Άρθρο 41 – Ρυθμίσεις για τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία

1. Το άρθρο 7 του ν.711/1977 (Α΄284) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«’Αρθρο 7
Χρόνος κυκλοφορίας ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων δημοσίας χρήσεως
1.α. Σε κυκλοφορία τίθενται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος νόμου καινούργια και μεταχειρισμένα τουριστικά λεωφορεία. Τα μεταχειρισμένα τουριστικά λεωφορεία πρέπει να είναι προέλευσης εσωτερικού ή χώρας μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και η ηλικία τους να μην υπερβαίνει τα 5 έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.
β. Μεταχειρισμένα τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης εσωτερικού-εξωτερικού τίθενται σε κυκλοφορία κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.
γ. Τα τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης αποσύρονται της κυκλοφορίας μετά τη συμπλήρωση είκοσι επτά (27) ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.
δ. Τα αποσυρόμενα της κυκλοφορίας ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης διαγράφονται από το ειδικό μητρώο του Ε.Ο.Τ., του άρθρου 13 του παρόντος, απαγορευομένης περαιτέρω της κυκλοφορίας τους ως τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης.»

2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 711/1977 (Α΄284) όπως ισχύει αντικαθίσταται και το άρθρο 8 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 8
Αντικατάσταση ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσεως
1. Δικαίωμα αντικατάστασης του ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης έχουν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί η άδεια του λεωφορείου, στις περιπτώσεις:
α. Λήξης της ισχύος της άδειας κυκλοφορίας λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας του λεωφορείου. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ολοκληρώσει τη διαδικασία εντός έτους από την ημερομηνία λήξης της ισχύος της έγκρισης κατά το άρθρο 5 του παρόντος νόμου.
β. Αντικατάστασης του υφιστάμενου οχήματος, εφόσον προηγηθεί ο αποχαρακτηρισμός του ως τουριστικού λεωφορείου και έχει παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία χορήγησης της έγκρισης για τη θέση σε κυκλοφορία λεωφορείου του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.
γ. Αντικατάστασης του υφιστάμενου οχήματος, εφόσον προηγηθεί ο αποχαρακτηρισμός του ως τουριστικού λεωφορείου χωρίς να έχει παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία χορήγησης της έγκρισης για τη θέση σε κυκλοφορία λεωφορείου του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.
2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1α και 1β του παρόντος άρθρου, το υφιστάμενο ειδικό τουριστικό λεωφορείο μπορεί να αντικατασταθεί από:
i. καινούργιο
ii. μεταχειρισμένο προέλευσης εσωτερικού ή μεταχειρισμένο προέλευσης χώρας μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.,
υπό την προϋπόθεση ότι η ηλικία του δεν υπερβαίνει το οριζόμενο από την περίπτωση 1γ του άρθρου 7 του παρόντος, επιτρεπόμενο όριο, και εφόσον κριθεί κατάλληλο ως προς την ασφαλή κυκλοφορία του από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας και κατάλληλο ως προς την εμφάνιση, τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις παρεχόμενες ανέσεις. Όταν το λεωφορείο τίθεται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία ως τουριστικό λεωφορείο δημόσιας χρήσης, πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι 15 ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.
3. Στην περίπτωση της παραγράφου 1γ του παρόντος άρθρου, το υφιστάμενο ειδικό τουριστικό λεωφορείο μπορεί να αντικατασταθεί από:
i. καινούργιο
ii. μεταχειρισμένο προέλευσης εσωτερικού ή εξωτερικού χώρας μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και η ηλικία του να μην υπερβαίνει τα 5 έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

