Άρθρο 3 Αποστολή – Σκοπός – Αρμοδιότητες

1. Αποστολή του Οργανισμού είναι η υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων και την εν γένει ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας της χώρας.
2. Σκοπός του Οργανισμού είναι η εφαρμογή των πολιτικών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στους τομείς της εφαρμοσμένης έρευνας, της αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και της διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
3. Ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για:

 • α) Τη συνολική επιστημονική υποστήριξη του αγροτικού κόσμου, των αγροτικών επιχειρήσεων και εν γένει της αγροτικής οικονομίας της Χώρας.
 • β) Το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης αγροτικής έρευνας με στόχους την ανάπτυξη της καινοτομίας, την προστασία και την βελτίωση της αγροτικής παραγωγής, την ανάδειξη νέων σύγχρονων παραγωγικών μεθόδων, την αναβάθμιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και την βελτίωση της αποδοτικότητας της αγροτικής παραγωγής.
 • γ) Την οργάνωση και λειτουργία της αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με στόχους την προαγωγή των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του αγροτικού τομέα καθώς και την μετάδοση σε αυτό επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών και δεδομένων, που αφορούν στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και διαδικασιών για την παραγωγή ανταγωνιστικών αγροτικών προϊόντων.
 • δ) Την προαγωγή και διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων καθώς και την προστασία της προέλευσης και της ταυτότητάς τους.
 • ε) Το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και διαχείρισης της αειφορίας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
 • στ) Την εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων μεθόδων παραγωγής, την εκπόνηση και εφαρμογή προτύπων για τη διαφοροποίηση των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων καθώς και την εκπόνηση και εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών ελέγχου και πιστοποίησης προς την κατεύθυνση της αύξησης της προστιθέμενης αξίας και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων σε όφελος των παραγωγών και των καταναλωτών.
 • ζ) Την υποβολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γνωμοδοτήσεων και προτάσεων για κάθε θέμα, που αφορά στην επίτευξη της αποστολής και των σκοπών του Οργανισμού.

4. Για την επίτευξη της αποστολής και των σκοπών του ο Οργανισμός καταρτίζει κάθε τρία χρόνια στρατηγικό σχέδιο για την διαμόρφωση και υλοποίηση της αγροτικής πολιτικής της χώρας στους τομείς της εφαρμοσμένης έρευνας, της εκπαίδευσης και κατάρτισης του αγροτικού κόσμου και της διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων. Το στρατηγικό σχέδιο αυτό εγκρίνεται με κοινή απόφαση των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, αφού προηγουμένως συζητηθεί σε ειδική συνεδρίαση της ολομέλειας της Βουλής.
5. Ο Οργανισμός μπορεί να αναλαμβάνει ή/και να υλοποιεί ή/και να συμμετέχει σε ανταγωνιστικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 19:32 | Ένωση Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ, Δρ Παναγιώτης Πλατής

  «Άρθρο 3»
  Στην παρ. 3α να προστεθεί ότι η αγροτική οικονομία περιλαμβάνει τις εξής έννοιες: αγροτική, δασική, ορεινή, αλιευτική, περιβάλλον,κτηνοτροφική, τρόφιμα/μεταποίηση.

  Επίσης, θα πρέπει να προβλεφθεί και συναρμοδιότητα και των άλλων Υπουργείων, όπως για τα δάση, το φυσικό περιβάλλον, τις προστατευόμενες περιοχές,τη μελέτη και διαχείριση υδάτινων βιολογικών πόρων (ΥΠΕΚΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)

 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 14:21 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ

  Στο άρθρο 3 με τίτλο «Αποστολή – Σκοπός – Αρμοδιότητες»

  Στην παράγραφο 3 παρ. α να προστεθεί : ότι η αγροτική οικονομία περιλαμβάνει τις εξής έννοιες (αγροτική, δασική, ορεινή, αλιευτική, τρόφιμα/μεταποίηση) και ότι αυτό επιτυγχάνεται με την εκτέλεση προγραμμάτων, έργων και μελετών.

  Να προστεθεί η εξής αρμοδιότητα
  Για τη διεξαγωγή της αγροτικής έρευνας με στόχο την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας καθώς επίσης και για την εφαρμογή της πολιτικής στην αγροτική έρευνα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των συναρμόδιων Υπουργείων με σκοπό την προστασία και βελτίωση της εν γένει αγροτικής παραγωγής και του φυσικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη και προώθησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των αγροτικών προϊόντων, καθώς και την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας στην αγροτική οικονομία της Χώρας.

  Στην παράγραφο 3 παρ. γ να προστεθεί.: ότι η αγροτική επαγγελματική κατάρτιση συμπεριλαμβάνει την γεωργική, δασική και αλιευτική και ότι έχει σκοπό την επαγγελματική αναβάθμιση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιείται στην αγροτική οικονομία.

  Το στοιχείο δ της παραγράφου 3 να αναδιατυπωθεί ως εξής:
  Της προαγωγής και της διασφάλισης της ποιότητας, της προστασίας της προέλευσής και της ταυτότητάς των αγροτικών προϊόντων, του σχεδιασμού και της εφαρμογής συστημάτων προστασίας του περιβάλλοντος και διαχείρισης της αειφορίας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων μεθόδων παραγωγής, τη διαφοροποίηση των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων καθώς και την προώθηση των διαδικασιών πιστοποίησης για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων σε όφελος των παραγωγών και των καταναλωτών για την αειφορία των δασικών προϊόντων και των ποιοτικό τους έλεγχο.

  Το στοιχείο ζ της παραγράφου 3 να αναδιατυπωθεί ως εξής:
  Σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία του, καθώς και για την επίτευξη των σκοπών του, ο Οργανισμός υποβάλλει εισηγήσεις, προτάσεις και γνωμοδοτήσεις στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και κατά περίπτωση στους συναρμόδιους Υπουργούς στα αντικείμενα της αρμοδιότητάς τους.

  Να προστεθούν παράγραφοι με το εξής περιεχόμενο:

  Για την επίτευξη των σκοπών του, ο Οργανισμός ασκεί κάθε σχετική και προσήκουσα αρμοδιότητα, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και κατά περίπτωση από τα συναρμόδια Υπουργεία.

  Για την ανάληψη και την επιτυχή υλοποίηση από τον Ε.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ ανταγωνιστικών ή μη ερευνητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων, την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και εκπόνηση μελετών, που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ε.Ε., διεθνών Οργανισμών, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και φυσικών προσώπων, το ΔΣ ή το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο ή υπηρεσία του Ε.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ μπορεί να συγκροτεί ομάδες έργου, στις οποίες συμμετέχουν εκτός από ερευνητές και υπαλλήλους του Οργανισμού και ειδικοί επιστήμονες που δεν υπηρετούν στον Οργανισμό με συμβάσεις εργασίας ή μίσθωσης έργου, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Για την κατάρτιση των συμβάσεων αυτών, που αφορούν αποκλειστικά στο κατά περίπτωση οικείο έργο, πρόγραμμα, μελέτη ή παροχή υπηρεσίας του Οργανισμού σε τρίτους προηγείται δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται στο διαδίκτυο και στην επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ

  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του ΔΣ του Ε.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, ο Οργανισμός μπορεί να ιδρύει εταιρείες ή να συμμετέχει μαζί με τρίτους, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ιδιώτες σε εταιρείες που λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, με σκοπό την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση της κινητής περιουσίας του και των αποτελεσμάτων της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας που υλοποιούνται στα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Ε.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ,

 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 13:20 | Σύλλογος Εργαζομένων AGROCERT

