• Σχόλιο του χρήστη 'Πέγκυ Μακρή' | 24 Δεκεμβρίου 2019, 10:24

    Aξιότιμοι κύριοι, Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις πολύ σοβαρές μας ανησυχίες σχετικά με την προτεινόμενη διατύπωση των άρθρων 35 και 41 του Σχεδίου Νόμου «Ιδρυση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Αεροδρομίων επί Υδάτινων Επιφανειών και άλλες διατάξεις» το οποίο έχει τεθεί προς διαβούλευση. Οι διατάξεις του άρθρου 35 του Σχεδίου Νόμου αφορούν προτεινόμενες τροποποιήσεις του ν. 2963/2001 (Α’268) για την οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία» και οι διατάξεις του άρθρου 41 ρυθμίσεις για τα τουριστικά λεωφορεία. Στις δύο αυτές περιπτώσεις φαίνεται να επιλέγεται το όριο των πέντε ετών από την θέση σε κυκλοφορία ενός μεταχειρισμένου οχήματος για την εισαγωγή του στην Ελλάδα και ανάλογα η πενταετία εμφανίζεται ως τεκμήριο και για τα παρεχόμενα κίνητρα για την αντικατάσταση παλαιωμένων οχημάτων λειτουργώντας έτσι σαν ένα αδικαιολόγητο αντικίνητρο. Η ένστασή μας εδράζεται στο γεγονός ότι με την επιλογή αυτή χωρίς να υπάρχει οποιοσδήποτε αντικειμενικά αποχρών λόγος ενισχύονται συγκεκριμένοι κατασκευαστές και εισαγωγείς. Άποψή μας είναι ότι κάθε όχημα, το οποίο πληροί τις προδιαγραφές ρύπων ΕURO 5, μεταχειρισμένο ή μη, θα έπρεπε να μπορεί να διατίθεται στην ελληνική αγορά. Ένας περιορισμός, ο οποίος δεν βασίζεται σε κάποια αντικειμενικά κριτήρια περιορίζει τον ανταγωνισμό και δημιουργεί αδικαιολόγητους φραγμούς που δεν διευκολύνουν την προσήκουσα λειτουργία της αγοράς με αποτέλεσμα να ανεβαίνει και αδικαιολόγητα το κόστος προμήθειας σε βάρος και του τελικού καταναλωτή. Με αυτά τα δεδομένα φρονούμε ότι θα ήταν σκόπιμο να επανεξετασθούν οι διατάξεις αυτών των δύο άρθρων του σχεδίου νόμου. Πέγκυ Μακρή