3. Η περίπτωση β της παραγράφου 1 και οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 9 του ν.711/1977 (Α΄284) όπως ισχύει, καταργoύνται, οι περιπτώσεις γ και δ της παραγράφου 1 αναριθμούνται σε β και γ και το άρθρο 9 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 9
Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας ειδικού Τουριστικού Λεωφορείου δημόσιας χρήσης
1. Η άδεια κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης ανακαλείται οριστικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Σε περίπτωση ανάκλησης του ειδικού σήματος λειτουργίας τουριστικού γραφείου ή ΤΕΟΜ ανακαλείται και η άδεια κυκλοφορίας, η οποία δύναται να επαναχορηγηθεί, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επανακτήσει το ειδικό σήμα λειτουργίας για την αρχική επιχείρηση ή για επιχείρηση της μορφής εκ των δύο της παρ.1 του άρθρου 4 του παρόντος, νομιμοποιουμένων προς εκτέλεση του μεταφορικού έργου του παρόντος νόμου.
β. Μόλις συμπληρωθεί το κατά τις ισχύουσες διατάξεις όριο ηλικίας του λεωφορείου.
γ. Σε περίπτωση εκπλειστηριασμού. Σε κάθε περίπτωση αναγκαστικής αφαίρεσης του λεωφορείου ως εμπορεύματος ο προηγούμενος κάτοχος, στο όνομα του οποίου είχε εγκριθεί η άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου, δύναται να ζητήσει την έγκριση αντικατάστασης αυτού εντός έτους από την ημέρα της αναγκαστικής αφαίρεσης. Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα αντικατάστασης του λεωφορείου.».
4. Το άρθρο 36 του ν. 3710/2008 (Α’ 216), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Επιτρέπεται η θέση σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων, δημόσιας χρήσης, ανοικτού τύπου, αστικής περιήγησης πόλεων.
2. Τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, όταν τίθενται σε κυκλοφορία στο πλαίσιο αρχικής έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, πρέπει να είναι καινούργια ή μεταχειρισμένα προέλευσης χώρας μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και η ηλικία τους να μην υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, το μεταφορικό έργο, τα δικαιούμενα πρόσωπα, η ειδική διαδρομή και το συνολικό μήκος αυτής, οι διοικητικές κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της ειδικής αυτής κατηγορίας οχημάτων.».

 • Άρθρο 41
  Παράγραφος 1 (γ)
  Τα τουριστικά λεωφορεία ΔΧ καθώς και τα υπεραστικά αποσύρονται της κυκλοφορίας μετά την συμπλήρωση 27 ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τα Σχολικά Λεωφορεία των Ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων διότι πρώτον και από θέμα ασφάλειας, μεταφέρουν μαθητές και δεύτερον κυκλοφορούν εντός των πόλεων με μεγάλους ρύπους καθώς επίσης το ίδιο όριο ηλικίας θα πρέπει να ισχύει για κάθε κατηγορία λεωφορείων (π.χ. μεταφοράς προσωπικού, δημοτικά λεωφορεία κλπ) για λόγους οδικής ασφάλειας καθώς και για περιβαλλοντικούς λόγους.

 • Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Κυρίες – Κύριοι,

  Έχουμε μια διαρκή παρουσία στό χώρο του λεωφορείου και minibus ήδη από το 1979. Δραστηριοποιούμαστε επιτυχώς στον χώρο του ελαφρώς μεταχειρισμένου λεωφορείου, στην αντιπροσώπευση δύο οίκων του εξωτερικού, προσφέροντας λύσεις σε καινούρια minibus και λεωφορεία.
  Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις πολύ σοβαρές μας ανησυχίες σχετικά με την προτεινόμενη διατύπωση των άρθρων 35 και 41 του Σχεδίου Νόμου «Ίδρυση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Αεροδρομίων επί Υδάτινων Επιφανειών και άλλες διατάξεις» το οποίο έχει τεθεί προς διαβούλευση. Οι διατάξεις του άρθρου 35 του Σχεδίου Νόμου αφορούν προτεινόμενες τροποποιήσεις του ν. 2963/2001 (Α’268) για την οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία» και οι διατάξεις του άρθρου 41 ρυθμίσεις για τα τουριστικά λεωφορεία.

  Επιτρέψτε μου νε ξεκινήσω με την φράση του προέδρου του συνδέσμου τουριστικών λεωφορείων Ν. Τρικάλων .
  «Αντιλαμβανόμαστε ότι ο στόχος του άρθρου αυτού είναι κυρίως η μείωση του μέσου όρου ηλικίας του στόλου των τουριστικών λεωφορείων στην χώρα μας. Θα θέλαμε όμως, να ληφθεί υπόψη το γεγονός, ότι περίπου το 70% του συνολικού στόλου βρίσκεται στα χέρια μικρών τουριστικών επιχειρήσεων, η οποίες δεν διαθέτουν μεγάλη οικονομική δύναμη. Τα περισσότερα τουριστικά γραφεία της επαρχίας (εξαιρουμένων ίσως νησιών και άλλων σημείων παγκόσμιου τουριστικού ενδιαφέροντος) εργάζονται κυρίως με εγχώριο τουρισμό και έλληνες πελάτες. Ο ανταγωνισμός είναι βάναυσος και οι τιμές της αγοράς μας πολύ χαμηλότερες σε σχέση με τους μέσους όρους άλλων χωρών τις Ευρώπης. Με χαμηλές τιμές και υψηλή φορολογία και Φ.Π.Α. οι επιχειρήσεις μας παλεύουν για την επιβίωση.»
  Αυτή είναι μια πραγματική περιγραφή της πλειονότητας της ελληνικής αγοράς λεωφορείων.

