Άρθρο 1 Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου:

α)    Εφαρμοσμένη αγροτική έρευνα είναι η πρωτότυπη θεωρητική ή πειραματική εργασία, που διενεργείται κυρίως για την επίτευξη συγκεκριμένου πρακτικού αποτελέσματος στο πλαίσιο της εθνικής αγροτικής πολιτικής.

β)    Αγροτική επαγγελματική εκπαίδευση είναι η σφαιρική και συστηματικά οργανωμένη μεταβίβαση γενικών, ειδικών και επαγγελματικών γνώσεων κυρίως προς τους νέους αγρότες καθώς και η ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων από αυτούς μέσω της φοίτησης σε Γεωργικές Σχολές, οι οποίες λειτουργούν ως Αγροτικά Τεχνολογικά Λύκεια υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η αγροτική επαγγελματική εκπαίδευση εντάσσεται στο σύστημα της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης της χώρας.

γ)    Αγροτική επαγγελματική κατάρτιση είναι η μαθησιακή διαδικασία, μέσω της οποίας παρέχονται ειδικές επαγγελματικές γνώσεις στους αγρότες και αναπτύσσονται από αυτούς ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες, προκειμένου να ολοκληρωθεί αφ’ ενός η επαγγελματική τους επάρκεια και να ανανεωθούν, αναβαθμισθούν και εκσυγχρονισθούν αφ’ ετέρου οι υφιστάμενες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητές τους.

δ)    Πράσινο πιστοποιητικό είναι ο τίτλος αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, ο οποίος χορηγείται από τις Γεωργικές Σχολές του παρόντος νόμου. Στον τίτλο αυτό ενσωματώνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα, τα οποία αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο της κάθε σχολής.

ε)    Διασφάλιση ποιότητας αγροτικών προϊόντων και τροφίμων είναι όλες οι σχεδιασμένες και συστηματικές δραστηριότητες, που εφαρμόζονται μέσα στο πλαίσιο του συστήματος για την ποιότητα και αποδεικνύονται στο βαθμό που απαιτείται, προκειμένου να παρέχεται επαρκής εμπιστοσύνη ότι τα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις για την ποιότητα.

στ) Εθνικό σύστημα ποιότητας αγροτικών προϊόντων και τροφίμων είναι το σύνολο των τυποποιητικών εγγράφων, η οργανωτική δομή, οι διαδικασίες, οι διεργασίες και τα μέσα που απαιτούνται για την υλοποίηση της διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων σε εθνικό επίπεδο.

ζ)     Αγροτικά προϊόντα είναι τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών και τα προϊόντα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα.

η)    Τυποποιητικό έγγραφο είναι το έγγραφο που καθορίζει κανόνες, κατευθυντήριες οδηγίες ή χαρακτηριστικά για δραστηριότητες ή τα αποτελέσματά τους και καλύπτει έγγραφα, όπως πρότυπα, προδιαγραφές, πρωτόκολλα, οδηγούς και κανονισμούς.

θ)    Έλεγχος είναι η συστηματική ανεξάρτητη και τεκμηριωμένη αξιολόγηση της συμμόρφωσης με παρατήρηση και κρίση, συνοδευόμενη, όπου απαιτείται, από μέτρηση και δοκιμή, προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός εκπλήρωσης συγκεκριμένων απαιτήσεων.

ι)     Πιστοποίηση είναι η διαδικασία παροχής γραπτής διαβεβαίωσης ότι ένα προϊόν, μία διεργασία, μία υπηρεσία, ένα σύστημα ή πρόσωπο συμμορφώνεται με προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις.

