και του άρθρου 91, παρ. 1 του Ν. 4172/2013 (Α΄167) και υπηρετεί στην Υ.Α.Σ.Β.Ε. κατά τη δημοσίευση του παρόντος, μετατάσσεται – μεταφέρεται αυτοδικαίως στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του ως άνω Υπουργείου σε ισάριθμες συνιστώμενες με τις διατάξεις του παρόντος, προσωποπαγείς θέσεις, της ίδιας κατηγορίας, κλάδου, βαθμού και με την ίδια εργασιακή σχέση που κατέχει και εντάσσεται στη Διεύθυνση της παρ. 1. Η εν λόγω μετάταξη – μεταφορά διενεργείται με Απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

4. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Δυτικής Ελλάδας (Υ.Α.Σ.Δ.Ε.) με έδρα την Πάτρα και χωρική αρμοδιότητα αντίστοιχου γεωγραφικού προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου.
Η Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Δυτικής Ελλάδας (Υ.Α.Σ.Δ.Ε.) λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του άρθρου 48 του π.δ/τος 109/2014.

5. Ο συντονισμός και ο έλεγχος του έργου της Υ.Α.Σ.Β.Ε. και της Υ.Α.Σ.Δ.Ε. ανατίθεται στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (τ. Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων – ΥΑΣ) του άρθρου 53 του π.δ/τος 109/2014.

6. Στην Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Δυτικής Ελλάδας και τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών εφαρμόζονται αναλόγως όλες οι διατάξεις του ν.867/1979 (ΦΕΚ 24 Α’/ 7.2.1979), όπως ισχύουν.

7. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 129 του ν. 4199/2013 (Α΄216) παύουν να ισχύουν.

8. i. Ο Τομέας Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Ν. Ευβοίας που συστάθηκε με την υπ. αρ. οικ/6995/Α312/31.10.2007 (ΦΕΚ 2193/Β/13.11.2007) Απόφαση Υπουργού και υπήχθη διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, βάσει των διατάξεων του αρ. 129 του ν.4199/13 (ΦΕΚ 216 Α’), καταργείται.

ii. Οι αρμοδιότητες του Τ.Α.Π. Ν. Ευβοίας που ορίστηκαν με την υπ. αρ. οικ. / 6995 / Α312 / 31.10.2007 ( ΦΕΚ 2193 / Β / 13.11.2007 ) Απόφαση Υπουργού, μεταφέρονται αυτοδίκαια και ασκούνται από τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ. Τα αρχεία του Τ.Α.Π. Ν. Ευβοίας μεταφέρονται και τηρούνται στη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.

iii. Οι υποθέσεις που εκκρεμούν στο εν λόγω Τ.Α.Π. διεκπεραιώνονται από τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.

iv. Το προσωπικό που μεταφέρθηκε με τη με αρ. πρωτ. οικ.7871/74997/22.04.2014 (ΑΔΑ:ΒΙ0ΒΟΡ10-1 ΗΣ) Διαπιστωτική Πράξη της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, εξακολουθεί να ανήκει στην εν λόγω Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

9. Η ισχύς της παραγράφου 8 άρχεται 60 ημέρες μετά τη δημοσίευση του παρόντος.

 • 17 Οκτωβρίου 2016, 15:23 | ΝΙΚΟΣ

  Κύριε Υπουργέ

  Προτείνεται η επαναδιατύπωση των παραγράφων 4 , 5 , 6 και 7
  ως εξής :

  4. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Δυτικής Ελλάδας (Υ.Α.Σ.Δ.Ε.) με έδρα την Πάτρα και χωρική αρμοδιότητα αντίστοιχου γεωγραφικού προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

  Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Κεντρικής Ελλάδας (Υ.Α.Σ.Κ.Ε.) με έδρα την Αττική και χωρική αρμοδιότητα αντίστοιχου γεωγραφικού προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και του χωρικού τμήματος Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας

  Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (Υ.Α.Σ.Η.Μ.) με έδρα την Κοζάνη και χωρική αρμοδιότητα αντίστοιχου γεωγραφικού προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και του χωρικού τμήματος Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας

  Η Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Δυτικής Ελλάδας (Υ.Α.Σ.Δ.Ε.), η Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Κεντρικής Ελλάδας (Υ.Α.Σ.Κ.Ε.) και η Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (Υ.Α.Σ.Η.Μ.) λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης και υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του άρθρου 48 του π.δ/τος 109/2014.

