Κύριες Διατάξεις του Νομοσχεδίου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

«ΝΟΜΟΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ»

Το νέο νομοσχέδιο, δημιουργεί ένα αποτελεσματικό και λειτουργικό πλαίσιο για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας των γεωργικών φαρμάκων και διάθεσης στην αγορά, την ορθολογική τους χρήση, τους απαιτούμενους ελέγχους και τις προβλεπόμενες κυρώσεις. λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική κοινοτική νομοθεσία (Οδηγίες και Κανονισμοί), την προϋπάρχουσα εθνική νομοθεσία και τις τρέχουσες επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις.

Ειδικότερα οι στόχοι του νομοσχεδίου είναι:

 • Η εναρμόνιση της Εθνικής μας νομοθεσίας με το κοινοτικό δίκαιο στον τομέα της αδειοδότησης των γεωργικών φαρμάκων και της ορθολογικής τους χρήσης
 • Η θέσπιση συγκεκριμένων επιστημονικών κριτηρίων και κανόνων για την αδειοδότηση των γεωργικών φαρμάκων
 • Η θέσπιση προσδιορισμένων παραμέτρων διακίνησης και διάθεσης των γεωργικών φαρμάκων στην αγορά
 • Η ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων στα πλαίσια στρατηγικών ολοκληρωμένης καταπολέμησης των εχθρών των καλλιεργειών και του περιορισμού των κινδύνων για το χρήστη, τον καταναλωτή και το περιβάλλον
 • Η θέσπιση και εφαρμογή διαδικασιών ελέγχων στα γεωργικά φάρμακα και αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων
 • Η εισαγωγή ρυθμίσεων σχετικά με την καταγραφή και ιχνηλασιμότητα των γεωργικών φαρμάκων
 • Η τήρηση στατιστικών στοιχείων για την εισαγωγή, διακίνηση και χρήση των γεωργικών φαρμάκων στη χώρα μας
 • Η θέσπιση Εθνικού Συνταγολογίου Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και των όρων και προϋποθέσεων συνταγογράφησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων
 • Η συγκέντρωση των κενών συσκευασίας των γεωργικών φαρμάκων για περαιτέρω διαχείριση τους ως απόβλητα
 • Η θέσπιση διαδικασιών παρακολούθησης και καταγραφής των τιμών των γεωργικών φαρμάκων

Οι κύριες διατάξεις του νομοσχεδίου είναι οι εξής:

 1. 1. Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας στα γεωργικά φάρμακα

Η χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας στα γεωργικά φάρμακα γίνεται με βάση τις τρέχουσες επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις με εναρμονισμένες διαδικασίες σε όλα τα Κράτη-Μέλη των Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να χορηγείται άδεια κυκλοφορίας μόνο στα γεωργικά φάρμακα που ανταποκρίνονται στο σκοπό για τον οποίο προορίζονται αλλά ταυτόχρονα πληρούν τους απαραίτητους όρους και προϋποθέσεις από πλευράς χημικού, βιολογικού, τοξικολογικού και  οικοτοξικολογικού ελέγχου καθώς και της τύχης και συμπεριφοράς στο περιβάλλον και των υπολειμμάτων τους στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές.

2.  Σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής Γεωργικών Φαρμάκων

Συστήνεται Επιστημονική Επιτροπή Γεωργικών Φαρμάκων με αρμοδιότητες την παροχή επιστημονικής συνδρομής σε θέματα γεωργικών φαρμάκων και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις κρίσεων σε θέματα φυτοπροστασίας όπως για παράδειγμα η εμφάνιση εχθρών καραντίνας στη χώρα μας.

3.  Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

Θεσπίζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας η διαδικασία σύνταξης εθνικών σχεδίων δράσης που περιλαμβάνουν τον καθορισμό ποσοτικών και άλλων στόχων, μέτρων και χρονοδιαγραμμάτων για τη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων από τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον. Τα Σχέδια αυτά ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και την εισαγωγή ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, καθώς και εναλλακτικών προσεγγίσεων ή τεχνικών, προκειμένου να μειωθεί η χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Οι στόχοι των Εθνικών Σχεδίων Δράσης καλύπτουν πολλά διαφορετικά πεδία ενδιαφέροντος, όπως ενδεικτικά, την προστασία των εργαζομένων, την προστασία του περιβάλλοντος, τα κατάλοιπα, τη χρήση συγκεκριμένων τεχνικών, την ιχνηλασιμότητα και τη χρήση σε συγκεκριμένες καλλιέργειες.

4. Εθνικό Συνταγολόγιο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Θεσπίζεται για πρώτη φορά Εθνικό Συνταγολογίου Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.Με τον τρόπο αυτό εισάγεται επισήμως η καινοτομία της σύνδεσης της εφαρμογής των γεωργικών φαρμάκων με την παροχή συγκεκριμένων οδηγιών, από ειδικούς επιστήμονες, στους παραγωγούς.