ια)   Επίβλεψη είναι η συστηματική εξέταση ότι εγκεκριμένος φορέας πιστοποίησης, αγροτικό προϊόν ή τρόφιμο, διεργασία, υπηρεσία, σύστημα ή πρόσωπο συμμορφώνεται με προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις

 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 18:54 | Ένωση Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ, Δρ Παναγιώτης Πλατής

  Γενικές παρατηρήσεις του Δ.Σ. της Ένωσης Ερευνητών του ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ) στο παρόν σχέδιο νόμου στο οποίο θα πρέπει να ισχύουν κάποιες βασικές αρχές:

  1ον Ο τίτλος του νέου Οργανισμού θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικός των συγχωνευόμενων Οργανισμών καλύπτοντας όλα τα αντικείμενα της μέχρι τώρα λειτουργίας τους. Ειδικότερα, σε ότι αφορά το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. θα πρέπει να μη δημιουργούνται προβλήματα σε ήδη υπάρχουσες και μελλοντικές συνεργασίες υλοποίησης προγραμμάτων με ερευνητικούς φορείς Εθνικούς και του Εξωτερικού, καθώς και με τρίτους. Προτείνουμε, ο τίτλος του νέου Οργανισμού να μετανομαστεί σε «Ελληνικός Αγροτικός Οργανισμός» καλύπτοντας όλα τα πεδία.

  2ον Δε διαφαίνεται να διατηρείται ο ερευνητικός χαρακτήρας του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. με τα προτεινόμενα Περιφερειακά Ινστιτούτα. Η δημιουργία νέων ερευνητικών Μονάδων σε περιοχές που δεν υπάρχουν υποδομές του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. θα απαιτήσει νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, εργαστηρικό εξοπλισμό, εξειδικευμένο επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό σε μία εποχή που η πατρίδα μας περνάει μεγάλη οικονομική κρίση και όλοι θα πρέπε να συμβάλλουμε στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης πόρων. Όλα αυτά δε μπορεί να υλοποιηθούν άμεσα και θα απαιτηθεί χρόνος τουλάχιστον 4-5 ετών, οπότε θα υπάρξει δυσλειτουργία, απώλεια αντικειμένων της αγροτικής έρευνας, απώλεια εισροών από ερευνητικά προγράμματα. Προτείνουμε, τη δημιουργία Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας με ερευνητικά πεδία, εξειδικευμένα, αυτόνομα, με πανελλαδική εμβέλεια (να γίνει αποδεκτή η απόφαση του Δ.Σ. του ΕΘΙΑΓΕ, 6η/19-04-11 με τα προτεινόμενα Ινστιτούτα), υπαγόμενα στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας του νέου Οργανισμού. και στις προτεινόμενες Περιφερειακές Διευθύνσεις να δημιουργηθεί Γραφείο ή Κέντρο σε ότι αφορά την έρευνα και να συντονίζει την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας στην περιοχή ευθύνης τους.

  3ον Σε δύσκολους οικονομικούς καιρούς για να βγει μια χώρα από την κρίση απαιτείται η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, ο οποίος θα εξασφαλίσει την επάρκεια τροφίμων, ιδιαίτερα στη χώρα μας που το συγκριτκό της πλεονέκτημα είναι ο τουρισμός και ο αγροτικός τομέας. Η έρευνα στην αγροτική παραγωγή πρέπει να είναι το αναπτυξιακό εργαλείο, με έμφαση στην προσανατολισμένη έρευνα στη γεωργία, κτηνοτροφία, έδαφος, νερό, περιβάλλον, δάση, υγεία των ζώων, αλιεία, τρόφιμα κτλ., καθώς και την εκπαίδευση.

  Άρθρο 1 «Ορισμοί»

  Απ΄ότι διαφαίνεται δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι νόμοι που διέπουν το ΕΘΙΑΓΕ διαχρονικά (1845/1989, 2040/1992, 2945/2001, 3399/2005), ούτε ο κανονισμός C323/2006 της ΕΕ, όπως καταγραφεται ένας «ερευνητικός οργανισμός»

