Άρθρο 59: Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται:

Α. Ενότητα Α:

α) Οι παράγραφοι 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 του άρθρου 5 του ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Α΄199), όπως οι παράγραφοι αυτές αναριθμήθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 3438/2006 (Α΄33) και οι παρ. 9, 12 και 13 τροποποιήθηκαν, αντίστοιχα, με την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3438/2006, το άρθρο 10 του ν. 3139/2003 (Α΄100) και την παρ. 20 του άρθρου 37 του ν. 3066/2002 (Α΄252).

β) Η παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3399/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Προσαρμογή στη νέα Κ.Α.Π και άλλες διατάξεις» (Α΄255).

γ) Το άρθρο 23 του ν. 248/1914 «Περί οργανώσεως της ζωοτεχνικής και κτηνιατρικής υπηρεσίας» (Α΄110), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2732/1999 (Α΄154) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2538/1997 (Α΄ 242).

δ) Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.2538/1997 «Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 242)

ε) Η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3698/2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις» (Α΄198).

στ) Τα άρθρα 14 και 14α του ν.δ. 185/1973 «Περί μέτρων βελτιώσεως της κτηνοτροφίας» (Α΄ 262), όπως το άρθρο 14 τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 2945/2001 (Α΄ 223) και τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 34 του ν. 3147/2003 (Α΄ 135) και το άρθρο 14α προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 3147/2003.

ζ) Τα άρθρα 11, 13 και 29 του π.δ. 79/2007 «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Α΄95).

η) Το άρθρο 16 του π.δ. 211/2006 «Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο» (Α΄211)

θ) Το άρθρο 9 του π.δ. 215/2003 «Κανόνες που διέπουν την προστασία των χοίρων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 91/630/Ε.0.Κ., όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2001/88/Ε.Κ. του Συμβουλίου και 2001/93/Ε.Κ. της Επιτροπής και κατάργηση του Π.Δ. 193/1995» (Α΄181).

ι) Το άρθρο 10 του π.δ. 216/2003 «»Περί στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων», σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 1999/74/Ε.Κ. του Συμβουλίου και 2002/4/ΕΚ της Επιτροπής» (Α΄181).

ια) Το άρθρο 8 του π.δ. 374/2001 «»Προστασία των ζώων στα εκτροφεία», σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/58/Ε.Κ. του Συμβουλίου και σε εκτέλεση της Απόφασης 2000/50/Ε.Κ. της Επιτροπής» (Α΄251)
ιβ) Το άρθρο 13 του π.δ. 296/1997 «Ζωοτροφές ιδιαίτερης διατροφής, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 93/74/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 95/10/ΕΚ και 2008/38/ΕΚ της Επιτροπής» (Α΄ 212), όπως ο τίτλος αυτού αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 1 του άρθρου 2 της αριθ. 289706/5-8-2008 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 1690).
ιγ) Το άρθρο 21 και το Παράρτημα VI της αριθ. 15523/30-8-2006 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β΄1187).

ιδ) Η αριθ. 10755/5-6-2006 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης «Εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Ε.Τ. περί επιβολής χρηματικών προστίμων και διαδικασία επιβολής χρηματικών προστίμων της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2741/1999 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 37 του ν. 3066/2002, την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3438/2006 και σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 11 του ν. 3438/2006» (Β΄727).

ιε) Η αριθ. 286726/17-9-2002 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Αναπροσαρμογή των διοικητικών κυρώσεων της παραγρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 248/1914 (Α΄ 110), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα» (Β΄1247).

ιστ) Η αριθ. 381185/11-8-1994 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Κυρώσεις και διαδικασία υποβολής τους, στα πλαίσια άσκησης ποιοτικού ελέγχου επί των επεξεργασμένων μεταποιημένων οπωροκηπευτικών» (Β΄645), όπως το άρθρο 3 αυτής τροποποιήθηκε με την αριθ. 400778/28-11-2000 (Β΄1548) Υπουργική απόφαση και τις αριθ.287980/2-4-2008 (Β΄596) και 320108/19-8-2008 (Β΄1737) κοινές Υπουργικές αποφάσεις.

ιζ) Η αριθ. 357791/21-5-1999 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Τηρούμενες θερμοκρασίες κατά τη μεταφορά ορισμένων οπωροκηπευτικών για νωπή κατανάλωση, από και προς ψυχόμενους χώρους» (Β΄1188), όπως η παρ. 5 του άρθρου 5 αυτής τροποποιήθηκε με την αριθ. 400754/22-11-2000 κοινή Υπουργική απόφαση (Β΄1511).

