Άρθρο 14 – Ανεξάρτητος Φορέας Διεθνών Διαιτησιών

1.Συνιστάται στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων αυτοτελής υπηρεσία, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό με την ονομασία Aνεξάρτητος Φορέας Διεθνών Διαιτησιών για την επίλυση διαφορών επί τεχνικών ζητημάτων, που εμπίπτουν στην επιστημονική γνώση και εμπειρία μηχανικού, όπως διαφορές προερχόμενες από συμβάσεις μελέτης, εκτέλεσης, συντήρησης, λειτουργίας ή κάθε ανάλογης επέμβασης επί τεχνικών έργων, κατασκευών και εγκαταστάσεων..

2.Στην δικαιοδοσία του Aνεξάρτητου Φορέα Διεθνών Διαιτησιών υπάγονται διεθνείς διαιτησίες κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2735/1999 (ΦΕΚ Α΄35), όπως ισχύει.

3.Στον Aνεξάρτητο Φορέα Διεθνών Διαιτησιών τηρείται κατάλογος διαιτητών για την διεξαγωγή των διεθνών διαιτησιών του παρόντος που καταρτίζεται με επιμέλεια της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και επικαιροποιείται κατ΄έτος. Στον κατάλογο διαιτητών του Aνεξάρτητου Φορέα Διεθνών Διαιτησιών δύναται να εγγραφούν όλοι οι διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι μηχανικοί Ανώτατων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αντίστοιχων της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως εθνικότητας, δεκαπενταετούς, κατ’ ελάχιστον, εμπειρίας, εφ’όσον παρακολουθήσουν σεμινάρια νομικής και τεχνικής κατεύθυνσης, που διεξάγονται από το Τ.Ε.Ε. και τους Δικηγορικούς Συλλόγους ή τα αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Τμήματα ή Σχολές, και επιτύχουν σε αντίστοιχες εξετάσεις.

4.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Δικαιοσύνης ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σύστασης, συγκρότησης και λειτουργίας του Aνεξάρτητου Φορέα Διεθνών Διαιτησιών, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων διαιτητών, η αμοιβή τους, οι όροι διεξαγωγής και η χρονική διάρκεια των σεμιναρίων, το είδος, ο τύπος και το περιεχόμενο των εξετάσεων της παραγράφου 3, το κόστος παρακολούθησης και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των διαιτητών του παρόντος.

 • 17 Οκτωβρίου 2016, 14:18 | ΕΕΤΕΜ

  Με βάση τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 3 οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε.Ι αποκλείονται, από την εγγραφή τους στον κατάλογο Διαιτητών του Aνεξάρτητου Φορέα Διεθνών Διαιτησιών, δεδομένου ότι σε αυτόν έχουν δικαίωμα εγγραφής μόνο οι Μηχανικοί, απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων των ΑΕΙ.
  Ο αποκλεισμός αυτός είναι αδικαιολόγητος δεδομένου ότι υπάρχουν και Μηχανικοί, απόφοιτοι Τμημάτων του τεχνολογικού τομέα των Α.Ε.Ι., οι οποίοι διαθέτουν και τις ειδικές γνώσεις, επιπλέον δε, και πολυετή εμπειρία στα θέματα που περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού (όπως, διαφορές προερχόμενες από συμβάσεις μελέτης, εκτέλεσης, συντήρησης, λειτουργίας κλπ).
  Στις παρατηρήσεις μας στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 αναφερόμαστε στους λόγους, για τους οποίους πιστεύουμε ότι και τα Τ.Ε.Ι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη διοργάνωση τέτοιου είδους σεμιναρίων, όπως επίσης και στους λόγους για τους οποίους πιστεύουμε ότι εξετάσεις τέτοιου είδους δεν εξυπηρετούν ουσιαστικούς σκοπούς.

  Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 3 ως εξής:
  «3….
  Στον κατάλογο διαιτητών του Aνεξάρτητου Φορέα Διεθνών Διαιτησιών δύναται να εγγραφούν όλοι οι διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι μηχανικοί Α.Ε.Ι (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) της ημεδαπής ή αντίστοιχων της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως εθνικότητας, δεκαπενταετούς, κατ’ ελάχιστον, εμπειρίας, εφ’όσον παρακολουθήσουν σεμινάρια νομικής και τεχνικής κατεύθυνσης, που διεξάγονται από το Τ.Ε.Ε, την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, τους Δικηγορικούς Συλλόγους, τα αντίστοιχα Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα).»

 • 17 Οκτωβρίου 2016, 14:38 | Εμμανουέλα Βερνάδου

  Η κατάρτιση των διαιτητών να γίνεται στα πλαίσια Διεπιστημονικών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων. Εφόσον επιτύχουν να εγγράφονται στο μητρώο διαιτητών.
  Δεν μπορεί να είναι Aνεξάρτητος Φορέας αν υπάγεται στον Υπουργό! Δεν πρέπει να υπάγεται στον Υπουργό. Να αποτελεί Ανεξάρτητη Αρχή.

 • 12 Οκτωβρίου 2016, 23:58 | αργυρης πλεσιας

  Προτείνεται ο Φορέας Διεθνών Διαιτησιών να λειτουργεί στο ΤΕΕ ή στη ΕΑΑΔΗΣΥ. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι ο ορισμός των διαιτητών αποτελεί συλλογική αρμοδιότητα.