  Με αυτά τα δεδομένα φρονούμε ότι θα ήταν σκόπιμο να επανεξετασθούν οι διατάξεις αυτών των δύο άρθρων του σχεδίου νόμου.

  Θεωρούμε σωστό μέτρο την θέσπιση ορίου ηλικίας την 15ετία αλλά θεωρούμε επίσης ότι θα πρέπει να εξερεθούν για κάποια έτη τα υπάρχοντα ήδη στο χώρο οχήματα. Υπάρχουν στην επικράτεια αρκετά αταξινόμητα οχήματα που είναι μεγαλύτερα των 15 ετών, αλλά σε άψογη λειτουργική κατάσταση.
  Οχήματα που απευθύνονται σε οικονομικά ασθενέσθερες κατηγορίες μεταφορέων, οι οποίοι συνήθως αναλαμβάνουν και εκτελούν τις φθηνότερες σε κόμιστρο μεταφορές (Μεταφοράς μαθητών – Σχολεία – Μεταφοράς Προσωπικού Εργοστασίων κλπ).
  Αυτά θα πρέπει να εξερεθούν του νόμου για ένα διάστημα πέντε ετών περίπου για να μπορέσουν να απορροφηθούν από την ελληνική αγορά.

  Επίσης υπάρχουν πολύ περισσότερα αξιόλογα οχήματα νέας τεχνολογίας και χαμηλών ρύπων κατηγορίας Euro 4, Euro 5 αλλά και Euro 6 ακόμα που βρίσκονται στην Ελλάδα και δεν πληρούν την προυπόθεση της πενταετίας.
  Άποψή μας είναι ότι κάθε όχημα, το οποίο πληροί τις προδιαγραφές ρύπων ΕURO 5, μεταχειρισμένο, είναι δηλαδή σύμφωνο με τις τρέχουσες Ευρωπαικές περιβαντολογικές διατάξεις, θα έπρεπε να μπορεί να διατίθεται στην ελληνική αγορά.
  Θεωρούμε λοιπόν ότι το συγκεκριμένο όριο της πενταετίας θα πρέπει να παραταθεί σε δεκαετία μιάς και η προδιαγραφή ρύπων τεχνολογίας Euro 5 ισχύει ήδη από το 2009, και Euro 6 από το 2014.

  Επίσης λόγω του υψηλού κόστους του οχήματος πέντε ετών προτείνουμε την επιδότηση των οχημάτων χαμηλών ρύπων, όπως ακριβώς συμβαίνει και άλλους συναφείς κλάδους.

  Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε ερώτηση ή διευκρίνιση.

  Με φιλικούς χαιρετισμούς

  ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Α.Ε.

 • 27 Δεκεμβρίου 2019, 13:06 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

