• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΕΤΕΜ' | 17 Οκτωβρίου 2016, 14:18

    Με βάση τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 3 οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε.Ι αποκλείονται, από την εγγραφή τους στον κατάλογο Διαιτητών του Aνεξάρτητου Φορέα Διεθνών Διαιτησιών, δεδομένου ότι σε αυτόν έχουν δικαίωμα εγγραφής μόνο οι Μηχανικοί, απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων των ΑΕΙ. Ο αποκλεισμός αυτός είναι αδικαιολόγητος δεδομένου ότι υπάρχουν και Μηχανικοί, απόφοιτοι Τμημάτων του τεχνολογικού τομέα των Α.Ε.Ι., οι οποίοι διαθέτουν και τις ειδικές γνώσεις, επιπλέον δε, και πολυετή εμπειρία στα θέματα που περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού (όπως, διαφορές προερχόμενες από συμβάσεις μελέτης, εκτέλεσης, συντήρησης, λειτουργίας κλπ). Στις παρατηρήσεις μας στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 αναφερόμαστε στους λόγους, για τους οποίους πιστεύουμε ότι και τα Τ.Ε.Ι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη διοργάνωση τέτοιου είδους σεμιναρίων, όπως επίσης και στους λόγους για τους οποίους πιστεύουμε ότι εξετάσεις τέτοιου είδους δεν εξυπηρετούν ουσιαστικούς σκοπούς. Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 3 ως εξής: «3.... Στον κατάλογο διαιτητών του Aνεξάρτητου Φορέα Διεθνών Διαιτησιών δύναται να εγγραφούν όλοι οι διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι μηχανικοί Α.Ε.Ι (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) της ημεδαπής ή αντίστοιχων της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως εθνικότητας, δεκαπενταετούς, κατ’ ελάχιστον, εμπειρίας, εφ’όσον παρακολουθήσουν σεμινάρια νομικής και τεχνικής κατεύθυνσης, που διεξάγονται από το Τ.Ε.Ε, την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, τους Δικηγορικούς Συλλόγους, τα αντίστοιχα Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα).»