• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΙΚΟΣ' | 17 Οκτωβρίου 2016, 15:23

    Κύριε Υπουργέ Προτείνεται η επαναδιατύπωση των παραγράφων 4 , 5 , 6 και 7 ως εξής : 4. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Δυτικής Ελλάδας (Υ.Α.Σ.Δ.Ε.) με έδρα την Πάτρα και χωρική αρμοδιότητα αντίστοιχου γεωγραφικού προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Κεντρικής Ελλάδας (Υ.Α.Σ.Κ.Ε.) με έδρα την Αττική και χωρική αρμοδιότητα αντίστοιχου γεωγραφικού προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και του χωρικού τμήματος Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (Υ.Α.Σ.Η.Μ.) με έδρα την Κοζάνη και χωρική αρμοδιότητα αντίστοιχου γεωγραφικού προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και του χωρικού τμήματος Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας Η Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Δυτικής Ελλάδας (Υ.Α.Σ.Δ.Ε.), η Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Κεντρικής Ελλάδας (Υ.Α.Σ.Κ.Ε.) και η Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (Υ.Α.Σ.Η.Μ.) λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης και υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του άρθρου 48 του π.δ/τος 109/2014. Οι υφιστάμενοι Τομείς Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων(ΤΑΣ)που συστάθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 897/1979/(Α’ 24) και της πα. 3 του άρθρου 2 του ν. 1190/1981 (Α’ 203) και υπήχθηκαν διοικητικά στις αποκεντρωμένες διοικήσεις στην περιφέρεια των οποίων εδρεύουν, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 129 του Ν. 4199 / 2013(Α’ 216) και λειτουργούν σε επίπεδο αυτοτελούς τμήματος , μεταφέρονται στην Γενική Γραμματεία Υποδομών του ως άνω Υπουργείου και εντάσσονται στις παραπάνω αντίστοιχες συσταθείσες Υπηρεσίες με τις διατάξεις του παρόντος Το προσωπικό των ΤΑΣ που μεταφέρθηκε μετατάχθηκε στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 129 του Ν 4199/2013 (Α’216) και του άρθρου 91, παρ. 1 του Ν. 4172/2013 (Α’ 167) , κατόπιν δήλωσης επιλογής θέσεως , μετατάσσεται – μεταφέρεται αυτοδικαίως στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του ως άνω Υπουργείου σε ισάριθμες συνιστώμενες με τις διατάξεις του παρόντος , προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας κατηγορίας , κλάδου ,βαθμού και με την ίδια εργασιακή σχέση που κατέχει , για την στελέχωση των παραπάνω αντίστοιχων Υπηρεσιών που συστήνονται με τις διατάξεις του παρόντος. Η εν λόγο μετάταξη-μεταφορά διενεργείται με Απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Υποδομών μεταφορών και δικτύων που έχει για τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. 5.Ο συντονισμός και ο έλεγχος του έργου της Υ.Α.Σ.Β.Ε. , της Υ.Α.Σ.Δ.Ε , της Υ.Α.Σ.Κ.Ε και της Υ.Α.Σ.Η.Μ. ανατίθεται στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (τ. Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων – ΥΑΣ) του άρθρου 53 του π.δ/τος 109/2014. 6. Στην Υ.Α.Σ.Δ.Ε. , Υ.Α.Σ.Κ.Ε ,της Υ.Α.Σ.Η.Μ εφαρμόζονται αναλόγως όλες οι διατάξεις του ν. 897/1979 (ΦΕΚ 24 Α’ (7.2.1979) , όπως ισχύουν 7. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 129 του ν.4199/2013 (Α’216) παύουν να ισχύουν.