  Να προστεθούν ορισμοί με σαφήνεια σε ότι αφορά:
  την Έρευνα, την Αγροτική Έρευνα, τη Βασική Έρευνα, την Τεχνολογική Έρευνα, την Ανάπτυξη Πρωτότυπων Πειραματικών Συστημάτων, την Τεχνολογική Καινοτομία, το Έργο, το Πρόγραμμα, τη Μελέτη, τον Ερευνητικό Φορέα, την Αξιολόγηση Ερευνητικών Προτάσεων, την Αποτίμηση, το Σύστημα Αξιολόγησης, τον Ερευνητή, τους Έλληνες Επιστήμονες του Εξωτερικού, το Διαπιστευμένο Εργαστήριο καιΔιαχειριστικά Επαρκής Φορέας.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 14:55 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ

  Στο άρθρο 1 με τίτλο « Ορισμοί» να προστεθούν οι εξής ορισμοί :
  α) «Έρευνα»: Η πρωτότυπη εργασία με την οποία προάγεται η επιστημονική γνώση σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτές επιστημονικές μεθόδους ή θεωρίες ή η επεξεργασία νέων θεωριών, ικανών να γίνουν αποδεκτές από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.
  β) » Αγροτική έρευνα » είναι οι θεωρητικές ή πειραματικές εργασίες που σκοπό έχουν :
  -τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων,
  -την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας,
  -την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας της αγροτικής παραγωγής και του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου,
  -τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και του εισοδήματος των αγροτικών εκμεταλλεύσεων οικογενειακής μορφής καθώς και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
  – την προστασία, βελτίωση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων (δασικών, λιβαδικών, εδαφοϋδατικών, ορυκτών/μεταλλευμάτων, θαλάσσιων κτλ.)
  γ) «Βασική έρευνα»: Η πρωτότυπη θεωρητική ή πειραματική εργασία ελεύθερης επιλογής που διενεργείται πρωταρχικά με σκοπό την απόκτηση νέας γνώσης των υποκειμένων αιτίων και της θεμελίωσης των φαινομένων και των παρατηρήσιμων γεγονότων, ανεξάρτητα από τη δυνατότητα άμεσης πρακτικής εφαρμογής της.,
  δ) «Εφαρμοσμένη έρευνα»: Η πρωτότυπη θεωρητική ή πειραματική εργασία που διενεργείται πρωταρχικά με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένου πρακτικού αποτελέσματος.
  ε) «Τεχνολογική έρευνα»: Οι συστηματικές εργασίες που βασίζονται σε υπάρχουσες γνώσεις και αποσκοπούν στην προεργασία για την παραγωγή νέων υλικών, προϊόντων ή διατάξεων, την κατάρτιση νέων διαδικασιών, συστημάτων ή υπηρεσιών ή την ουσιαστική βελτίωση αυτών που υπάρχουν, για συγκεκριμένες εφαρμογές.
  στ) «Ανάπτυξη πρωτότυπων πειραματικών συστημάτων»: Η συστηματική εργασία που κατευθύνεται στην παραγωγή νέων υλικών, προϊόντων ή διατάξεων για την εγκατάσταση νέων διαδικασιών, συστημάτων και υπηρεσιών ή για την ουσιαστική βελτίωση αυτών που ήδη έχουν παραχθεί ή εγκατασταθεί.
  ζ) «Τεχνολογική Καινοτομία»: Η μετατροπή μιας ιδέας σε νέο ή βελτιωμένο αξιοποιήσιμο προϊόν, σε βιομηχανική ή εμπορική λειτουργική διαδικασία ή σε νέα μέθοδο κοινωνικής εξυπηρέτησης.
  η) «Τεχνολογική ανάπτυξη»: Η ανάπτυξη και μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της χώρας, με την εφαρμογή μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων και τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών μέτρων.
  θ) «Έργο»: Η σχεδιασμένη δραστηριότητα έρευνας με συγκεκριμένο αντικείμενο, μεθοδολογία, χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης και προϋπολογισμό δαπανών.