ιη) Η αριθ. 313312/25-1-1994 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Κυρώσεις και διαδικασία επιβολής τους στα πλαίσια άσκησης ποιοτικού ελέγχου επί των νωπών οπωροκηπευτικών» (Β΄52), όπως το άρθρο 3 αυτής τροποποιήθηκε με τις αριθ. 400754/22-11-2000 (Β΄1511), 287980/2-4-2008 (Β΄596) και 320108/19-8-2008 (Β΄1737) κοινές Υπουργικές αποφάσεις.

ιθ) Η αριθ. 412345/1-12-1995 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κυρώσεις και διαδικασία επιβολής τους, στα πλαίσια άσκησης ποιοτικού ελέγχου, επί των οπωροκηπευτικών βαθειάς κατάψυξης» (Β΄1023), όπως το άρθρο 4 αυτής τροποποιήθηκε με τις αριθ. 400778/28-11-2000 (Β΄1548), 287979/2-4-2008 (Β΄639) και 320109/19-8-2008 (Β΄1737) Υπουργικές αποφάσεις.

κ) Η αριθ. 311990/9-5-1997 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Επέκταση ισχύος, προγενέστερης Απόφασης Υπ. Γεωργίας υπ` αριθ. 412345/95, η οποίο αναφέρεται σε οπωροκηπευτικά βαθείας κατάψυξης που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου, σε όλα τα φυτικής προέλευσης προϊόντα ομοίας καταστάσεως και χρήσεως, και μείωση θερμοκρασιακής ανοχής κατά την τοπική διανομή και μέσα στις προθήκες πώλησης στον τελικό καταναλωτή» (Β΄402)

κα) Το άρθρο 11 της αριθ. 297286/5-8-2005 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εγκατάσταση συστήματος δικτύου επιτήρησης της σήμανσης και καταγραφής των χοιροειδών και εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 21/2004 του Συμβουλίου» (Β΄ 1170).

κβ) Το άρθρο 12 της αριθ. 263493/27-7-2004 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και του ζωικού τους κεφαλαίου σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 21/2004 του Συμβουλίου» (Β΄1253), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. ιδ του άρθρου 2 της αριθ. 134167/18-4-2011 (Β΄823) όμοιας απόφασης.

κγ) Το άρθρο 9 της αριθ. 304382/22.11.2004 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Τεχνητής Σπερματέγχυσης (Τ/Σ) και συγχρονισμού οίστρου (Σ/Ο) στα παραγωγικά ζώα της χώρας, καθώς και της διακίνησης του σπέρματος στην Ελληνική Επικράτεια» (Β΄1755) .
κδ) Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 6 περίπτ. β, 7 περίπτ. α, 8, 9 περίπτ. α και 10 του άρθρου 17 της αριθ. 314754/16-9-2009 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λήψη των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 1255/1997 και αριθ. 1/2005 «για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και τις συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των Οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΟΚ και του Κανονισμού 1255/1997″ (με εξαίρεση τα άρθρα 34 και 35)». (Β΄2025).

κε) Η παρ. 1 του άρθρου 24 και τα άρθρα 28 και 29 της αριθ. 323306/13-09-2007 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 178/2002 και αριθμ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις γενικές αρχές της ασφάλειας και τους επίσημους ελέγχους στις ζωοτροφές» (Β’ 1881).

κστ) Το άρθρο 13 της αριθ. 263233/30-1-2008 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός τελών επίσημων ελέγχων ζωοτροφών και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 323306/2007 απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Β’ 244)

κζ) Το άρθρο 13 της αριθ. 340668/26-11-2008 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 183/2005 και 141/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού των απαιτήσεων για την υγιεινή των ζωοτροφών» (Β’ 2422) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 της αριθ. 285339/5-8-2010 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1354) .

κη) Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο του άρθρου 4 καθώς και τα άρθρα 2, 8, 9 και 11 της αριθ. 326385/28-9-2009 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του υπ’ αριθμ. 1831/2003 Κανονισμού (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων» (Β’ 2103)

κθ) Το άρθρο 6 της αριθ. 155344/31-3-2011 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά αναγκαία μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 767/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ζωοτροφών (L. 229/1) και τροποποίηση του Π.Δ. 296/1997 (Α΄ 212)» (Β’ 985).

κι) Το άρθρο 4 της αριθ. 275751/3-8-2004 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μέτρα εφαρμογής Κανονισμού (ΕΚ) υπ΄αριθμ. 1234/2003 της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων I, IV και XI του Κανονισμού (ΕΚ) υπ΄αριθμ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και του Κανονισμού (ΕΚ) υπ΄αριθμ. 1326/2001 όσον αφορά τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες και τις ζωοτροφές» (Β’ 1276), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 1 της αριθ. 290710/29-5-2007 (Β’ 909) όμοιας απόφασης.

κια) Τα άρθρα 4 και 5 της αριθ. 278787/21-6-2005 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών 1829/2003/ΕΚ και 1830/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» (Β’ 998)

κιβ) Το άρθρο 12 της αριθ. 276123/15-10-2003 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας «Ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές, σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και 2003/57/ΕΚ της επιτροπής» (Β’ 1607).

κιγ) Το άρθρο 9 της αριθ. 283329/2-12-2010 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός ελάχιστων κανόνων για την προστασία των κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2007/43/ΕΚ του Συμβουλίου» (Β΄ 1940).

κιδ) Κάθε άλλη, γενική ή ειδική διάταξη, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις της Ενότητας Α.

Β. Ενότητα Β:

α) Η παρ. 2 του άρθρου 12 και η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4056/2012 (Α΄52).

β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 22 του ν. 2538/1997 (Α΄242).
γ) Η παρ. 9 του άρθρου 35 του ν. 4036/2012 (Α΄8).

δ) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 4 και η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4061/2012 (Α΄66).

ε) Κάθε άλλη, γενική ή ειδική διάταξη, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις της Ενότητας Β.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά στις ως άνω καταργούμενες διατάξεις, τόσο της Ενότητας Α, περί κυρώσεων, όσο και της Ενότητας Β, νοούνται οι ανάλογες διατάξεις του παρόντος νόμου.

3. Μέχρι την έναρξη ισχύος των εκτελεστικών κανονιστικών πράξεων του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν οι κείμενες διατάξεις.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 13:02 | TMHMA ΕΠΟΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

  Α. Προσθήκες ή τροποποιήσεις επί του άρθρου 44 του σχεδίου νόμου:
  1. Άρθρο 1 παρ. 1γ
  “να προστεθούν και οι αποκαλυφθείσες εκτάσεις από αλλαγή κοίτης ποταμών
  2. Άρθρο 4 παρ 1α και 2β-γ
  “Οι παραχωρήσεις κατά χρήση να γίνουν κατά κυριότητα, διότι οι παραχωρήσεις κατά χρήση δημιουργούν προβλήματα στις χρηματοδοτήσεις των επενδυτών από πιστωτικά ιδρύματα”
  3. Άρθρο 12
  παρ. 1α
  “να προστεθεί και παραχωρητήρια που εκδόθηκαν βάση του άρθρου 5 του Ν. 3147/2003”
  παρ. 1γ
  “στο τέλος του εδαφίου να διαγραφεί η λέξη μόνο, και να προστεθεί η φράση: «και την εσφαλμένη αναγραφή του εμβαδού, του αριθμού και της αξίας των ακινήτων»”
  4. άρθρο 36
  παρ. 4
  “Οι εκκρεμείς αιτήσεις για εξαγορά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, κατ’εφαρμογή του άρθρου 5 του ν.3147/2003 να προστεθεί και του άρθρου 6 ν. 666/1977, καθώς και αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατ’εφαρμογή της παρ.3 του ν. 3147/2003(κατάργηση δρόμων Οριστικών Διανομών και εξαγορά αυτών από ομόρους) ……”
  παρ. 6 α
  Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6α να προστεθούν τα εξής:
  « Διανομές που συντάχθηκαν με την προηγούμενη νομοθεσία και για τις οποίες εκκρεμεί μόνο η κύρωσή τους, διέπονται από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκτελέστηκαν».

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Υπάρχουν Σ.Δ οι οποίες ελέγχθηκαν τεχνικά και δεν εκδόθηκε η απόφαση κύρωσης αυτών σύμφωνα με τον ν.4061/2012

  Β.1. Να δοθεί η δυνατότητα εξαγοράς μικρό-εκτάσεων όπως το άρθρο 6 του ν.666/77, διότι δεν είναι εφικτή η προστασία αλλά ούτε και η αξιοποίησή αυτών.
  2. Να προβλεφθεί διάταξη σημείωσης των μεταβολών στα κυρωμένα κτηματολογικά στοιχεία.