Με τη διαδικασία αυτή ο παραγωγός προμηθεύεται τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα  σύμφωνα με συνταγή που του χορηγεί ο συνταγογράφος. Η συνταγή εκδίδεται για προληπτική ή θεραπευτική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και είναι συμβατή με το σύστημα καλλιέργειας που ακολουθεί ο χρήστης φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Η επιλογή των φυτοπροστατευτικών προίόντων γίνεται με βάση την αποτελεσματικότητα, τον τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης, την εκλεκτικότητα για το καλλιεργούμενο φυτό, την ασθένεια ή το ζωικό εχθρό ή το ζιζάνιο, τους ειδικούς περιβαλλοντικούς στόχους, τη συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, την ευχέρεια εφαρμογής, τα αναμενόμενα υπολείμματα στο αγροτικό  προϊόν, την υπολειμματική διάρκεια, την τοξικολογική σήμανση, τη συμβατότητα με τη στρατηγική διαχείρισης της ανθεκτικότητας των επιβλαβών οργανισμών, καθώς και την πιθανή επίδραση στην επόμενη καλλιέργεια.

Δίνεται προτεραιότητα στη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων  με εκλεκτική δράση, δηλαδή αυτών που έχουν μέγιστη αποτελεσματικότητα για τον οργανισμό-στόχο, ελάχιστη επίδραση στους οργανισμούς-μη στόχους (χειριστές, καταναλωτές, μέλισσες, ωφέλιμα αρθρόποδα, πτηνά, ψάρια κλπ.), μικρό βαθμό έκπλυσης στα νερά και ταχύ ρυθμό αποδόμησης. Επίσης, απαγορεύεται η εφαρμογή τοξικών για τις μέλισσες φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατά την περίοδο της άνθησης.

5. Κατάρτιση

Θεσπίζεται η υποχρέωση της κατάρτισης, μέσω  προγραμμάτων που οδηγούν στην απόκτηση πιστοποιητικού, των εμπλεκομένων σε θέματα γεωργικών φαρμάκων όπως παραγωγοί, επαγγελματίες χρήστες, διανομείς, σύμβουλοι και ελεγκτές. Η κατάρτιση σχεδιάζεται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι οι ανωτέρω αποκτούν επαρκείς γνώσεις στα θέματα της ορθολογικής χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών ρόλων και ευθυνών τους.

6. Εμπορία Γεωργικών Φαρμάκων

Εκσυγχρονίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες που διέπουν την εμπορία των γεωργικών φαρμάκων τόσο σε επίπεδο χονδρικής πώλησης όσο και λιανικής έτσι ώστε η διακίνησή τους να είναι πλήρως ελεγχόμενη και καταγεγραμμένη και με όσο το δυνατό χαμηλότερη επιβάρυνση για τον Έλληνα παραγωγό.

7. Χειρισμός, εφαρμογή και αποθήκευση των γεωργικών φαρμάκων

Θεσπίζονται μέτρα που αφορούν το χειρισμό, εφαρμογή και αποθήκευση των γεωργικών φαρμάκων με βάση τα νεώτερα επιστημονικά δεδομένα έτσι να διασφαλίζεται η ποιότητα των γεωργικών φαρμάκων και να μην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του χρήστη, των περιοίκων και του περιβάλλοντος.

8. Συγκέντρωση των κενών συσκευασίας  των γεωργικών φαρμάκων μετά τη χρήση

Θεσπίζονται διαδικασίες χειρισμού και συγκέντρωσης των κενών συσκευασίας  των γεωργικών φαρμάκων μετά τη χρήση, έτσι ώστε να είναι εφικτή η περαιτέρω διαχείρισή τους και να προστατεύεται αποτελεσματικά το περιβάλλον από τη ρύπανση.

9. Μέτρα για την προστασία των υδάτινων πόρων και συγκεκριμένων περιοχών

Θεσπίζονται τα κατάλληλα μέτρα και οι προϋποθέσεις προστασίας από τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, των υδάτινων πόρων καθώς και συγκεκριμένων περιοχών, όπως ενδεικτικά είναι οι προστατευόμενες περιοχές, τα δημόσια πάρκα και κήποι, οι αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις αναψυχής, τα σχολεία, οι παιδικές χαρές, καθώς και κοντά σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης.

10. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού

Στα πλαίσια ευαισθητοποίησης των πολιτών θεσπίζεται η  υποχρεωτική ενημέρωση του κοινού, με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, για τα θέματα που αφορούν τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων και ιδίως όσον αφορά τους κινδύνους και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις για την υγεία του ανθρώπου, τους οργανισμούς μη στόχους και το περιβάλλον καθώς επίσης και για την ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων φυτοπροστασίας χωρίς χημικά μέσα. Οι πληροφορίες θα ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να ανταποκρίνονται στις νεότερες επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις.

11. Εξοπλισμός εφαρμογής των γεωργικών φαρμάκων

Θεσπίζεται σύστημα επιθεώρησης του εξοπλισμού εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων  επαγγελματικής χρήσης μέσω του οποίου ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται εντός της επικράτειας της χώρας υποβάλλεται σε τακτική επιθεώρηση προκειμένου να καλύπτει τις παραμέτρους με τις οποίες επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας και προστασίας της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα όπου αυτά έχουν θεσπιστεί από την Επιτροπή της Ε.Ε..

12. Παρακολούθηση τιμών γεωργικών φαρμάκων

Θεσπίζονται για πρώτη φορά διαδικασίες παρακολούθησης και καταγραφής των τιμών των γεωργικών φαρμάκων

12. Έλεγχοι γεωργικών φαρμάκων

Εκσυγχρονίζεται και ενοποιείται το σύστημα ελέγχων και της επιβολής των σχετικών κυρώσεων για παραβάσεις σε θέματα γεωργικών φαρμάκων και υπολειμμάτων τους στα αγροτικά προϊόντα.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2010, 21:08 | Σωτήρης

  είμαι φοιτητής της Σχολής Γεωπονίας του ΑΠΘ. Είμαι στο 5 έτος, χρωστάω 1 μάθημα και τις επόμενες μέρες θα πάρω το πτυχίο μου. Είμαι στη κατεύθυνση οπωροκηπευτικών και αμπέλου. Η φυτική παραγωγή δεν είναι ενιαία στο ΑΠΘ (όπως στην Αθήνα) αλλά χωρισμένη σε 3 κατευθύνσεις. Ερώτηση…..μόνο η κατεύθυνση φυτοπροστασίας θα μπορεί να δίνει συνταγές (οι απόφοιτοι της) ή και οι άλλες 2 κατευθύνσεις οι οποίες έχουν μαθήματα φυτοπροστασίας αλλα όχι φυσικά στη ποσότητα της φυτοπροστασίας?
  Η φυτική  παραγωγή στο ΑΠΘ έχει 3 κατευθύνσεις.
  1) Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου
  2) Φυτών μεγάλης καλλιέργειας και Οικολογίας
  3) φυτοπροστασίας.
  Στις 2 πρώτες κατευθύνσεις οι φοιτητές έχουν υποχρεωτικά μαθήματα φυτοπροστασίας αλλα μόνο σχετικα με το αντικείμενο τους. Η 3 κατεύθυνση έχει μόνο μαθήματα φυτοπροστασίας αλλά ελάχιστα έως καθόλου μαθήματα αμιγώς σχετικά με τα φυτά.
  στη κατευθυνσή μου υπάρχουν τα μαθήματα φυτοπροστασίας
  Ζιζανιολογία, Γεωργικά φάρμακα 1, μυκητολογικές ασθένεις δένδρων και αμπέλου, εχθροί καρποφόρων δένδρων και αμπέλου, γενική φυτοπαθολογία, γενική εντομολογία 2.
  θα μπορώ ή όχι να δίνω συνταγές?
  Το νομοσχέδιο μαθαίνω το προκάλεσε το βαθύ κράτος της Αθήνας, που επειδή ειναι Πανεπιστήμιο και όχι τμήμα ή σχολή (όπως σε Βόλο και Θεσσαλονίκη) νομίζει πως έχει αποκλειστικά ηγετικά ρόλο στο χώρο των γεωπόνων.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2010, 20:02 | Βασίλης

  Σας  επισυνάπτω παρατηρήσεις στο προσχέδιο για τα γεωργικά φάρμακα.
   
           στο άρθρο 3  1,  στους επαγγελματίες  χρήστες  δεν συμπεριλαμβάνονται οι ετεροεπαγγελματίες  ψεκαστές.
       άρθρο 5  για την κατάρτιση :  θα πρέπει ο καταρτιζόμενος να έχει και ιδία συμμετοχή στο κόστος της κατάρτισης , ώστε να παρακολουθεί αλλά και να έχει απαιτήσεις από αυτή.
       Στους  εκπαιδευτές  των ψεκαστών  και στις ρυθμίσεις καιτον έλγχο των ψεκαστικών μηχανημάτων θα πρεπει να απασχοληθούν τεχνολόγοι γεωπόνοι γεωργικών μηχανημάτων και αρδεύσεων.
       Σύμβουλοι  2,1  :  φορέας εκπαίδευσης και διαπίστευσης να μην είναι το ΓΕΩΤΕΕ  αλλά η Αρμόδια αρχή Διεύθυνσης   Γεωργίας
                          2,5  :  η κάρτα επαγγελματικής κατάρτισης να έχει διάρκεια 5 χρόνια
                          2,8 : η δαπάνη συμμετοχής του καταρτιζόμενου να μην είναι υπέρ ΓΕΩΤΕΕ αλλά υπέρ του Δημοσίου.   
         
         το προσχέδιο βασίζεται στην οδηγία 2009/128/EK  του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  Στην οδηγία αυτή δεν προβλέπεται κατ αρχή συνταγολόγιο.
         Παράγραφος 4 .Συνταγολόγιο  :  Όπου αναφέρεται σαν υπεύθυνος επιστήμονας Γεωπόνος να διορθωθεί σε  Γεωπόνους ΠΕ  Φυτικής Παραγωγής και σε Τεχνολόγους Γεωπόνους Φυτικής Παραγωγής και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών.
      Παράγραφος 4,5  Βιβλιάρια συνταγών.
       Στο 4 όπου αναφέρεται ότι η συνταγή θα πρέπει να αφορά μια καλλιέργεια ανά αγροτεμάχιο και ισχύει για δέκα ημέρες  .  Σε περιοχές  που  έχουμε μικρά αγροτεμάχια και ο παραγωγός μπορεί να καλλιεργεί ταυτόχρονα μήλα , κεράσια , ελιές , κάστανα και λαχανικά. Το κόστος συνταγογράφισης είναι μεγάλο. Επίσης πολλοί παραγωγοί αγοράζουν φυτοφάρμακα στις αρχές της χρονιάς για να προλάβουν τυχόν ανατιμήσεις αφού γνωρίζουν και το πρόγραμμα ψεκασμών που θα εφαρμόσουν. Πώς λοιπόν η συνταγή θα εκτελείται μέσα σε δέκα ημέρες.
        Παρατήρηση :  Το ΓΕΩΤΕΕ θα πρέπει να αποσυρθεί από κάθε προαπαίτηση  που αναφέρεται στο σχέδιο νόμου γιατί λειτουργεί συντεχνιακά .
      Αρθρο 13-19 : προβλέπονται στην ολοκληρωμένη διαχείριση.

       Ευχαριστώ

 • 9 Σεπτεμβρίου 2010, 20:16 | ΣΤΑΥΡΟΣ

      Είμαι γεωπόνος  Π.Ε. και διατηρώ κατάστημα γεωργικών εφοδίων 17 χρόνια.Στη χώρα μας η εμπορία γεωργικών εφοδίων άρχισε στραβά και κάπως έτσι συνεχίζεται. 
       Τα πρώτα χρόνια οι παραγωγοί αγόραζαν εφόδια από Ενώσεις συνεταίρισμων, μπακάλικα, βενζινάδικα κλπ , Οι άνθρωποι που διαχειρίζονταν τα φάρμακα ήταν όλοι άσχετοι. π.χ. υπάληλλος ένωσης ( τελειόφοιτος  δημοτικού ), μπακάλης ( καλός έμπορος ), βενζινάς ( καλό παιδί δίνει και βερεσέ ). Οι ψεκασμοί γίνονταν βάση του προγράμματος που έβγαζαν οι εταιρίες φαρμάκων.
        Τα έπομενα χρόνια άρχισαν οι γεωπόνοι να επιχειρούν ανοίγοντας τα πρώτα καταστήματα γεωργικών εφοδίων. Κάποιοι από αυτούς διέπρεψαν γιατί ήταν καλοί έμποροι ( ίσως κακοί γεωπόνοι ) , ενώ άλλοι καταστράφηκαν γιατί ήταν κακοί έμποροι ( ίσως καλοί γεωπόνοι ).Το παράδοξο  της περιόδου, οι συνάδελφοι γεωπόνοι δημιουργούσαν καρτέλ για να αποτρέψουν νέους συναδέλφους ( γεωπόνους ) να έχουν  πρόσβαση  στα φάρμακα συγκεκριμένων  εταιριών (συναδελφική αλληλεγγύη ).Το σίγουρο είναι οτί κανένας γεωπόνος δεν έχει πάρει αμοιβή από παραγωγό για συμβουλές που παρείχε,όλοι ζούν από το εμπορικό κέρδος δημιουργώντας  κάποιες φορές  την ανάγκη για » τυφλούς ψεκασμούς » με σκοπό την  αύξηση του.
         Εάν τελικά  θεσπιστεί το εθνικό συνταγολόγιο ο συνταγογράφος δεν θα πρέπει να έχει σχέση με εμπορία γιατί αλλιώς  δέν αλλάζεί τίποτα. Θα έχουμε απλώς ένα χαρτί που θα επικυρώνει την υφιστάμενη κατάσταση.Πρέπει να υπάρχει αμοιβή για τη συνταγή ,για να την σέβεται ο παραγωγός , να μειωθούν οι ψεκασμοί στούς τελείως απαραίτητους . Πρέπει η συνταγή να είναι τεκμηριωμένη επιστημονικά και με γνώμονα  το όφελος της καλλιέργειας  του περιβάλλοντος ,του χρήστη , του καταναλωτή.Πρέπει η συνταγη να πηγαίνει μπροστά τον παραγωγό ,την παραγωγή , την φυτοπροστασία , τον  κλάδο μας  .
          Να υπάρχουν αυστηροί κανόνες που θα διέπουν την όλη διαδικασία συνταγογράφησης και οι παραβάτες να τιμωρούνται με μεγάλα πρόστιμα.
                                           ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΝ;
           Η ικανότητα κάποιου για  ανάγνωση  και κατανόηση της ετικέτας του φαρμάκου για τη δόση ,την έγκριση ,τον στόχο ,τις ημέρες πριν την σιγκομιδή , την δραστική ουσία δέν σημαίνει ότι μπορεί και να συνταγογραφεί .
           Έτσι θα πάμε πάλι στα παλιά.

            Η έκδοση μιάς συνταγής φιλικής στο περιβάλλον ,στον χρήστη κλπ  δεν έχει  σχέση με  το σήμερα που το μόνο που κοιτάμε όλοι ( και εγώ  μαζί  ) είναι το εμπορικό κέρδος γιατί απο αυτό ζουμε.

