• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ' | 26 Σεπτεμβρίου 2011, 14:21

    Στο άρθρο 3 με τίτλο «Αποστολή – Σκοπός – Αρμοδιότητες» Στην παράγραφο 3 παρ. α να προστεθεί : ότι η αγροτική οικονομία περιλαμβάνει τις εξής έννοιες (αγροτική, δασική, ορεινή, αλιευτική, τρόφιμα/μεταποίηση) και ότι αυτό επιτυγχάνεται με την εκτέλεση προγραμμάτων, έργων και μελετών. Να προστεθεί η εξής αρμοδιότητα Για τη διεξαγωγή της αγροτικής έρευνας με στόχο την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας καθώς επίσης και για την εφαρμογή της πολιτικής στην αγροτική έρευνα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των συναρμόδιων Υπουργείων με σκοπό την προστασία και βελτίωση της εν γένει αγροτικής παραγωγής και του φυσικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη και προώθησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των αγροτικών προϊόντων, καθώς και την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας στην αγροτική οικονομία της Χώρας. Στην παράγραφο 3 παρ. γ να προστεθεί.: ότι η αγροτική επαγγελματική κατάρτιση συμπεριλαμβάνει την γεωργική, δασική και αλιευτική και ότι έχει σκοπό την επαγγελματική αναβάθμιση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιείται στην αγροτική οικονομία. Το στοιχείο δ της παραγράφου 3 να αναδιατυπωθεί ως εξής: Της προαγωγής και της διασφάλισης της ποιότητας, της προστασίας της προέλευσής και της ταυτότητάς των αγροτικών προϊόντων, του σχεδιασμού και της εφαρμογής συστημάτων προστασίας του περιβάλλοντος και διαχείρισης της αειφορίας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων μεθόδων παραγωγής, τη διαφοροποίηση των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων καθώς και την προώθηση των διαδικασιών πιστοποίησης για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων σε όφελος των παραγωγών και των καταναλωτών για την αειφορία των δασικών προϊόντων και των ποιοτικό τους έλεγχο. Το στοιχείο ζ της παραγράφου 3 να αναδιατυπωθεί ως εξής: Σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία του, καθώς και για την επίτευξη των σκοπών του, ο Οργανισμός υποβάλλει εισηγήσεις, προτάσεις και γνωμοδοτήσεις στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και κατά περίπτωση στους συναρμόδιους Υπουργούς στα αντικείμενα της αρμοδιότητάς τους. Να προστεθούν παράγραφοι με το εξής περιεχόμενο: Για την επίτευξη των σκοπών του, ο Οργανισμός ασκεί κάθε σχετική και προσήκουσα αρμοδιότητα, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και κατά περίπτωση από τα συναρμόδια Υπουργεία. Για την ανάληψη και την επιτυχή υλοποίηση από τον Ε.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ ανταγωνιστικών ή μη ερευνητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων, την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και εκπόνηση μελετών, που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ε.Ε., διεθνών Οργανισμών, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και φυσικών προσώπων, το ΔΣ ή το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο ή υπηρεσία του Ε.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ μπορεί να συγκροτεί ομάδες έργου, στις οποίες συμμετέχουν εκτός από ερευνητές και υπαλλήλους του Οργανισμού και ειδικοί επιστήμονες που δεν υπηρετούν στον Οργανισμό με συμβάσεις εργασίας ή μίσθωσης έργου, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Για την κατάρτιση των συμβάσεων αυτών, που αφορούν αποκλειστικά στο κατά περίπτωση οικείο έργο, πρόγραμμα, μελέτη ή παροχή υπηρεσίας του Οργανισμού σε τρίτους προηγείται δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται στο διαδίκτυο και στην επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του ΔΣ του Ε.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ, ο Οργανισμός μπορεί να ιδρύει εταιρείες ή να συμμετέχει μαζί με τρίτους, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ιδιώτες σε εταιρείες που λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, με σκοπό την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση της κινητής περιουσίας του και των αποτελεσμάτων της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας που υλοποιούνται στα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Ε.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ,