Άρθρο 2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Με απόφαση Περιφερειάρχη, μπορούν να παραχωρούνται εκτάσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από γνώμη της Επιτροπής για Θέματα Ακινήτων και Επίλυσης Διαφορών του άρθρου 3 του παρόντος, για τους κάτωθι σκοπούς:

α. Για γεωργική χρήση, δωρεάν, σε κατ’ επάγγελμα γεωργούς, συνεταιρισμούς και  ομάδες παραγωγών που δεν διαθέτουν αγροτικές εκτάσεις

β. Για κτηνοτροφική χρήση, δωρεάν, σε κατ’ επάγγελμα κτηνοτρόφους που δεν διαθέτουν βοσκήσιμη γη

γ. Για  δραστηριότητες του εν γένει πρωτογενή τομέα, κατά χρήση, σε κάθε ενδιαφερόμενο,  έναντι τιμήματος

δ. Κατά κυριότητα, για την ανέγερση κύριας κατοικίας, σε κατ’ επάγγελμα απασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα, εντός οικισμών, κάτω των 2.000 κατοίκων, που δεν έχουν τουριστική ή οικοπεδική αξία, εφόσον δεν έχουν ακίνητη περιουσία, στο όνομα αυτών ή των μελών της οικογένειάς τους.

ε. Για την εκπλήρωση  κοινωφελούς σκοπού,  σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δωρεάν, κατά χρήση

στ. Για αμμοληψίες καθώς και για τη λήψη αδρανών υλικών, έναντι τιμήματος

ζ. Για εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κατά χρήση, έναντι τιμήματος

η. Για  εν γένει αναπτυξιακούς σκοπούς, κατά χρήση, έναντι τιμήματος

θ. Για ανταλλαγή εκτάσεων με αντίστοιχες ιδιωτικές για την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας

2. Με απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του κατά περίπτωση, τυχόν, αρμόδιου Υπουργού ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια, η διάρκεια, το ύψος του τιμήματος παραχώρησης των εκτάσεων, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2011, 21:05 | Συνεταιρισμός Κτηνοτρόφων Λακωνίας

  Σχόλια άρθρου 2 :
  Όταν θα παραχωρούνται νέες εκτάσεις με απόφαση περιφερειάρχη ή υπουργού σε νέους αγρότες ή τους σκοπούς που προβλέπονται στο νομοσχέδιο πρέπει να συνοδεύονται από την απαραίτητη τελεσίδικη βεβαίωσης πράξης χαρακτηρισμού από τις Επιτροπής για Θέματα Ακινήτων και Επίλυσης Διαφορών του άρθρου 3 (οπως προτεινεται στις αρμοδιοτητες της επιτροπης στο αρθρο 4 του παροντος νομου ) οι οποίες ανατρέχουν αντίστοιχα στους κτηματολογικούς πίνακες των Επιτροπών Διανομών και Απαλλοτριώσεων για να τις διαπιστώσουν. Είναι αδύνατη η αξιοποίηση των εκτάσεων αυτών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όταν για μια περίφραξη θέλεις άδεια από την πολεοδομία και άρα πράξη χαρακτηρισμού . Όταν είναι χαρακτηρισμένη ήδη η έκταση, πρέπει να εκδίδετε και η απαραίτητηβεβαίωση για τον χαρακτήρα της έκτασης .
  Εάν δεν συνοδεύονται οι πράξεις παραχώρησης σε ακτήμονες με τον νέο νόμο, με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις του χαρακτήρα που τους έχουν δώσει οι επιτροπές διανομών και απαλλοτριώσεων στους κτηματολογικούς πίνακες που κυρώθηκαν, είναι άκυρη και αίολη η όλη νομοθετική πρωτοβουλία που παίρνει σήμερα ο υπουργός και η Βουλή των Ελλήνων . Στις περιπτώσεις που επιτροπές διανομών και απαλλοτριώσεων έχουν χαρακτηρίσει δάσος και δασικές τις εκτάσεις η παραχώρηση να μην πραγματοποιείται .