  Οι υφιστάμενοι Τομείς Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων(ΤΑΣ)που συστάθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 897/1979/(Α’ 24) και της πα. 3 του άρθρου 2 του ν. 1190/1981 (Α’ 203) και υπήχθηκαν διοικητικά στις αποκεντρωμένες διοικήσεις στην περιφέρεια των οποίων εδρεύουν, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 129 του Ν. 4199 / 2013(Α’ 216) και λειτουργούν σε επίπεδο αυτοτελούς τμήματος , μεταφέρονται στην Γενική Γραμματεία Υποδομών του ως άνω Υπουργείου και εντάσσονται στις παραπάνω αντίστοιχες συσταθείσες Υπηρεσίες με τις διατάξεις του παρόντος

  Το προσωπικό των ΤΑΣ που μεταφέρθηκε μετατάχθηκε στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 129 του Ν 4199/2013 (Α’216) και του άρθρου 91, παρ. 1 του Ν. 4172/2013 (Α’ 167) , κατόπιν δήλωσης επιλογής θέσεως , μετατάσσεται – μεταφέρεται αυτοδικαίως στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του ως άνω Υπουργείου σε ισάριθμες συνιστώμενες με τις διατάξεις του παρόντος , προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας κατηγορίας , κλάδου ,βαθμού και με την ίδια εργασιακή σχέση που κατέχει , για την στελέχωση των παραπάνω αντίστοιχων Υπηρεσιών που συστήνονται με τις διατάξεις του παρόντος. Η εν λόγο μετάταξη-μεταφορά διενεργείται με Απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Υποδομών μεταφορών και δικτύων που έχει για τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

  5.Ο συντονισμός και ο έλεγχος του έργου της Υ.Α.Σ.Β.Ε. , της Υ.Α.Σ.Δ.Ε , της Υ.Α.Σ.Κ.Ε και της Υ.Α.Σ.Η.Μ. ανατίθεται στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (τ. Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων – ΥΑΣ) του άρθρου 53 του π.δ/τος 109/2014.

  6. Στην Υ.Α.Σ.Δ.Ε. , Υ.Α.Σ.Κ.Ε ,της Υ.Α.Σ.Η.Μ εφαρμόζονται αναλόγως όλες οι διατάξεις του ν. 897/1979 (ΦΕΚ 24 Α’ (7.2.1979) , όπως ισχύουν

  7. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 129 του ν.4199/2013 (Α’216) παύουν να ισχύουν.

 • Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις για την επαναφορά της ΥΑΣΒΕ και τη σύσταση της ΥΑΣΔΕ είμαστε σύμφωνοι, καθώς αποτελούσε επιδίωξη και διεκδίκηση της Ομοσπονδίας από τη στιγμή που καταργήθηκαν οι υπηρεσίες με τις διατάξεις του Ν.4199/2013(άρθρο 119). Η μεταφορά των υπηρεσιών δεν έγινε επειδή υπήρξε κάποιος μελετημένος σχεδιασμός η πραγματική ανάγκη, ήταν καθαρά μια κίνηση στην προσπάθεια να επιτευχθεί ο αριθμός του στόχου της διαθεσιμότητας. Η τριετής εμπειρία από την μεταφορά των Υπηρεσιών στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις κατέδειξε πλήθος προβλημάτων συντονισμού, λειτουργίας, νομιμότητας όσον αφορά τις αποφάσεις για την διενέργεια των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων αυτοψιών. Η άμεση αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, που δυστυχώς εκδηλώνονται πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, απαιτεί ενιαίο συντονισμό και ένα κέντρο αποφάσεων. Συνεπώς αυτές οι υπηρεσίες και το προσωπικό τους πρέπει να υπάγονται στο Υπουργείο Υποδομών.
  Οι ρυθμίσεις του άρθρου 19 περιέχουν ασάφειες, οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα από αυτά που προορίζονται να λύσουν.
  Συγκεκριμένα: α) δεν διευκρινίζεται αν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες θα επιλαμβάνονται την αποκατάσταση επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές ή μόνο επιπτώσεις από σεισμούς, όπως αναφέρονται στον τίτλο τους ( Υπηρεσίες Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων) και στις διατάξεις του Ν. 867/1979. β) δεν αποσαφηνίζονται η χωρική αρμοδιότητα ευθύνης των τριών Δ/νσεων ( ΔΑΕΦΚ, ΥΑΣΒΕ, ΥΑΣΔΕ), οι αρμοδιότητές και η οργανωτική διάρθρωση των ΥΑΣΒΕ και ΥΑΣΔΕ.
  Προτάσεις: α) οι δύο νέες Δ/νσεις θα πρέπει να φέρουν τον τίτλο ΥΑΕΦΚ Β. Ελλάδος και ΥΑΕΦΚ Δ. Ελλάδας με διακριτή χωρική αρμοδιότητα και αναφορά σε όλη τη χώρα.
  β) οι δύο νέες διευθύνσεις ΥΑΕΦΚ Βορείου και Δυτικής Ελλάδας να έχουν αρμοδιότητα για το συντονισμό και την διενέργεια των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων ελέγχων καθώς και την Αποκατάσταση των ζημιών για όλες τις φυσικές καταστροφές της χωρικής τους αρμοδιότητας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται υπεύθυνη και άμεση διαχείριση του κάθε συμβάντος.
  γ) να συσταθούν ή να επανενταχθούν μαζί με το έμπειρο προσωπικό τους οι τομείς αποκατάστασης επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές που να αποτελούν τμήματα των αντίστοιχων τριών Δ/νσεων. Η στελέχωση της ΥΑΕΦΚ Δ.Ε. να γίνει με τη μεταφορά του προσωπικού του ΤΑΣ Αχαΐας, όπως προβλέπεται για την ΥΑΣΒΕ. Θα πρέπει στις ΥΑΣΒΕ και ΥΑΣΔΕ να συγκροτηθούν άμεσα και τα τμήματα για τη μεν ΥΑΣΒΕ (Τομέας Δυτ. Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη, Τομέας Αν. Μακεδονίας με έδρα την Αλεξανδρούπολη), για τη δε ΥΑΣΔΕ (Τομέας Νότιας Πελοποννήσου με έδρα την Καλαμάτα, Τομέας Δυτικής Ελλάδας με έδρα τον Πύργο). Επίσης προτείνουμε να επανενταχθεί το ΤΑΣ Αχαρνών μαζί με το έμπειρο προσωπικό του στη ΔΑΕΦΚ.
  δ) Η παράγραφος 5 του Άρθρου 19 να διατυπωθεί ως εξής: ο συντονισμός του έργου της ΥΑΕΦΚ Βορείου Ελλάδας και της ΥΑΕΦΚ Δυτικής Ελλάδας ανατίθεται στη ΔΑΕΦΚ του άρθρου 53 του Π.Δ.109/2014.

  Παρ. 6: Πρέπει να διευκρινιστεί πώς για την ΔΑΕΦΚ και την ΥΑΣΔΕ έχουν ισχύ όλες οι διατάξεις της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν. 867/1979, τη στιγμή που τουλάχιστον η ΔΑΕΦΚ πρόκειται για κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Π.Δ. 109/2014;

 • 14 Οκτωβρίου 2016, 15:50 | ΑΠΟΡΙΑ

  Τι έγινε;;;
  Κύριε Υπουργέ;;;
  Ο Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων(Τ.Α.Σ.)ΑΧΑΡΝΩΝ πάλι εκτός του Υπουργείου σας;;;;
  Γνωρίζουμε ότι με την προηγούμενη κυβέρνηση, οι υπάλληλοι του Τ.Α.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ ετέθησαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, μέσα από μια κίνηση απελπισίας στην προσπάθεια να πιαστούν τα νούμερα, οι αριθμοί!!!
  Κύριε Υπουργέ; Και σήμερα δεν βγαίνουν τα νούμερα (με την επανένταξη του Τ.Α.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ στο Υπουργείο σας);;;
  Μήπως δεν γνωρίζετε ότι:
  1)ο Τ.Α.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ χειρίζεται αδιάκοπα ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ το τεράστιο έργο της αποκατάστασης των πληγέντων από το σεισμό της 7.9.1999 που έπληξε τον Νομό Αττικής καθώς και άλλων συμβάντων στους Νομούς Ευβοίας και Βοιωτίας;
  2)ένα μέρος του αρχείου των υποθέσεων που χειρίζεται σήμερα ο Τομέας,στεγάζεται στον Τομέα (δηλαδή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής) και το υπόλοιπο εξίσου μεγάλο σε όγκο στεγάζεται σε χώρο του Υπουργείου σας;
  3)ο Τ.Α.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ στελεχώνεται από υπαλλήλους με μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία, από το 1999 μέχρι σήμερα,στην αντιμετώπιση και αποκατάσταση των επιπτώσεων από κάθε ακραίο φυσικό φαινόμενο;
  4)η Δ.Α.Ε.Φ.Κ. που είναι η κεντρική δομή, εξακολουθεί να έχει την εποπτεία του Τομέα (ΦΕΚ 10Β΄/8.1.2014) που υποδηλώνει ότι είναι Υπηρεσίες άμεσα συνδεδεμένες και επιτελούν κοινό και αλληλοεξαρτώμενο έργο; Και το γεγονός πως οι δύο αυτές Υπηρεσίες οργανικά ανήκουν σε διαφορετικά Υπουργεία επιφέρει κάποιες φορές προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του Τομέα με αποτέλεσμα την δυσαρέσκεια των ενδιαφερομένων πολιτών….

