• Σχόλιο του χρήστη 'WWF Ελλάς' | 18 Νοεμβρίου 2011, 16:55

    Άρθρο 15 παρ. 4: Τα επιδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους προγράμματα προϋποθέτουν την τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, στην οποία υπάγονται και ορισμένες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις [πρβλ. κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που υπάγονται στην Οδηγία 85/337, 2008/1, ή απαιτούν δέουσα εκτίμηση σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας 92/43]. Συνεπώς, το παρόν νομοσχέδιο θα πρέπει να εξασφαλίζει την τήρηση της νομοθεσίας αυτής (βλ. παρατηρήσεις στο άρθρο 6).