Άρθρο 15: Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις όλων των κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου λειτουργούν χωρίς άδεια εγκατάστασης, υποχρεούνται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος να λάβουν άδεια εγκατάστασης με την υποβολή σχετικής αίτησης συνοδευόμενης από όλα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος δικαιολογητικά.
Κατά την διάρκεια των παραπάνω προθεσμιών αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων επιβολής προστίμων, κατεδάφισης και κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων που τυχόν έχουν εκδοθεί και ανακαλούνται οριστικά, εφόσον εκδοθούν οι απαιτούμενες, κατά περίπτωση, διοικητικές πράξεις και εγκρίσεις.
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των τριών ετών, η άδεια εγκατάστασης χορηγείται μόνο αν υποβληθεί η αίτηση, με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και αφού καταβληθεί οποιοδήποτε χρηματικό πρόστιμο έχει επιβληθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ή και τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου αυτού.
2. Η ίδια ρύθμιση ισχύει και για όσες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις είναι εγκατεστημένες χωρίς άδεια σε δημόσιες ή κοινοτικές εκτάσεις, εφόσον οι εκτάσεις αυτές τους παραχωρηθούν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος ή βρίσκονται σε δασικές εκτάσεις, εφόσον εξασφαλίσουν την προβλεπόμενη στο άρθρο 14 του παρόντος άδεια του Δασάρχη.
3. Για όσες κτηνοτροφικές μονάδες, οι κτηριακές εγκαταστάσεις έχουν χαρακτηριστεί αυθαίρετες, δίδεται επίσης τριετής παράταση νομιμοποίησης και μέχρι τότε δεν ισχύουν οι διατάξεις του κεφαλαίου Β του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209) .
4. Κατά την μεταβατική περίοδο των τριών ετών των προηγουμένων παραγράφων, οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκμεταλλεύσεις μπορούν να εντάσσονται σε επιδοτούμενα κοινοτικά προγράμματα, η καταβολή όμως της επιδότησης τελεί πάντα υπό τον όρο της προηγούμενης απόκτησης της άδειας εγκατάστασης.
5. Σε υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις με άδεια λειτουργίας, οι οποίες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν αυξήσει τη δυναμικότητά τους πέραν της προβλεπόμενης από την άδεια λειτουργίας, με αποτέλεσμα τη μη τήρηση των ελάχιστων αποστάσεων του Παραρτήματος 1 του άρθρου 17 του παρόντος νόμου, παρέχεται η δυνατότητα στην Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή, μετά από πρόταση της επιτροπής σταυλισμού, να εγκρίνει με απόφασή της μείωση των απαιτουμένων αποστάσεων μέχρι 25%, υπό τον όρο ότι θα εφαρμόσουν άμεσα τα καθοριζόμενα στην ως άνω απόφαση μέτρα. Η ρύθμιση αυτή ισχύει για δύο χρόνια από την ισχύ του νόμου αυτού.
6. Οι άδειες λειτουργίας, που έχουν εκδοθεί για ορισμένη χρονική διάρκεια, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους. Κατά τη διάρκεια της ισχύος τους εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο της έκδοσης τους.
7. Αιτήματα για ανανέωση άδειας λειτουργίας, που έχει εκδοθεί με ορισμένη διάρκεια βάσει προηγούμενου νομικού πλαισίου και της οποίας έχει λήξει ο χρόνος ισχύος, εξετάζονται ως αιτήματα για τη συνέχιση λειτουργίας της δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση διατηρεί οικονομική και παραγωγική δραστηριότητα και εκδίδεται άδεια εγκατάστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο.
8. Για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης δραστηριότητας, για την οποία υπάρχει ήδη σε ισχύ άδεια ίδρυσης, η οποία και εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή έχει υποβληθεί ήδη αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου.
9. Τυχόν ευθύνη από ζημία που προκαλείται σε περίπτωση υποβολής από κάθε ενδιαφερόμενο ανακριβών δηλώσεων και στοιχείων κατά τη διαδικασία έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, ή εκμεταλλεύσεων, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον δηλούντα.
10. Μέχρι την εκπόνηση των Υποδειγμάτων που προβλέπονται στην περίπτωση β της παρ. 4 του άρθρου 6 του παρόντος, η τεχνική έκθεση πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο το περιεχόμενο που ορίζεται στο Παράρτημα 2 του άρθρου 17 του παρόντος νόμου.

 • 19 Νοεμβρίου 2011, 17:18 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

  καλα ολα κυριοι αλλα το οτι ζουμε σε περιοδο οικονμικης κρισης σκεφτηκε κανενανς απ εσας τους κτηνοτροφους!!! ΠΟΥ θα βρουνε τα λεφτα να κανουν νεες εγκαταστασεις ε??? και λετε ειναι λιγα τα 3 χρονια ! ε οχι λοιπον ειναι λιγα θα ελεγα! Για να του παραχωρειθει χωρος σε ενα κτηνοτροφο θελει πανω απο χρονο και λιγο λεω (ελλαδαρα) και για να ολοκηλρωθει μια σιδερενια κατασκευη 500τμ θελει 10000ευρω … απο που θα τα βρουνε ε?