  Κύριε Υπουργέ; Ας μην οδηγούμαστε σε μεγαλύτερα λάθη και αδικίες…γι’ αυτό θα εκτιμούσαμε αν εξετάζατε μεταξύ των άλλων, την αυτοδίκαιη μεταφορά-μετάταξη ΚΑΙ του Τ.Α.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ στην Γενική Γραμματεία Υποδομών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

 • 14 Οκτωβρίου 2016, 12:28 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ

  Με τον παρόν Νόμο δεν προβλέπεται τίποτα για το ΤΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ που εξυπηρετεί όλη την Αττική. Μέρος του αρχείου που χειρίζεται το προσωπικό ανήκει σε άλλη Υπηρεσία (ΔΑΕΦΚ), όπως και οι αποφάσεις για θέματα που αφορούν το ΤΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ εκδίδονται από άλλη Υπηρεσία(ΔΑΕΦΚ).Πόσο λειτουργικό και αποτελεσματικό για τους πολίτες είναι δυο υπουργεία με την ίδια αρμοδιότητα?
  Μήπως υπάρχει άγνοια της κατάστασης?

 • 10 Οκτωβρίου 2016, 12:42 | Α.Τ.

  Όπως πολύ καλά γνωρίζουν όλοι όσοι ασχολούνται με το αντικείμενο της αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές αλλά και όπως αποδείχθηκε και στην πράξη, η μεταφορά των Υπηρεσιών αποκατάστασης πληγέντων από φυσικές καταστροφές στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ήταν τεράστιο λάθος. Ειδικά για την Υ.Α.Σ.Β.Ε. που έχει χωρική αρμοδιότητα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα (από τη Λαμία μέχρι την Καστοριά και τον Έβρο)και όχι περιορισμένη σε Κεντρική Μακεδονία-Θράκη, δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα στις μετακινήσεις και την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας. Με τη λειτουργία πλέον τριών Διευθύνσεων στο Υπουργείο Υποδομών, με σαφείς χωρικές αρμοδιότητες και οι οποίες θα υπάγονται απευθείας στον Υπουργό, λύνονται όλα τα θέματα γραφειοκρατίας και αλληλεπικάλυψης αρμοδιοτήτων και επιταχύνεται το έργο της αποκατάστασης των πληγέντων.Επίσης οι κατά τόπους Τομείς και Γραφεία πρέπει (όπως προβλέπεται και στο Ν.867/79) να υπάγονται στις αντίστοιχες Διευθύνσεις (Δ.Α.Ε.Φ.Κ., Υ.Α.Σ.Β.Ε., Υ.Α.Σ.Δ.Ε.)

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 12:53 | Χ.Κ.

  Οι Υπηρεσίες σεισμοπλήκτων σε όλη την Χώρα μεταφέρθηκαν διοικητικά στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, με το άρθρο 119 του Ν 4199/2013, γιατί έπρεπε στην συγκεκριμένη χρονική συγκυρία να υλοποιηθεί ο στόχος του αριθμού των υπαλλήλων για Διαθεσιμότητα που είχε υποσχεθεί στην κυβέρνηση ο τότε υπουργός Υποδομών. Η μετακίνηση των υπηρεσιών δεν έγινε επειδή υπήρξε κάποιος μελετημένος σχεδιασμός η πραγματική ανάγκη, ήταν καθαρά μια κίνηση απελπισίας στην προσπάθεια να πιαστούν τα νούμερα, οι αριθμοί (για να μην ξεχνιόμαστε).
  Από τότε μέχρι σήμερα, οι συνθήκες που επικράτησαν στην αντιμετώπιση κάθε καταστροφικού συμβάντος που εκδηλώθηκε (προβλήματα συντονισμού, οργάνωσης, αρμοδιοτήτων), έχουν καταδείξει και επιβάλουν την επαναφορά όλων των Υπηρεσιών στο Υπουργείο Υποδομών για ενιαίο συντονισμό και αντιμετώπιση κάθε φυσικής καταστροφής.