  ι) «Πρόγραμμα»: Το σύνολο των έργων που αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ερευνητικών αναγκών σε καθορισμένη χρονική περίοδο.
  ια) «Μελέτη»: είναι η συλλογή και ταξινόμηση στοιχείων που προορίζονται για χρήση από επιστημονικούς, κοινωνικούς ή κρατικούς φορείς.
  ιβ) «Ερευνητικός φορέας»: Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου που έχει ως κύριο σκοπό την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα, σε συνδυασμό με την πειραματική ανάπτυξη και επίδειξη, καθώς και τη διάδοση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας, μέσω των επιστημονικών δημοσιεύσεων και της οικονομικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων.
  ιγ) «Αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων»: Η διαδικασία που επιτρέπει να διαπιστωθεί η επιστημονική ποιότητα και αρτιότητα τέτοιων προτάσεων και η ύπαρξη των απαραίτητων συνθηκών για την επιτυχή εκτέλεση ενός έργου.
  ιδ) «Αποτίμηση»: Η διαδικασία που επιτρέπει να διαπιστωθεί η επιστημονική ποιότητα και πληρότητα των επί μέρους και των τελικών αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμμάτων, ο βαθμός συμβολής των προγραμμάτων αυτών στην πραγματοποίηση των στόχων στους οποίους απέβλεπε, καθώς και η τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων ως προς τη διαχείριση των πόρων και ιδίως του ανθρώπινου δυναμικού.
  ιε) «Σύστημα αξιολόγησης ή και αποτίμησης με κριτές» («peer review» σύστημα αξιολόγησης): Η αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων, και η αποτίμηση ερευνητικών αποτελεσμάτων από ειδικούς εμπειρογνώμονες.
  ιστ) «Ερευνητής»: Το φυσικό πρόσωπο που συμβάλλει στη δημιουργία γνώσης στη βασική και εφαρμοσμένη-τεχνολογική έρευνα και στην ανάπτυξη πρωτότυπων πειραματικών συστημάτων και πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου …. (Κλάδος Ερευνητών) του παρόντος νόμου.
  ιζ) «Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού»: Οι Έλληνες επιστήμονες που εργάζονται σε Α.Ε.Ι., ερευνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις της αλλοδαπής ή σε διεθνείς οργανισμούς.
  ιη) «Συμφωνία κοινοπραξίας»: Συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ συμμετεχόντων στην ίδια δραστηριότητα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης με τη χρήση ενός μέσου του ευρωπαϊκού ή εθνικού προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη με σκοπό τη διαχείριση ενός έργου.
  ιθ) “Διαπιστευμένο Εργαστήριο” : Επίσημα αναγνωρισμένη εργαστηριακή δομή ως προς την τεχνική, διοικητική επάρκεια και αξιοπιστία για τη διεξαγωγή δοκιμών, μετρήσεων κια διακριβώσεων με συγκεκριμένες πρότυπες μεθόδους, με συγκεκριμένο εξοπλισμό και προσωπικό και εντός δηλωμένων ορίων ακριβείας (σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία ή σύμφωνα με τους κανόνες ISO).
  κ) “Διαχειριστικά επαρκής φορέας”: Πιστοποιημένος φορέας ως προς τη διοικητική αποτελεσματικότητα των δομών του, πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης συγχρηματοδοτούμενων έργων.
  κα) “Βοτανικός Κήπος (ΒΚ)”: Περιλαμβάνει επιστημονικά οργανωμένες και ταξινομικά αναγνωρισμένες συλλογές φυτών που έχουν μελετηθεί και επισημανθεί κατάλληλα. Οι ΒΚ είναι ανοιχτοί στο κοινό, εξασφαλίζουν την εκτός τόπου προστασία, διατήρηση και αξιοποίηση των αυτοφυών φυτών, προσφέρουν εκπαιδευτικά προγράμματα και αναψυχή στους επισκέπτες.