 • Στο άρθρο 2, παράγραφος 2 προβλέπεται η έκδοση Υ.Α που θα καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας παραχώρησης των εκτάσεων.
  Η εν λόγω ΥΑ θα πρέπει να λάβει υπόψη και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά, τα προβλήματα τα οποία παρατηρούνται με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, κατά την εφαρμογή της διαδικασίας παραχώρησης εκτάσεων κατά χρήση για εγκαταστάσεις ΑΠΕ.
  Ειδικότερα, για εγκαταστάσεις ΑΠΕ:
  – Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20ετής, με δυνατότητα ανανέωσης έως τα 25 έτη, ώστε να συμπίπτει με τη χρονική διάρκεια της σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας.
  Με τον τρόπο αυτό, η διάρκεια της μίσθωσης θα συμπίπτει με το χρονικό ορίζοντα λειτουργίας της επένδυσης και δεν θα ανακύπτουν προβλήματα στη χρηματοδότηση των έργων.
  – Με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, για την εκμίσθωση εκτάσεων για εγκαταστάσεις ΑΠΕ (και όχι μόνο) ζητείται η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ), σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΥΑ 73/2005. Ειδικά για τις ΑΠΕ ωστόσο, ήδη με το Ν. 3851/2010 (Άρθρο 3 Παρ. 3) προβλέπεται ότι η διαδικασία εξασφάλισης του δικαιώματος χρήσης δημοσίων εκτάσεων και η διαδικασία έκδοσης ΕΠΟ πραγματοποιούνται παράλληλα.
  Η πρόβλεψη αυτή έχει γίνει με σκοπό να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης έργων ΑΠΕ, λόγω του κοινωφελούς τους χαρακτήρα.
  Ως εκ τούτου, στην νέα ΥΑ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η συγκεκριμένη ιδιαιτερότητα των έργων ΑΠΕ και η διαδικασία εκμίσθωσης να μην θέτει ως προαπαιτούμενο την έκδοση ΕΠΟ, αφού κάτι τέτοιο έρχεται σε αντίθεση με το Ν. 3851/2010.
  Απόφαση ΕΠΟ ούτως ή άλλως πρέπει να εκδοθεί από τον ενδιαφερόμενο, απλά παράλληλα με τη διαδικασία εκμίσθωσης, καθώς είναι απαραίτητη προκειμένου να επιτραπεί η εγκατάσταση και λειτουργία του έργου.
  – Στα πλαίσια εξέτασης των αιτημάτων για εκμίσθωση εκτάσεων, απαιτείται και ο προσδιορισμός χρήσης γης βάσει του Άρθρου 3, παρ. 1 του Ν. 1512/1985. Κατά την εφαρμογή της εν λόγω διαδικασίας παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις εξαιτίας διαφόρων εγκυκλίων, οι οποίες είναι πλέον παρωχημένες καθώς δε λαμβάνουν υπόψη τις αλλαγές που έχουν υπάρξει στο καθεστώς αδειοδότησης των έργων από την έκδοσή τους μέχρι σήμερα.
  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι βάσει της εγκυκλίου 78266/4048/30/09.07.93 ζητείται να έχει προηγουμένως τηρηθεί η διαδικασία προέγκρισης χωροθέτησης, όταν αυτή έχει ήδη αντικατασταθεί με το Ν. 3010/ΦΕΚ 91/Α/2002 από την «Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση», ενώ πλέον τόσο για τις ΑΠΕ (Ν. 3851/2010) όσο και γενικότερα για όλα τα έργα σύμφωνα με το νέο περιβαλλοντικό νόμο (2011), η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση καταργήθηκε εντελώς ως διαδικασία.
  Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και οι υπηρεσίες να ταλαιπωρούνται μέχρι να διευκρινιστούν τα θέματα που ανακύπτουν και οι διαδικασίες να καθυστερούν χωρίς λόγο.
  Ως εκ τούτου θα πρέπει όλες αυτές οι αντικρουόμενες εγκύκλιοι και διατάξεις να καταργηθούν και η προβλεπόμενη διαδικασία, με όποιες υποπεριπτώσεις αυτή περιλαμβάνει, να περιγράφεται σε μία μόνο ΥΑ στην οποία θα μπορούν να ανατρέχουν και οι υπηρεσίες και οι ενδιαφερόμενοι.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2011, 13:24 | Ανώνυμος

