• Σχόλιο του χρήστη 'Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Δυτικής Μακεδονίας' | 23 Σεπτεμβρίου 2011, 09:21

    Κατάργηση της παραγράφου (ε) του άρθρου 2 επειδή δημιουργεί σύγχυση για το λόγο ότι, η συγκεκριμένη αρμοδιότητα που προβλέπει την δωρεάν παραχώρηση κοινοχρήστων εκτάσεων σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου για την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού και μάλιστα όχι μόνο κατά χρήση αλλά και για κυριότητα, ανήκει απόλυτα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 994/79 (άρθρο που αντικατέστησε την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Α.Ν. 431/1968 που είχε τροποποιήσει την παράγραφο 10 του άρθρου 123 του Αγροτικού Κώδικα), σε συνδυασμό με την παράγραφο 8 του άρθρου 10 του Ν. 2503/97 και σύγχρονα τον Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.