  Κ.Υπουργέ.
  Αντιλαμβανόμαστε ότι ο στόχος του άρθρου αυτού είναι κυρίως η μείωση του μέσου όρου ηλικίας του στόλου των τουριστικών λεωφορείων στην χώρα μας. Θα θέλαμε όμως, να ληφθεί υπόψη το γεγονός, ότι περίπου το 70% του συνολικού στόλου βρίσκεται στα χέρια μικρών τουριστικών επιχειρήσεων, η οποίες δεν διαθέτουν μεγάλη οικονομική δύναμη. Τα περισσότερα τουριστικά γραφεία της επαρχίας (εξαιρουμένων ίσως νησιών και άλλων σημείων παγκόσμιου τουριστικού ενδιαφέροντος) εργάζονται κυρίως με εγχώριο τουρισμό και έλληνες πελάτες. Ο ανταγωνισμός είναι βάναυσος και οι τιμές της αγοράς μας πολύ χαμηλότερες σε σχέση με τους μέσους όρους άλλων χωρών τις Ευρώπης. Με χαμηλές τιμές και υψηλή φορολογία και Φ.Π.Α. οι επιχειρήσεις μας παλεύουν για την επιβίωση.
  Θα πρέπει λοιπόν το νομοσχέδιο για να επιτύχει το στόχο του να δώσει και τα αντίστοιχα κίνητρα και διευκολύνσεις. Πάνω σε αυτό προτείνουμε:
  1. Ενίσχυση για την αγορά λεωφορείου 30% της τιμής κτήσης αυτού, αν είναι καινούργιο ή ηλικίας μέχρις ενός έτους από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.
  2. Ενίσχυση για την αγορά λεωφορείου 15% της τιμής κτήσης αυτού, αν είναι μεταχειρισμένο και έχει συμπληρώσει μέχρι πέντε έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.
  3. Θέση σε κυκλοφορία λεωφορείων που έχουν συμπληρώσει μέχρι οκτώ (8) έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.
  4. Μείωση του Φ.Π.Α. για την αγορά ή εισαγωγή του λεωφορείου στο 5% της καθαρής αξίας του για την αγορά αν είναι καινούργιο ή ηλικίας μέχρι οκτώ (8) έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.
  5. Μείωση των τελών κυκλοφορίας των τουριστικών λεωφορείων, κατά 70% της αρχικής τιμής βάσει αριθμού θέσεων, για λεωφορεία που έχουν συμπληρώσει μέχρι τέσσερα έτη (4) από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.
  6. Μείωση των τελών κυκλοφορίας των τουριστικών λεωφορείων, κατά 50% της αρχικής τιμής βάσει αριθμού θέσεων, για λεωφορεία που έχουν συμπληρώσει μέχρι επτά (7) έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.
  7. Μείωση των τελών κυκλοφορίας των τουριστικών λεωφορείων, κατά 30% της αρχικής τιμής βάσει αριθμού θέσεων, για λεωφορεία που έχουν συμπληρώσει μέχρι δέκα (10) έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.
  8. Κατάργηση ανώτατου ορίου ηλικίας, όπως και σε άλλες χώρες της Ε.Ε. στις οποίες τα τουριστικά λεωφορεία κυκλοφορούν εφόσον πληρούν τις προδιαγραφές των τεχνικών ελέγχων (Κ.Τ.Ε.Ο.)
  9. Αντίστοιχα κίνητρα στις τράπεζες για την χρηματοδότηση των τουριστικών γραφείων προς αγορά νέων λεωφορείων με λογικά επιτόκια και άλλους όρους.

  Με εκτίμηση, για το Δ.Σ.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΛΑΒΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 • 27 Δεκεμβρίου 2019, 08:06 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

  Κ.Υπουργέ.
  Αντιλαμβανόμαστε ότι ο στόχος του άρθρου αυτού είναι κυρίως η μείωση του μέσου όρου ηλικίας του στόλου των τουριστικών λεωφορείων στην χώρα μας. Θα θέλαμε όμως, να ληφθεί υπόψη το γεγονός, ότι περίπου το 70% του συνολικού στόλου βρίσκεται στα χέρια μικρών τουριστικών επιχειρήσεων, η οποίες δεν διαθέτουν μεγάλη οικονομική δύναμη. Τα περισσότερα τουριστικά γραφεία της επαρχίας (εξαιρουμένων ίσως νησιών και άλλων σημείων παγκόσμιου τουριστικού ενδιαφέροντος) εργάζονται κυρίως με εγχώριο τουρισμό και έλληνες πελάτες. Ο ανταγωνισμός είναι βάναυσος και οι τιμές της αγοράς μας πολύ χαμηλότερες σε σχέση με τους μέσους όρους άλλων χωρών τις Ευρώπης. Με χαμηλές τιμές και υψηλή φορολογία και Φ.Π.Α. οι επιχειρήσεις μας παλεύουν για την επιβίωση.
  Θα πρέπει λοιπόν το νομοσχέδιο για να επιτύχει το στόχο του να δώσει και τα αντίστοιχα κίνητρα και διευκολύνσεις. Πάνω σε αυτό προτείνουμε:
  1. Ενίσχυση για την αγορά λεωφορείου 30% της τιμής κτήσης αυτού, αν είναι καινούργιο ή ηλικίας μέχρις ενός έτους από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.
  2. Ενίσχυση για την αγορά λεωφορείου 15% της τιμής κτήσης αυτού, αν είναι μεταχειρισμένο και έχει συμπληρώσει μέχρι πέντε έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.
  3. Θέση σε κυκλοφορία λεωφορείων που έχουν συμπληρώσει μέχρι οκτώ (8) έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.
  4. Μείωση του Φ.Π.Α. για την αγορά ή εισαγωγή του λεωφορείου στο 5% της καθαρής αξίας του για την αγορά αν είναι καινούργιο ή ηλικίας μέχρι οκτώ (8) έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.
  5. Μείωση των τελών κυκλοφορίας των τουριστικών λεωφορείων, κατά 70% της αρχικής τιμής βάσει αριθμού θέσεων, για λεωφορεία που έχουν συμπληρώσει μέχρι τέσσερα έτη (4) από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.
  6. Μείωση των τελών κυκλοφορίας των τουριστικών λεωφορείων, κατά 50% της αρχικής τιμής βάσει αριθμού θέσεων, για λεωφορεία που έχουν συμπληρώσει μέχρι επτά (7) έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.
  7. Μείωση των τελών κυκλοφορίας των τουριστικών λεωφορείων, κατά 30% της αρχικής τιμής βάσει αριθμού θέσεων, για λεωφορεία που έχουν συμπληρώσει μέχρι δέκα (10) έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.
  8. Κατάργηση ανώτατου ορίου ηλικίας, όπως και σε άλλες χώρες της Ε.Ε. στις οποίες τα τουριστικά λεωφορεία κυκλοφορούν εφόσον πληρούν τις προδιαγραφές των τεχνικών ελέγχων (Κ.Τ.Ε.Ο.)
  9. Αντίστοιχα κίνητρα στις τράπεζες για την χρηματοδότηση των τουριστικών γραφείων προς αγορά νέων λεωφορείων με λογικά επιτόκια και άλλους όρους.