  Παραχωρήσεις μόνο σε κατ’ επάγγελμα αγρότες, κτηνοτρόφους οικόπεδα επίσης μόνο σε αυτούς, γιατί με το ΠΔ 24/4/85 παραχωρούνταν σε ουσιαστικά μη μόνιμους κατοίκους της κοινότητας και δεν χτίζονται ποτέ και ούτε επιστρέφουν στο Υπουργείο μια και δεν τηρούνται οι όροι της παραχώρησης γιατί δεν υπάρχει έλεγχος από τις Υπηρεσίες. Καλό είναι να καταργηθεί και το άρθρο 1 Ν.221/74 όπου παραχωρούνται για βιοτεχνίες κ.λ.π. μια και συνήθως δεν πληρούν τους όρους της πολεοδομικής νομοθεσίας (βλέπε υποχρεωτικό πρόσωπο σε εγκεκριμένο δρόμο με αποτέλεσμα να διανοίγονται παράνομα από τις Υπηρεσίες δρόμοι με καταστρατήγηση των διατάξεων του αρ. 7 παρ.3 του 3147/03 χωρίς καμία μελέτη ακόμη και κάθετους σε εθνικές οδούς) επίσης δεν ελέγχεται αν ασκείται η βιοτεχνική χρήση για την 20ετία που προβλέπεται, επίσης δεν προωθούνται οι ΒΙΠΕ που θα λειτουργούσαν και πιο οργανωμένα από περιβαλλοντική άποψη. Τέλος καλό θα ήταν να μην είναι αρμοδιότητα αιρετών οι παραχωρήσεις!!!

 • 28 Σεπτεμβρίου 2011, 13:58 | TMHMA TEA Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

  1α και 1β: 1. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει συμβολικό τίμημα. 2. Θα πρέπει να υπάρξει ασφαλιστική δικλείδα με επιβολή ποινής σε περίπτωση καταστρατήγησης των όρων παραχώρησης 3.Σε ότι αφορά τους συναιτερισμούς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα οφέλη από την ομαδική καλλιέργεια θα αποδίδονται σε όλα τα μέλη και να μην επωφελούνται συγκεκριμένα άτομα.4.Πώς θα συγκροτείται η ομάδα παραγωγών;5. Η ομάδα παραγωγών δεν θα πρέπει να διαθέτει αγροτική έκταση στην κυριότητά της, ο παραγωγός-μέλος της ομάδας θα εξετάζεται ατομικά;
  1δ: Σε περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα κατάτμισης σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις θεωρούμε ότι η παραχώρηση θα πρέπει να γίνεται σε τμήμα του οικοπέδου της διανομής.Εάν κάποιος κατέχει οικόπεδο και πληρεί τις προϋποθέσεις θα μπορούσε να του παραχωρηθεί με αυτή τη διάταξη το κατεχόμενο οικόπεδο, για λόγους οικονομίας δημόσιας γης;

 • 27 Σεπτεμβρίου 2011, 15:22 | Θωμαίς Χριστοδουλοπούλου

  Να προστεθεί εδάφιο β’ στην παρ. 1 με την εξής διάταξη:

  «Η παραχώρηση έκτασης που βρίσκεται μέσα σε όρια ζώνης ορέων προστατευομένων ως ιδιαιτέρου κάλλους επιτρέπεται μόνον για την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δίκαιου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δωρεάν».

 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 18:51 | Κ

  ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΤΕ ΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΚΑΤΑΛΗΦΘΗΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 11:22 | Νίκη Γαλαρινιώτη

  Θα πρέπει ίσως να γίνει λόγος και για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης κεραίας σταθμού ξηράς κινητής τηλεφωνίας σε κοινόχρηστες εκτάσεις βάσει του άρθρου 41 του Νόμου 2145/93(ΦΕΚ 88/93 Τ.Α΄), σύμφωνα με το οποίο μετά το άρθρο 24 του Νόμου 2075/92(ΦΕΚ 129 Τ.Α΄) προστέθηκε το άρθρο 24α, περί εγκαταστάσεων κεραιών στην ξηρά. Επιβάλλεται όμως να υπάρχει και συγκεκριμένος τρόπος υπολογισμού του τιμήματος, όπως γίνεται στις δασικές εκτάσεις.

 • 25 Σεπτεμβρίου 2011, 12:47 | Μεσσής Στέλιος

  Θεωρώ ότι θα πρέπει να εξετασθεί εκ μέρους του Νομοθέτη και η δυνατότητα παραχώρησης της χρήσης των κοινόχρηστων και διαθέσιμων εκτάσεων αγροκτημάτων & οικισμών κυριότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης απευθείας στους Δήμους .

  Παραχωρώντας την χρήση των εκτάσεων αυτών στους νέους Δήμους τα οφέλη της Κεντρικής εξουσίας θα είναι τουλάχιστον τα εξής :

  1.Δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος της

  2.Χορηγεί μια σημαντικότατη περιουσία στους Νέους Δήμους

  3.Αντιμετωπίζει με ισονομία & αναλογικότητα τους Καλλικρατικούς δήμους
  Σε αρκετούς δήμους παλαιότερα και για διάφορους λόγους (ρουσφετολογικούς , πελατειακών σχέσεων με τους Νομάρχες , κ.α.) , σε εφαρμογή του άρθρου 164 του Αγροτικού Κώδικα , μεταβιβάστηκαν δωρεάν , πολλές εκτάσεις και οικόπεδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης . Η δυνατότητα αυτή καταργήθηκε με τον Ν. 3147 του 2003 . Το αποτέλεσμα όμως ήταν να δημιουργηθούν Δήμοι δύο ταχυτήτων , κάποιοι με σημαντική ακίνητη περιουσία και δυνατότητα αξιοποίησής της και κατ επέκταση ανάπτυξής τους και άλλοι με μηδενική .

  4.Θα έχει την κυριότητα αυτών αλλά και τον τελικό λόγο

  Αποδεχόμενοι οι Καλλικρατικοί Δήμοι την παραχώρηση χρήσης θα έχουν τουλάχιστον τα εξής οφέλη :

  I.Δυνατότητα άμεσης αξιοποίησης των εκτάσεων αυτών από τους ίδιους τους Δήμους .
  Είναι γνωστό ότι για οποιανδήποτε κοινωφελή ενέργεια επί αυτών των εκτάσεων π.χ. ανέγερση σχολείου , πλατείας , βιολογικού καθαρισμού , δημοτικών κτιρίων κλπ , πρέπει ο εκάστοτε Δήμος να διαθέτει την κυριότητα . Αν οι εκτάσεις είναι δημοτικές δεν υπάρχει πρόβλημα , σε περίπτωση όμως που είναι κοινόχρηστη του Υπουργείου , προβλέπεται μεν η παραχώρησή της , αλλά η διαδικασία είναι και χρονοβόρα και υπάρχει κίνδυνος να απολεσθούν χρηματοδοτήσεις , ένταξη σε αναπτυξιακά ή επενδυτικά προγράμματα κλπ.

  II.Δυνατότητα αξιοποίησης των εκτάσεων αυτών από πλευράς ιδιωτικής πρωτοβουλίας .
  Θα μπορούν οι εκτάσεις αυτές να παραχωρούνται κατά χρήση από πλευράς Δήμων σε ιδιώτες οι οποίοι επιθυμούν να επενδύσουν στην περιοχή . Η παραχώρηση αυτή θα μπορεί να γίνει μόνο με εκμίσθωση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα , έστω και πολυετούς (για πολλούς λόγους) με δυνατότητα ανανέωσης , επωφελούμενος έτσι ο Δήμος του μισθώματος . Σε περίπτωση που απαιτείται παραχώρηση της κυριότητας των εκτάσεων αυτών σε ιδιώτες , θα πρέπει να συμφωνεί και το Υπουργείο ή η αντίστοιχη Αποκεντρωμένη Διοίκηση .