 • 25 Σεπτεμβρίου 2011, 12:02 | ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ

  Γενικότερες παρατηρήσεις
  Το παρόν νομοσχέδιο είναι ένα προϊόν προχειρότητας και κακής συρραφής ατάκτων ιδεών. Ο συντάκτης φαίνεται να γνωρίζει καλά τα επιστημονικά αντικείμενα των οργανισμών ΟΠΕΓΕΠ και ΟΓΕΕΚΑ, αλλά προφανώς επιδιώκει να «αγνοεί» το πώς πρέπει να εκπονείται η αγροτική έρευνα.

  Το πόσο πρόχειρα έχει συνταχθεί το νομοσχέδιο τουλάχιστο στο τμήμα που αφορά την έρευνα διαπιστώνεται από το πρώτο κιόλας άρθρο, στο οποίο υπάρχουν ένδεκα εδάφια για ορισμούς. Για την Αγροτική Έρευνα αφιερώνεται μόνο ένα εδάφιο με ένα γενικόλογο ορισμό μόλις τριών σειρών, χωρίς να αναφέρεται για το τι είναι ερευνητικός τομέας, ερευνητής, ερευνητική μονάδα, εργαστήριο, ερευνητικό πρόγραμμα, κλπ., έννοιες οι οποίες χρησιμοποιούνται στα παρακάτω άρθρα του σχεδίου νόμου. Τουλάχιστον οι βασικές έννοιες της έρευνας θα έπρεπε να παρατίθενται.
  Αντίθετα για τους υπόλοιπους οργανισμούς (χωρίς να θέλουμε να μειώσουμε την προσφορά τους και την αξία τους) παρατίθενται 10 εδάφια όπου περιγράφονται αναλυτικά τα αντικείμενα της δραστηριότητάς τους.
  Μέσα στο πλαίσιο της προετοιμασίας του σχεδίου νόμου περί της συγχώνευσης, το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΘΙΑΓΕ είχε προτείνει ένα άρτιο σχέδιο νόμου στηριζόμενο στον Ιδρυτικό του νόμο και στο νόμο της ΓΓΕΤ που αφορά στην έρευνα. Ενώ λοιπόν οι προαναφερθέντες νόμοι καλύπτουν το αντικείμενο της έρευνας με πληθώρα άρθρων, στο παρόν σχέδιο νόμου συγχώνευσης 4 σημαντικών οργανισμών του ΥΠΑΑ&Τ (σε μόλις 30 άρθρα), η έρευνα συρρικνώνεται σε 4 άρθρα. Στην ουσία λοιπόν τιμωρείται η έρευνα.

  Για την αποκατάσταση όμως της αλήθειας θα πρέπει να ειπωθούν ορισμένα πράγματα. Είναι γνωστό ότι από τη δημιουργία του ΕΘΙΑΓΕ το 1989 ποτέ (ΠΟΤΕ) το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης δεν προκήρυξε κάποιο ερευνητικό πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας. Αποτέλεσμα αυτού ήταν το ΕΘΙΑΓΕ να στραφεί στην εκπόνηση έρευνας για λογαριασμό κυρίως ξένων ερευνητικών προγραμμάτων και προφανώς τα ερευνητικά αποτελέσματα να εξυπηρετούν άλλους στόχους. Το ίδιο το υπουργείο ποτέ δεν είχε εθνική ερευνητική πολιτική και στόχους, αν και επανειλημμένα ζητήθηκε από τις Διοικήσεις του ΕΘΙΑΓΕ στο παρελθόν να τεθούν αντίστοιχοι στόχοι, οι οποίοι θα εξυπηρετούσαν την αγροτική πολιτική της χώρας. Τα ερευνητικά αποτελέσματα του ΕΘΙΑΓΕ δημοσιεύτηκαν σε ξένα επιστημονικά περιοδικά και ελάχιστα σε ελληνικά, έργο το οποίο αξιολογήθηκε από ανεξάρτητο διεθνή οργανισμό και κατέταξε το ΕΘΙΑΓΕ στα σημαντικότερα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας στον τομέα αυτό. Τα αποτελέσματα αυτά αν και προωθήθηκαν και παρουσιάστηκαν προς το Υπουργείο ουδέποτε αξιοποιήθηκαν εξαιτίας της εγγενούς αδυναμίας των δομών του Υπουργείου να τα μεταφέρει στον πρωτογενή τομέα της αγροτικής παραγωγής.
  Αντίθετα το ΕΘΙΑΓΕ λειτούργησε στην κοινή γνώμη ως ένας φορέας «εξυπηρέτησης» της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου στην κατεύθυνση του διορισμού υπαλλήλων που δεν προωθούσαν τους στόχους της δημιουργίας του. Αποτέλεσμα ήταν η διόγκωση του διοικητικού προσωπικού που κατά τεκμήριο επιβάρυνε τον προϋπολογισμό του ιδρύματος και δεν επέτρεπε τη βελτίωση των ερευνητικών και επιστημονικών του ενδιαφερόντων. Παράλληλα, η ανανέωση του ερευνητικού προσωπικού (μέσω νέων προσλήψεων) σκόνταφτε συνεχώς σε διοικητικά κενά για τα οποία ευθύνονταν αποκλειστικά οι κατά καιρούς πολιτικές ηγεσίες του υπουργείου.