           
            Αυτοί που θα συνταγογραφούν  θα πρέπει να έχουν εμπειρία  εμπορίας γεωργικών φαρμάκων  τουλάχιστον 5ετή και πτυχίο ΑΕΙ φυτικής παραγωγής  και το βασικότερο να μην έχουν καμία σχέση πλέον με εμπορία.  Είναι ευκαιρία να πάμε τον κλάδο και τους παραγωγούς μπροστά ,να αποκτήσουμε ξανά το κύρος και τον σεβασμό που ούτος η άλλως μας ανήκει .
           Όσοι πάλι προτιμούν την εμπορία μπορούν να μείνουν σε αυτή,και μόνο σε αυτή.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2010, 17:17 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
  Στο νομοσχέδιο γίνεται επιγραμματική αναφορά πολλών και σημαντικών θεμάτων.
  Θα σχολιάσουμε μόνο τα 2 παρακάτω:
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
  Το ζήτημα της εκπαίδευσης για τη χώρα μας δεν αφορά τους προμηθευτές – πωλητές – συμβούλους και υποψηφίους συνταγογράφους που έχουν σπουδάσει σε ανώτατες πανεπιστημιακές σχολές. Όταν ο Ευρωπαίος νομοθέτης αναφέρεται στις ανάγκες κατάρτισης (αρχική και συμπληρωματική) έχει υπόψη του το ευρωπαϊκό καθεστώς όπου η διακίνηση γεωργικών φαρμάκων γίνεται από οποιονδήποτε χωρίς καμία εκπαίδευση.
  Σχέδια για ανανέωση ανά 3-5 έτη της επάρκειας (που δεν υφίστανται ούτε σε άλλα επαγγέλματα όπως των ιατρών και φαρμακοποιών) προφανώς έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα.
  Το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης εκπαίδευσης βρίσκεται στους αγρότες (και σε όσους δηλώνουν αγρότες). Για πάνω από 60 χρόνια και χωρίς καμιά εκπαίδευση (ή κατάρτιση ή σεμινάριο ή οτιδήποτε άλλο), όποιος θέλει, φυτεύει ότι θέλει, αγοράζει όποιο φυτοφάρμακο θέλει και εκθέτει σε σοβαρό κίνδυνο πρώτα τον εαυτό του αλλά και τους καταναλωτές και το περιβάλλον. Αυτή η επικίνδυνη κατάσταση πρέπει να λάβει τέλος με τη σωστή εκπαίδευση και τον αντίστοιχο έλεγχο.
  Πρόταση: την ευθύνη της εκπαίδευσης για όλους τους εμπλεκόμενους να έχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καταρτίζοντας προγράμματα σε συνεργασία με τα ερευνητικά και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Τα προγράμματα εκπαίδευσης να υλοποιηθούν αποκλειστικά από τις δομές του ΟΓΕΕΚΑ – ΔΗΜΗΤΡΑ.
  Σημείωση: Επιβάλλεται να λειτουργήσει και πάλι το Κέντρο “Δήμητρα” στην Πρέβεζα.
  Κόστος: τα προγράμματα να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ 2007-2013 για να εξασφαλιστεί ένα μέρος του.

  ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
  Γραφειοκρατία ή ευκαιρία;

  Ο νόμος 220/1973 που θα αντικατασταθεί καθόρισε τις προϋποθέσεις για την εμπορία των γεωργικών φαρμάκων. Με αυτό το νόμο οι γεωπόνοι ήρθαν κοντά στον αγρότη, τον βοήθησαν να αυξήσει το εισόδημά του και το σημαντικότερο κάλυψαν το κενό της πολιτείας και με τις συμβουλές τους προστάτεψαν όχι μόνο την παραγωγή του αλλά και την υγεία τη δική του και του καταναλωτή.
  Δεν έλειψαν βέβαια και οι στρεβλώσεις και όχι μόνο από τους ελάχιστους γεωπόνους που δεν άσκησαν το επάγγελμα με ευσυνειδησία:
  Α)     Δεν είναι τυχαίο ότι για την άδεια εμπορίας απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο ταμείο εμπόρων κι όχι στο ΓΕΩΤΕΕ. Γεγονός που το έχουν αντιληφθεί οι αγρότες και συχνά αποκαλούν το γεωπόνο “έμπορα”. Αυτή η κατάσταση μειώνει τον γεωπόνο γιατί πρακτικά αμείβεται για το φυτοφάρμακο που προμηθεύει κι όχι για τις υπηρεσίες και τις επιστημονικές συμβουλές που παρέχει. Επίσης στερεί από τους αγρότες πιο ουσιαστική και ποιοτική επιστημονική στήριξη.
  Β)     Τις 2 τελευταίες δεκαετίες που οι συνθήκες για την αγροτική παραγωγή έχουν επιδεινωθεί τα καταστήματα έχουν αναλάβει και την πιστωτική στήριξη των αγροτών. Με αποτέλεσμα:

  Μεγάλο οικονομικό βάρος στους γεωπόνους, ανασφάλεια, ρίσκο και κάποιες φορές λουκέτο.
  Σημαντική απώλεια χρόνου στις οικονομικές συναλλαγές
  Επιλογή γεωπόνου από τους αγρότες με βάση την οικονομική στήριξη και όχι την επιστημονική.