  III.Την δυνατότητα να προστατεύσουν καλύτερα τις εκτάσεις αυτές από οποιαδήποτε μορφής καταπάτηση.
  Οι νέοι Δήμοι επειδή θα έχουν και άμεσο όφελος θα μπορούν ελέγχουν , να προστατεύουν και να παρεμποδίζουν πιο αποτελεσματικά την καταπάτησή τους από τον οποιονδήποτε . Δυνατότητες που το Υπουργείο με τις αρμόδιες υπηρεσίες δεν είχε την δυνατότητα να εφαρμόσει και ήταν συνέχεια πίσω από τις εξελίξεις υποχρεωμένο να εκδίδει από καιρού σε καιρό εγκυκλίους και νόμους για να τακτοποιήσει τους αυθαίρετους καταπατητές .

  IV.Δυνατότητα δανεισμού από πιστωτικά Ιδρύματα με καλύτερους όρους .

 • 23 Σεπτεμβρίου 2011, 10:40 | χηρας πετρος

  Θα καταργηθεί η παραχώρηση κατά κυριότητα για σταβλικές εγκαταστάσεις (αρ. 6 ΝΔ 221/74) από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης? Θα δίνεται μόνο παραχώρηση κατά χρήση από τους Περιφερειάρχες από εδώ και στο εξής?
  Αν ισχύει αυτό ποιος θα ελέγχει τις ήδη παραχωρημένες κατά κυριότητα εκτάσεις για την εκπλήρωση του σκοπού της παραχώρησης? Εφόσον ο Περιφερειάρχης θα έχει τη δυνατότητα παραχώρησης μόνο κατά χρήση δεν θα μπορεί να εκδίδει Αποφάσεις Ανάκλησης της παραχώρησης κατά κυριότητα που έχουν εκδώσει οι Νομάρχες και ο ΓΓ πρώην Περιφέρειας. Αυτές τις ανακλήσεις επομένως θα συνεχίσει να τις εκδίδει ο ΓΓ Αποκ. Δ/σης. Τι θα γίνει με τα ήδη υποβληθέντα και σε διαδικασία αιτήματα για παραχώρηση κατά κυριότητα σύμφωνα με το αρ. 6 ΝΔ 221/74? Δεν διευκρινίζονται τα παραπάνω στο σχέδιο νόμου. Στη σελ. 11 της Εισηγητικής Έκθεσης αναφέρεται ότι ο κατακερματισμός αρμοδιοτήτων σταματά καθώς αυτές θα συγκεντρωθούν μόνο στον Περιφερειάρχη και στον Υπουργό αλλά από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, όπως επίσης και η ποθούμενη απλοποίηση της διαδικασίας παραχώρησης που αναφέρεται στην ίδια παράγραφο.

 • 23 Σεπτεμβρίου 2011, 09:21 | Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Δυτικής Μακεδονίας

  Κατάργηση της παραγράφου (ε) του άρθρου 2 επειδή δημιουργεί σύγχυση για το λόγο ότι, η συγκεκριμένη αρμοδιότητα που προβλέπει την δωρεάν παραχώρηση κοινοχρήστων εκτάσεων σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου για την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού και μάλιστα όχι μόνο κατά χρήση αλλά και για κυριότητα, ανήκει απόλυτα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 994/79 (άρθρο που αντικατέστησε την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Α.Ν. 431/1968 που είχε τροποποιήσει την παράγραφο 10 του άρθρου 123 του Αγροτικού Κώδικα), σε συνδυασμό με την παράγραφο 8 του άρθρου 10 του Ν. 2503/97 και σύγχρονα τον Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2011, 11:28 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ

  H αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη σε γή κρατική(Δημόσια), πρέπει να ενεργοποιείται πάντα, όταν ύστερα από πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποδεσμεύεται από την Γενική Γραμματεία Προστασίας και Διαχείρισης Δημόσιας περιουσίας έκταση για υλοποίηση Επιστημονικού αναπτυξιακού Προγράμματος (βλέπε προτάσεις μου για κατάργηση Εφαρμογής εφεξής Αγροτικής Νομοθεσίας). Οι εκτάσεις του εποικισμού, προερχόμενες ως επί το πλέιστον απο απαλλοτριώσεις, αποτελούν δημόσια περιουσία, για την οποία έχουν καταβάλλει χρήμα οι προηγούμενες γενιές. Δεν πρέπει λοιπόν να παραμένουν ως φέουδο υπο την σκέπη της Αγροτικής Νομοθεσίας, στον εκάστοτε Υπουργό Α. Α κ Τ, αλλά και του κάθε Περιφερειάρχη. Άν πρέπει να αναπτυχθεί αυτός ο τόπος οικονομικά , ας το κρίνει πρώτα Η νεοσυσταθείσα Γραμματεία διασχείρισης Δημόσιας περιουσίας, διαφορετικά, τί νόημα έχει η σύστασή της.Ο Εποικισμός (και οι σκοποί του) ΤΕΛΕΙΩΣΕ!!!!!