  Ποιος λοιπόν έχει την ευθύνη της «κατάντιας» του ΕΘΙΑΓΕ, που παρά τη δεινή του θέση έχει να παρουσιάσει στη διεθνή κοινότητα ένα σοβαρό έργο το οποίο ουδέποτε αξιοποιήθηκε από το υπουργείο;
  Γιατί το υπουργείο με το παρόν νομοσχέδιο τιμωρεί την έρευνα ως άχρηστη και περιττή, ισοπεδώνοντας και καταστρέφοντας υποδομές και ιστορία πολλών χρόνων. Ποια είναι επιτέλους η εθνική αγροτική πολιτική για την έρευνα και ποιοι είναι οι στόχοι της;

 • 24 Σεπτεμβρίου 2011, 16:32 | ‘Ελλη Αμανατίδου

  Πρέπει να οριστεί το τι είναι «νέος αγρότης». Είναι προσδιορισμός ηλικιακός ή αναφέρεται σε ανθρώπους που για πρώτη φορά θα ασχοληθούν με αγροτικές καλλιέργειες ανεξαρτήτου ηλικίας.

  Επιπλέον ίσως χρειαστεί να εξαιρεθούν της προυπόθεσης να είναι απόφοιτοι των γεωργικών σχολών άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από πανεπιστημιακά ιδρύματα όπως γεωπονικές σχολές (όταν πρόκειται για επιδοτήσεις νέων αγροτών). Υπάρχει μέριμνα για τέτοιες ομάδες σε άλλη σχετική νομοθεσια; Αν ναι, τότε χρειάζεται σύνδεση μεταξύ αυτών των νομοθεσιών.

 • 23 Σεπτεμβρίου 2011, 17:24 | ΑΛΠ

  Άρθρο 1, παράγραφος ζ. Πρέπει να γίνει αναφορά στα προϊόντα της γεωργίας και όχι γενικά εδάφους,…

 • Άρθρο 1, παράγραφος 1. Στο άρθρο που αφορά στην έρευνα αναφέρεται και περιλαμβάνεται μόνο η Εθνική Αγροτική Πολιτική και όχι και η Κοινοτική Αγροτική Πολιτική. Αυτό είναι λάθος καθώς θα μπορούσε, εφαρμοζόμενο στενά, να περιορίσει τη δυνατότητα συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, προγράμματα του FAO, κλπ. από τα οποία εκτός από την απόκτηση προωθημένων γνώσεων και την επίτευξη διεθνούς πρωτοπορίας προκύπτει και εισροή χρημάτων και θέσεις εργασίας για τη χώρα. Επίσης, τίθεται το ερώτημα γιατί εδώ αναγράφεται Αγροτική Πολιτική και στον τίτλο του σχεδίου νόμου «Γεωργικός Οργανισμός», αφού οι λέξεις δεν είναι συνώνυμες;