 • 6 Οκτωβρίου 2016, 13:20 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Με δεδομένο ότι οι Φυσικές καταστροφές από πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμούς εμφανίζονται συχνότατα στον Ελλαδικό χώρο οι Τομείς Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων έχουν να επιτελέσουν ένα εξαιρετικό έργο το οποίο προϋποθέτει την άρτια στελέχωση από εξειδικευμενους Μηχανικούς που να σχετίζονται με τα παραπάνω αντικείμενα και να κατανοούν την ανάγκη διατήρησης και προστασίας περιβάλλοντος, προτείνεται την ένταξη των ΤΑΣ στο αρμόδιο υπουργείο ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ αφ’ ενός για την αποφυγή εμπλοκών, προβλημάτων δυσλειτουργιών και αφετέρου για την αποτελεσματικότερη διαχείριση κρίσεων.
  Δυστυχώς Ο Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Αχαρνών αν και καλύπτει την ευρύτερη περιοχή του Λεκανοπεδίου Αττικής δεν κατανοώ γιατί εξαιρείται από το άρθρο 19?

 • 6 Οκτωβρίου 2016, 11:59 | ΣΤΑΥΡΟΣ

  ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ . ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΞΑΝΑ.
  ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ Τ.Α.Σ ΑΧΑΡΝΩΝ . ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ Τ.Α.Σ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ!!!!!. ΜΗΠΩΣ ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ.
  ΕΙΠΑΜΕ ΝΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΠΕΡΙΠΛΕΞΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ.

 • 5 Οκτωβρίου 2016, 18:25 | Χρύσα Γκουντρομίχου

  Αν ισχύσει το Άρθρο 7 παράγραφος 5 του εν λόγω νομοσχεδίου σημαίνει ότι από κατάλογο εκπαιδευμένων και πιστοποιημένων μηχανικών θα διενεργούνται οι αυτοψίες μετακαταστροφικά. Όσοι μηχανικοί επιθυμούν και μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο κράτος, από όλη την χώρα, θα μπορούν να το κάνουν. Πολύ σωστό! Είτε αυτοί είναι μηχανικοί της ΥΑΣΒΕ, είτε των πρώην ΤΑΣ, είτε ιδιώτες.

  Οι δομές ΥΑΣΒΕ και ΤΑΣ καλώς αποκεντρώθηκαν. Η μέχρι στιγμής εμπειρία έδειξε ότι εξειδικευμένα στελέχη των ΤΑΣ – και περισσότερο έμπειροι από τα αντίστοιχα στελέχη του Υπουργείου στην Αθήνα – βρέθηκαν πιο γρήγορα στις πληγείσες περιοχές (ως αποκεντρωμένες δομές) και αν είχαν και την αρμοδιότητα να εκτελούν ενυπόγραφα αυτοψίες θα ήταν προς όφελος του πολίτη. Η εξυπηρέτηση θα ήταν πιο γρήγορη.

  Επομένως, αυτό που πρέπει να διορθωθεί είναι οι δομές αυτές να παραμείνουν αποκεντρωμένες, αλλά μέσα από τη διαδικασία αυτή της πιστοποίησης να μπορούν να υπογράφουν τις αυτοψίες.

  Να μην περιμένουν τους υπαλλήλους του κεντρικού υπουργείου να έρθουν. Όταν και αν πρέπει να φτάσει η ΔΑΕΦΚ με τους διατιθέμενους υπαλλήλους του Υπουργείου, τότε θα ενσωματωθούν οι αυτοψίες από τους αποκεντρωμένους υπαλλήλους και οι αυτοψίες θα προχωρήσουν περαιτέρω.

