• Σχόλιο του χρήστη 'GREEN AGRO A.E.' | 9 Σεπτεμβρίου 2010, 08:54

    GREEN AGRO A.E. Γεωργικά Εφόδια - Υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης Λαμπρίδης Ελευθέριος Διευθύνων Σύμβουλος Σχετικά με την αποθήκευση των γεωργικών φαρμάκων: Πρέπει να διέπεται από το πλαίσιο της υπάρχουσας νομοθεσίας που αφορά τα γεωργικά φάρμακα και ομοειδείς χημικές ουσίες (εύφλεκτα, τοξικά, επικίνδυνα για το περιβάλλον προϊόντα) δηλαδή, την Απόφαση 82299/1997, του Υπουργείου Γεωργίας, την Υ.Α. 12044/613/2007 - Οδηγία SEVESO κ.λ.π., με σκοπό την αποφυγή Ατυχήματος Μεγάλης Έκτασης, την προστασία της Δημόσιας Υγείας, των Εργαζομένων και του Περιβάλλοντος και εν κατακλείδι την προστασία των επαγγελματιών του κλάδου αυτού. Επίσης, στα άρθρα 13 και 15 αναφέρεται ότι οι επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να συλλέγουν και να διαθέτουν σε ειδική στεγανή τάφρο του Δήμου τα υπόλοιπα των ψεκαστικών υγρών. Τα υγρά απόβλητα που θα προκύπτουν προβλέπεται ότι θα είναι επικίνδυνα. Ποια θα είναι η επόμενη διαχείρισή τους από πλευράς Δήμου?