 • 18 Νοεμβρίου 2011, 22:45 | ΠΟΣΓ – ΠΟΣΕΓ

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
  ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

  Άρθρο 15
  1. Όπως και στο άρθρο 14 5γ. δεν είναι ούτε σκόπιμο ούτε περιβαλλοντικά ορθό να ανατρέπεται η εθνική περιβαλλοντική πολιτική, όπως υπαγορεύεται από το Σύνταγμα και τη δασική νομοθεσία (ν. 998/79 όπως ισχύει κάθε φορά), με την αναστολή της ισχύος της κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων. Ισοδύναμο αποτέλεσμα θα υπήρχε αν γινόταν εξαίρεση μόνο του χώρου (γήπεδο) της υπό εξέταση εκμετάλλευσης.
  3. Θα πρέπει να γίνει σαφής αναφορά του τρόπου «νομιμοποίησης» των εγκαταστάσεων αυτών. Προτείνουμε την παράταση της ισχύος της 244203/2006 ΚΥΑ για την εξαίρεση από την κατεδάφιση κτηνοτροφικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, με παράλληλη τροποποίηση του άρθρου 4 του Ν. 3399/2005 (ΦΕΚ Α΄89) ως προς την ημερομηνία κατασκευής αυτών, η οποία θα πρέπει να είναι είτε η ημερομηνία ψήφισης του παρόντος ή η ημερομηνία ψήφισης του Ν 4014/2011.

 • Η ΕΛΕ χαιρετίζει τη ρύθμιση της αδειοδότησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και εκμεταλλεύσεων που λειτουργούν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου χωρίς άδεια εγκατάστασης, και οι οποίες συνεχίζουν τη λειτουργία τους για μία τριετία, εντός της οποίας οφείλουν να υποβάλουν σχετικής αίτηση. Εξυπακούεται όμως ότι η αδειοδότηση θα πρέπει να γίνεται μόνο σύμφωνα με εγκεκριμένο Διαχειριστικό Σχέδιο βόσκησης και ρύθμισης βοσκοϊκανότητας των λιβαδικών εκτάσεων.

 • 18 Νοεμβρίου 2011, 16:55 | WWF Ελλάς

  Άρθρο 15 παρ. 4: Τα επιδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους προγράμματα προϋποθέτουν την τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, στην οποία υπάγονται και ορισμένες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις [πρβλ. κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που υπάγονται στην Οδηγία 85/337, 2008/1, ή απαιτούν δέουσα εκτίμηση σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας 92/43]. Συνεπώς, το παρόν νομοσχέδιο θα πρέπει να εξασφαλίζει την τήρηση της νομοθεσίας αυτής (βλ. παρατηρήσεις στο άρθρο 6).

 • 18 Νοεμβρίου 2011, 13:48 | Δημήτρης Αυγέρος

  Κύριε Σκανδαλίδη, επιιτέλους κάτι ξεκάθαρο.
  Είναι γνωστό ότι τα χιλιάδες χωριά & οικισμοί της Ελληνικής υπαίθρου ΔΕΝ έχουν ούτε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ούτε εγκεκριμένη πολεοδομκή μελέτη. Δυστυχώς όμως έχουν όριο 800 μέτρων (εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις όπου κάποιοι ενσυνείδητοι κοινοτάρχες φρόντισαν να υπάρχει περίγραμμα). Έτσι αποκλείονται λοιπόν τεράστιες εκτάσεις από τη δυνατότητα ίδρυσης κτηνοτροφικών μονάδων. Τι θα γίνει λοιπόν τώρα; Καταργείται το όριο των 800 μέτρων, και ισχύει το ρυμοτομικό; Και όπου δεν υπάρχει ρυμοτομικό; Θα μετρηθούν οι αποστάσεις από το τελευταίο σπίτι? Δεν θα έπρεπε αυτό να αναφέρεται ρητά στο νομοσχέδιο?
  Θεωρώ ότι πρέπει το όριο των 800 μέτρων να καταργηθεί άμεσα προκειμένου να ιδρυθεί κτηνοτροφική μονάδα. Η διάταξη αυτή επί πολλά χρόνια υπήρξε τροχοπέδη για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, δεδομένου ότι τα μικρά χωριά και οι οικισμοί, μετρούμενα με τα +800 μέτρα αλληλοκαλύπτονται σε μεγάλες περιοχές της χώρας. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να απαντηθεί ρητά.
  Επιτέλους ας γίνει και ένας νόμος που να μην χρειάζεται κάποιες δεκάδες ερμηνευτικές διατάξεις.

