• Σχόλιο του χρήστη 'Ένωση Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ, Δρ Παναγιώτης Πλατής' | 26 Σεπτεμβρίου 2011, 18:54

    Γενικές παρατηρήσεις του Δ.Σ. της Ένωσης Ερευνητών του ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ) στο παρόν σχέδιο νόμου στο οποίο θα πρέπει να ισχύουν κάποιες βασικές αρχές: 1ον Ο τίτλος του νέου Οργανισμού θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικός των συγχωνευόμενων Οργανισμών καλύπτοντας όλα τα αντικείμενα της μέχρι τώρα λειτουργίας τους. Ειδικότερα, σε ότι αφορά το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. θα πρέπει να μη δημιουργούνται προβλήματα σε ήδη υπάρχουσες και μελλοντικές συνεργασίες υλοποίησης προγραμμάτων με ερευνητικούς φορείς Εθνικούς και του Εξωτερικού, καθώς και με τρίτους. Προτείνουμε, ο τίτλος του νέου Οργανισμού να μετανομαστεί σε «Ελληνικός Αγροτικός Οργανισμός» καλύπτοντας όλα τα πεδία. 2ον Δε διαφαίνεται να διατηρείται ο ερευνητικός χαρακτήρας του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. με τα προτεινόμενα Περιφερειακά Ινστιτούτα. Η δημιουργία νέων ερευνητικών Μονάδων σε περιοχές που δεν υπάρχουν υποδομές του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. θα απαιτήσει νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, εργαστηρικό εξοπλισμό, εξειδικευμένο επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό σε μία εποχή που η πατρίδα μας περνάει μεγάλη οικονομική κρίση και όλοι θα πρέπε να συμβάλλουμε στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης πόρων. Όλα αυτά δε μπορεί να υλοποιηθούν άμεσα και θα απαιτηθεί χρόνος τουλάχιστον 4-5 ετών, οπότε θα υπάρξει δυσλειτουργία, απώλεια αντικειμένων της αγροτικής έρευνας, απώλεια εισροών από ερευνητικά προγράμματα. Προτείνουμε, τη δημιουργία Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας με ερευνητικά πεδία, εξειδικευμένα, αυτόνομα, με πανελλαδική εμβέλεια (να γίνει αποδεκτή η απόφαση του Δ.Σ. του ΕΘΙΑΓΕ, 6η/19-04-11 με τα προτεινόμενα Ινστιτούτα), υπαγόμενα στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας του νέου Οργανισμού. και στις προτεινόμενες Περιφερειακές Διευθύνσεις να δημιουργηθεί Γραφείο ή Κέντρο σε ότι αφορά την έρευνα και να συντονίζει την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας στην περιοχή ευθύνης τους. 3ον Σε δύσκολους οικονομικούς καιρούς για να βγει μια χώρα από την κρίση απαιτείται η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, ο οποίος θα εξασφαλίσει την επάρκεια τροφίμων, ιδιαίτερα στη χώρα μας που το συγκριτκό της πλεονέκτημα είναι ο τουρισμός και ο αγροτικός τομέας. Η έρευνα στην αγροτική παραγωγή πρέπει να είναι το αναπτυξιακό εργαλείο, με έμφαση στην προσανατολισμένη έρευνα στη γεωργία, κτηνοτροφία, έδαφος, νερό, περιβάλλον, δάση, υγεία των ζώων, αλιεία, τρόφιμα κτλ., καθώς και την εκπαίδευση. Άρθρο 1 "Ορισμοί" Απ΄ότι διαφαίνεται δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι νόμοι που διέπουν το ΕΘΙΑΓΕ διαχρονικά (1845/1989, 2040/1992, 2945/2001, 3399/2005), ούτε ο κανονισμός C323/2006 της ΕΕ, όπως καταγραφεται ένας "ερευνητικός οργανισμός" Να προστεθούν ορισμοί με σαφήνεια σε ότι αφορά: την Έρευνα, την Αγροτική Έρευνα, τη Βασική Έρευνα, την Τεχνολογική Έρευνα, την Ανάπτυξη Πρωτότυπων Πειραματικών Συστημάτων, την Τεχνολογική Καινοτομία, το Έργο, το Πρόγραμμα, τη Μελέτη, τον Ερευνητικό Φορέα, την Αξιολόγηση Ερευνητικών Προτάσεων, την Αποτίμηση, το Σύστημα Αξιολόγησης, τον Ερευνητή, τους Έλληνες Επιστήμονες του Εξωτερικού, το Διαπιστευμένο Εργαστήριο καιΔιαχειριστικά Επαρκής Φορέας.