  Με εκτίμηση, για το Δ.Σ.

  Ο πρόεδρος Ευθυμίου Δημήτριος
  Ο γραμματέας Κωτούλας Ευάγγελος

 • 26 Δεκεμβρίου 2019, 10:23 | ΣΤΡΑΤΗΣ

  Απαρεδεκτο το προτεινομενο προσχεδιο νομου,εφαρμογη οσον ισχυουν στην Ευρωπη.
  Δεν ανηκουμε στην υποσαχαρια Αφρικη,και επιτελους να σταματησει η επιδοτηση σε ολα τα επιπεδα των ΚΤΕΛ.

 • 24 Δεκεμβρίου 2019, 10:24 | Πέγκυ Μακρή

  Aξιότιμοι κύριοι,

  Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις πολύ σοβαρές μας ανησυχίες σχετικά με την προτεινόμενη διατύπωση των άρθρων 35 και 41 του Σχεδίου Νόμου «Ιδρυση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Αεροδρομίων επί Υδάτινων Επιφανειών και άλλες διατάξεις» το οποίο έχει τεθεί προς διαβούλευση. Οι διατάξεις του άρθρου 35 του Σχεδίου Νόμου αφορούν προτεινόμενες τροποποιήσεις του ν. 2963/2001 (Α’268) για την οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία» και οι διατάξεις του άρθρου 41 ρυθμίσεις για τα τουριστικά λεωφορεία. Στις δύο αυτές περιπτώσεις φαίνεται να επιλέγεται το όριο των πέντε ετών από την θέση σε κυκλοφορία ενός μεταχειρισμένου οχήματος για την εισαγωγή του στην Ελλάδα και ανάλογα η πενταετία εμφανίζεται ως τεκμήριο και για τα παρεχόμενα κίνητρα για την αντικατάσταση παλαιωμένων οχημάτων λειτουργώντας έτσι σαν ένα αδικαιολόγητο αντικίνητρο. Η ένστασή μας εδράζεται στο γεγονός ότι με την επιλογή αυτή χωρίς να υπάρχει οποιοσδήποτε αντικειμενικά αποχρών λόγος ενισχύονται συγκεκριμένοι κατασκευαστές και εισαγωγείς. Άποψή μας είναι ότι κάθε όχημα, το οποίο πληροί τις προδιαγραφές ρύπων ΕURO 5, μεταχειρισμένο ή μη, θα έπρεπε να μπορεί να διατίθεται στην ελληνική αγορά. Ένας περιορισμός, ο οποίος δεν βασίζεται σε κάποια αντικειμενικά κριτήρια περιορίζει τον ανταγωνισμό και δημιουργεί αδικαιολόγητους φραγμούς που δεν διευκολύνουν την προσήκουσα λειτουργία της αγοράς με αποτέλεσμα να ανεβαίνει και αδικαιολόγητα το κόστος προμήθειας σε βάρος και του τελικού καταναλωτή. Με αυτά τα δεδομένα φρονούμε ότι θα ήταν σκόπιμο να επανεξετασθούν οι διατάξεις αυτών των δύο άρθρων του σχεδίου νόμου.
  Πέγκυ Μακρή