  Αρ.3, παρ.4 : Θεωρούμε ότι ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη της Εθνικής Αγροτικής Πολιτικής θα πρέπει να γίνεται και με την ενεργοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής. Ελπίζουμε ότι το στρατηγικό σχέδιο δε θα μείνει μόνο στα χαρτιά. Η διαδικασία έγκρισής του, όπως παρουσιάζεται (ΚΥΑ τριών Υπουργών και συζήτηση στην ολομέλεια της βουλής), είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 11:58 | Δρ. Χριστίνα Λίγδα

  Η διάκριση των αντικειμένων σε έναν ερευνητικό φορέα δεν μπορεί να παραμένει ως «γεωργικά, δασικά, κτηνιατρικά, αλιευτικά, (και η ζωική παραγωγή;)», αλλά στη βάση διεπιστημονικών προσεγγίσεων σε ευρύτερες θεματικές ενότητες στο πλαίσιο των γενικότερων στόχων της αγροτικής έρευνας, οι οποίοι περιοδικά θα επικαιροποιούνται.

  Τα ερευνητικά αντικείμενα περιλαμβάνονται (σε γενικές γραμμές) στους ακόλουθους 3 άξονες:
  • Ποιοτικά και ασφαλή για την υγεία προϊόντα διατροφής,
  • Γεωργία (με την εύρεια έννοια) ανταγωνιστική και βιώσιμη,
  • Προστασία του περιβάλλοντος

  Με ποιό τρόπο το προτεινόμενο σχέδιο και τα Ινστιτούτα Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας ανα περιφέρεια συμβάλλουν στην υλοποίηση αυτών των στόχων?

 • 25 Σεπτεμβρίου 2011, 12:38 | ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ

  Άρθρο 3
  Στην παράγραφο 3 θα έπρεπε να αναφέρεται για όλα τα αντικείμενα έρευνας γεωργικά, δασικά, κτηνιατρικά, αλιευτικά
  Ειδικότερα για τα δασικά αντικείμενα θα έπρεπε να προστεθεί ένα εδάφιο όπου να αναφέρεται:
  «το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων δασικής έρευνας με στόχους τη βελτίωση της προστασίας και διαχείρισης των ελληνικών δασών και των χερσαίων οικοσυστημάτων γενικότερα, τη βέλτιστη αξιοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών που απορρέουν από αυτά»
  Στην παράγραφο 4 θα έπρεπε να αναφέρεται ρητά ότι το στρατηγικό σχέδιο συνυπογράφεται και από τον υπουργό ΠΕΚΑ, εφόσον τα δασικά ερευνητικά αντικείμενα πηγάζουν ή εκπορεύονται από το εν λόγω υπουργείο που είναι αρμόδιο για τα δάση.

 • 24 Σεπτεμβρίου 2011, 18:50 | ΑΛΠ

  Άρθρο 3, παράγραφος 3β τη βελτίωση (όχι την βελτίωση),γ τη μετάδοση (όχι την μετάδοση), παράγραφος 4 τη διαμόρφωση (όχι την διαμόρφωση) και ομοίως στα υπόλοιπα άρθρα του Σχεδίου Νόμου το ν παραμένει στα άρθρα τον και την, στο αριθμητικό έναν, στα αρνητικά δεν και μην και στην προσωπική αντωνυμία την και αυτήν όταν ακολουθεί φωνήεν ή στιγμιαίο σύμφωνο (κ, π, τ, μπ, ντ, γκ, τσ, τζ, ξ και ψ) και χάνεται σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Καλό θα ήταν πριν ένα κείμενο αναρτηθεί δημόσια να έχει ελεγχθεί ορθογραφικά και να εφαρμόζουμε τους κανόνες που διδάσκονται στην Α΄ ή Β΄Δημοτικού.

 • 23 Σεπτεμβρίου 2011, 14:30 | Πόπη Ράλλη

  Άρθρο 3, Παράγραφος 2: Ο ρόλος ειδικά ενός Ερευνητικού Ιδρύματος και/ή της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, που θα συγκροτηθεί στο πλαίσιο του νέου Οργανισμού, δεν πρέπει να περιορίζεται στην εκτέλεση των εντολών του εκάστοτε Υπουργού. Ο νέος Οργανισμός δεν πρέπει να γίνει το εκτελεστικό όργανο της πολιτικής βούλησης της κάθε κυβέρνησης και να προσαρμόζει αναγκαστικά την έρευνα πάνω σε αυτή, αλλά να γνωμοδοτεί στο ΥπΑΑΤ και να συμμετέχει στη χάραξη της αγροτικής πολιτικής.

 • Άρθρο 3, παράγραφος 4. Είναι λάθος το ότι μεταξύ των υπουργών που εγκρίνουν το στρατηγικό σχέδιο δεν συμπεριλαμβάνεται ο Υπουργός ΠΕΚΑ, καθώς οι αγροτικές δραστηριότητες αφορούν σαφώς το περιβάλλον (και επομένως πρέπει να υπάρχει συμβατότητα με την ανάπτυξη και προστασία του). Επισημαίνεται ακόμη ότι το πεδίο του ΔΗΜΗΤΡΑ περιλαμβάνει τα προϊόντα της δασοπονίας και στον οργανισμό θα περιλαμβάνονται τα σημερινά ινστιτούτα δασικής έρευνας του ΕΘΙΑΓΕ ενώ, από την άλλη μεριά, η Δασική Υπηρεσία είναι στην ευθύνη του Υπουργού ΠΕΚΑ. Η συμμετοχή του λοιπόν στο στρατηγικό σχεδιασμό θα διασφαλίζει μεταξύ των άλλων τη συμβατότητα της παραγωγής προϊόντων δασοπονίας με τη γενικότερη πολιτική της διαχείριση και προστασίας των δασών και θα αποτελεί τρόπο διασύνδεσης της δασικής έρευνας του ΔΗΜΗΤΡΑ με τις ανάγκες του ΥΠΕΚΑ.

 • 23 Σεπτεμβρίου 2011, 11:01 | Σύλλογος Εργαζομένων ΕΛΟΓΑΚ

  Α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 που αναφέρεται στους σκοπούς του Οργανισμού προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής:
  Σκοπός του Οργανισμού είναι η εφαρμογή των πολιτικών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στους τομείς της εφαρμοσμένης έρευνας, της αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και της διασφάλισης της ποιότητας, προέλευσης και νόμιμης χρήσης της πρώτης ύλης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

  Β) Το στοιχείο δ) της παραγράφου 3 προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής:
  Την παραγωγή και διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, καθώς και την προστασία της προέλευσης και της νόμιμης χρήσης της πρώτης ύλης, όπως επιβάλλει η εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

  Με τις προτεινόμενες προσθήκες επιδιώκεται η διασφάλιση και η ταυτοποίηση μέσω πρόσθετων και εξειδικευμένων ελέγχων, της ποιότητας, της προέλευσης και της νόμιμης χρήσης της πρώτης ύλης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων και ειδικότερα του γάλακτος και του κρέατος.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2011, 12:13 | νικος ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ,ιχθυολογος

  Στις αρμοδιοτητες ερευνας περιλαμβανεται και ο τομεας αλιειας , ασχετα αν με τις κυβερνητικες αστοχιες εχει καταντησε騻περπλανωμενος Ιουδαιος»( σημερα στο ΥΑΑΝ).
  Ειναι δεδομενο οτι περιφερειοποιηση των ελληνικων θαλασσων δεν υπαρχει και δεν ειναι επιστημονικα παραδεκτη. Με την προτεινομενη δομη του νεου Οργανισμου φαινεται να διαλυεται η μονη ουσιαστικη και σοβαρη δομη ερευνας για την αλιεια στο χωρο του ΥΠΑΑΤ, το ΙΝΑΛΕ του ΕΘΙΑΓΕ (Καβαλα).

  Καθως υπαρχει Εθνικη διασταση της αλιευτικης πολιτικης με πολλες δεσμευσεις στα πλαισια της Κ.Αλ.Π. της Ε.Ε. τυχον διαμελισμος του ΙΝΑΛΕ θα εχει σοβαρες συνεπεις στις υποχρεωσεις της χωρας μας και επιβολη προστιμων, αναστολη χρηματοδοτησης προγραμματων κα.