  Γ)     Η αυτοπρόσωπη (με απαίτηση του νόμου) παρουσία στο κατάστημα περιορίζει σημαντικά το διαθέσιμο χρόνο του γεωπόνου κοντά στον αγρότη και την καλλιέργεια. Αρκετοί γεωπόνοι αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα διαθέτοντας χρόνο που κλέβουν από την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή, καταλήγοντας να εργάζονται 7 μέρες και για πολλές ώρες την ημέρα.
  Δ)    Τα τελευταία χρόνια με τη δραματική μείωση του αγροτικού πληθυσμού, την αθρόα προσέλευση οικονομικών και πολιτικών μεταναστών και τη σημαντική μείωση της τιμής των αγροτικών προϊόντων, η δομή της αγροτικής εκμετάλλευσης αλλάζει γρήγορα από μικρή οικογενειακή σε μεγάλη επιχειρηματική (αν αυτό είναι θετικό ή όχι είναι αντικείμενο άλλης διαβούλευσης). Όμως οι σύγχρονες επιχειρήσεις δεν έχουν ανάγκη τόσο από προϊόντα (φυτοφάρμακα) αλλά από επιστημονική υποστήριξη. Αυξάνεται ολοένα το παράνομο εμπόριο από τις χώρες με χερσαία σύνορα αλλά και από άλλες. Η προμήθεια γεωργικών φαρμάκων μέσω διαδικτύου δεν είναι απίθανη (αναφέρεται στην οδηγία 128/2009). Επιπλέον, οι τιμές των γεωργικών φαρμάκων στη χώρα μας είναι πολύ υψηλές και πλήττουν την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας μας, προκαλώντας ταυτόχρονα και το παράνομο εμπόριο.
  Αν οι κάτοχοι καταστημάτων αποκτήσουν άδεια συνταγογράφησης  τι θα αλλάξει πραγματικά στο χώρο; Είναι εξαιρετικά αμφίβολο ακόμα κι αν θα εισπράττεται η ελάχιστη αμοιβή που θα οριστεί. Απλά θα δημιουργηθεί ένα γραφειοκρατικό σύστημα για τις ανάγκες του οποίου, οι γεωπόνοι που έχουν καταστήματα θα εκδίδουν και τις συνταγές. Πιθανόν να δημιουργηθούν νέα έσοδα για την εφορία (ΦΠΑ, φόρος παροχής υπηρεσιών), για το ΥΠΑΑΤ (νέα παράβολα) και για διαφόρους άλλους (καταρτίσεις κ.α.).  Ο ελεγκτικός μηχανισμός, τουλάχιστον όπως είναι σήμερα οργανωμένος και διαρθρωμένος, δε θα είναι σε θέση να ελέγξει το σύστημα συνταγογράφησης – όπως δεν ελέγχονται επαρκώς τα ανθρώπινα και κτηνιατρικά φάρμακα. Έτσι, σύντομα αυτό το στείρο σύστημα θα ατονήσει και θα παρεπεμφθεί στις ελληνικές καλένδες.
  Επιπλέον, στην πλειονότητα των περιπτώσεων η παροχή επαρκώς τεκμηριωμένης συνταγής απαιτεί την επίσκεψη του γεωπόνου στο χωράφι. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την νομική απαίτηση για αυτοπρόσωπη παρουσία στο κατάστημα και αντιμετωπίζεται μερικώς με μεγάλη υπέρβαση του χρόνου εργασίας (και πλήρως με κλωνοποίηση).
  Ουσιαστική εξέλιξη θα υπάρξει μόνο αν νομοθετηθεί το ασυμβίβαστο συνταγογράφησης και εμπορίας. Όσον αφορά το επιπλέον κόστος στην παραγωγή δε χρειάζεται να αναφερθούμε στην δυνητική μείωση των τιμών των εφοδίων, απλά παραθέτουμε κάποια από τα οφέλη της παρουσίας του γεωπόνου στο χωράφι:

  για τον παραγωγό (αύξηση απόδοσης και βελτίωση ποιότητας, μείωση κόστους με σωστή και επίκαιρη χρήση εφοδίων κ.α )
  για την  υγεία των καταναλωτών
  καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος

  Σίγουρα δε θα λείψουν τα παρατράγουδα, οι ειδικές σχέσεις και οι συνεργασίες συνταγογράφων, εμπόρων και εταιριών (είναι ευρέως γνωστό ότι συμβαίνουν και με τους γιατρούς). Άλλωστε τέλειο σύστημα δεν υπάρχει. Είναι όμως ένα επίπεδο ανώτερο από το σημερινό σύστημα, ένα άλμα προς τη σωστή κατεύθυνση.
  Ο νόμος του 1973 έκανε μια μεγάλη τομή με την υποχρεωτική εμπορία φυτοφαρμάκων από γεωπόνους. Θα πρέπει κι ο νόμος του 2010 να κάνει μια νέα τομή και να δώσει στο γεωπόνο τον πραγματικό του ρόλο στην αγροτική παραγωγή και στην ελληνική κοινωνία, αυτόν του επιστήμονα-συμβούλου.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αναστάσιος Γάτσιος
  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Αθανάσιος Κατωγιάννης

 • 9 Σεπτεμβρίου 2010, 15:03 | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ

  Δικαίωμα συνταγογράφησης έχουν οι πτυχιούχοι γεωπόνοι τμημάτων ΤΕ και ΠΕ που έχουν κάνει αντίστοιχες σπουδές στον τομέα φυτοπροστασίας.
  Η συνταγογράφηση θα πρέπει να γίνεται με τη δραστική ουσία του φυτοφαρμάκου και όχι με το εμπορικό του όνομα, καθώς επίσης να γίνεται στο κατάστημα γεωργικών εφοδίων από τον αντίστοιχο γεωπόνο.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2010, 14:20 | Γιάννης Κ.

  Θεωρώ ότι σχόλια που αναφέρονται προσβλητικά κατά των πτυχιούχων Τεχνολόγων Γεωπόνων, δεν αξίζουν απάντησης. 

  Σχετικά με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο όμως, παραθέτω τα εξής :

   Σαφώς είναι απαραίτητο να υπάρχει έλεγχος στην διάθεση και χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Και ήδη στη χώρα μας καθυστέρησε πολύ η νομοθετική παρέμβαση ως προς αυτό το ζήτημα.

