• Σχόλιο του χρήστη 'Δικηγόρος του διαβόλου' | 2 Φεβρουαρίου 2013, 12:48

    Η τριμελής επιτροπή του άρθρου 1, όπως και κάθε άλλη σχετική επιτροπή, πρέπει να έχει μόνο γνωμοδοτικό χαρακτήρα και το πρόστιμο να επιβάλλεται από ανώτερο όργανο, μέλος δε της επιτροπής να είναι και υπάλληλος που διενήργησε τον έλεγχο. Επίσης πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένο στο νόμο α)εάν οι επιτροπές εισηγούνται και το ύψος του προστίμου και β)ποια είναι τα ακριβή κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για το ύψος του προστίμου.