• Σχόλιο του χρήστη 'Σαλονικιός Θωμάς' | 22 Απριλίου 2021, 17:03

    Μετά από μελέτη του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών από τους ερευνητές του ΙΤΣΑΚ τίθενται τα παρακάτω θέματα για υποβολή ως προτάσεις στην τρέχουσα διαβούλευση. 1. Στο ΤΠΑ περιλαμβάνονται πολλές δράσεις για την συντήρηση των υποδομών (σιδηροδρομικών, οδικών, λιμενικών, αεροπορικών κ.λ.π) αλλά δεν υπάρχει διαθέσιμος κανονισμός για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, ενώ οι περισσότερες υποδομές της χώρας είναι κατασκευασμένες από Σκυρόδεμα (οπλισμένο ή μη) ή/και Χάλυβα δεν υπάρχει εθνικός κανονισμός ο οποίος να προδιαγράφει τα όρια των δεικτών προσβολής των υλικών δόμησης καθώς επίσης και τα όρια και τα μέτρα αποκατάστασης και ενίσχυσης της ανθεκτικότητάς των υλικών αυτών. Για τον λόγο αυτό τονίζεται ότι υπάρχει ανάγκη για την δημιουργία του θεσμικού πλαισίου για την αποκατάσταση και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας (durability) των υλικών δόμησης των φορέων των υποδομών. Προτείνεται ότι με τρόπο όμοιο με την ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών να περιγράφεται η αποκατάσταση και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών για κάποια προκαθορισμένα διαστήματα. Επίσης στις νέες υποδομές θα πρέπει να προδιαγράφεται κατόπιν ειδικής μελέτης το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα πρέπει να παραμένουν λειτουργικές, με βάση την κλάση λειτουργίας τους, π.χ. φορτίο γεφυρών, επιτρεπόμενη ταχύτητα σιδηροδρόμων κ.ά. Για τον λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη θεσμικού πλαισίου για την ανθεκτικότητα των νέων υποδομών επίσης. Η όλη διαδικασία θα εξελιχθεί με τρόπο αντίστοιχο με τον ΚΑΝονισμό ΕΠΕμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ο οποίος είναι σε ισχύ νόμος του κράτους. 2. Για την πρόληψη έναντι κινδύνων και φυσικών καταστροφών δεν αναφέρεται πουθενά το θέμα της έγκαιρης προειδοποίησης από τα διάφορα δίκτυα αισθητήρων. Ως παράδειγμα σας αναφέρουμε το Εθνικό Δίκτυο Επιταχυνσιογράφων το οποίο είναι σε συνεχή λειτουργία και δίνει ουσιαστικά άμεσα μία εικόνα της σφοδρότητας της σεισμικής κίνησης και των συνεπειών της (shakemaps). Ως δεύτερο παράδειγμα αναφέρεται ότι έχει εκκινήσει στο ΙΤΣΑΚ η πιλοτική δημιουργία δικτύου αισθητήρων σε κατασκευές με στόχο την ταχεία εκτίμηση της δομικής τους κατάστασης οποιαδήποτε χρονική στιγμή είναι αυτό επιθυμητό. Για τους ανωτέρω λόγους κρίνεται ότι για την άμεση ειδοποίηση μίας επικείμενης καταστροφής θα πρέπει να θεσπιστεί το θεσμικό πλαίσιο της ενοργάνωσης με κατάλληλα όργανα, π.χ. υπερχείλιση, ξηρασία, χαλάρωση σιδηροδρομικών τροχιών, διαβρώσεις κ.ά. με τρόπο παρόμοιο με αυτόν που εφαρμόζεται στους σεισμούς (Earthquake Early Warning Systems). Επιπροσθέτως για την υλοποίηση σχετικών έργων προτείνεται να προστεθεί στον Άξονα Προτεραιότητας “2.2: Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων” ή “2.3: Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος” η Δράση “Έργα αντισεισμικά”, η οποία θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την ψηφιακή αναβάθμιση και επέκταση του Εθνικού Δικτύου Επιταχυνσιογράφων, έργα ενοργάνωσης κατασκευών και ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης. 3. Οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα πρέπει να κληθούν για να αναφέρουν τεκμηριωμένα που μπορούν να συνεισφέρουν στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και στην αποτελεσματικότερη ολοκλήρωσή του καθώς επίσης και την χρηματοδότηση που χρειάζονται για τον σκοπό αυτό. 4. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα συντήρησης των κρίσιμων και ζωτικών υποδομών, οι οποίες εντάσσονται στο υπουργείο ΥΠΟΜΕ, προκειμένου να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη παροχή του έργου τους. Επιπλέον κρίνεται σκόπιμη η προσαρμογή των κρίσιμων υποδομών σε ότι αφορά ενεργειακά θέματα προκειμένου να εναρμονιστούν με την τρέχουσα πράσινη ανάπτυξη. 5. Μια άλλη πρόταση αφορά στην καταγραφή-μελέτη τρωτότητας (α ή/και β ή/και γ βαθμού) και την μελέτη ενίσχυσης (αν απαιτείται) σε κτίρια που ανήκουν στην δικαιοδοσία του Υπουργείου ή κρίσιμων υποδομών άλλων υπουργείων, π.χ. νοσοκομεία, κτίρια υπουργείων κ.ά. Αυτή η πρόταση θα μπορούσε να υλοποιηθεί από φορείς του ΥΠΟΜΕ π.χ. δυναμικό του ΙΤΣΑΚ και να παραδοθεί έκθεση με την κατάσταση των κτιριακών υποδομών του υπουργείου όσον αφορά στην ανθεκτικότητα τους έναντι σεισμού αφού η συνεχής λειτουργία τους σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων είναι κρίσιμης σημασίας. 6. Με παρόμοιο τρόπο με την ενεργειακή αναβάθμιση πρέπει να γίνεται και σεισμική αναβάθμιση για τις κατασκευές που θα εντάσσονται σε χρηματοδοτικά προγράμματα π.χ. ΕΣΠΑ. Με αυτό τον τρόπο θα πετύχουμε μείωση τρωτότητας του δομικού μας πλούτου αλλά και των κρίσιμων υποδομών. Μπορεί το ΙΤΣΑΚ να αναλάβει τον καθορισμό κριτηρίων επί μέρους αποφάσεων για την οργάνωση του όλου εγχειρήματος. Το θεσμικό πλαίσιο της σεισμικής αναβάθμισης είναι έτοιμο και υφίσταται τις τελικές ρυθμίσεις και διορθώσεις.