 • 5 Οκτωβρίου 2016, 11:24 | ΜΑΡΙΑ

  ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΞΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 129 ΤΟΥ Ν.4199/2013 ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΝΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ ΛΑΘΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

 • 4 Οκτωβρίου 2016, 19:14 | Κακογιάννης Δημήτρης

  Στην παρ. 2 του άρθρου αναφέρεται η μεταφορά των θέσεων του προσωπικού στην ΥΑΣΒΕ. Με την παρ. 4 συνίσταται η ΥΑΣΔΕ αλλά δεν προβλέπεται αντίστοιχα η μεταφορά του προσωπικού του τεως ΤΑΣ Πατρών που υπηρετεί στην αποκεντρωμένη μετά την εφαρμογή του 4199.

 • 3 Οκτωβρίου 2016, 22:30 | Ειρήνη

  Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 129 του Ν. 4199/2013 (Α΄216), που αναφέρεται παραπάνω, οι υφιστάμενοι Τομείς Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων υπήχθησαν διοικητικά στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στην περιφέρεια των
  οποίων εδρεύουν και λειτούργησαν σε επίπεδο αυτοτελούς τμήματος, εξακολουθώντας να ασκούν τις ανατεθείσες σε αυτούς αρμοδιότητες.
  Η ρύθμιση αυτή παρουσιάζει δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των σεισμόπληκτων πολιτών. Το παρόν άρθρο 19 έρχεται να διορθώσει το κενό που δημιουργήθηκε και να ενοποιήσει τους Τομείς.
  Ο Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Αχαρνών, που υπήχθη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και δεν αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο, πρέπει να ενταχθεί στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, δημιουργώντας έτσι μια ενιαία αντισεισμική πολιτική για την χώρα, σε ΈΝΑ υπουργείο που θα μπορεί να χρησιμοποιεί και να συντονίζει τους υπαλλήλους.

 • 3 Οκτωβρίου 2016, 16:37 | Βασίλης

  Καλησπέρα,
  με το Άρθρο 19 όλες οι Υπηρεσίες-Τομείς Σεισμοπλήκτων της χώρας θα υπάγονται πλέον στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, με εξαίρεση τον Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Αχαρνών (ΤΑΣ Αχαρνών) που θα συνεχίσει να υπάγεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
  Προκαλεί έκπληξη γιατί γίνεται αυτός ο διαχωρισμός.
  Σε κάθε περίπτωση, κατά την κρίση μου, θα πρέπει ο ΤΑΣ Αχαρνών να συμπεριληφθεί και αυτός στο Άρθρο 19 και να μεταφερθεί στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., προκειμένου όλες οι Υπηρεσίες-Τομείς Σεισμοπλήκτων της χώρας (χωρίς εξαιρέσεις) να υπάγονται σε ένα Υπουργείο, έτσι ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές δυσλειτουργίες που μπορεί να προκύψουν και κυρίως να υπάρχει κοινή αντισεισμική πολιτική για τα σεισμόπληκτα από ΕΝΑ υπουργείο.

 • 3 Οκτωβρίου 2016, 11:39 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Η αποκατάσταση της αδικίας έγινε ΜΕΡΙΚΩΣ. Το προσωπικό του ΤΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ δεν περιλαμβάνεται στο αρθρο 19, αναιτιολόγητα. Προτείνουμε την ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ στην Γενική Γραμματεία Υποδομών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

 • 3 Οκτωβρίου 2016, 11:28 | ΔΗΜΗΤΡΑ

  Δυστυχώς δεν διορθώνεται η αδικία και το μεγάλο λάθος για το σύνολο των εργαζομένων που μεταφέρθηκαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Αδυνατώ να κατανοήσω το σκεπτικό που εξαιρεί το ΤΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Η επιλεκτική αποκατάσταση λαθών και αδικιών οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερα λάθη.

 • 1 Οκτωβρίου 2016, 21:03 | Παναγιώτης Νταργάκης

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ , ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ … ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 129 Ν.4199/2013 ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΤΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ … Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΝΟΣ ΛΑΘΟΥΣ Η ΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΟΡΑ ΤΟ «ΟΛΟΝ» ….. Η ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΘΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΚΙΩΝ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΑΚΟΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΔΙΚΙΕΣ …ΣΥΝΕΠΩΣ (ΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΛΕΟΝ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΗΝΙΟ) …
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ…..
  – ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 129 ΤΟΥ Ν.4199/2013.ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΤΟ ΕΝΤΙΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ !!!!!

 • 30 Σεπτεμβρίου 2016, 14:10 | Κ.Τ.Γ.