 • 21 Δεκεμβρίου 2019, 17:11 | CHRISTIANAKIS TRAVEL

  κ. Υπουργέ καλησπέρα. Ο Ελληνικός οργανισμός τουρισμού μας έχει δώσει νέες άδειες κατόπιν αιτήματος μας, για θέση σε κυκλοφορία τουριστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 14340/2011 ΚΥΑ (Β/2537) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 16367/2013 ΚΥΑ (Β/1806) και ισχύει. Αυτές οι άδειες είναι προγενέστερες από κάθε νόμο. Εμείς με την σειρά μας προχωρήσαμε στις προκαταβολές χρημάτων για αγορά λεωφορείων από το εξωτερικό οπού και θα τα παραλάβουμε με το νέο έτος. Με βάση την νέα τουριστική περίοδο και την προετοιμασία που γίνετε από κάθε έναν από εμάς. Τα λεωφορεία αυτά είναι ΕURO 5 και 7 έως 9 ετών. Θα πρέπει στον νέο νόμο να υπάρχει μέριμνα για τις νέες άδειες που έχουν εκδοθεί και δεν έχουν προλάβει να υλοποιήσουν τον σκοπό τους. Ευχαριστώ,
  με εκτίμηση,
  Χριστιανάκης Μάριος.

 • 21 Δεκεμβρίου 2019, 14:02 | Στρατος Μαγκουσακης

  1:Η πενταετία να γινεί τουλάχιστον 8 ετία,λόγο ακριβής τιμής αγοράς του λεωφορείου.

  2:Πρέπει επιτέλους και τα τουριστικά λεωφορεία να επιδοτηθούν για την ανανέωσή του στόλου τους,ακριβώς όπως τα ΚΤΕΛ.Εάν θέλουμε να μιλάμε για πραγματική ανανέωση στόλου και βοήθεια σε έναν κλάδο που έχει αφεθεί στο έλεος των κυβερνήσεων.Πρέπει να επιδοτηθούν με 50%+.

  3:Απελευθέρωση ορίων ηλικίας,δέν μπορούμε να λέμε ότι ανήκουμε στον Ευρωπαϊκή Ένωση και να υιοθετούμε επιλεκτικά την νομοθεσία της. Δέν υπάρχει σε κανένα ευρωπαϊκό κράτος όρια ηλικίας λεωφορείων. Ελέγχονται ετησίως από κρατικά ΚΤΕΟ και εφόσον κρίνονται κατάλληλα και ασφαλή έχουν το δικαίωμα κυκλοφορίας.Δέν μπορούμε λοιπόν να λέμε για λεωφορεία 5ετίας λόγο περιβαλλοντικού αποτυπώματος,και να μην λέμε για τα ελεύθερα όρια ηλικίας τον λεωφορείων σε όλη την Ευρώπη.

  3:Απελευθέρωση μεταφορικού έργου. Δεν γίνεται τα ΚΤΕΛ να έχουν αποκλειστικά το δικαίωμα των αστικών και υπεραστικών γραμμών,και το δικαίωμα σχολικών Εκδρομών,και με την ύδριση ξεχωριστής επιχείρησης το δικαίωμα να κάνουν με δικά τους τουριστικά λεωφορεία τουριστικό έργο.Αναρωτιόμαστε τελικά τί έχει μείνει για τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία.Γι’αυτούς τους λόγους ζητάμε την απελευθέρωση του μεταφορικού έργου.

  Με εκτίμηση
  Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης

  Ο Πρόεδρος. Ο Γεν.Γραμματεας
  ΜΑΓΚΟΥΣΑΚΗΣ
  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ. ΤΡΥΠΙΔΑΚΗΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 • 20 Δεκεμβρίου 2019, 19:48 | Ανδρέας

  Διαβαζοντας τα παραπανω θα ηθελα να μου πειτε για πιο λογο ακυρωνετε την ευρωπαικη οδηγια που ισχυει για τα πουλμαν ? Σε καμια ευρωπαικη χωρα δεν υπαρχουν ορια χρονολογιας στα πουλμαν ! Για αυτο το λογο υπαρχουν τα κτεο δυο φορες το χρονο , για να κρινουν εαν το πουλμαν πληροι τους ορους ασφαλειας!

 • Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) προτείνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις, συμπληρώσεις και προσθήκες:
  2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 711/1977 (Α΄284) όπως ισχύει αντικαθίσταται και το άρθρο 8 διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 8
  Αντικατάσταση ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσεως
  […]
  4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων για την εξυπηρέτηση επιβατών με αναπηρία.»
  […]
  3. Η περίπτωση β της παραγράφου 1 και οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 9 του ν.711/1977 (Α΄284) όπως ισχύει, καταργoύνται, οι περιπτώσεις γ και δ της παραγράφου 1 αναριθμούνται σε β και γ και το άρθρο 9 διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 9
  Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας ειδικού Τουριστικού Λεωφορείου δημόσιας χρήσης
  […]
  4. Το άρθρο 36 του ν. 3710/2008 (Α’ 216), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και διαμορφώνεται ως εξής:
  «1. Επιτρέπεται η θέση σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων, δημόσιας χρήσης, ανοικτού τύπου, αστικής περιήγησης πόλεων υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζουν την πρόσβαση σε αυτά επιβατών με αναπηρία.
  2. […]

 • 18 Δεκεμβρίου 2019, 21:26 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Διαβαζοντας τα παραπανω θα ηθελα να μου πειτε για πιο λογο ακυρωνετε την ευρωπαικη οδηγια που ισχυει για τα πουλμαν ? Σε καμια ευρωπαικη χωρα δεν υπαρχουν ορια χρονολογιας στα πουλμαν ! Για αυτο το λογο υπαρχουν τα κτεο δυο φορες το χρονο , για να κρινουν εαν το πουλμαν πληροι τους ορους ασφαλειας! Γνωριζετε οτι ο κλαδος ο δικος μας, αριθμει περι τα 5.000 τουλαχιστον Ελληνικα ιδιοκτητα τουριστικα πουλμαν? Επισης , αντιπροσωπευει το πραγματικο τουριστικο προιον μαζι με το ξενοδοχεια? Γνωριζετε κ υπουργε οτι γυρω απο το πουλμαν δραστηριοποιουνται αριθμημενα 150 επαγγελματα, μεταποιησης και παροχης υπηρεσιων ?? Αν μπορουσα λογιστικα να σας καταθεσω σε πραγματικα νουμερα το χρηματικα ποσα που καταβαλουν τα επαγγελματα αυτα στο ταμειο του κρατους θα δειτε οτι εγληματειτε εις βαρος της πραγματικης οικονομιας κ υπουργε!!Βεβαιως και χρειαζεται ανανεωση του στολου!! Ποιος λεει το αντιθετο ? Υπο ορους ομως!!! (1) Να γινει η χρονικη αντικατασταση των Ιδιοκτητων Ελληνικων τουριστικων Πουλμαν μετα απο 3 χρονια (2) Να δοθει επιδοτηση με συμμετοχη του 50% για αγορα καινουριου και μεταχειρισμενου πουλμαν 5αετιας!! Αυτο ειναι το προβλημα το δικο μου και των συναδελφων Ελληνων Ιδιοκτητων Τουριστικων Πουλμαν , Κ Υπουργε και αυτη ειναι και η λυση της !!! Ελπιζω να λαβετε πολυ σοβαρα υποψιν σας το θεμα Κ Υπουργε και να μεταφερετε τα παρακατω αμεσα προβληματα και προτασεις , διαφορετικα, θα προβουμε σε κινητοποιησεις !Σας ευχαριστω ! Με εκτιμηση ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 • 18 Δεκεμβρίου 2019, 18:30 | Νακος

  Απαράδεκτο νομοσχέδιο που είναι εχθρικό απέναντι στον » μικρό » επιχειρηματια .Μετα απο 10 χρονια κρίσης και με τις τράπεζες να δίνουν leasing ΜΟΝΟ σε αυτους που μπορούν οικονομικά να εγγυηθούν ολόκληρο το ποσό της αγορας . μας καταδικαζετε όσον αφορά την ανανέωση του οχήματος σε κλείσιμο της επιχειρησης .Αν αναλογιστούμε ότι οι περισσότεροι εχουμε οφειλές που ρυθμίζονται με δόσεις , τοτε το να βρεθεί το κεφάλαιο ολόκληρο για την αγορά λεωφορείου , γίνεται άπιαστο όνειρο .Ο νομοθετης εκτος απο 30-40 επαγγελματιες που μπορούν να ανανεώσουν με ευκολία τον στόλο τους , αφήνει άνεργους εκατοντάδες που πασχίζουν να καλύψουν τις υποχρεωσεις που άνοιξαν την τελευταία δεκαετια σε ενα επάγγελμα που τα χρόνια της κρίσης πέρασε δυσκολα αφού ο τουρισμός εγινε ειδος πολυτελείας για τους Έλληνες . Απόσυρση τώρα του ορίου ηλικίας των αυτοκινήτων αλλιώς ετοιμαστείτε να εκτοξευσετε τα ποσοστά ανεργίας μέσα στα επόμενα 4-5 χρόνια που θα » κοπούν» όσα λεωφορεία αντικαταστάθηκαν στους ολυμπιακούς Αγώνες και δεν ήταν καινούργια .

