• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ' | 26 Σεπτεμβρίου 2011, 14:55

    Στο άρθρο 1 με τίτλο « Ορισμοί» να προστεθούν οι εξής ορισμοί : α) "Έρευνα": Η πρωτότυπη εργασία με την οποία προάγεται η επιστημονική γνώση σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτές επιστημονικές μεθόδους ή θεωρίες ή η επεξεργασία νέων θεωριών, ικανών να γίνουν αποδεκτές από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. β) " Αγροτική έρευνα " είναι οι θεωρητικές ή πειραματικές εργασίες που σκοπό έχουν : -τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, -την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, -την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας της αγροτικής παραγωγής και του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου, -τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και του εισοδήματος των αγροτικών εκμεταλλεύσεων οικογενειακής μορφής καθώς και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. - την προστασία, βελτίωση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων (δασικών, λιβαδικών, εδαφοϋδατικών, ορυκτών/μεταλλευμάτων, θαλάσσιων κτλ.) γ) "Βασική έρευνα": Η πρωτότυπη θεωρητική ή πειραματική εργασία ελεύθερης επιλογής που διενεργείται πρωταρχικά με σκοπό την απόκτηση νέας γνώσης των υποκειμένων αιτίων και της θεμελίωσης των φαινομένων και των παρατηρήσιμων γεγονότων, ανεξάρτητα από τη δυνατότητα άμεσης πρακτικής εφαρμογής της., δ) "Εφαρμοσμένη έρευνα": Η πρωτότυπη θεωρητική ή πειραματική εργασία που διενεργείται πρωταρχικά με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένου πρακτικού αποτελέσματος. ε) "Τεχνολογική έρευνα": Οι συστηματικές εργασίες που βασίζονται σε υπάρχουσες γνώσεις και αποσκοπούν στην προεργασία για την παραγωγή νέων υλικών, προϊόντων ή διατάξεων, την κατάρτιση νέων διαδικασιών, συστημάτων ή υπηρεσιών ή την ουσιαστική βελτίωση αυτών που υπάρχουν, για συγκεκριμένες εφαρμογές. στ) "Ανάπτυξη πρωτότυπων πειραματικών συστημάτων": Η συστηματική εργασία που κατευθύνεται στην παραγωγή νέων υλικών, προϊόντων ή διατάξεων για την εγκατάσταση νέων διαδικασιών, συστημάτων και υπηρεσιών ή για την ουσιαστική βελτίωση αυτών που ήδη έχουν παραχθεί ή εγκατασταθεί. ζ) "Τεχνολογική Καινοτομία": Η μετατροπή μιας ιδέας σε νέο ή βελτιωμένο αξιοποιήσιμο προϊόν, σε βιομηχανική ή εμπορική λειτουργική διαδικασία ή σε νέα μέθοδο κοινωνικής εξυπηρέτησης. η) "Τεχνολογική ανάπτυξη": Η ανάπτυξη και μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της χώρας, με την εφαρμογή μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων και τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών μέτρων. θ) "Έργο": Η σχεδιασμένη δραστηριότητα έρευνας με συγκεκριμένο αντικείμενο, μεθοδολογία, χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης και προϋπολογισμό δαπανών. ι) "Πρόγραμμα": Το σύνολο των έργων που αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ερευνητικών αναγκών σε καθορισμένη χρονική περίοδο. ια) "Μελέτη": είναι η συλλογή και ταξινόμηση στοιχείων που προορίζονται για χρήση από επιστημονικούς, κοινωνικούς ή κρατικούς φορείς. ιβ) "Ερευνητικός φορέας": Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου που έχει ως κύριο σκοπό την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα, σε συνδυασμό με την πειραματική ανάπτυξη και επίδειξη, καθώς και τη διάδοση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας, μέσω των επιστημονικών δημοσιεύσεων και της οικονομικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων. ιγ) "Αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων": Η διαδικασία που επιτρέπει να διαπιστωθεί η επιστημονική ποιότητα και αρτιότητα τέτοιων προτάσεων και η ύπαρξη των απαραίτητων συνθηκών για την επιτυχή εκτέλεση ενός έργου. ιδ) "Αποτίμηση": Η διαδικασία που επιτρέπει να διαπιστωθεί η επιστημονική ποιότητα και πληρότητα των επί μέρους και των τελικών αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμμάτων, ο βαθμός συμβολής των προγραμμάτων αυτών στην πραγματοποίηση των στόχων στους οποίους απέβλεπε, καθώς και η τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων ως προς τη διαχείριση των πόρων και ιδίως του ανθρώπινου δυναμικού. ιε) "Σύστημα αξιολόγησης ή και αποτίμησης με κριτές" ("peer review" σύστημα αξιολόγησης): Η αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων, και η αποτίμηση ερευνητικών αποτελεσμάτων από ειδικούς εμπειρογνώμονες. ιστ) "Ερευνητής": Το φυσικό πρόσωπο που συμβάλλει στη δημιουργία γνώσης στη βασική και εφαρμοσμένη-τεχνολογική έρευνα και στην ανάπτυξη πρωτότυπων πειραματικών συστημάτων και πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου …. (Κλάδος Ερευνητών) του παρόντος νόμου. ιζ) "Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού": Οι Έλληνες επιστήμονες που εργάζονται σε Α.Ε.Ι., ερευνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις της αλλοδαπής ή σε διεθνείς οργανισμούς. ιη) "Συμφωνία κοινοπραξίας": Συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ συμμετεχόντων στην ίδια δραστηριότητα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης με τη χρήση ενός μέσου του ευρωπαϊκού ή εθνικού προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη με σκοπό τη διαχείριση ενός έργου. ιθ) “Διαπιστευμένο Εργαστήριο” : Επίσημα αναγνωρισμένη εργαστηριακή δομή ως προς την τεχνική, διοικητική επάρκεια και αξιοπιστία για τη διεξαγωγή δοκιμών, μετρήσεων κια διακριβώσεων με συγκεκριμένες πρότυπες μεθόδους, με συγκεκριμένο εξοπλισμό και προσωπικό και εντός δηλωμένων ορίων ακριβείας (σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία ή σύμφωνα με τους κανόνες ISO). κ) “Διαχειριστικά επαρκής φορέας”: Πιστοποιημένος φορέας ως προς τη διοικητική αποτελεσματικότητα των δομών του, πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης συγχρηματοδοτούμενων έργων. κα) “Βοτανικός Κήπος (ΒΚ)”: Περιλαμβάνει επιστημονικά οργανωμένες και ταξινομικά αναγνωρισμένες συλλογές φυτών που έχουν μελετηθεί και επισημανθεί κατάλληλα. Οι ΒΚ είναι ανοιχτοί στο κοινό, εξασφαλίζουν την εκτός τόπου προστασία, διατήρηση και αξιοποίηση των αυτοφυών φυτών, προσφέρουν εκπαιδευτικά προγράμματα και αναψυχή στους επισκέπτες.