  Με το αρθρο αυτο και με την επισττροφη της ΥΑΣΒΕ,αλλα και την δημιουργεια της ΥΑΣΔΕ,πιστευω οτι η αντιμετωπιση των πληγεντων απο φυσικα φαινομενα,θα γινεται αποτελεσματικοτερα και γρηγοροτερα,αφου θα καθοριστουν και τα χωρικα ορια που θα εχει η καθε μια απο τις διευθυνσεις αυτες.

 • 30 Σεπτεμβρίου 2016, 14:23 | Κωνσταντινος.

  Επιτελους ο υπουργος Υ.ΜΕ.ΔΙ διορθωνει ενα μεγαλο λαθος του προηγουμενου υπουργου,να διωξει τις υπηρεσιες αποκαταστασης πληγεντων απο φυσικες καταστροφες (ΥΑΣΒΕ κ.λ.π)στις αποκεντρωμενες διοικησεις,με αποτελεσμα το εργο τους να μην ειναι αποτελεσματικο με παρα πολλες δυσλειτουργιες,και εμπλοκη πολλων διαφορετικων φορεων και υπουργειων.Ετσι με την λειτουργια τριων διευθυνσεων ,με καθορισμενες χωρικες αρμοδιοτητες,που θα ανηκουν στο αρμοδιο υπουργειο (Υ.ΜΕ.ΔΙ) η αποκατασταση των πληγεντων απο φυσικες καταστροφες θα γινεται γρηγοροτερα και αποτελεσματικοτερα

 • 29 Σεπτεμβρίου 2016, 13:15 | ΝΙΚΟΣ (ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ , ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ … ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 129 Ν.4199/2013 ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΤΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ … Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΝΟΣ ΛΑΘΟΥΣ Η ΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΟΡΑ ΤΟ «ΟΛΟΝ» ….. Η ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΘΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΚΙΩΝ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΑΚΟΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΔΙΚΙΕΣ …ΣΥΝΕΠΩΣ (ΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΛΕΟΝ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΗΝΙΟ) …
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ…..
  – ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 129 ΤΟΥ Ν.4199/2013.

  ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΤΟ ΕΝΤΙΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ !!!!!

 • 29 Σεπτεμβρίου 2016, 11:37 | ΧΑΡΗΣ

  Επιτέλους διορθώνεται η αδικία και το μεγάλο λάθος, όπως αποδείχθηκε και στην πράξη, που προκλήθηκε με τη μεταφορά των Υπηρεσιών Αποκατάστασης Πληγέντων από Φυσικές Καταστροφές στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Με τη λειτουργία στο Υ.Με.Δι τριών πλέον Διευθύνσεων υπαγομένων απευθείας στον Υπουργό και με σαφώς καθορισμένες χωρικές αρμοδιότητες θα επιταχυνθεί το έργο της αποκατάστασης των πληγέντων.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2016, 07:44 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Κατ αρχήν θα ήθελα να αναφέρω ότι στην παράγραφο 4 αναφέρει Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου ενώ το σωστό είναι ότι υπάρχει μια Αποκεντρωμένη Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
  Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί μια υπηρεσία του υπουργείου στην περιοχή της δυτικής Ελλάδος όπου συμβαίνουν συχνά σεισμικά φαινόμενα άλλα ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι πλέον τα πλυμμηρικά φαινόμενα δημιουργούν πολύ πιο συχνά καταστροφές όπως και την θερινή περίοδο υπάρχουν στην περιοχή συχνές δασικές πυρκαγιές μεγάλης έκτασης οι οποίες και αυτές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από κεντρικό επίπεδο άρα άποψη μου είναι ότι δεν πρέπει η υπηρεσία να έχει ως αντικείμενο και ως ονομασία μόνο για σεισμικά φαινόμενα αλλά για αποκατάσταση καταστροφών από φυσικές καταστροφών.
  επίσης δεν αναφέρεται πως θα γίνει η στελέχωση της υπηρεσίας καθώς και οι αρμοδιότητες που θα έχει σε σχέση και με τις υπάρχουσες δομές πολιτικής προστασίας Δήμων Περιφέρειας.Καλό θα ήταν να υπάρχει μια ξεκάθαρη γραμμή αρμοδιοτήτων και όχι όπως συμβαίνει τώρα με δήμους περιφέρειες.
  Ευχαριστώ