  Ειδικότερα :
  1) Δικαίωμα εκτίμησης και χορήγησης γεωργικών φαρμάκων καθώς και η εμπορεία, πρέπει να έχουν μόνο οι απόφοιτοι τμημάτων που σχετιζονται με την φυτική παραγωγή, είτε αυτοί προέρχονται από Πανεπιστημιακά είτε από Τεχνολογικά Τμήματα.  Για όσους διαμαρτυρηθούν ως προς αυτό, θυμίζω ότι τα ΤΕΙ είναι ανώτατα ιδρύματα.
  2) Θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για όσους έχουν μεταπτυχιακό τίτλο πο σχετίζεται με φυτοπροστασία και φαρμακολογία, καθώς αποτελεί ιδιαίτερη εμβάθυνση γνώσης για τα σχετικά θέματα.
  3) Θεωρώ αδόκιμο να έχουν το δικαίωμα συνταγογράφησης όλοι ανεξαιρέτως οι πτυχιούχοι Π.Ε. και Τ.Ε. καθώς θα πρέπει με κάποιο τρόπο να φαίνεται η γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο.  Μην λησμονεί κανένα ότι ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας είναι η ρύπανση που έχει προκληθεί από την κατάχριση των φυτοφαρμάκων.  Ομοίως οι βλάβες στην υγεία των αγροτών και τω ν καταναλωτών.  Εδώ λοιπόν πρέπει να προβλεφθεί και η ευθύνη του αρμόδιου επιστήμονα (πτυχιούχου πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) ως προς την τεχνική προετοιμασίας και εφαρμογής του σκευάσματος, και του χρόνου εφαμογής.
  4)  Διερωτώμαι εάν δικαίωμα συνταγογράφησης πρέπει να έχουν μόνο οι  γεωπόνοι Π.Ε. ή Τ.Ε. που εργάζονται στο δημόσιο, για ευνόητους λόγους.
  5) Πιστεύω επίσης, ότι, εάν το ΥΠΑΑΤ, θέλει να επιτύχει υψηλή αξιoπιστία και ευθύνη στην διάθεση και χρήση των γεωργικών φαρμάκων, ελέγχοντας τις γνώσεις και τις πραγματικές ικανότητες των λειτουργών μία τέτοιας διαδικασίας, τότε θα πρέπει να θεσπίσει εξετάσεις, σε καθορισμένη χρονική βάση, όπου θα διενεργούνται από ειδική ανεξάρτητη αρχή και όχι από σχετικό επιμελητήριο, καθώς υπάρχουν ακόμα σε εκκρεμότητα πολλά άλλα θέματα σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα.
  6) Θεωρώ σημαντικό να υπάρχει διάκριση μεταξύ αυτού που συνταγογραφεί και αυτού που εμπορεύεται, διαφορετικά, δημιουργείται χώρος για την ασύστολη χρήση φυτοφαρμάκων.
  7) Πρέπει να να θεσπιστεί τακτικός έλεγχος υπολειμματικότητας για όλα τα αγροτικά προϊόντα και αυτός να συνδέεται με τον συνταγογράφο, τον έμπορο και τον αγρότη, ώστε να ελέγχονται οι χρησιμοποιούμενες ποσότητες φαρμάκων. 

  8)Το σίγουρο είναι ότι στον χώρο του γεωργικού φαρμάκου και της φυτοπροστασίας, δραστηριοποιούνται χιλίαδες πτυχιούχοι του τεχνολογικού και πανεπιστημιακού τομέα, οπότε μία απόφαση για το δικαίωμα χρήσης και εμπορείας, δεν μπορεί να κλίνει υπέρ κανενός, καθώς υψηλή εξειδίκευση και γνώση υπάρχει και στους μεν και στους δε.

  9) Σαφώς επίσης, πρέπει να υπάρχει πλέον συστηματική ενημέρωση (υποχρεωτική και σε ετήσια βάση) για όλους όσους θα συνταγογραφούν και θα έχουν δικαίωμα εφαρμογής.  Σε αυτό είναι μεγάλη η σημασία της δραστηριοποίησης των σχετικών οργανισμών (Μπενάκειο Φ.Ι. κ.λ.π.) , Πανεπιστημίων, ΤΕΙ.

  10) Τέλος, καλό είναι να υπάρξει άμεση διόρθωση σε Π.Δ. π0υ αλληλοεπικαλύπτονται σκοπίμως και δημιουργούν συγχύσεις ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα των εμπλεκομένων επιστημόνων (Π.Ε. ή Τ.Ε.).  Αυτό θα είναι για το καλό της αγροτικής παραγωγής και για την προστασία της εργασίας  χιλιάδων ενδιαφερομένων.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2010, 13:33 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  «ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ» παράταξη Γεωτεχνικών του ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΓΕΩΤΕΕ)
   