 • 21 Σεπτεμβρίου 2011, 16:02 | ΠΟΥΛΙΚΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ.ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΕ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5000 ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ.Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΨΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΟΣΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2011, 13:04 | τσοπνιδου θεανω

  Να προστεθουν τα εντος» »
  α…..σε «κατα κυριο» επαγγελμα γεωργους,»αγροτικους» συνεταιρισμους…που δεν διαθετουν «ιδιοκτητες»αγροτικες εκτασεις.
  β……σε»κατα κυριο «επαγγελμα κτηνοτροφους που δεν διαθετουν»απο οποιαδηποτε αιτια»βοσκησιμη γη.
  γ….
  δ.Για την ανεγερση κατοικιας……»υπο τους ορους και περιορισμους του απο 24-4-1985 Πρ.Δ/τος.»
  Σημειωση΄.Εφ οσον δεν καταργειται το Πρ.Δ/γμα δεν δικαιολογειται διαφορετικη ρυθμιση ως προς την οικοπεδικη αποκατασταση,οταν μαλιστα η υποψη κατηγορια πολιτων αντιμετωπιζεται επαρκως με αυτο.
  Αν ομως εχει εδω εφαρμογη η διαταξη 2.του αρθρου 21 του νομοσχεδιου,και καταργει το πρ.δ/γμα ,θα πρεπει να ληφθει προνοια για το πως θα ρυθυμιστουν οι εκκρεμοτητες των παραχωρησεων που εχουν γινει μεχρι σημερα.,και ειναι πραγματικοτητα πανελληνια.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2011, 17:15 | NIKOS ΝΙKOUDIS

  ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ-ΜΙΣΘΩΤΩΝ.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2011, 09:32 | Πολίτης

  Να προβλέπονται ΑΥΣΤΗΡΕΣ κυρώσεις για όποιους δεν αξιοποιήσουν την παραχωρηθείσα έκταση για τη συγκεκριμένη χρήση για την οποία και παραχωρήθηκε.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2011, 12:17 | Κώστας Δημητρίου

  Πρέπει να ξαναθεωρηθεί το προτεινόμενο άρθρο.

  Πρέπει να προβλεφθεί και η παραχώρηση δωρεάν και σε όποιον έχει και δική του γεωργική γη ανεξάρτητα από το ποια είναι η κύρια επαγγελματική απασχόλησή του με μόνο ίσως κριτήριο το αν δηλώνει έστω και ελάχιστο εισόδημα προερχόμενο από αγροτικές ασχολίες.
  Η παραχώρηση πρέπει να γίνεται με πράξη που θα μεταγράφεται αλλοιώς θα είναι άκυρη και βεβαίως θα πρέπει να προβλέπεται χρόνος παραχώρησης και διαδικασία – δυνατότητα ανανέωσης παραχώρησης. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να έχουμε φαινόμενα όπου η γη να δίνεται για έναν σκοπό σαν τον αναφερόμενο , αλλά τελικά να γίνεται οικειοποίηση από αυτόν στον οποίο έχει γίνει η παραχώρηση και μετά να γίνεται επίκληση τακτικής ή έκτακτης χρησικτησίας και απώλεια της ιδιοκτησίας από το δημόσιο .
  Η σχετική πράξη θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει και τοπογραφικό διάγραμμα . Η μη πρόβλεψη θα δημιουργήσει πρόβλημα και κανείς δεν ξέρει τι προβλήαμτα θα υπάρξουν στο μέλλον από τέτοιες παραχωρήσεις.

  υ.γ. : Μην περιμένουμε ότι επειδή κάποιος θα λάβει γη , θα αξιοποιήσει αυτή για τον σκοπό για τον οποίο παραχωρείται. Πρέπει να υπάρχει διασφάλιση για αυτό .