 • 18 Νοεμβρίου 2011, 11:55 | Δ/νση Αγρ. οικονμίας & Κτην/κης Π.Ε. Σαμου

  Κατ΄ αρχή τα τρία χρόνια είναι πάρα πολλά. Προτείνω σε 6 μήνες από την ψήφιση του Νομού να υποβληθεί πλήρης φάκελος για την αδειοδοτηση και σε περίπτωση απόρριψης για πολύ σοβαρούς λόγους που δεν επιδέχονται θεραπεία διακοπή λειτουργίας σε διάστημα 2-3 ετών
  Η πρόβλεψη για μείωση των αποστάσεων κατά 25% σε περίπτωση αύξησης της δυναμικότητας είναι εξαιρετικά ασαφής και ενέχει κίνδυνους για την δημιουργίας εκτρωματικών καταστάσεων
  Θα πρέπει να προσδιοριστούν με σαφήνεια
  -Το είδος της εκμετάλλευσης που έχει γίνει η υπέρβαση (πτηνοτροφεία, αιγο-προβατοστασια, βουστάσια κλπ)
  -Το ποσοστό της υπέρβασης (5%, 10%, 200% …..)
  – Ο βαθμός όχλησης σε συνάρτηση με την υφιστάμενη υποδομή μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

 • 17 Νοεμβρίου 2011, 21:18 | Φιλοζωικό Σωματείο ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΖΩΑ

  Η διάρκεια προθεσμίας των τριών ετών για την νομημοποίηση των παράνομων εγκαταστάσεων κτηνοτροφικών μονάδων, κρίνουμε πως είναι πολύ μεγάλη.
  Η κατάσταση που επικρατεί στις εγκαταστάσεις αυτές είναι τόσο άσχημη που θάπρεπε άμεσα να υποχρεωθούν οι κτηνοτρόφοι να νοικοκυρέψουν τις επιχειρήσεις τους.
  Τα παράγωγα της δραστηριότητας τους αφορούν προϊόντα διατροφής και αυτό δεν πρέπει να μας διαφεύγει.

 • 17 Νοεμβρίου 2011, 20:53 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ Λ.

  3. Για όσες κτηνοτροφικές μονάδες, οι κτηριακές εγκαταστάσεις έχουν χαρακτηριστεί αυθαίρετες, δίδεται επίσης τριετής παράταση νομιμοποίησης και μέχρι τότε δεν ισχύουν οι διατάξεις του κεφαλαίου Β του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209) .
  4. Κατά την μεταβατική περίοδο των τριών ετών των προηγουμένων παραγράφων, οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκμεταλλεύσεις μπορούν να εντάσσονται σε επιδοτούμενα κοινοτικά προγράμματα, η καταβολή όμως της επιδότησης τελεί πάντα υπό τον όρο της προηγούμενης απόκτησης της άδειας εγκατάστασης.
  -αναφέρεται ότι δίδεται τριετής παράταση νομιμοποίησης δεν φαίνεται όμως με ποιον τρόπο θα γίνει η νομιμοποίηση.Με βάση τον νόμο 4014/11 ; Αυτό που αναφέρεται στην παραγ.4 ότι μπορούν να εντάσσονται σε κοινοτικά προγράμματα σημειώνουμε ότι με τα μέχρι τώρα ισχύοντα δεν μπορούν να ενταχθούν υφιστάμενα κτίρια σε σχέδια βελτίωσης κ.λ.π.προγράμματα.

 • 17 Νοεμβρίου 2011, 16:01 | Φιλοζωικές Οργανώσεις

  Μείωση του χρονικού διαστήματος χορήγησης άδειας από 3 χρόνια σε 6 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Θεωρούμε ότι καμία εγκατάσταση που ευθύνεται για περιβαλλοντικές καταστροφές, δεν πρέπει να εξαιρείται για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα από τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της.

  ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΖΩΟΦΙΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ BIΓΚΑΝΣ
  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ
  ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

 • 17 Νοεμβρίου 2011, 13:58 | Γιάννης Καναούτης

  Τι γίνεται με τις άδειες λειτουργίας αόριστης διάρκειας ? Εξακολουθούν να ισχύουν ανεξάρτητα από τον φορέα χορήγησης ?
  Η τριετία σημαίνει ότι ακόμη και κτηνοτροφικές που δεν πληρούν όρους μπορούν να υφίστανται για τρία χρόνια ανεξάρτητα εάν δημιουργούν προβλήματα Δημόσιας υγείας ευρισκόμενοι μέσα σε κατοικίες ? Μήπως θα έπρεπε να ληφθεί ειδική μέριμνα ώστε να εξαιρούνται της τριετίας και απαιτείται απομάκρυνση εντός τριών μηνών ειδικά για μονάδες που βρίσκονται εντός οικισμών ?

