• Σχόλιο του χρήστη 'Παλαιολογόπουλος Γιώργος' | 24 Δεκεμβρίου 2019, 17:20

    Σχετικά με το άρθρο 51: Έχουν υπάρξει περιστατικά θανάτου στον κλάδο των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας που αφορούσαν σε υπαλλήλους που δεν είχαν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους ούτε τα 15 έτη υπηρεσίας που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του Π.Δ.8/2004.Οι οικογένειες των θανόντων δεν αποζημιώθηκαν στο ελάχιστο για την απώλεια τους , οικογένειες πολύτεκνες με μικρά παιδιά. Επειδή είναι παγκοσμίως αποδεκτό ότι το επάγγελμα του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας είναι από τα περισσότερο στρεσογόνα επαγγέλματα, με αυξημένα ποσοστά αιφνίδιων θανάτων που σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος, Προτείνω την επαναδιατύπωση της παραγράφου 3 ως κάτωθι: "3. Καταβάλλεται αποζημίωση τριών ιδανικών (3) ασφαλιστικών μερίδων σε περίπτωση απώλειας ειδικότητας για λόγους υγείας ή αντικειμενικής αδυναμίας άσκησης καθηκόντων και δέκα (10) σε περίπτωση θανάτου ,σε υπάλληλο που δεν έχει συμπληρώσει εικοσιπέντε (25) έτη υπηρεσίας και το πεντηκοστό πέμπτο(55) έτος, κάτοχο ειδικότητας Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας, υπό τον όρο, στην περίπτωση απώλειας ειδικότητας για λόγους υγείας ή αντικειμενικής αδυναμίας άσκησης καθηκόντων, να έχει συμπληρώσει δεκαπέντε (15) έτη υπηρεσίας." Η παραπάνω πρόβλεψη καμία επιπλέον δαπάνη δεν επιφέρει