• Σχόλιο του χρήστη 'Δ/νση Αγρ. οικονμίας & Κτην/κης Π.Ε. Σαμου' | 18 Νοεμβρίου 2011, 11:55

    Κατ΄ αρχή τα τρία χρόνια είναι πάρα πολλά. Προτείνω σε 6 μήνες από την ψήφιση του Νομού να υποβληθεί πλήρης φάκελος για την αδειοδοτηση και σε περίπτωση απόρριψης για πολύ σοβαρούς λόγους που δεν επιδέχονται θεραπεία διακοπή λειτουργίας σε διάστημα 2-3 ετών Η πρόβλεψη για μείωση των αποστάσεων κατά 25% σε περίπτωση αύξησης της δυναμικότητας είναι εξαιρετικά ασαφής και ενέχει κίνδυνους για την δημιουργίας εκτρωματικών καταστάσεων Θα πρέπει να προσδιοριστούν με σαφήνεια -Το είδος της εκμετάλλευσης που έχει γίνει η υπέρβαση (πτηνοτροφεία, αιγο-προβατοστασια, βουστάσια κλπ) -Το ποσοστό της υπέρβασης (5%, 10%, 200% …..) - Ο βαθμός όχλησης σε συνάρτηση με την υφιστάμενη υποδομή μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων