• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Ξεναρίου' | 23 Απριλίου 2021, 17:39

    Θα πρέπει να δοθούν οικονομικά κίνητρα στις επιχειρήσεις ώστε να στραφούν στην αγορά καινούργιων φορτηγών και λεωφορείων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για να μειωθεί η περιβαλλοντική επιβάρυνση από την κυκλοφορία των γηρασμένων φορτηγών, καθώς και η οδική ασφάλεια. Ειδικότερα, ένα μέτρο που θα μπορούσε να εισφέρει σημαντικά είναι η δυνατότητα αύξησης του συντελεστή λογιστικών αποσβέσεων για τα καινούργια φορτηγά και λεωφορεία στο 20-25% της αξίας κτήσης. Εναλλακτικά, είτε σε περίπτωση αγοράς παγίου, είτε χρήσης μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης θα πρέπει να εκπίπτουν προσαυξημένες οι ετήσιες αποσβέσεις/μισθώματα, τουλάχιστον κατά +50%. Τέλος, ο υπολογισμός φόρου υπεραξίας στην πώληση παλαιού φορτηγού αποτελεί μια διάταξη που θα πρέπει να καταργηθεί και το έσοδο αυτό να αντιμετωπίζεται εκτός των κερδών της επιχείρησης.