 • 16 Νοεμβρίου 2011, 16:25 | ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

  Να αφαιρεθεί η αναφορά αναστολής της αναστολής κήρυξης μιας περιοχής αναδασωτέας για 3 χρόνια (παράγρ. 1)

 • 16 Νοεμβρίου 2011, 00:15 | ΡΙΖΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

  Σε συνέχεια του προηγούμενου σχολίου μου θα είναι χρήσιμο να διευκρινιστεί α) ποια η σχέση μεταξύ του πλεονάζοντος ζωικού κεφαλαίου και της μείωσης της απόστασης κατά 25%, δηλ. αν υπάρχει όριο στον αριθμό των επί πλέον ζώων και ποιό είναι αυτό και β) αν η διάταξη αυτή θα ισχύει και στις προστατευόμενες περιοχές π.χ. Γ1 ζώνη Εθνικού Πάρκου Αν Μακεδ. – Θράκης, όπου η δυναμικότητα έχει οριστεί κατ΄ ανώτατο όριο στα 200 ισοδύναμα.

 • 15 Νοεμβρίου 2011, 23:28 | ΡΙΖΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

  Σχετικά με την παράγραφο 5 αυτού του άρθρου έχω την άποψη ότι θα πρ΄ρπει να σταματήσουμε πλέον να επιβραβεύουμε τους παραβάτες και επί πλέον να καθοδηγούμε και τους νομοταγείς να παραβαίνουν το νόμο. Γιατί όποιος διαβάσει τη διαταξη αυτή και δεν φροντίσει αύριο κιόλας να αυξήσει το ζωικό του κεφάλαιο, κάνοντας την επάυριο χρήση της διάταξης, θα είναι τουλάχιστον αφελής. Κατά την άποψή μου και επειδή πρπεπει να τελειώσει οριστικά το «κανάκεμα» της παρανομίας και των παρανομούντων (αν τελικά θέλουμε να αλλάξουμε και ως χώρα) θα ήταν αποδεκτή και χρηστή πρόβλεψη του νομοθέτη ο καθορισμός χρονικού διαστήματος για την επαναφορά της δυναμικότητας στην νομίμως εγκεκριμένη, πιθανά χωρίς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων εξ αυτού του λόγου για το διάστημα που θα καθοριστεί.

 • 15 Νοεμβρίου 2011, 20:16 | Απόστολος Μακρής

  Στο άρθρο 15 των μεταβατικών διατάξεων θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι περιπτώσεις των κτηνοτροφικών μονάδων που εγκαταστάθηκαν χωρίς άδεια μέσα σε περιοχές που εκ των υστέρων χαρακτηρίσθηκαν αρχαιολογικές και συνεπεία αυτού του γεγονότος αποκλείσθηκαν από κάθε νεότερη πιο ευνοϊκή ρύθμιση. Επίσης, θα πρέπει να απλοποιηθεί η διαδικασία έκδοσης των αδειών για τη δημιουργία των βοηθητικών χώρων των κτηνοτροφικών μονάδων, καθώς πολλές από αυτές δεν έχουν μόνιμο χαρακτήρα, όπως βοηθητικά στέγαστρα για ζωοτροφές, φράκτες κλπ. Αναλόγως της χρονιάς μια αποθήκη από φθηνά υλικά μπορεί να καταστραφεί ή να επεκταθεί εάν χρειάζεται. π.χ. είναι καλή η χρονιά και δεν χρειάζεται μεγάλη ποσότητα ζωοτροφών η αποθήκη αποσυναρμολογείται ή μετατρέπεται σε χώρο σταύλισης μικρών ζώων. Αντιθέτως, εάν η χρονιά είναι κακή αποθήκη αλλά και χώροι σταύλισης γεμίζουν με ζωοτροφές ενώ τα ζώα λιγοστεύουν λόγω των κακών καιρικών συνθηκών. Θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία για τις λεγόμενες πρόχειρες εγκαταστάσεις με ξύλινες δοκούς καί ξύλινους φράκτες, όπου δεν χρησιμοποιούνται βαρειά δομικά υλικά όπως οπλισμένο σκυρόδεμα.

 • 14 Νοεμβρίου 2011, 09:18 | Παναγιώτης Ντζαμίλης

  Τα 3 χρόνια που βάζει προθεσμία για νομιμοποίηση είναι πάρα πολλά! Θα μπορεί η αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή να ζητήσει την παύση λειτουργίας μιας μονάδας που ρυπαίνει κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής;

 • 12 Νοεμβρίου 2011, 18:10 | θεοδωρος

  Το να διατηρουντε οι παρανομες εγκαταστασεις για τρια χρονια και χωρις να διασφαλιζεται η στειχιοδη υγεινη ειναι λαθος.