  Συνεπως προτεινω να μεινει αυτοτελες το ΙΝΑΛΕ με αρμοδιοτητες σε εθνικο επιπεδο. Σε διαφορετικη περιπτωση ας φυγει απο την ομπρελα του τ.ΕΘΙΑΓΕ και να συνενωθει με το ΕΛΚΕΘΕ του Υπουργειου Παιδειας.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2011, 11:32 | Δρ Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, Ερευνητής

  Άρθρο 3: 3α και 3β: Είναι εμφανής η πλήρης έλλειψη διασύνδεσης της έρευνας και της εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία με τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις για την ελληνική αγροτική οικονομία.

  Επίσης στο άρθρο 3, παράγραφος 3β: οι στόχοι των ερευνητικών προγραμμάτων θα πρέπει να είναι ευρύτεροι και να λαμβάνουν υπόψη τους την παγκόσμια πραγματικότητα. Για παράδειγμα, πουθενά δεν αναφέρεται ως στόχος ο σχεδιασμός καινοτόμων οργανωτικών δομών κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και ποτών (παρεμπιπτόντως, παρότι το ΥΠΑΑΤ έχει στην αρμοδιότητά του και τα τρόφιμα, καμία αναφορά δε γίνεται σε αυτά, όσον αφορά τους σκοπούς της έρευνας). Ωστόσο, είναι ακριβώς αυτού του είδους οι καινοτομίες που τα τελευταία 20-30 χρόνια έχουν οδηγήσει στον κατακλυσμό των ελληνικών σούπερ μάρκετ από εισαγόμενα τρόφιμα και ποτά.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2011, 17:40 | ΕΛΕΝΗ

  Γνωρίζω πολύ καλά ότι η δημιουργία του οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ εμπεριέχεται στην τροπολογία που ψηφίστηκε τον Αύγουστο 2011. Δεν καταλαβαίνω για κάτι που έχει νομοθετηθεί, εκ των υστέρων να βγαίνει για διαβούλευση.Νομίζω ότι μας θεωρείτε πολύ ανόητους.Όσον αφορά την δημιουργία του οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ θεωρώ ότι έγινε απλά και μόνο για
  να συγχωνευφθούν οι οργανισμοί του μεσοπρόθεσμου, άρα σκοπός δεν υπάρχει.Ειδικότερα όταν ο κ. Σκανδαλίδης οριόμενος στο κανάλι του MEGA στις ειδήσεις των 8 αναγκάστηκε απο τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων να ομολογήσει ότι και οι 750 εργαζόμενοι που θα μεταταχθούν σε λίγο καιρό θα βγούν στην εφεδρεία. Πείτε μου λοιπόν ποιός θα είναι ο σκοπός σύστασης του ΔΗΜΗΤΡΑ και γιατί να ταλαιπωρήσειτους εργαζόμενους που θα μεταταχθούν και δεν τους βγάζει κατευθείαν σε εφεδρεία;
  Προτείνω λοιπόν να μην συσταθεί ο οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ για τους παραπάνω λόγους που σας ανέφερα.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2011, 06:39 | Θωμάς Παπαχρήστου

  Η αγροτική έρευνα καλύπτει δραστηριότητες που είναι πέρα από τις αρμοδιότητες του ΥΠΑΑΝ&Τ και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη σε αυτό το άρθρο. Για παράδειγμα στην παράγραφο 4 θα πρέπει να προβλεφθεί η συναρμοδιότητα και άλλων υπουργείων (π.χ. ΥΠΕΚΑ)και πάντα βέβαια με τη δομή των υπουργείων σήμερα. Ίσως θα ήταν προτιμότερο ο νέος οργανισμός να εξυπηρετεί τις ανάγκες της χώρας ανεξάρτητα από κυβερνητικές δομές και αρμοδιότητες υπουργείων.