  Θεωρούμε ότι το Σχέδιο Νόμου «ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» βρίσκεται κατ΄αρχάς στη σωστή κατεύθυνση.
  Ελπίζουμε ότι ο Νόμος για τα Γ.Φ. από την άδεια έγκρισης έως την χρήση των Γ.Φ. από τον αγρότη να λειτουργήσει υπέρ της ολοκληρωμένης διαχείρισης του αγροτικού προϊόντος.
  Πιστεύουμε  ότι για το Σχέδιο Δράσης, την Εθνική Επιτροπή Γ.Φ., το Εθνικό Συνταγολόγιο, τη Συνταγογράφηση  των Γ.Φ. πρέπει να λειτουργήσουν με την αξιοποίηση του ΓΕΩΤΕΕ ως σύμβουλος της κυβέρνησης και της γεωτεχνικής ειδικότητας ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ των Πανεπιστημίων Γ.Π.Α, Α.Π.Θ. και Θεσσαλίας  καθώς και των ερευνητικών ιδρυμάτων (ΕΘΙΑΓΕ).
   Το δικαίωμα συνταγογράφησης να έχουν μόνο οι Γεωπόνοι με πτυχίο Α.Ε.Ι. κατεύθυνσης  Φυτικής παραγωγής που έχουν στα προγράμματα σπουδών τα μαθήματα Γενική Φυτοπαθολογία, Ειδική Φυτοπαθολογία, Γενική Εντομολογία, Ειδική Εντομολογία, Γεωργική Φαρμακολογία και Γεωργική Χημεία και Βιοχημεία.
  Να δημιουργηθεί Μητρώο Συνταγολόγων – Συνταγογράφων Γεωπόνων στο Υ.Π.Α.Τ  και να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος ειδικότητας γεωπόνων Φυτικής παραγωγής που χορηγείται από το ΓΕΩΤΕΕ.
  Η επιμόρφωση και η εκπαίδευση του Γεωπόνου – Συνταγογράφου να γίνεται ανά 4ετία με ευθύνη του ΓΕΩΤΕΕ και σε συνεργασία μ ετο ΥΠΑΤ και τα ΑΕΙ
  Η έκδοση της συνταγής να είναι απλή για τον αγρότη και να κατατίθεται για έλεγχο στα ΟΣΔΕ , στο ΥΠΑΤ και στις οικονομικές υπηρεσίες.
  Η κατάρτιση των διανομέων χονδρικής & λιανικής πώλησης γ.φ. να γίνεται όπως των Γεωπόνων- Συνταγογράφων από το ΓΕΩΤΕΕ με συνεργασία με το  ΥΠΑΤ και τα ΑΕΙ και να χορηγείται πιστοποιητικό επιμόρφωσης για την ανανέωση της άδειας πώλησης γ.φ.
  Η συνταγή των γ.φ. από τον Συνταγογράφο – Γεωπόνο πρέπει να αμείβεται όπως υπάρχει αμοιβή σ΄όλα τα επαγγέλματα πτυχιούχων ΑΕΙ.
  Έτσι ανοίγει επάγγελμα  Γεωπόνου Συνταγολόγου γεγονός που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και απασχολήσεως εκατοντάδων ανέργων γεωπόνων με αντικείμενο την σωστή χρήση των γ. φ. βάσει του νέου Νόμου

   
   
  Για την διαβούλευση του ΥΠΑΤ για το σχέδιο νόμου ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ  
   

 • 9 Σεπτεμβρίου 2010, 09:36 | GREEN AGRO A.E.

  GREEN AGRO A.E.
  Γεωργικά Εφόδια – Υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης
  Λαμπρίδης Ελευθέριος
  Διευθύνων Σύμβουλος

  Σχετικά με την αποθήκευση των γεωργικών φαρμάκων:
  Πρέπει να διέπεται από το πλαίσιο της υπάρχουσας νομοθεσίας που αφορά τα γεωργικά φάρμακα και ομοειδείς χημικές ουσίες (εύφλεκτα, τοξικά, επικίνδυνα για τον άνθρωπο, επικίνδυνα για το περιβάλλον προϊόντα) δηλαδή, την Απόφαση 82299/1997, του Υπουργείου Γεωργίας, την Υ.Α. 12044/613/2007 – Οδηγία SEVESO κ.λ.π., με σκοπό την αποφυγή Ατυχήματος Μεγάλης Έκτασης, την προστασία της Δημόσιας Υγείας, των Εργαζομένων και του Περιβάλλοντος και εν κατακλείδι την προστασία των επαγγελματιών του κλάδου αυτού.
  Επίσης, στα άρθρα 13 και 15 αναφέρεται ότι οι επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να συλλέγουν και να διαθέτουν σε ειδική στεγανή τάφρο του Δήμου τα υπόλοιπα των ψεκαστικών υγρών. Τα υγρά απόβλητα που θα προκύπτουν προβλέπεται ότι θα είναι επικίνδυνα. Ποια θα είναι η επόμενη διαχείρισή τους από πλευράς Δήμου?

   
   
   

 • 9 Σεπτεμβρίου 2010, 08:54 | GREEN AGRO A.E.

  GREEN AGRO A.E.
  Γεωργικά Εφόδια – Υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης
  Λαμπρίδης Ελευθέριος
  Διευθύνων Σύμβουλος

  Σχετικά με την αποθήκευση των γεωργικών φαρμάκων:
  Πρέπει να διέπεται από το πλαίσιο της υπάρχουσας νομοθεσίας που αφορά τα γεωργικά φάρμακα και ομοειδείς χημικές ουσίες (εύφλεκτα, τοξικά, επικίνδυνα για το περιβάλλον προϊόντα) δηλαδή, την Απόφαση 82299/1997, του Υπουργείου Γεωργίας, την Υ.Α. 12044/613/2007 – Οδηγία SEVESO κ.λ.π., με σκοπό την αποφυγή Ατυχήματος Μεγάλης Έκτασης, την προστασία της Δημόσιας Υγείας, των Εργαζομένων και του Περιβάλλοντος και εν κατακλείδι την προστασία των επαγγελματιών του κλάδου αυτού.
  Επίσης, στα άρθρα 13 και 15 αναφέρεται ότι οι επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να συλλέγουν και να διαθέτουν σε ειδική στεγανή τάφρο του Δήμου τα υπόλοιπα των ψεκαστικών υγρών. Τα υγρά απόβλητα που θα προκύπτουν προβλέπεται ότι θα είναι επικίνδυνα. Ποια θα είναι η επόμενη διαχείρισή τους από πλευράς Δήμου?