 • 8 Φεβρουαρίου 2013, 08:18 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

  Η παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3399/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Προσαρμογή στη νέα Κ.Α.Π και άλλες διατάξεις» (Α΄255).
  ……………………………………………
  Τίτλος Αρθρου
  Σύσταση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Ελέγχου Εισαγόμενων Αγροτικών Προϊόντων

  ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΟ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΜΟΥ:
  – Το άρθρο 5 ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ με το άρθρο 37 παρ. 1ιγ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012),ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΕΝΑΙ ΤΟ 3.

 • 8 Φεβρουαρίου 2013, 08:59 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

  Σχετικά με Άρθρο 59: «Καταργούμενες διατάξεις»
  1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται:

  Α. Ενότητα Α:

  α) Οι παράγραφοι 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 του άρθρου 5 του ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Α΄199), όπως οι παράγραφοι αυτές αναριθμήθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 3438/2006 (Α΄33) και οι παρ. 9, 12 και 13 τροποποιήθηκαν, αντίστοιχα, με την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3438/2006, το άρθρο 10 του ν. 3139/2003 (Α΄100) και την παρ. 20 του άρθρου 37 του ν. 3066/2002 (Α΄252).

  Τίτλος Αρθρου
  Διεξαγωγή Ελέγχων – Κυρώσεις.

  Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ:

  «8» 7. Οποιος κατέχει εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν συλλέγει από τον Ε.Φ.Ε.Τ. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και γνωστοποιεί αυτές, χωρίς να έχει δικαίωμα, σε τρίτους και με σκοπό να ωφεληθεί ο ίδιος ή να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών, καθώς και με χρηματική ποινή από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μέχρι δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και διώκεται πειθαρχικώς για την παράβαση της υποχρέωσης εχεμύθειας που συνιστά πειθαρχικό αδίκημα.

  ΣΧΟΛΙΟ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Δ.Μ.:
  ΔΕΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 8, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ Η ΑΝΑΛΟΓΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ ή ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ (ΑΡΘ. 2) ή ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ, ή ΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ή ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.

  β) Η παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3399/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Προσαρμογή στη νέα Κ.Α.Π και άλλες διατάξεις» (Α΄255).
  ……………………………………………
  Τίτλος Αρθρου
  Σύσταση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Ελέγχου Εισαγόμενων Αγροτικών Προϊόντων

  ΣΧΟΛΙΟ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Δ.Μ.:

  – Το άρθρο ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΗΔΗ με το άρθρο 37 παρ. 1ιγ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).
  ……………………………………………………………

  δ) Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.2538/1997 «Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 242)

  ΝΟΜΟΣ – 2538 – 1997

  ΑΡΘΡΟ 10 -Κυρώσεις

  3. Οποιος πωλεί λιανικώς κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα χωρίς τη συνταγή κτηνιάτρου, τιμωρείται με πρόστιμο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) μέχρι τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές και σε υποτροπή αφαιρείται η άδεια λιανικής πώλησης για χρονικό διάστημα από πέντε (5) ημέρες μέχρι έξι (6) μήνες.

  ΣΧΟΛΙΟ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Δ.Μ.: H παράγραφος 3 αναφέρεται σε κυρώσεις που αφορούν τα κτηνιατρικά φάρμακα και τη διάθεσή τους και όχι σε τροφιμα, ζωοτροφές κλπ.

 • 7 Φεβρουαρίου 2013, 16:48 | Σαρίγκολη Ιωάννα

  Όπως αναφέρεται και στο σχόλιο του κ.Γιάννη Καρνάβα με με το άρθρο 37 του ν. 4061/2012, παράγραφος 1.ιγ. καταργήθηκε το άρθρο 3 του Ν. 3399/2005, δηλαδή λογικά επανερχόμαστε στο Ν. 674/77, όπου στα μέλη της Επιτροπής Προεδρεύει ο Δ/ντής Γεωργίας και στην υφιστάμενη κατάσταση ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής. Στις σημερινές όμως δομές προϊστάμενος μπορεί να είναι κτηνίατρος, ιχθυολόγος κλπ. Προτείνουμε την προσθήκη άρθρου που να ξεκαθαρίζει ότι πρόεδρος της επιτροπής πρέπει να είναι γεωπόνος, όπως ρητά προβλέπονταν (για ευνόητους λόγους), ότι ο αναπληρωτής για λόγους ουσιαστικούς πρέπει να είναι γεωπόνος.