 • 18 Δεκεμβρίου 2019, 12:02 | Αθανασιος Κατσακιωρης

  Καλημερα σας κ υπουργε! Διαβαζοντας τα παραπανω θα ηθελα να μου πειτε για πιο λογο ακυρωνετε την ευρωπαικη οδηγια που ισχυει για τα πουλμαν ? Σε καμια ευρωπαικη χωρα δεν υπαρχουν ορια χρονολογιας στα πουλμαν ! Για αυτο το λογο υπαρχουν τα κτεο δυο φορες το χρονο , για να κρινουν εαν το πουλμαν πληροι τους ορους ασφαλειας! Γνωριζετε οτι ο κλαδος ο δικος μας, αριθμει περι τα 5.000 τουλαχιστον Ελληνικα ιδιοκτητα τουριστικα πουλμαν? Επισης , αντιπροσωπευει το πραγματικο τουριστικο προιον μαζι με το ξενοδοχεια? Γνωριζετε κ υπουργε οτι γυρω απο το πουλμαν δραστηριοποιουνται αριθμημενα 150 επαγγελματα, μεταποιησης και παροχης υπηρεσιων ?? Αν μπορουσα λογιστικα να σας καταθεσω σε πραγματικα νουμερα το χρηματικα ποσα που καταβαλουν τα επαγγελματα αυτα στο ταμειο του κρατους θα δειτε οτι εγληματειτε εις βαρος της πραγματικης οικονομιας κ υπουργε!!Βεβαιως και χρειαζεται ανανεωση του στολου!! Ποιος λεει το αντιθετο ? Υπο ορους ομως!!! (1) Να γινει η χρονικη αντικατασταση των Ιδιοκτητων Ελληνικων τουριστικων Πουλμαν μετα απο 3 χρονια (2) Να δοθει επιδοτηση με συμμετοχη του 50% για αγορα καινουριου και μεταχειρισμενου πουλμαν 5αετιας!! Αυτο ειναι το προβλημα το δικο μου και των συναδελφων Ελληνων Ιδιοκτητων Τουριστικων Πουλμαν , Κ Υπουργε και αυτη ειναι και η λυση της !!! Ελπιζω να λαβετε πολυ σοβαρα υποψιν σας το θεμα Κ Υπουργε και να μεταφερετε τα παρακατω αμεσα προβληματα και προτασεις , διαφορετικα, θα προβουμε σε κινητοποιησεις !Σας ευχαριστω ! Με εκτιμηση Κατσακιωρης Δ Αθανασιος

 • 1)αντί για πέντε χρόνια οχτώ,γιατί η τιμή οχήματος πενταετίας είναι πολύ κοντά στην τιμή του καινούργιου,δηλαδή πανάκριβο.
  2)Οριο ηλικίας ελεύθερο.όσο περνάνε ΚΤΕΟ
  3)Επιδότηση για καινούργιο,ίση με την επιδότηση των ΚΤΕΛ
  4 Απελευθέρωση του μεταφορικού έργου
  5)Τα λεωφορεία ανοιχτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων πρέπει να αδειοδοτούνται μόνον καινούργια οικολογικά (φιλικά προς το περιβάλλον)και να εγκρίνεται η κυκλοφορία τους ΜΟΝΟΝ από τα δημοτικά συμβούλια κάθε πόλης .Οσο για την αφετηρία και τον τερματισμό,όταν δεν είναι σε χώρο δικαιοδοσίας δήμου ,να λαμβάνεται υπόψιν ή σύμφωνη γνώμη του Δήμου.
  Με εκτίμηση
  Ο πρόεδρος Ο Γραμματέας
  Τσαγκάρης Σπυρ.Νικόλαος Τσιριγώτης Σπυρίδων

 • 17 Δεκεμβρίου 2019, 23:51 | Ιασονας

  Καλησπέρα αμάξι του 2014 euro 5 που έχω αγορασει το χάνω δλδ τώρα ? Ποιες είναι οι διαδικασίες για να προλάβω να το περάσω να πάω για Τεομ πρώτα η να το εκτελωνισω?