• Σχόλιο του χρήστη 'Χαρτζουλακης Κωνσταντίνος' | 18 Σεπτεμβρίου 2011, 18:55

    Η φιλοσοφία του Σ.Ν είναι λανθασμένη θεωρώντας ότι η ερευνητική δραστηριότητα μπορεί να δομηθεί και να κατανεμηθεί όπως άλλες διοικητικές και αναπτυξιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πολίτη (ΟΑΕΔ, ΚΕΠ, εκπαίδευση, υπηρεσίες αγροτικής ανάπτυξης, υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευση-κατάρτιση αγροτών, πιστοποίηση και έλεγχος προϊόντων, κ.λπ.) σε περιφερειακό επίπεδο. Η ερευνητική δραστηριότητα απαιτεί σημαντικό αριθμό εξειδικευμένων ερευνητών και τεχνικών υποστήριξης της έρευνας, πολύ ακριβές υποδομές σε εργαστηριακούς και μηχανολογικούς εξοπλισμούς και υψηλούς χρηματικούς πόρους για υλοποίηση ερευνητικών έργων. Αντίθετα η μεταφορά τεχνογνωσίας απαιτεί πιο ελαφρά και ευέλικτα σχήματα που δεν απαιτούν ούτε υψηλής εξειδίκευσης προσωπικό, ούτε σημαντικές υποδομές και χρηματικούς πόρους για υλοποίηση των στόχων της μεταφοράς και εφαρμογής της νέας τεχνογνωσίας στους αγρότες. Η συνένωση αυτή, οργανισμών με ανόμοια φύση και λειτουργία, δεν πρέπει να γίνει με γνώμονα μόνο τα αμφίβολα λογιστικά οφέλη από την πιθανή μείωση των λειτουργικών δαπανών. Χωρίς μια πολύπλευρη μελέτη κόστους-ωφέλειας, που δεν υπάρχει, παραδίδοντας την έρευνα και καινοτομία του αγροτικού τομέα στις πολυεθνικές. Το γεγονός ότι στο όνομα του νέου οργανισμού δεν υπάρχει η λέξη ‘έρευνα’, πράγμα που αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία, και ότι ο αριθμός των οργανικών θέσεων ερευνητών μειώνεται στους 200, κάτι σηματοδοτεί.