  Ομάδα ερευνητών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (ΕΘΙΑΓΕ)
  Δρ. Αναστάσιος Οικονόμου
  Δρ. Παναγιώτης Μιχόπουλος
  Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος
  Δρ. Ευαγγελία Δασκαλάκου

 • 18 Σεπτεμβρίου 2011, 22:14 | Κατερίνα Παπαδοπούλου

  Δυστυχώς το ΕΘΙΑΓΕ, με τις γνωστές δυσλειτουργίες του όλα αυτά τα χρόνια («ερευνητές» που δε γνώριζαν καν αγγλικά, άλλους με μηδενικές/αστείες δημοσιεύσεις να εξελίσσονται κανονικά, οικογενειοκρατία, ευνοιοκρατία, κομματικές και λοιπές παρεμβάσεις, πολλαπλές προσλήψεις από το «παράθυρο») αποδυνάμωσε μόνο του τη θέση του και βρίσκεται να σύρεται πίσω από τις εξελίξεις, δηλαδή να προσκολλάται σε έναν οργανισμό στο όνομα του οποίου δεν υπάρχει καν η λέξη έρευνα…

 • 18 Σεπτεμβρίου 2011, 18:55 | Χαρτζουλακης Κωνσταντίνος

  Η φιλοσοφία του Σ.Ν είναι λανθασμένη θεωρώντας ότι η ερευνητική δραστηριότητα μπορεί να δομηθεί και να κατανεμηθεί όπως άλλες διοικητικές και αναπτυξιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πολίτη (ΟΑΕΔ, ΚΕΠ, εκπαίδευση, υπηρεσίες αγροτικής ανάπτυξης, υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευση-κατάρτιση αγροτών, πιστοποίηση και έλεγχος προϊόντων, κ.λπ.) σε περιφερειακό επίπεδο.
  Η ερευνητική δραστηριότητα απαιτεί σημαντικό αριθμό εξειδικευμένων ερευνητών και τεχνικών υποστήριξης της έρευνας, πολύ ακριβές υποδομές σε εργαστηριακούς και μηχανολογικούς εξοπλισμούς και υψηλούς χρηματικούς πόρους για υλοποίηση ερευνητικών έργων.
  Αντίθετα η μεταφορά τεχνογνωσίας απαιτεί πιο ελαφρά και ευέλικτα σχήματα που δεν απαιτούν ούτε υψηλής εξειδίκευσης προσωπικό, ούτε σημαντικές υποδομές και χρηματικούς πόρους για υλοποίηση των στόχων της μεταφοράς και εφαρμογής της νέας τεχνογνωσίας στους αγρότες.
  Η συνένωση αυτή, οργανισμών με ανόμοια φύση και λειτουργία, δεν πρέπει να γίνει με γνώμονα μόνο τα αμφίβολα λογιστικά οφέλη από την πιθανή μείωση των λειτουργικών δαπανών.
  Χωρίς μια πολύπλευρη μελέτη κόστους-ωφέλειας, που δεν υπάρχει, παραδίδοντας την έρευνα και καινοτομία του αγροτικού τομέα στις πολυεθνικές. Το γεγονός ότι στο όνομα του νέου οργανισμού δεν υπάρχει η λέξη ‘έρευνα’, πράγμα που αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία, και ότι ο αριθμός των οργανικών θέσεων ερευνητών μειώνεται στους 200, κάτι σηματοδοτεί.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2011, 08:35 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Είναι απαράδεχτο να ζητάει η κυβέρνηση απο τον νέο οργανισμό να ορίσει πλεονάζον προσωπικό και ταυτόχρονα να υπηρετούν σ’ αυτόν μόνιμοι υπάλληλοι αποσπασμένοι απο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , Περιφέρειες κτλ. Οι υπάλληλοι αυτοί θα πρέπει να γυρίσουν άμεσα στις οργανικές τους θέσεις και ο καινούργιος οργανισμός να στελεχωθεί με τους υπαλλήλους του, δηλ Αορίστου χρόνου.