Άρθρο 51 – Τροποποιήσεις του π.δ. 8/2004 «Προϋποθέσεις καταβολής αποζημιώσεως στους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας σε περίπτωση οριστικής απώλειας ειδικότητας» (Α΄4), όπως ισχύει.

1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 8/2004 (Α’ 4) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις διατάξεις του διατάγματος αυτού υπάγονται οι υπάλληλοι της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), μόνιμοι και ΙΔΑΧ, που ανήκουν στον κλάδο των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, εφόσον έχουν συμπληρωμένα είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στον κλάδο, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 8 του παρόντος διατάγματος.»
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 3 η λέξη: «Υπηρεσίας» αντικαθίσταται από την φράση «ΑΠΑ ή της ΥΠΑ».
3. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του π.δ. 8/2004 (Α’ 4) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η γνωμοδότηση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής Αεροπορίας επί σχετικών ερωτημάτων της ΑΠΑ ή της ΥΠΑ για υπαλλήλους του κλάδου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ), της ΑΠΑ ή της ΥΠΑ αντίστοιχα, υποβάλλεται, τόσο για τους υπαλλήλους του κλάδου ΕΕΚ της ΑΠΑ όσο και τους υπαλλήλους του κλάδου ΕΕΚ της ΥΠΑ, αποκλειστικά στον Διοικητή της ΥΠΑ, ο οποίος, εντός μηνός από την περιέλευση σε αυτόν της γνωμοδότησης της Επιτροπής, εκδίδει διαπιστωτική πράξη ανάκλησης ειδικότητας του υπαλλήλου κλάδου ΕΕΚ, τόσο της ΑΠΑ όσο και της ΥΠΑ, καθώς και δικαιώματος αποζημίωσής του αποκλειστικά από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.»
4. Στο άρθρο 5 του π.δ. 8/2004 (Α’ 4), προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Στην περίπτωση των υπαλλήλων του κλάδου ΕΕΚ της ΑΠΑ η απώλεια ειδικότητας για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας άσκησης καθηκόντων διαπιστώνεται κατόπιν σχετικής αίτησής τους στην ίδια ως άνω Επιτροπή. Η αίτηση των υπαλλήλων του κλάδου των ΕΕΚ της ΑΠΑ συνοδεύεται από σχετική εισήγηση του Διοικητή της ΑΠΑ και διαβιβάζεται στην Επιτροπή με ευθύνη του Διοικητή της ΥΠΑ. Το ποσό της αποζημίωσης που δικαιούται ο υπάλληλος του κλάδου των ΕΕΚ της ΑΠΑ υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζεται για τους υπαλλήλους του κλάδου των ΕΕΚ της ΥΠΑ και βαρύνει αποκλειστικά την ΥΠΑ. Ο Διοικητής της ΥΠΑ εντός μηνός από την γνωστοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης της Επιτροπής εκδίδει διαπιστωτική πράξη ανάκλησης ειδικότητας του υπαλλήλου και δικαιώματος αποζημίωσής του.»
5. Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 8/2004 (Α’ 4), μετά την φράση «στην υπηρεσία υπαλλήλου,» προστίθεται η φράση «του κλάδου ΕΕΚ της ΑΠΑ ή της ΥΠΑ» και διαγράφεται η φράση «Δ/νση Εναέριας Κυκλοφορίας της Κεντρικής Υπηρεσίας της»
6. Στο πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 8 του π.δ. 8/2004 (Α’ 4), η φράση: «στους Κλάδους ΠΕ2 και ΤΕ2» αντικαθίσταται από την φράση: «στον κλάδο ΠΕ ΕΕΚ της ΑΠΑ ή της ΥΠΑ ή αθροιστικά στην ΑΠΑ και την ΥΠΑ».
7. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 8/2004 (Α’ 4). η φράση: «και μέχρι 34 έτη υπηρεσίας» αντικαθίσταται από την φράση «και άνω».
8. Στο εδάφιο δ’ της παρ. 1 του άρθρου 8 η φράση: «με τον αριθμό των υπηρετούντων στους κλάδους ΕΕΚ ΠΕ2 και ΤΕ2 υπαλλήλων» αντικαθίσταται από την φράση «με το ήμισυ του αριθμού των κατειλημμένων οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ ΕΕΚ, μονίμων και ΙΔΑΧ».
9. Η παρ. 3 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση θανάτου, η αποζημίωση καταβάλλεται σε σύζυγο και τέκνα κατά τον λόγο της κληρονομικής τους μερίδας».
10. Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του παρόντος άρθρου ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κατανομής του προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όπως αυτή προβλέπεται στην υποπερίπτωση γγ’ της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4427/2016 (Α’ 188).

 • 24 Δεκεμβρίου 2019, 17:20 | Παλαιολογόπουλος Γιώργος

  Σχετικά με το άρθρο 51:
  Έχουν υπάρξει περιστατικά θανάτου στον κλάδο των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας που αφορούσαν σε υπαλλήλους που δεν είχαν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους ούτε τα 15 έτη υπηρεσίας που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του Π.Δ.8/2004.Οι οικογένειες των θανόντων δεν αποζημιώθηκαν στο ελάχιστο για την απώλεια τους , οικογένειες πολύτεκνες με μικρά παιδιά. Επειδή είναι παγκοσμίως αποδεκτό ότι το επάγγελμα του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας είναι από τα περισσότερο στρεσογόνα επαγγέλματα, με αυξημένα ποσοστά αιφνίδιων θανάτων που σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος,
  Προτείνω την επαναδιατύπωση της παραγράφου 3 ως κάτωθι:
  «3. Καταβάλλεται αποζημίωση τριών ιδανικών (3) ασφαλιστικών μερίδων σε περίπτωση απώλειας ειδικότητας για λόγους υγείας ή αντικειμενικής αδυναμίας άσκησης καθηκόντων και δέκα (10) σε περίπτωση θανάτου ,σε υπάλληλο που δεν έχει συμπληρώσει εικοσιπέντε (25) έτη υπηρεσίας και το πεντηκοστό πέμπτο(55) έτος, κάτοχο ειδικότητας Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας, υπό τον όρο, στην περίπτωση απώλειας ειδικότητας για λόγους υγείας ή αντικειμενικής αδυναμίας άσκησης καθηκόντων, να έχει συμπληρώσει δεκαπέντε (15) έτη υπηρεσίας.»
  Η παραπάνω πρόβλεψη καμία επιπλέον δαπάνη δεν επιφέρει