• Σχόλιο του χρήστη 'Αθανάσιος Ε. Τυρπένου' | 1 Φεβρουαρίου 2013, 20:33

    Άρθρο 59: Καταργούμενες διατάξεις 1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται: Α. Ενότητα Α: .................. ζ) Τα άρθρα 11, 13 και 29 του π.δ. 79/2007 «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Α΄95). ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ τα άρθρα 11, 13 και 29 του ΠΔ 79/2007 τα οποία βασίζονται στους ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ αρ.178/2002 και στο HYGIENE PACKAGE των Καν, 852, 853, 854, 882/2004??? ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ? Θα περιμένουμε την απάντησή σας!!!