• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ' | 20 Δεκεμβρίου 2019, 11:39

    Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) προτείνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις, συμπληρώσεις και προσθήκες: 2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 711/1977 (Α΄284) όπως ισχύει αντικαθίσταται και το άρθρο 8 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 8 Αντικατάσταση ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσεως [...] 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων για την εξυπηρέτηση επιβατών με αναπηρία.» [...] 3. Η περίπτωση β της παραγράφου 1 και οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 9 του ν.711/1977 (Α΄284) όπως ισχύει, καταργoύνται, οι περιπτώσεις γ και δ της παραγράφου 1 αναριθμούνται σε β και γ και το άρθρο 9 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 9 Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας ειδικού Τουριστικού Λεωφορείου δημόσιας χρήσης [...] 4. Το άρθρο 36 του ν. 3710/2008 (Α’ 216), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και διαμορφώνεται ως εξής: «1. Επιτρέπεται η θέση σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων, δημόσιας χρήσης, ανοικτού τύπου, αστικής περιήγησης πόλεων υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζουν την πρόσβαση σε αυτά επιβατών με αναπηρία. 2. [...]