 • 6 Φεβρουαρίου 2013, 13:48 | Γιάννης Καρνάβας

  Με το άρθρο 37 του ν. 4061/2012, παράγραφος 1.ιγ. καταργήθηκε το άρθρο 3 του ν. 399/2005 (Α΄271)δηλαδή οι επιτροπές Αναδασμών κι Εμπειρογνωμόνων του βασικού ν. 674/77, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να λειτουργήσουν κι έτσι τα προγράμματα αναδασμών να έχουν βαλτώσει. Προτείνουμε την προσθήκη άρθρου που να επαναφέρει τις εν λόγω Επιτροπές, τις οποίες θα προσαρμώσει στο ν. 3852/2010 κι επιπλέον στα μέλη εκτός των τοπογράφων να προστεθούν και οι ειδικότητες των πολιτικών μηχανικών και όλων των τεχνολόγων μηχανικών.

 • Άρθρο 59: Καταργούμενες διατάξεις
  1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται:

  Α. Ενότητα Α:
  ………………
  ζ) Τα άρθρα 11, 13 και 29 του π.δ. 79/2007 «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Α΄95).

  ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ τα άρθρα 11, 13 και 29 του ΠΔ 79/2007 τα οποία βασίζονται στους ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ αρ.178/2002 και στο HYGIENE PACKAGE των Καν, 852, 853, 854, 882/2004???
  ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ?
  Θα περιμένουμε την απάντησή σας!!!

 • 1 Φεβρουαρίου 2013, 11:35 | apostolos

  Στις καταργούμενες διατάξεις θα πρέπει να συμπεριληφθεί και το παρωχημένο και «ξεχασμένο» Βασιλικό Διάταγμα 497/1972 «Περί όρων και προϋποθέσεων καταψύξεως κρεάτων, σπλάχνων, ορνιθοειδών, θηραμάτων και κρεατοσκευασμάτων», ως περιέχον διατάξεις έρχονται σε αντίθεση με τους ορισμούς περί νωπού κρέατος του Κανονισμού (ΕΚ) 853/2004, και εκ του γεγονότος ότι η τεχνολογία κρέατος έχει εξελιχθεί πάρα πολύ στα 40 χρόνια που μεσολάβησαν από τότε.

 • 31 Ιανουαρίου 2013, 13:10 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

  ΘΕΜΑ:«ΚΥΑ 263233 ( 14 Φεβρ 2008 , ΦΕΚ 244 ).Ετήσια τέλη ελέγχου ζωοτροφών.Προβλήματα στην καταβολή τους-Πρόταση για αλλαγή της Νομοθεσίας»
  Σχετικά με τα ετήσια τέλη ελέγχου ζωοτροφών και λόγω της άμεσης και καθημερινής μου επαφής με τις επιχειρήσεις ζωοτροφών(Ως Επόπτης Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών Π.Ε. Ξάνθης) έχω να επισημάνω τα εξής:
  α) Οι ενδιάμεσοι σύνθετων και πρώτων υλών ζωοτροφών διαμαρτύρονται τόσο για το ετήσιο της καταβολής των τελών, όσο και για το ύψος και για τον τρόπο υπολογισμού των τελών Π.χ. ένας ενδιάμεσος που διακινεί 5 τόνους ζωοτροφών ετησίως, πληρώνει τα ίδια τέλη(300 ευρώ) με έναν που διακινεί 500 τόνους ετησίως.
  β) Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που παράγουν σύνθετες ζωοτροφές με χρήση αναμικτήρα για ιδιοκατανάλωση, δεν προσέρχονται για να εγγραφούν μόλις ενημερώνονται ότι είναι υποχρεωμένοι στην ετήσια καταβολή τελών. Δεν αντιλαμβάνονται το ανταποδοτικό της καταβολής των τελών. Επίσης διαμαρτύρονται γιατί να εξαιρούνται της καταβολής των ετήσιων τελών οι κτηνοτρόφοι που προσθέτουν συμπληρωματικές ζωοτροφές(ισορροπιστή) με το χέρι ή αυτοί που τις αναμιγνύουν στον ενσιροδιανομέα.
  Λόγω των οικονομικών συγκυριών, πρόταση μου είναι τα τέλη να μην είναι ετήσια, να αλλάξει το ύψος και ο τρόπος υπολογισμού τους και όσο αφορά τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που παράγουν σύνθετες ζωοτροφές με χρήση αναμικτήρα για ιδιοκατανάλωση, τέλη να καταβάλλουν μόνο όσες αναμιγνύουν πρόσθετες ύλες ή προμίγματα πρόσθετών υλών ζωοτροφών.